Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Охорона навколишнього природного середовища, збереження та раціональне використання природних ресурсів, екологічний контроль набувають найвагомішого значення та пріоритетності у зовнішній та внутрішній політиці більшості держав світу, у тому числі й України. Це пов’язано з тим, що активізація життєдіяльності суспільства, стрімкий розвиток науки та сучасних технологій, їх використання, інтенсивне та екстенсивне споживання природних запасів сировини, земель та природних копалин, а у деяких випадках i безгосподарність керівництва окремих підприємств спричиняють погіршення екологічної ситуації в країні, призводять до техногенних катастроф. У зв’язку з цим потрібна система певних заходів та механізмів їх здійснення щодо охорони навколишнього середовища, контролю його станом та поліпшенням екологічної ситуації. Тому проблема розвитку та здійснення екологічного аудиту як самостійного виду незалежного контролю є сьогодні актуальною. Запровадження екологічного аудиту було започатковано в європейських країнах, зокрема, США, Канаді, Японії тощо. Необхідність його здійснення в Україні викликана реаліями ринкової економіки, вимогами національного законодавства та міжнародних угод, потребою гармонізації екологічних та економічних аспектів розвитку народного господарства. Системне та фундаментальне дослідження питань екологічного аудиту в Україні практично відсутнє. Однією з перших спроб викладення питань екоаудиту в Україні став навчальний посібник «Екологічний аудит» (автори — В. Шевчук, Ю. Саталкін, В. Навроцький та інші). Серед російських вчених вивченням проблем екоаудиту займався професор I. Потравний. Проте їх праці лише означили існування проблеми, яка потребує конкретизації, подальшого дослідження та практичного застосування. Проблема розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні, на думку фахівців, пов’язана з вирішенням двох ключових питань, а саме: проведенням екологічного аудиту діяльності господарюючих суб’єктів з позицій дотримання екологічного законодавства, оцінкою проектно-кошторисної документації та екологічної ефективності управління суб’єктом господарювання; врахуванням екологічних аспектів при аудиті фінансової звітності. Дослідимо суть зазначених питань, що i є метою цієї публікації. Вирішення першого питання сприятиме збалансуванню економічних та екологічних інтересів товаровиробників, держави та суспільства в цілому. Екологічний аудит слід розглядати як складову системи екоменеджменту на різних рівнях управління. У останньому із проектів Закону України «Про екологічний аудит» визначено, що екологічний аудит — це незалежний вид діяльності, який включає перевірку господарюючих суб’єктів, пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, захистом i конкурентоспроможністю об’єкта аудиту та його інвестиційною привабливістю. На думку фахівців, при визначенні поняття екологічний аудит слід враховувати необхідність контролю аудитором правильності відображення господарюючим суб’єктом екологічних аспектів у фінансовій звітності.

Доречним було б прийняття i введення в дію Закону України «Про екологічний аудит», робота над проектами якого триває декілька років. Екологічний аудит може здійснюватись нарівні з екологічними експертизами, оглядами та оцінками. Він повинен стати обов’язковою складовою аудиторської діяльності в Україні. Основними чинними законодавчими документами, якими слід керуватися при організації та здійсненні екоаудиту, є закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», «Про охорону атмосферного повітря», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 — 2015 роки» та Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій i об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений постановою № 2751-ХІІ. Об’єктами екологічного аудиту можуть бути: суб’єкти господарювання, діяльність яких впливає на навколишнє середовище; об’єкти природних ресурсів, які надаються у користування або підлягають приватизації; екологічні ситуації, що склались на певних територіях; проекти планів або програм будівництва чи ліквідації об’єктів; інвестиційні проекти; кредитні угоди тощо. Виконавцями такого виду контролю повинні бути незалежні аудиторські фірми з питань екології та аудитори з екологічних питань (проблему підготовки та сертифікації яких слід вирішити найближчим часом). Вагоме значення екологічного аудиту підтверджує той факт, що Всесвітній банк та Європейський банк реконструкції та розвитку вважають його здійснення обов’язковим елементом оцінки діяльності компаній та інших структур, яким надаються позики та кредити, внаслідок чого зменшується ризик їх неповернення через втрати, пов’язані з нанесенням шкоди навколишньому середовищу, здійсненням заходів щодо його охорони та відновлення. Тому для створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні слід прагнути до виконання міжнародних та європейських норм у сфері екології. Екологічний аудит повинен здійснюватись із дотриманням об’єктивності, достовірності, незалежності, конфіденційності, збалансованості екологічних, економічних та соціальних інтересів, комплексності та законності. Основними видами послуг екоаудиту можуть бути: здійснення прогнозної та фактичної експертної оцінки у вартісному виразі екологічних наслідків діяльності господарюючого суб’єкта; екологічне та економічне обгрунтування запровадження ресурсозберігаючих i природоохоронних технологій та обладнання; еколого-економічна оцінка ризику здійснення інвестиційних проектів; оцінка збитків та інших втрат, екологічних наслідків від аварій, техногенних катастроф, стихійного лиха; оцінка ефективності природоохоронної діяльності господарюючих суб’єктів; оцінка та моніторинг екологічних аспектів при приватизації державних підприємств; експертиза адміністративної діяльності та управлінської політики господарюючих суб’єктів з питань екології; аудиторський супровід виводу підприємства з експлуатації; аудиторський захист корпоративних інтересів; оцінка програм ресурсозбереження; інші екоаудиторські послуги.

Екологічний аудит може бути зовнішнім (виконуватися спеціалізованими аудиторськими фірмами) та внутрішнім (здійснюватися штатними працівниками підприємства). При цьому внутрішній екоаудит може розглядатись як елемент внутрішнього адміністративного управління, реальне впровадження якого спрямовано на контроль за дотриманням чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища, розробку конкретних заходів щодо зменшення негативного впливу підприємства на екологічну ситуацію в регіоні, контроль за витратами на природоохоронну діяльність, розробку екополітики підприємства. Крім того, екоаудит можна поділити на обов’язковий та ініціативний (добровільний). Значну увагу питанням екологічного аудиту приділено в країнах Європейського Союзу. 29.06.93 р. було прийнято нормативний документ «Керівництво Європейського Союзу з екологічного аудиту» (« he Eco-Ma ageme a d Audi Scheme (EMAS)»), який набрав чинності з квітня 1995р. Цей документ зобов’язує промислові компанії країн ЄС регулярно здійснювати екоаудит та опубліковувати його результати про вплив компанії на навколишнє середовище. Виконання цієї вимоги сприятиме поліпшенню іміджу підприємства, його конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, зростанню довіри до екологічної безпечності його продукції. Вважаємо, що прийняття аналогічного документа, державної концепції та стандартів (нормативів) екологічного аудиту є актуальним для нашої держави та сприятиме поліпшенню екологічної ситуації. За умов чинного законодавства підприємства України повинні організовувати свою діяльність таким чином, щоб вона відповідала основним принципам охорони навколишнього природного середовища, визначеним ст. 3 Закону № 1264-ХІІ, а саме: пріоритетності вимог екологічної безпеки, обов’язковості додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; гарантуванню екологічно безпечного середовища для життя i здоров’я людей; запобіжному характеру заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; екологізації матеріального виробництва на основі комплексності вирішення питань з охорони навколишнього природного середовища, використанню та відтворенню відновлюваних природних ресурсів, широкому впровадженню новітніх технологій; збереженню просторової та видової різноманітності й цілісності природних об’єктів i комплексів; науково обгрунтованому узгодженню екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих i технічних наук та прогнозуванню стану навколишнього природного середовища; обов’язковості екологічної експертизи; гласності та демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливатиме на стан навколишнього природного середовища; науково обгрунтованому нормуванню впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище; безоплатності загального та платності спеціального використання природних ресурсів для здійснення господарської діяльності; стягненню збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Этот город, к которому его неудержимо тянуло, словно к женщине, как и многих других аргентинцев и американцев Северной, Центральной и Южной Америки, чего, впрочем, они и не скрывали. Топография города, который он тщательно обследовал за время своего первого пребывания, была призвана укрепить эту страсть, ибо обогащала его новым опытом, несмотря на скудные 1500 песо в месяц, на которые он вынужден был жить в одном из самых дорогих, на ту пору, городов Европы. Деньги для него стали настоящей проблемой. Как ее решить, исходя из имеющего количества? Укрыться в университетском городке, предпочтительно в «какой-нибудь комнатке»: легкий обед, состоящий из фиников, мягкого багета с хрустящей корочкой, грюйерского сыра, плюс вино и «бочковой» кофе. Далеко от центра. Зато было метро. Подземка, разветвленная до бесконечности (15 линий, более 300 станций, где движение начиналось в 5.30 утра и заканчивалось в 0.30 ночи), которую писатель будет предпочитать и в будущем, во время своего второго, и уже постоянного, пребывания, когда он вместо туристского паспорта получит вид на жительство, а позднее паспорт гражданина Франции

1. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

2. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

3. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

4. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

5. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

6. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
7. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
8. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

9. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

10. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

11. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

12. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

13. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

14. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

15. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

16. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания

17. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

18. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

19. Принципи міжнародного екологічного права

20. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

21. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

22. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
23. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання
24. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

25. Коносамент - характеристика умов його здійснення

26. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

27. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

28. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

29. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо

30. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

31. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

32. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Джерела екологічного права

34. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу

35. Закон як джерело екологічного права

36. Поняття екологічного права

37. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

38. Методологічні аспекти екологічного менеджменту
39. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання
40. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

41. Екологія в Україні

42. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

43. Предмет та методологія інформаційного права України

44. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

45. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

46. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

47. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

48. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

50. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

51. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

52. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

53. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

54. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
55. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
56. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

57. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

58. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

59. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

60. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

61. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

62. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

63. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

64. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

65. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

66. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

67. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

68. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

69. Особливості економічного розвитку Київської Русі

70. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
71. Проблемы развития аудита
72. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

73. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

74. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

75. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

76. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

77. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

78. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

79. Екологічна криза та форми її прояву

80. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

81. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

82. Особенности и проблемы правового регулирования аудита Центрального банка Российской Федерации

83. Банківська система України та проблеми її реформування

84. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

85. Екологія та поведінка плазунів

86. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
87. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур
88. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

89. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

90. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

91. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

92. Проблема развития аудита в Украине

93. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

94. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

95. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

96. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

97. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

98. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

99. Судова влада та органи, що її здійснюють


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.