Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Суть та принципи соціальної держави

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Юридичний інститут Р Е Ф Е Р А Т на тему: «Суть та принципи соціальної держави» Виконала: Студентка групи ПР -12 Дячишин Уляна Перевірив: Івано-Франківськ 2006р Проблеми взаємозв’язку держави, суспільства, особи, державної влади і демократії є фундаментальними для будь-якого сучасного суспільства. Вони, безумовно, визначають і процес розбудови Української держави, формування суспільних відносин на нових демократичних засадах. Аналіз цих проблем безпосередньо пов’язаний з дослідженням суспільства , зокрема. Для того, щоб осягнути співвідношення й механізм зв’язку суспільства, особи і держави, роль суспільства у формування державної влади і демократичних інститутів, слід чітко уявляти природу і сутність цього суспільства, його структуру і соціальний організм. Громадянське суспільство – це сукупність усіх громадян, їх вільних об’єднань та асоціацій, пов’язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею. Громадянське суспільство розглядають як соціальне утворення, що протистоїть державі. Його можна зрозуміти як плюарізм і організацію інтересів незалежно від держави. Громадянське суспільство відрізняється від суспільства тим, що залучає громадян до колективних дій в суспільній сфері для вираження своїх інтересів, ідей, обміну інформації, досягнення суспільної мети, висування вимог до держави і закликів до відповідальності офіційних осіб, Воно виступає посередником між приватною сферою життя людей та державою, об’єднює величезне розмаїття формальних і неформальних відносин. Основні риси громадянського суспільства: Наявність демократичність правової державності Самоврядування індивідів, добровільних організацій та асоціацій громадян Різноманітність форм власності (приватної, колективної, кооперативної тощо), ринкова економіка Плюарізм ідеологій і політичних поглядів, багатопартійність Доступ всіх громадян до участі в державних і суспільних справах Взаємна відповідальність держави та громадян за виконання демократично прийнятих законів Наявність розвинутої соціальної структури Розвинена громадянська політична структура і свідомість Цінування прав громадян вище за державні закони Багатоманіття соціальних ініціатив Контроль суспільства за діяльністю державних органів. Теорія громадянського суспільства ґрунтується на ідеї автономності та індивідуальної свободи громадян, невтручання держави в життя громадянського суспільства. Однак, саме держава має виступати гарантом прав людини, створювати умови, які сприятимуть реалізації прав громадян, всебічному вияву їхньої ініціативи, здібностей. Державні органи реагують на запити і потреби соціальних груп, приймають нормативно-правові акти, слідкують за їх виконання, запобігають появі та розвитку політичних конфліктів. Говорити про громадянське суспільство можна лише з появою громадянина як самостійного суб’єкта, що усвідомлює себе індивідуальним членом суспільства, наділений певним комплексом прав і свобод, і у той же час несе відповідальність перед суспільством.

Зміст поняття «громадянське суспільство» включає сукупність неполітичних відносин у суспільстві, тобто економічні, духовно-моральні, релігійні національні та ін. Громадянське суспільство виступає як сфера реалізації економічних, соціальних, етнонаціональних, культурних та інших громадських інтересів, які перебувають поза безпосередньою діяльність держави, що опосередковує їх відносини з індивідами. Демократичність політичного режиму визначається не в останню чергу тим, наскільки держава визнає автономне буття спільнот, тим, наскільки громадянське суспільство може вплинути на дії держави, Ідея громадянського суспільства може провести межу між політичними, офіційними та приватними життями громадян. Підґрунтям громадського суспільства є ринкова економіка з властивою її багатоманітністю форм власності, відкритою комунікацією, структурованістю суспільства, багатопартійність, не директивно сформована громадська думка, вільна особистість з розвиненим почуттям громадянськості та власності гідності. Правовою базою для формування громадянського суспільства в Україні є положення Конституції України, хоч у її тексті цього термінал немає. У нашій державі сьогодні відбувається поступовий процес становлення громадянського суспільства, який ще дуже далекий від завершення. В Україні сформовані органи влади різного рівня, але громадянське суспільство характеризує не лише наявність «владної піраміди», але й ефективність її функціонування, чого на практиці у нашій державі ще не спостерігається. Для громадянського суспільства характерна система представництва інтересів різних груп населення у вигляді об’єднань громадян. В умовах громадянського суспільства партії виражають інтереси та формулюють політичні пріоритети певних соціальних груп, а в Україні партії ще не достатньо сприяють належному встановленню каналів зв’язку між державою та громадянами. Чимало партій – особливо під час виборчих кампаній – намагаються показати себе представниками інтересів не певних соціальних груп, а всього народу, що є популістським недалекоглядним кроком. Нерозвиненість громадянського суспільства в Україні простежується у загрозливо низькому рівні замученості громадсько-політичної діяльності і дуже низькому рівні політичної ефективності. Для встановлення громадянського суспільства в Україні необхідною є реструктуризація українського суспільства. Як свідчить історичний розвиток цивілізованих країн, становлення громадянського суспільства відбувається складно і суперечливо. Не все у ставленні громадянського суспільства є до вподоби урядам, але й переваги такого суспільства незаперечні – протилежність думок, відкритість, свобода. Тільки в громадянському суспільстві можливе соціальне партнерство як форма взаємодії соціальних об’єктів. Громадянське суспільство можна розглядати як і елемент розбудови демократичної інституції, як засіб реалізації свободи слова, об’єднань і поширення інформації, як засіб зробити прозорою діяльність органів державної влади. Сучасні дослідники сходяться на думці про те, що громадянське суспільство – це як економічні, духовно –моральні, сімейні, культурні, національні, та і соціально-економічні відносини.

Виходячи з цього вони визначають громадянське суспільство як сферу спонтанного самовиявлення вільних громадян і добровільно сформованих ними організацій та об’єднань у всіх сферах життя суспільства і відносин між ними, які захищені необхідними законами прямого втручання і свавілля органів державної влади. Основа громадського суспільства – вільна, незалежна особистість, що зобов’язана своїм існуванням і процвітанням не опіці чи бажанню влади, а своїми власними силами і здібностями. «Рідко коли у сфері розвитку з’являлася концепція, котра так швидко привертала увагу людей», - пише Р. Голлоуей у праці «Засоби розбудови громадського суспільства». Справжній бум у вживанні цього терміну збігається в часі з падіння Берлінської стіни і наслідками цього явища – політичними перетвореннями у Східній Європі, що поєдналися із зусиллями побудови демократії у Південній Америці. Громадянське суспільство вже стало передумовою вирішення деяких із перелічених проблем. Воно перебирає на себе відповідальність за соціальний розвиток у таких складних умовах. Соціальний стан країн соціального добробуту Західної Європи, побудований напинципах соціальної справедливості та соціального партнерства, дає підставу стверджувати, що формую взаємодії соціальних суб’єктів стала політика соціального партнерства у громадському суспільстві, яка ґрунтується на узгодженості їхніх інтереів і характеризується всебічною активізацією творчих елементів кожної людини щодо реалізації історичних можливостей розвитку суспільства. В Україні процес визрівання і становлення громкаднського суспільства є необхідною передумовою її переходу до правової держави. На думку вчених , формування громадянського суспільства в Україні та інших країн СНД матиме тривалий і затяжний характер, бо тоталітаризм з його надмірною політизацією суспільних роцесів не створив умови для його швидкого визрівання. Такими передумовами становлення громадянського суспільства є: 1. володіння кожного члена суспільства правом конкретної власності чи правом на використання і розпорядження власністю, на виготовлений ним суспільних продукт; 2. наявність розвиненої соціальною структури, які відображають різноманітність інтересів усіх соціальних груп суспільства. 3. достатньо високий рівень соціального, духовного, психологічного розвитку особистості, її внутрішньої свободи і здатності дог самостійної діяльності та самореалізації. За відсутністю таких передумов такий процес формування громадянського суспільства просто неможливий. Для України також характерні відсутність реальних інститутів громадського суспільства, повноцінних впливових політичних парій як виразників інтересів певних соціальних груп, незалежних від держави громадських організацій, достатньої кількості поза державних, економічних структур. Певна річ, Україна, яка стала на шлях свого відродження потребує опрацювання власної концепції співвідношення особи, суспільства і держави, механізм формування влади й розвитку демократії. Поняття громадянське суспільство має іторичних характер. Слідом за державою громадянське суспільство починає зараджуватись на певному ступені суспільного розвитку.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

2. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

3. Феномен соціальної держави в європейській традиції

4. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

5. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

6. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
7. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів
8. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

9. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

10. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

11. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

12. Соціальне та особисте страхування

13. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

14. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

15. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

16. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

22. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
23. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
24. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

25. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

26. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

27. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

28. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

29. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

30. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

31. Соціальне середовище та соціалізація особистості

32. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

34. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

35. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

36. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

37. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

38. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
39. Освіта та соціальна мобільність
40. Соціальна система та її структура

41. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

42. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

43. Соціальне становище Запорізького краю

44. Соціальні групи

45. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

46. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

47. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

48. Суть та види відтворення

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

49. Соціальні проблеми у ЗМІ

50. Економічное районуванне, його суть та значення

51. Мораль і соціальне управління

52. Сутність і значення соціального страхування

53. Державна політика соціального страхування

54. Суть та фактори картографічної генералізації
55. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
56. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

57. Демократія як соціальне явище

58. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

59. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

60. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

61. Правовідносини у сфері соціального захисту

62. Система соціального захисту в Україні

63. Соціальна обумовленість державної служби

64. Соціальна цінність права

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

65. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

66. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

67. Будова та принципи комп’ютерних мереж

68. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

69. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

70. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
71. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
72. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

73. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

74. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

75. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

76. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

77. Українізація: її суть та наслідки

78. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

79. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

80. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

82. Соціально-філософські погляди І.Франка

83. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

84. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

85. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

86. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
87. Ожиріння як медико-соціальна проблема
88. Глобалізація і процеси соціального розвитку

89. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

90. Зайнятість: соціально-трудові відносини

91. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

92. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

93. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

94. Типологія соціально-трудової мобільності населення

95. Управління, як соціальний феномен

96. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

97. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

98. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

99. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.