Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансовая стойкость предприятия

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Финансовая стойкость предприятия" Київський національний торговельно-економічний університет Міністерство освіти і науки України Кафедра підприємництва Курсова робота На тему: “Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення.” На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт”. Студентки ФЕМП 4 курсу, 9 групи Кочетової Ю. І. Науковий керівник: Блаженко С. Л. Київ 2002 Зміст: 1. Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування торговельного .4 1. Фінансова стратегія в системі управління підприємством.4 2. Матриця фінансових 2. Фінансова стійкість як відображення фінансового стану підприємства .13 2.1 Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що її .13 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.15 3. Оцінка фінансової стратегії та ступеня її ефективності на підприємстві 1. Аналіз фінансово майнового стану підприємства ЗАТ “Сільгосппродукт” .22 1. Загальна оцінка оборотності активів підприємства.32 2. Аналіз ефективності використання майна.32 2. Оцінка типу фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт” .34 3. Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства.41 Висновки .44 Література .46 Вступ З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійкості суб’єктів господарювання, що зумовлює об’єктивну необхідність визначення тенденцій розвитку їх фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань спрямована фінансова стратегія підприємства. Розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового планування, складовою частиною якої виступає обґрунтування фінансової стійкості підприємства. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику. Адже для того, щоб прийняти раціональне рішення необхідно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих показників є необхідною для ефективного управління підприємством. З їх допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності. Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об(єктивно оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів. Метою дослідження в даній курсовій роботі є дослідження та аналіз фінансової стійкості, а також факторів, за допомогою яких можна управляти фінансовим станом підприємства. Відповідно до мети були визначені такі завдання; - ознайомитися з теоретичними основами “фінансової стратегії” підприємства, та “фінансової стійкості” як її складової; - здійснити аналіз фінансової стійкості на даному підприємстві; - розробити заходи підвищення фінансової стійкості досліджуваного підприємства.

Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт”. Інформаційною базою для виконання роботи слугували бухгалтерська звітність, калькуляція фінансового положення підприємства, а також різноманітні методологічні джерела. Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування торговельного підприємства. Значення стратегії, що дозволяє вижити підприємству досить довгий період в умовах конкурентної боротьби , різко підвищилось за останні десять років. Прискорення змін навколишнього середовища, поява нових потреб та зміна позицій споживача, поява нових можливостей в бізнесі, розвиток інформаційних мереж, доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів та інші причини призвели до зростання значення розробки стратегії розвитку підприємства. Слово «стратегія» грецького походження і означає «мистецтво розгортання військ в бою» або «мистецтво генерала». Цей військовий термін широко ввійшов в теорію і практику менеджмента. В менеджменті стратегія розглядається як довгострокове, якісно виявлене направлення розвитку підприємства, що стосується середовища, засобів і форм його діяльності, системи стосунків всередині підприємства, а також позиції підприємства стосовно навколишнього середовища. Стратегія являє собою набір правил, якими керується підприємство при прийнятті управлінських рішень, щоб забезпечити досягнення місії і господарських цілей підприємства. 1.1 Фінансова стратегія в системі управління підприємством. В сучасній системі управління підприємством провідне місце належить стратегії розвитку, складовою якої є фінансова стратегія. Фінансова стратегія підприємства виступає як економічна категорія, що характеризує різноманітні відносини між суб”єктами ринку в фінансовій сфері. Ця категорія визначає поведінку підприємства на ринку, формування його ринкової позиції, використання фінансових ресурсів при активній участі грошово-кредитних інструментів. Необхідність виділення фінансової стратегії, як складової загальної стратегії підприємства, обумовлена наступними причинами: - диверсифікацією діяльності великих підприємств (тобто опанування ними різноманітних ринків, в тому числі і фінансового); - необхідністю пошуку джерел фінансування стратегічних проектів; - наявністю єдиної для всіх підприємств кінцевої цілі при виборі стратегічних орієнтирів – максимізації фінансового ефекту; - стрімким розвитком міжнародних та внутрішньо-національних фінансових ринків (джерел залучення фінансових ресурсів та вигідного розміщення капіталу). Фінансова стратегія розглядається як: 1. компонент загальної стратегії, тобто як одна з функціональних стратегій; ціль – завоювання позицій на ринку; 2. базова стратегія, тобто та, яка забезпечує реалізацію будь-якої стратегії (за допомогою фінансових інструментів, методів фінансового менеджмента та інших) ; ціль – ефективне використання фінансових ресурсів і управління ними. Теоретичний розгляд фінансової стратегії базується на чотирьох поняттях та її важливих складових. Такими поняттями для фінансової стратегії виступають: - зовнішнє середовище – комплексний аналіз зовнішніх факторів (умов) макросередовища; особлива увага присвячується механізмам економічного зростання і фінансового регулювання, тенденції розвитку фінансових ринків конкурентів; - місія (головні цілі) – стабільне фінансове положення підприємства; фінансове забезпечення загальної стратегії та кожної її складової; - ситуаційний аналіз – фінансова експертиза управлінських рішень; аналіз сильних та слабких сторін фінансового положення підприємства; фінансовий аналіз поточної ринкової діяльності; - планування використання ресурсів – визначення джерел фінансування діяльності компанії; фінансове планування у різних часових відрізках; складання бюджетів підприємства і таке інше.

Таким чином модель фінансової стратегії можна зобразити в наступному вигляді: Малюнок №1: Модель фінансової стратегії підприємства. Враховуючи зміну кон’юнктури та тенденцій розвитку фінансових ринків, високий рівень розвитку інноваційних фінансових інструментів, якими оперують підприємства, їх залежність від напрямку руху макроекономічних і соціально-політичних процесів в світовому суспільстві, слід сформувати ряд напрямків, які необхідно розглядати як складові фінансової стратегії. Серед них: Вибір приоритетних для підприємства фінансових ринків і цільових ринкових сегментів для роботи в майбутньому. 2. Аналіз та обґрунтування стійких (стабільних) джерел фінансування ( в тому числі випуску цінних паперів). 3. Вибір фінансових інститутів в якості партнерів та посередників, які можуть ефективно співпрацювати з підприємством в довгостроковому періоді (наприклад шляхом створення стратегічних альянсів). 4. Розробка довгострокової інвестиційної стратегії, що співставляється з приоритетними напрямками розвитку видів бізнесу. 5. Виявлення фінансових механізмів майбутніх угод зі злиття і поглинання, а також інших напрямків фінансової реструктуризації підприємства. 6. Створення умов підтримки росту ринкової вартості підприємства і стабільних (таких, що не понижаються) курсів випущених нею цінних паперів. 7. Формування та вдосконалення в майбутньому ефективних внутрішньо- фірмових фінансових потоків, механізмів трансфертного ціноутворення. 8. Прогнозні розрахунки фінансових показників при стратегічному плануванні діяльності підприємства. Фінансова стратегія являє собою узагальнюючу модель дій, що необхідні для досягнення цілей підприємства в рамках корпоративної місії шляхом координації, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства. Формування фінансової стратегії пов’язано з встановленням цілей та завдань підприємства; підтримкою фінансових відносин між підприємством та суб”єктами зовнішнього середовища (фінансовими ринками, державними регулюючими органами, спеціалізованими фінансовими установами, діловими партнерами і таке інше). Підприємство досягає своїх стратегічних фінансових цілей тоді, коли вказані відносини співпадають з його внутрішніми фінансовими можливостями, а також дозволяють відповідати зовнішнім соціально-економічним вимогам. Значущі і швидкі зміни зовнішнього середовища діяльності підприємства при рості нестабільності умов підприємництва зумовлюють не тільки оперативне реагування, але й розробку моделей розвитку господарської діяльності на майбутнє. Формування фінансової стратегії забезпечується здатністю моделювати фінансову ситуацію; виявляти та передбачати необхідність змін; використовувати надійні інструменти та методи; реалізовувати фінансову стратегію для отримання запланованих результатів. Розглядаючи поняття та зміст фінансової стратегії необхідно підкреслити, що її формують ті ж умови та фактори які впливають на загальну стратегію підприємства: якщо назвати специфічні фактори розвитку фінансово- кредитних, грошових, валютних ринків (коливання валютних курсів, рівень світових цін, процентні ставки, інфляція), то не важко буде довести їх провідну роль в створенні загальної стратегії компанії, а не тільки фінансового компонента.

Фонды, совещательные комитеты, всевозможные комитеты поддержки корпорации ориентируются в первую очередь на «лоббирование» интересов самой корпорации. Агенты влияния используются для оказания активного воздействия на структуры федеральной и местной власти, а также на различные категории и социальные группы населения в целях создания атмосферы, благоприятной для деятельности корпорации, и нейтрализации неблагоприятных факторов среды. Глава 5. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТOPOHHИX ОРГАНИЗАЦИЙ 1. Государственный комитет статистики Определенную информацию о финансовой деятельности предприятия можно получить в Главном межрегиональном центре (ГМЦ) Государственного комитета статистики РФ (Госкомстат) и его региональных управлениях. В информационных массивах Госкомстата имеются следующие данные: показатели годового бухгалтерского баланса и его приложений, информация об основных средствах, запасах и затратах, капитале и резервах, финансовых результатах деятельности, дебиторской и кредиторской задолженностях и др

1. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия

2. Анализ финансового состояния предприятия на основе бухгалтерсой отчетности

3. Анализ финансового состояния предприятия АПК

4. Анализ финансовой деятельности предприятия ЗАО "Ртищевские продукты"

5. Алгоритм анализа финансовой устойчивости предприятия

6. Финансовая отчетность и анализ финансового состояния предприятия
7. Расчет и анализ аналитических коэффициентов финансовой деятельности предприятия
8. Анализ финансового состояния предприятия в переходной экономике

9. Анализ финансового состояния предприятия

10. Анализ финансового состояния предприятия

11. Анализ финансового состояния предприятия

12. Анализ финансового состояния предприятия

13. Анализ финансового состояния предприятия

14. Анализ финансового состояния предприятия на материалах ОАО "ОСПАЗ"

15. Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

16. Статистические методы анализа финансового состояния предприятия в условиях рынка

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий отрасли и/или региона

18. Анализ финансового состояния предприятия на примере ООО Электрум

19. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия( на примере ОАО Мясокомбинат «Пятигорский»)

20. Анализ показателей финансовой устойчивости

21. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия

22. Анализ финансового положения предприятия
23. Анализ финансового состояния предприятия по формам бухгалтерской отчетности
24. Краткий анализ финансового состояния предприятия в оценке бизнеса

25. Анализ финансового положения предприятия

26. Анализ финансовой устойчивости предприятия

27. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

28. Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа

29. Анализ финансового состояния предприятия

30. Методологические аспекты учета и анализа финансовых результатов предприятия ООО "Строй-Инвест"

31. Анализ и аудит финансовой отчетности предприятия

32. Анализ финансового состояния предприятия

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

33. Анализ финансовой устойчивости предприятия

34. Финансовый анализ эффективности работы предприятия в программе Project Expert

35. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия в контексте финансового менеджмента

36. Анализ управления финансовой деятельностью предприятия

37. Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятия

38. Анализ и оценка финансового состояния предприятия на основе чтения и анализа бухгалтерской отчетности
39. Анализ и оценка финансового состояния предприятия ООО "Форсаж"
40. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости предприятия

41. Анализ финансового состояния предприятия

42. Анализ финансового состояния предприятия

43. Анализ финансового состояния предприятия

44. Анализ финансового состояния предприятия

45. Анализ финансового состояния предприятия

46. Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО "Веста")

47. Анализ финансового состояния предприятия в системе антикризисного управления

48. Анализ финансового состояния предприятия ЗАО "Цифроград"

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

49. Анализ финансового состояния предприятия МТПП "Фармация"

50. Анализ финансового состояния предприятия на примере ТЭЦ-1 Генеральная Бурятия

51. Анализ финансовой устойчивости предприятия

52. Анализ финансовой устойчивости предприятия "ОАО Жилкомсервис"

53. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути его повышения

54. Анализ финансовых результатов предприятия
55. Анализ финансовых ресурсов предприятия
56. Международные методики анализа финансового состояния предприятия

57. Показатели и оценка финансовой устойчивости предприятия. Меры по укреплению финансовой устойчивости

58. Сущность и роль финансового анализа в управлении предприятием

59. Установление факторов, оказавших влияние на изменение показателей финансовых результатов рассматриваемого предприятия ОАО "Надежда"

60. Финансовый анализ деятельности условного предприятия

61. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия

62. Анализ финансового состояния предприятия

63. Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Вимм-Билль-Данн"

64. Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Третье Нижнекамское монтажное управление"

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы

65. Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Укрнафта"

66. Анализ финансового состояния предприятия ООО "Терминал Мега"

67. Анализ финансового состояния предприятия СПК "Верхтаркский"

68. Анализ финансовой деятельности предприятия

69. Анализ финансовой деятельности предприятия

70. Методика анализа финансовой деятельности предприятия как элемент антикризисной диагностики
71. Анализ и диагностика финансовой деятельности предприятия
72. Анализ основного и оборотного капитала. Анализ финансовой устойчивости предприятия

73. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций (на примере ОАО "Страховое общество "Талисман")

74. Задачи анализа финансового состояния предприятия на примере ОАО "Клинский Машзавод"

75. Комплексный анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия

76. Система показателей финансового состояния предприятия

77. Управление финансовой деятельностью предприятия: анализ и пути улучшения (на примере УП "Проектстрой" ОО "Белои")

78. Анализ финансового положения предприятия

79. Анализ финансового состояния предприятия

80. Анализ финансового состояния предприятия

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

81. Анализ финансового состояния предприятия

82. Анализ финансового состояния предприятия

83. Анализ финансового состояния предприятия

84. Анализ финансового состояния предприятия

85. Анализ финансового состояния предприятия

86. Анализ финансового состояния предприятия "Магнезит"
87. Анализ финансового состояния предприятия за 2001 г
88. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения

89. Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Селекта"

90. Анализ финансового состояния предприятия ООО "Скат-Форвард"

91. Анализ финансового состояния предприятия-банкрота

92. Анализ финансовой деятельности предприятия

93. Анализ финансовой деятельности предприятия ОАО "Таганрогский автомобильный завод"

94. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным отчётности

95. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

96. Анализ финансового состояния предприятия

Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий с финансовой системой

98. Организация и учет безналичных расчетов в системе финансового менеджмента предприятия торговли

99. Аудит финансового состояния предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.