Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Феномен постмодернізму

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ 1.1 Філософський наратив постмодернізму 1.2 Глобалізаційні трансформації у становленні постмодерного суспільства 1.3 Соціокультурні наслідки становлення нової цивілізації Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРНІ РИСИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИН ХХ СТ. 2.1 Історія архітектури другої половини ХХ ст. 2.2 Сучасний живопис 2.3 Розвиток жанру драми і кіномистецтва в контексті європейського досвіду постмодернізму Висновки до другого розділу РОЗДІЛ 3.СВОЄРІДНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 3.1 Масова культура та контркультура – феномен постіндустріального суспільства 3.2 Література постмодернізму: по той бік різних боків Висновки до третього розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ВСТУП Актуальність даної теми полягає, перш за все, у науковій новизні вивчення історичної епохи з позицій соціокультурного підходу та необхідністю вивчення культури другої половини ХХ століття. Проблема не обмежується художньою сферою. Перетворення геополітичного простору, зміна духовних цінностей створили можливість переходу до постіндустріального суспільства і створили атмосферу стихійного постмодернізму суспільного життя з його не стабільним, непередбачуваним ризиком оборотності. Тому вивчення культури другої половини ХХ століття дає можливість визначити і з прогнозувати тенденції суспільного розвитку. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є здійснення аналізу культурних тенденцій у контексті європейського досвіду постмодернізму та з’ясувати їхній вплив на становлення суспільства постмодерну і виявити його характерні історичні ознаки. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: показати найголовніші новації мистецтва постмодернізму; розкрити характер змін ролі мистецтва у суспільному житті; з’ясувати сутність &quo ;елітарної&quo ; та масової культури як історико-культурного феномену ХХ ст; розглянути глобалізацій ні процеси та соціокультурні наслідки становлення постмодерної ситуації; охарактеризувати сучасний стан наукових досліджень з проблеми постмодернізму. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є особливості розвитку європейської культури другої половини ХХ століття, а предметом – європейська культура другої половини ХХ століття. Методи дослідження. В процесі дослідження застосовуються принципи та методи загальнонаукового та історичного аналізу. Принципи об’єктивності, історизму та багатовекторності застосовуються з метою дослідження об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на розвиток культури в контексті даного дослідження. Принцип всебічності допоміг розкрити мистецькі явища полікультурності. Застосування порівняльного аналізу, хронологічного співставлення, причинно-структурного методу дало можливість розглянути різноманітні форми зв’язку в об’єкті і поєднати їх в єдиній теоретичній системі. Застосовувались також мистецтвознавчі методи – характеристики виражальних засобів та естетичного аналізу. Хронологічні рамки. Нижня межа (середина 1960 – кінець 1970 рр.)

обумовлена появою стильових тенденції в мистецтвознавстві, образотворчому мистецтві, (поп-арт, оп-арт, &quo ;новий реалізм&quo ;, геппенінг та інші ), архітектурі. Верхня межа (1980 – і по наш час) характеризується розширенням сфери впливу постмодернізму на літературу, культурологію, естетику, філософію. Етапи розвитку літератури другої половини ХХ століття: І етап (1950 – 1970 рр.), ІІ етап (кінець 70-х років – і особливо 80-ті рр. – і продовжуються по цей час). Хронологічні рамки періоду постмодернізму в архітектурі умовно охоплюють 1970 – 1980 рр. і на початку 1990 рр. постмодернізм як архітектурна течія згасає. Розвиток театрального мистецтва і кіномистецтва припадає на 1960- 1990 рр. Стан наукової розробки проблеми. Основу джерельної бази складають дослідження Р. Барта, І. Гассана, Ю. Жицинського, Д. Затонського, І. Ільїна, З. Краснодемського та інших авторів, які зробили значний внесок у розвиток вивчення даної проблеми. Так, в праці Ю. Жицинсьгого &quo ;Бог постмодерністів&quo ; розкриваються внутрішній суперечності постмодернізму, викриваються проблематичність та ідеологічний характер багатьох його висловів. Дуже важливо, що автор не зупиняється на артикуляції та критичному розгляді основних тверджень постмодернізму і його світових ідей. Додатковою літературою при написанні цієї роботи були енциклопедії з постмодернізму, які висвітлюють основні передумови становлення постмодерного типу філософствування, представлений розгляд мистецьких напрямів, стилів, течій. Проблему літератури вивчали такі вчені: Т. Денисова, М. Ігнатенко, О. Киченко, О. Ковбасенко, Г. Козуб, І. Лімборський, Н. Нев’ярович, Н. Пахаренко, і ін. Зокрема, Нев’ярович Н. в статті &quo ;Культура постмодернізму&quo ; розглядає сучасну художню культуру та ключові ознаки постмодернізму. О. Киченко у статті &quo ;Постмодернізм і роман: метаморфози традиційного жанру&quo ; робить спробу аналізу художньої структури та естетичних функцій сучасного роману. Серед українських вчених значну увагу дослідженню проблеми постмодернізму в архітектурі приділяють Стародубцева у праці &quo ;Архітектура постмодернізму&quo ; та С. Шліпченко &quo ;Архітектурні принципи&quo ;. Дослідженням театру займаються такі вчені, як Г. Гуляєва, М. Можейко та інші. Серед науковців проблему соціокультурних перетворень та глобалізаційних процесів досліджують І. Дзюба, Є. Афонін, А. Мартинов, Є. Ільюшина та інші. Найавторитетнішим дослідником масової культури був Д. Белл. В статті &quo ;Масове культурне і сучасне суспільство&quo ;, він зазначав, ще з появою кіно, радіо, телебачення з’явилася єдина система ідей, образів, розваг, які пропонуються найширшій аудиторії. Американські соціологи Д. Бенсман і Б. Розенберг у дослідженні &quo ;Масова культура і бюрократія&quo ;, характеризуючи масову культуру, визначальною рисою її називали комерційне спрямування: мистецтво, науку, релігію, політику воно трактує як предмет споживання, ставлення до яких підпорядковує економічним міркуванням, логіці ринку, а не внутрішній логіці смислу. В магістерській роботі зроблено спробу узагальнити і систематизувати дослідження про культуру другої половини ХХ ст.

і окреслити його основні тенденції та ознаки. Практичне значення роботи. Фактичний матеріал та висновки дослідження можуть бути використані при розробці тем уроків, лекцій, практичних занять в середній та вищій школі. Наукова новизна. Дослідження проблеми дало можливість визначити взаємодію &quo ;елітарної&quo ; та &quo ;масової&quo ; культури. Доведено, що культура постмодернізму подолала обмеженість культури &quo ;Нового часу&quo ;, яка ґрунтувалася на ідеї пріоритету новацій над традицією. Підтверджено висловом сучасних вчених, які пов’язують перехід від парадигми модерну до постмодерну з соціально-економічними, суспільними трансформаціями і західному світі. У 1960-х – 1970-х рр. почав формуватися новий тип суспільства. Важливе зрушення заклечається в тому, що основні риси цього суспільства почали розглядатися як якісно новий струмінь розвитку не лише карти Європи, а й усього людства; а також у тому, що ці процеси не обмежувалися технологією, але й призводили до перетворення суспільства в цілому. За П. Козловським, перехід до постмодерну обумовлений розвитком суспільства від індустріального до постіндустріального, усвідомленням обмеженості ресурсів. Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається із вступу, 3-ох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Апробація роботи. Окремі питання магістерської роботи були апробовані на щорічних, науково-практичних звітних конференціях викладачів, аспірантів та студентів РДГУ. РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ. 1.1 Філософський наратив постмодернізму Посмодерн, як твердить більшість самих постмодерністів – не так мистецтво, як тип мислення. Не так коло певних культурних явищ, як образ світорозуміння. Перед нами не зведення конкретних правил, а розпливчаста метафора, котра виражає деякий невизначений &quo ;стиль світовідчування&quo ;. Постмодерн як ціннісна мозаїчна протоплазма, всередині якої виникають найнеоднорідніші струми, стає чи не Абсолютом сучасної західної культури. Серед найхарактерніших універсальних трансформацій сучасної культури, що відбувається під впливом постмодернізму, найчастіше виокремлюють такі. По-перше, це наростання тенденцій, невизначеності, що виражаються у відкритості, плюралізмі, еклектизмі, неортодоксальності, невпорядкованості культурного життя. По-друге, провідною рисою постмодерністської свідомості є її іманентність, яка перетворює культурну діяльність на інтелектуальну гру, своєрідне метамистецтво. По-третє, це перенесення інтересу з епістемологічної (закони пізнання) на онтологічну (закони буття) проблематику. Постмодернізм як особлива світоглядна концепція – має і свою форму художнього бачення світу. У мистецькій практиці він спирається на засади постструктуралізму та деконструктивізму і характеризується як &quo ;спроба виявити на рівні організації художнього тексту певного світоглядного комплексу специфічним способом емоційно забарвлених уявлень&quo ;. . Літературна критика цього напряму оперує такими філософськими поняттями та категоріями, як-от: &quo ;світ як хаос&quo ;, &quo ;світ як текст&quo ;, свідомість як текст&quo ;, &quo ;пастіш&quo ;, &quo ;постмодерністська чуттєвість&quo ;, &quo ;криза авторитетів&quo ;, &quo ;авторська маска&quo ;, &quo ;пародійний модус оповідання&quo ;, &quo ;провал комунікації&quo ;, &quo ;подвійний код&quo ;, &quo ;принцип нон-селекції&quo ;, &quo ;метамова&quo ;, &quo ;епістемологічна невпевненість.&

Що поробиш - самі обрали собі долю. Шоу з удавами та стриптизом, на кшталт нашого останнього “Бабая”, за вдалий досвід не зараховується, бо це всього-на-всього дорого. Класно було б проїхатися з таким шоу по всіх обласних, а краще по районних містах, проте це вже інший бізнес. Із локальних спроб пригадується потоплення відьом у акваріумі. Ми пробували його у Львові, потім в телевізорі, а тоді у далекому Сургуті на відкритті місцевої української книгарні. І знаєте - на всіх, навіть на сибіряків, воно справило чудове враження. А всіх витрат - акваріум, чотири ляльки та трохи кебети. Крім іншого, це шоу напряму впливає на продаж книжок. Перевірено бухгалтерією. А Оксана Забужко свого часу на презентації “Хронік від Фортінбраса”, попросила, щоб ми її… лаяли. Ну, ми і взялися. Здається, навіть трохи перестаралися, проте Оксана нам пробачила. Успіх у тої імпрези був колосальний, принаймні, судячи з касового залишку. Нещодавно ми були на презентації “Енциклопедії постмодернізму”, виданої “Основами”. Організатори заховали попід стільцями п’ять призів і гостям запропонували подивитися, хто що виграв

1. Лобізм як явище сучасної політики

2. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

3. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

4. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

5. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

6. Дослідження харчування
7. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
8. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

9. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

10. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

11. Метеорологічні дослідження

12. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

13. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

14. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

15. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

16. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

17. Методи та етапи статистичного дослідження

18. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

19. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

20. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

21. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

22. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
23. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
24. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

25. Дослідження методів інтерполяції

26. Дослідження методів чисельного інтегрування

27. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

28. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

29. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

30. Медичні дослідження Герофіла

31. Дослідження активних фільтрів

32. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

33. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

34. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

35. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

36. Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

37. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

38. Кабінетні методи маркетингових досліджень
39. Маркетингове дослідження
40. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

41. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

42. Маркетингові дослідження

43. Маркетингові дослідження з використанням анкети

44. Маркетингові дослідження на підприємстві

45. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

46. Організація маркетингових досліджень в туризмі

47. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

48. Характеристика маркетингового дослідження товару

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

49. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

50. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

51. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

52. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

53. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

54. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
55. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
56. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

57. Методи психофізіологічних досліджень

58. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

59. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

60. Променеве дослідження травної системи

61. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

62. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

63. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

64. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Дослідження аспектів управління якістю продукції

66. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

67. Дослідження та розробки на підприємстві

68. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

69. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

70. Методи тестування у дидактичних дослідженнях
71. Методологія науково-педагогічного дослідження
72. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

73. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

74. Технології навчання як дослідження

75. Організація і структура наукових досліджень

76. Методи політичних досліджень

77. Дослідження рухів зубообробного вестата

78. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

79. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

80. Предмет дослідження соціальної психології

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

82. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

83. Дослідження тривожності п’ятикласників

84. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

85. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

86. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології
87. Педагогічний експеримент як метод дослідження
88. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

89. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

90. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

91. Програма соціологічного дослідження

92. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

93. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

94. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

95. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

96. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

97. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

98. Дослідження динаміки розвитку силових показників

99. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

100. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.