Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови і методики її викладання ДИПЛОМНА РОБОТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛОГІКО-ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ У ЧИТАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Виконала: Студентка ПВПК 32 (з) Щигельська Н.Н. Науковий керівник: к.ф.н., доц. Юрків М.М. Тернопіль – 2009 АНОТАЦІЯ Щигельська Н.Н. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів. Дипломна робота – Тернопіль: ТНПУ. 2009. – 106 с. У дипломній роботі вивчено теоретичні основи виразного читання у початковій школі, зокрема техніку мовлення, методичні погляди на цю проблему. У цьому дослідженні також розглянуто використання основних засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів. Крім цього, перевірено ефективність запропонованої методики в навчальному процесі. Ключові слова: виразне читання, види читання, засоби логіко-емоційної виразності читання, пауза, логічно наголошене слово, мелодика мовлення, мовна партитура. План ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Виразне читання як навчально-методична проблема 1.2. Техніка мовлення як необхідна передумова виразного читання РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЛОГІКО-ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ ПІД ЧАС ЧИТАННЯ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 2.1 Основні засоби логіко-емоційної виразності, їх значення для читання в початковій школі 2.2. Підготовка художнього твору до читання та використання в ній засобів логіко-емоційної виразності 2.3 Використання логіко-емоційних засобів у читанні творів різних жанрів 2.4. Перевірка ефективності формування у молодших школярів умінь і навичок виразного читання Список використаних джерел Додатки ВСТУП Слово – одне з наймогутніших комунікативних знарядь людини, воно стає могутнім і нездоланним, дієвим і привабливим, якщо сказане вміло, щиро і вчасно. А саме так – цілеспрямовано, своєчасно і вміло – повинен користуватися словами кожен вчитель у сфері практичної діяльності. Проблема формування навички виразного читання у молодших школярів – одна з найактуальніших педагогічних проблем сучасної української початкової школи, що має велике теоретичне і практичне значення. Вміло організована робота з текстом спонукає школяра до творчої праці, яка ґрунтується на прагненні вчителя розвивати емоційну сферу учня, поліпшувати й удосконалювати культуру його почуття. Правильне читання художнього твору сприяє проникненню в його тематичний та ідейно – мистецький зміст. Завдання школи і полягає в тому, щоб навчити дітей читати, слухати і сприймати художній твір. Виразне читання є невід'ємною складовою частиною загального процесу навчання і виховання учнів. Методику проведення уроків не можна розглядати без елементів теорії виразного читання і культури мовлення. Проблему формування умінь і навичок виразного читання у молодших школярів принагідне досліджували такі науковці, педагоги – методисти: В. Острогорський, Л. Коренюк, Л. Павлова, К. Станіславський, А. Капська, Б Буяльський, Г. Олійник, О. Дорошенко, О. Федик і інші. Ґрунтовне дослідження з питань виразного читання провів Б.

Буяльський. У своїй праці «Поезія усного слова» він визначав, що навчити дитину виразно читати твір – значить дати їй у руки ключ до пізнання й осмислення краси та змісту художнього слова . Велику увагу вчений приділяє підготовці творів до виразного читання і методиці проведення цих уроків. Значними в дослідженні питання виразного читання стали роботи А. Капської. У своїй праці «Виразне читання» вона розглядає важливість значення розвитку методики виразного читання. У посібнику вміщено вправи для вироблення навичок виразного читання, постановки дихання і голосу, визначення логічних центрів у тексті. Проаналізовано особливості читання творів різних жанрів: байки, казки, оповідання, поезії. У розвиток навички виразного читання значний внесок також зробив Г. Олійник. У посібнику «Виразне читання» висвітлено питання теорії виразного читання і техніки мовлення, розкрито засоби логіко – емоційної виразності, основні положення і шляхи практичного використання їх, особливості читання творів різних жанрів. Вагомою працею дослідження виразного читання став посібник О. Дорошенка «Основи культури і техніки усного мовлення» . Значну увагу приділено чистоті українського мовлення. У посібнику подано також вправи і завдання для формування фонаційного дихання, правильної дикції, мовленнєвих якостей мовлення. Багато цінних порад у розвиток цієї проблеми зробила й О. Федик. Вона відзначила важливість інтонації в усному мовленні, вказувала на її зумовленість специфікою будови мовного апарату, звернула увагу на важливість пауз (синтаксичної, логічної, фізіологічної, емоційної) . Перегляд літератури з питань виразного читання дає підстави зробити висновок, що засоби виразності в цілому і їх окремі компоненти знайшли своє широке висвітлення і це має велике значення для вчителя, для процесу навчання. Треба зазначити, що деякі питання залишаються ще ґрунтовно не дослідженими, зокрема, методика вдосконалення техніки мовлення, визначення засобів логіко-емоційної виразності читання, вивчення творів напам'ять тощо. А проблема використання засобів логіко-емоційної виразності читання у комплексному підході до формування умінь і навичок молодших школярів не була предметом спеціального вивчення, тому тема дослідженої роботи «Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів» є актуальною, що й зумовило її вивчення в нашій роботі. Об'єкт вивчення – процес формування умінь і навичок виразного читання. Предмет дослідження – використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні творів для дітей. Мета дипломної роботи – дослідити, як засоби логіко-емоційної впливають на підвищення рівня читацьких умінь і навичок молодших школярів. Для досягнення цієї мети ми визначили такі завдання : На основі аналізу науково – методичної літератури з'ясувати різні погляди щодо проблеми формування навичок виразного читання. Визначити теоретичні основи використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні учнів початкових класів. Дослідити особливості читання творів різних жанрів для дітей. Перевірити ефективність запропонованої методики використання засобів логіко-емоційної виразності на уроках виразного читання у молодших школярів.

Запропонувати методику підготовки художніх творів до виразного читання. Методи дослідження – історико-порівняльний, аналіз і синтез, описовий, спостереження, педагогічний експеримент, теоретичне узагальнення. Гіпотеза дослідження – запропоновані методи, засоби і завдання сприятимуть більш ефективному формуванню умінь і навичок виразного читання у молодших школярів. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг роботи 106 сторінки. Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1 Виразне читання як навчально-методична проблема Учні не вміють працювати з текстом, підручником і книжкою насамперед тому, що ніхто їх цього не вчить. Самі ж по собі ці вміння формуються вкрай рідко. За усталеною традицією вчителі виховують пасивного споживача знань, а не вчать самостійно здобувати знання за допомогою активного читання. Основна причина – недостатня увага методики як науки до цього важливого аспекту опанування мови. Тому потрібно не тільки підвищити рівень обізнаності вчителів з цієї багатоаспектної проблеми, а й надати їм практичну допомогу. Крім теоретичних міркувань необхідно пропонувати і систему завдань до текстів, яка має стати органічним складником вивчення мови. Актуальність проблеми зумовлена насамперед визначальною роллю читання у формуванні гармонійної особистості, в реалізації триєдиної мети курсу і взаємопов'язаному опануванні учнями всіх видів мовленнєвої діяльності. Потреба торкнутися давно назрілої проблеми спричинена також її не розробленістю в методиці, незабезпеченістю державних стандартів освіти і критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів відповідною системою оволодіння цим важливим видом мовленнєвої діяльності, який підлягає контролю, і несформованістю відповідних умінь. Щоденна практика свідчить, що лише незначна частина учнів уміє осмислено читати. Більшість читає монотонно і невиразно, запинаючись і допускаючи орфоепічні помилки, не вміє інтонувати речення різних видів, не додержує необхідних логічних наголосів, смислових синтагм і пауз. Учні не завжди можуть ясно і правильно передати зміст та висловити своє судження з приводу прочитаного вживаючи потрібні слова й граматичні конструкції, не володіють умінням прогнозувати. Один з істотних недоліків – невміння вичерпати з тексту різноманітну інформацію, що є наслідком однолінійності мислення. Досить поширене явище – байдужість учнів до незнайомих слів, небажання з'ясувати і зрозуміти їхнє значення Це спричинює неусвідомлення важливих понять і реалій збіднює сприймання тексту через значні смислові та інформаційні втрати (нерозуміння окремих частин тексту. Неповне і неточне розуміння слів призводить нерідко до переінакшування їхнього смислу, а причиною цього є ілюзія розуміння. Усталена звичка не звертати уваги на незнайомі слова суперечить вимозі уважного ставлення до слова – одній з основних умов повноцінної читацької діяльності на будь-якому етапі. Слабкі навички читання і несформовані вміння даються взнаки в інших видах мовленнєвої діяльності гальмують подальшу освіту учнів з усіх предметів.

Своєю ж етичною і емоційною природою, глибокою мірою щирості, безпосередності й внутрішньої необхідності слова цей твір — багатоголоса, багатоактна сповідь, бо зіткана з багатьох доль, хоча головним наратором тут і виступає Мирослав Симчич. Оповідаючи про боротьбу УПА і поневіряння побратимів у неволі, Симчич оповідає про долю свого народу. Згадується Шевченкове: «…історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини». Звичайно, Михайло Андрусяк не перший у висвітленні даної теми як, до речі, не першою є для нього дана книжка: читач уже знає його «Студені милі», «Ув’язнену скрипку», «Грані болю», «Криваві роси 40-х». Але щоразу, торкаючись знову і знову близької йому проблеми, письменник це робить інакше, ніж інші, плекає свій світ із зовнішнього хаосу і будує його на позитивних принципах віри, надії, любові. Відомо, що і написання історії УПА, і створення її літературного літопису пов’язані з величезними труднощами, оскільки УПА — це армія безіменних, бо кожен від Головного Командира до простого стрільця, закритий для посторонніх, навіть для приятелів, псевдонімом, прибраним іменем. «Розкриття псевдо зволене тільки після смерті даного революціонера і то лише тоді, коли це не може стягнути репресій на його рідню, ні пошкодити справі»[1]

1. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

2. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

3. Особливості емоційної регуляції процесу розв’язування тактичних задач офіцером

4. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

5. Морфологічні засоби виразності мови

6. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах
7. Позакласна робота на уроках читання
8. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

9. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

10. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

11. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

12. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

13. Гибель Титаника. Уроки трагедии

14. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

15. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

16. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами

17. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

18. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

19. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

20. Урок в современной школе

21. Планы уроков английского языка

22. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка
23. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка
24. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

25. Проблема эффективности урока графики

26. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

27. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

28. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

29. Нетрадиционные формы урока

30. Ролевые игры на уроках английского языка

31. Конспект традиционного урока

32. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

34. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

35. Использование видео на уроках английского языка

36. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

37. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой

38. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики
39. Фашизм. История и уроки
40. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

41. Подготовительная часть урока по физкультуре

42. Кризис августа 1998 года в России, причины, последствия, уроки

43. Карибский кризис его уроки

44. Уроки и выводы из опыта развязывания и ведения агрессии США и НАТО против Югославии

45. НЭП: суть, опыт, уроки

46. Уроки Александра Михайловича Евлахова

47. «Устные уроки» по медицине в Римской империи

48. Система Станиславского: уроки мастерства

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

50. Пелевин и Достоевский на уроке литературы.

51. М.А. Булгаков – уроки судьбы

52. Русская классика и современность на уроке литературы

53. Уроки истории (о творчестве В.Чивилихина)

54. Формирование интереса к урокам математики
55. 13 уроков лучших компаний США
56. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

57. Возможности использования детских фортепиальных сочинений К.Дебюсси и М.Равеля на уроках музыки

58. Развитие музыкального вкуса у детей младшего школьного возраста на уроках музыки

59. Уроки антидарвинизма по Данилевскому

60. Педагогические технологии и уроки литературы

61. Естествознание - уроки, где ставятся проблемы

62. Нетрадиционный урок как средство повышения познавательной деятельности учащихся

63. Православное образование в России: традиция и развитие, уроки и перспективы

64. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках физики в общеобразовательной школе

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

65. Гуманизация отношений учителя и учеников на уроках чтения

66. Игры и игровые ситуации на уроках природоведения и их образовательная функция

67. Интегрированные уроки ИЗО

68. Комплексный проект урока

69. Конспект урока по биологии - белки

70. Конспект урока по биологии - гликолиз
71. Методика использования электронного учебника на уроках физики
72. Нетрадиционные уроки в начальной школе

73. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

74. Первоначальные навыки хорового пения у детей младшего школьного возраста на уроках музыки

75. План урока геометрии. Тема: векторы в пространстве

76. План-разработка открытого урока по истории России в 11-м классе

77. Познавательные задачи, познавательные задания как средства активизации познавательных процессов в деятельности учащихся на уроках истории

78. Психологический анализ урока английского языка

79. Психолого-педагогическое обоснование урока

80. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

81. Самостоятельная работа учащихся на уроке

82. Урок как основная форма обучения в школе

83. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

84. Игровые формы уроков русского языка

85. Конспект урока по биологии-биосинтез белков

86. Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии
87. Работа над речью слабослышащих учащихся на уроках развития речи в младших классах
88. Державне регулювання комерційної діяльності

89. Уроки общения

90. Уроки по рассказам Андрея Платонова «Корова» и «Июльская гроза»

91. Работа с источниками на уроках истории

92. Об использовании литературных произведений на уроках биологии

93. Как сделать урок русского языка интересным?

94. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка

95. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

96. Системы современных уроков

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Психологический анализ урока

98. Технологическая карта развивающего обучения на уроках физики в основной школе

99. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.