Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Монополии сегодня

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст. 1. Суть .5 1.1. Що таке .5 2. Причини виникнення .5 2. Історія виникнення монополій в Україні і світі.7 3. Види монополій .12 1. Адміністративна, природна, .12 2. Картель, синдикат, трест, .13 3. Прості, дискримінуючи, монопсонії, 4. Міжнародні .17 4. Антимонопольне .18 1. Причини антимонопольного .18 2. Історія виникнення антимонопольного 3. Сучасне антимонопольне .23 5. Монопольне ціноутворення та максимізація прибутку монополії.26 5.1. Попит на продукцію .26 5.2. Максимізація прибутку .29 5.3. Монопольне .30 .35 .37 Вступ. Сучасне життя не можливо уявити без ринкових відносин, а відповідно і без ринків. Існує багато ринків: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу тощо. Але умовно всі ці ринки можна поділити на два види: 1) ринки досконалої конкуренції. Модель досконалої конкуренції описує функціонування ідеальної економічної системи, в якій господарські зв’язки організуються на засадах вільного обміну між незалежними економічними суб’єктами. 2) ринки недосконалої конкуренції – це структури, у яких не діють умови повної конкуренції. Найсуттєвіша відмінність неповністю конкурентних ринків від повністю конкурентних полягає у здатності учасників таких ринків впливати на ринкові ціни. Моя курсова робота присвячується проблемі монополії, як одному з об’єктів ринку недосконалої конкуренції . Проблема монополій є досить актуальною. Таким явищем як монополія цікавились ще в стародавній Греції і потім протягом всього розвитку людства. Але найбільш гостро це питання стало наприкінці 19 ст. але не дивлячись на таку довгу історію проблеми монополії й досі досліджуються. Це пов’язано з тим що монополій край неоднозначно впливають на суспільний розвиток – їх існування має як негативні так і позитивні наслідки. Але не дивлячись на це сьогодні не має жодної розвинутої країни, яка б не мала антимонопольного законодавства, бо конкуренція є одним з найголовніших чинників існування добре функціонуючого ринку. Завдання моєї курсової – визначити причини виникнення монополій, проаналізувавши історію їх виникнення та розвитку; розглянути різні види монополій – їх спільні та відмінні риси. Визначити негативні і позитивні наслідки існування монополії для суспільства, та шляхи обмеження монопольної влади. З’ясувати поведінку монополіста, щодо встановлення ціни та максимізації прибутка. Щоб детальніше розібратися в цій проблемі я розглянула такі питання: передумови та причини існування монополій; встановлення монопольної ціни та максимізація прибутку; суспільні та економічні наслідки існування монополії; види монополій; антимонопольна політика держави. Основною джерельною базою для підготовки курсової роботи були: підручники “Мікро і макроекономіка” за ред. С.В. Будаговської, “Економічна історія України і світу ” за ред. Б.Д. Лановика, “Політична економія” – Р. Барр, закон України “Про обмеження монопольної влади та недопущення недосконалої конкуренції ”. 1 Суть монополій. 1.1 Що таке монополія. Монополія — це такий тип ринкової структури, де: 1) весь галузевий випуск постачає одна фірма, частка кожного споживача (яких на ринку дуже багато) в загальному обсязі ринкової продукції незначна; 2) продукція однорідна i не має близьких замінників; 3) входження на ринок нових фірм блоковано; 4) споживачі не взаемодіють між собою; 5) існує повна поінформованість щодо ринкових цін, обсягів та попиту покупців.

Відповідно, фірма в умовах монополії зветься монополістом, а рынок, на якому діє монополіст — монопольним ринком. Практично монополією звуться також ринки iз порушеннями деяких iз вищезазначених умов. Наприклад, монополіст може виробляти лише 80% галузевого обсягу, а 20% постачатимуть дрібні виробники; також може бути послаблена умова шодо відсутності замінників. Ринок, де сурово виконуються всі зазначені умови називається чистою монополією(але на практиці її так само не існує як і досконалої конкуренції). 1.2 Причини виникнення монополій Об’єктивною основою монополізму є домінуюче положення фірми на ринку, що дозволяє їй проявляти вирішальний вплив на конкуренцію, підвищувати ціни і знижувати обсяг виробництва, ускладнювати доступ на ринок іншим фірмам. Продавець має моноп-ольну владу, якщо він може підвищувати ціни на свою продукцію шляхом обмеження випуску цієї продукції. Підтримці монопольної влади сприяють вхідні бар’єри, які бло-кують входження у монополізовану галузь завдяки чинникам, що створюють несприят-ливі умови для фірм-новачків порівняно з фірмою яка вже працює в галузі. Серед основ-них типів бар’єрів можна виділити такі: 1) Виняткові права отримані від влади. Так органи влади зазвичай надають право монополії на надання транспортних послуг, послуг зв’язку, а також комунальні послуги. В багатьох випадках влада сама ж і керує монополіями. 2) Патенти і авторські права, які забезпечують винахідникам нових продуктів або творів мистецтва виключні права, щоб продавати або надавати ліцензії, які б дозволяли користуватись цими винаходами. Але патенти і авторські права можуть забезпечувати монопольні позиції тільки на обмежену кількість років. Після закінчення строку дії патенту монопольні права на винахід зникають. Коли яка-небудь фірма випускає товар не придбавши патенту її можуть примусити припинити продаж за рішенням суду. Так, наприклад, в 1985р. федеральний суд постановив, що “Кодак корпорейшн” порушила сім патентів, виданих фірмі “Поларойд корпорейшин”, виготовляючи з 1976р. фотоапарати миттєвої зйомки. Коли була видана постанова суду, компанія “Кодак”, на долю якої приходилось 25% річних продажів фотоапаратів миттєвої зйомки, змушена була припинити виробництво цих фотоапаратів. 3) Монопольне володіння всім обсягом пропозиції окремого ресурсу. ”De Beers” має монопольну владу на ринку алмазів завдяки її контролю над продажем 85% необроблених алмазів, придатних для виготовлеання коштовностей. 4) Економія на масштабі виникає тоді, коли одна фірма виробляє продукцію з меншими витратами, чим це було б можливо, якщо б ринок обслуговувався двома чи більшою кількість фірм. 5) Недобросовісна конкуренція. Деякі фірми-монополісти застосовують методи боротьбу з конкурентами, які не тільки не відповідають кодексу честі підприємця, а й у більшості випадків заборонені законом. Це може бути тиск на постачальників сировини, профспілки, банки, переманювання провідного персоналу, цінова війна з метою банкрутства конкурента тощо. Однак виявити порушника закону та застосувати до нього відповідне покарання досить складно. На основі вище сказаного можна зробити такі висновки про причини виникнення моно- полій: 1) через процес концентрації виробництва, коли підприємства замість введення між собою всеможливої конкурентної боротьби укладають між собою угоди, тобто обєднують капітал.

2) на основі централізації виробництва і капіталу. Централізація виробництва - це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті обєднань кількох підприємств в одне із загальним управлінням. Централізація капіталу - це збільшення розмірів капіталу внасоідок обєднання раніше самостійних капіталів. 3) внаслідок дій держави, спеціальних або навмисних її кроків. 4) поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальма розвитку продуктивних сил. Вона виникає в результаті злиття, обєднання декількох капіталістів.2. Історія виникнення монополій в Україні і світі. Історія монополій сягає сивої давнини. Згадку про неї знаходимо вже у стародавнього філософа Аристотеля. Він відносить її до “мистецтва наживати майно”. Англійський філософ Т. Гоббс описує монополії,створені ще феодальною державою для зарубіжної торгівлі. Він їх називає корпораціями, зазначаючи, що “ метою подібної корпорації є збільшення прибутків шляхом монопольного права купівлі і продажу”. Монополістичні тенденції у різних формах і неоднаковою мірою проявляються на всіх етапах розвитку ринкових процесів. Проте їх новітня історія починається у другій поло-вині 19 ст.Їх виникнення було пов’язано з такими процесами в суспільстві, як збільшення акціонерної власності, нова роль банків, концентрація виробництва і капіталу, еволюція форм капіталістичних об’єднань. Всі ці процеси прискорили розвиток монопольного господарства. Методи концентрації і централізації капіталу, які використовувались в 19 ст., не забез- печували достатньої концентрації капіталу для ефективного виробництва. Концентрація виробництва, створення нових великих заводів і фабрик потребувалирозширення кордо-иів капіталістичної власності. Шляхи такого швидкого розширення існували давно, але лише під впливом бурхливого зростання продуктивних сил вони отримали широке розповсюдження і вирішальне значення. Це, в першу чергу, акціонерна форма організації компаній. Важлива сторона розвитку монополій пов’язана з новою роллю банків. Збільшення концентрації виробництва постійно посилювало необхідність розширення ролі банків, змушуючи промислові компанії шукати з банками контактів для отримання довготер-інових позик. Це призвело до перетворення банків у всесильних монополістів. Важливою формою створення галузевих та міжгалузевих монополістичних союзів була система участі. Суть її полягає в тому, що при акціонерній формі організації, компанія належить власнику контрольного пакету акцій. Якщо власником контрольного пакету є інша компанія, то вона тим самим отримує право керувати своєю “дочірньою” компанією. У США процеси акціонування, концентрації виробництва i капіталу прискорилися після кризи 1873 р. Кількість підприємств збільшувалась повільніше, ніж вартість їхньої продукції. Так, в обробній промисловості за 1900 — 1913 рр. зростання становило відповідно 130 i 210 %. У 1914 р. акціонерні товариства становили 28,3% вciх підприємств, а випускали 83,2% промислової продукції, на них працювало 80% робітників. У 1910 р. підприємства за обсягом виробництва поділялися на невеликі (до 20 тис.

Но то, что я им сказал, нигде полностью опубликовано не было. Поэтому позволю себе здесь изложить сказанное тогда. -- Поговорим откровенно!.. Сразу скажу, что я согласен далеко не со всем, что публикуется. Есть и такие издания, которые напоминают, пусть с другим знаком, средства массовой информации времен монополии компартии. Сегодня события приобрели такое развитие, что, думаю, разговор должен сосредоточиться на том, что находится в центре всеобщего внимания. И вот главный вопрос: что будет с нашей реформой, как выйти из кризиса, какая должна быть политика, какие предпринять шаги. Может быть, сейчас молодым легче. Но нам -- людям сформировавшимся, начавшим процесс реформ уже в зрелом возрасте -- не просто ломать себя... И все же, я думаю, главную подготовительную работу при всех ошибках, просчетах или запоздалости решений, а иногда, наоборот, забегании вперед, сделали. Общество уже нельзя вернуть на круги своя. Его не загонишь туда никакой силой. Возможен ли военный переворот? Пресса не должна поддаваться на провокации

1. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

2. Регулирование естественной монополии /тарифная политика в области электросвязи/

3. Фирма в условиях чистой монополии

4. Естественные монополии в РФ и методы регулирования их деятельности

5. Монополии (Доклад)

6. Государство и проблемы монополий
7. Цели и методы регулирования естественных монополий
8. Чистая монополия и монопольная власть

9. Промышленные отрасли естественных монополий

10. Монополия и ее виды

11. Монополия: сущность и виды. Антимонопольное регулирование

12. Виды монополий и особенности определения цены и объёма производства

13. О монополии на водку в России

14. Чистая монополия и монополическая власть

15. Монополия

16. Конкуренция и монополия: объективность сочетания и противоречия

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Монополия

18. Виды монополий

19. Монополии

20. Монополия

21. Реформа системы регулирования естественных монополий

22. Анализ Монополий
23. Конкуренция и монополия
24. Монополии

25. Особенности монополии и монополизма в условиях рыночных и нерыночных отношений

26. Суть и развитие монополий

27. Фірма в умовах монополістичної конкуренції

28. Экономические основы возникновения монополий и их формы

29. Монополия

30. Монополістична конкуренція укр

31. Монополия и монопольная власть

32. Равновесие монополии в долгосрочном периоде. Последствия хозяйствования монополий. Монополия и эффективность

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Контроль государства за монополией

34. Проблемы последствий процесса концентрации американских СМИ в работе Бена Багдикяна "Монополия средств информации"

35. Государственная политика регулирования монополий

36. Державне регулювання природних монополій

37. Естественные монополии в переходной рыночной экономике

38. Естественные монополии в современной России
39. Естественные монополии и их место в современной финансовой системе государства
40. Конкуренция и монополия

41. Конкуренция и монополия в рыночной системе

42. Максимизация прибыли монополии, внешние эффекты

43. Монополии. Монополизирование РАО "ЕЭС России"

44. Монополия и ее место в рыночной экономике

45. Монополия как тип рыночной структуры и ее виды

46. Монополія і конкуренція на ринку

47. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

48. Проблемы и перспективы реформирования естественных монополий в Российской Федерации

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Рынок свободной конкуренции, чистой монополии, монополистической конкуренции, олигополии: сравнительный анализ использования ресурсов

50. Теоретические основы государственного регулирования естественных монополий

51. Монополии в современной экономике и антимонопольное регулирование

52. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

53. Реферат о Пугачеве

54. Несколько рефератов по культурологии
55. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
56. Реферат по книге Фернана Броделя

57. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

58. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

59. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

60. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

61. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

62. Путь православия сегодня

63. Экономика Японии сегодня

64. Миф сегодня

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

66. Кто и что сегодня читает и зачем им это нужно

67. Реферат по теме “Человек на войне”

68. Вчера, сегодня, завтра в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»

69. Реферат по биографии Виктора Гюго

70. Акватерапия вчера, сегодня и всегда
71. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)
72. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

73. Детское и специальное питание сегодня

74. США и Канада в АТР: набор рефератов

75. Московские пассажи - вчера, сегодня, завтра

76. "Реформы" образования - сегодня

77. Как написать хороший реферат?

78. Сборник рефератов о конфликтах

79. Маркетинг: сегодня и завтра

80. Сборник рефератов о конфликтах

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки

81. Реферат кондитерское изделие

82. Петербургский хоккей сегодня

83. Олимпийское движение: вчера и сегодня

84. Химия сегодня

85. Сегодня речь идет не просто об экологическом образовании и воспитании - обо всей системе "УЧИТЕЛЬ"

86. Экологический миф вчера и сегодня
87. Полиграфия сегодня
88. Круизное судоходство сегодня

89. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

90. Общеславянский язык сегодня? И нет, и да!

91. Реферат для выпускных экзаменов

92. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

93. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

94. Вооруженные Силы: вчера, сегодня, завтра

95. Реферат по Мексике

96. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

97. Паскаль сегодня

98. Иерусалим сегодня

99. Не погас ли сегодня огонь Прометея, или актуален ли альтруизм

100. Спортивная жизнь Москвы сегодня


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.