Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит статутного капіталу

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Обліково-фінансовий факультет Кафедра „Облік і аудит” Курсова робота на тему: „Аудит статутного капіталу” Керівник: Шапошнікова Н.В. студентки IV курсу групи 0106 укр Сперелуп Тетяни Станіславівни Донецьк 2003 р. Зміст Вступ4 1. Мета і завдання аудиту статутного капіталу5 2. Нормативно-правове регулювання формування та зміни розміру статутного капіталу6 3. Проблемні аспекти формування статутного капіталу та типові помилки, що виявляються в процесі аудиторської перевірки8 4. Зміст аудиторської перевірки на підтвердження статутного капіталу9 5. Типова кореспонденція рахунків стосовно формування та руху статутного капіталу13 6. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів20 7. Аудиторський висновок29 Висновки32 Література33 Вступ Після переходу України до ринкових відносин виникла необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємовідносини різних суб’єктів підприємницької діяльності, серед яких належне місце займає інститут аудиторства. Його головною метою є забезпечення контролю за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській та податковій звітності. Інформація про використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій у юридичних осіб повинна бути об’єктивно підтверджена незалежним аудитором. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу та надає можливість оцінювати та прогнозувати насідки різних економічних рішень. Проведення аудиторської перевірки навіть у тих випадках, коли вона не є обов’язковою, безумовно, має важливе значення. В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарські суб’єкти вступають в договірні відносини стосовно використання майна, грошових коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій. Довіра в цих відносинах повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників економічних відносин отримувати та використовувати фінансову інформацію. Достовірність інформації підтверджується незалежним аудитором. Власники, а насамперед колективні власники — акціонери, а також кредитори, не мають можливості самостійно переконатися в тому, що всі операції підприємства законні і правильно відображені у звітності, тому що звичайно не мають ні доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і саме тому мають потребу в послугах аудиторів. Серед господарських коштів підприємства не останнє місце посідають власні кошти, одним із джерел яких виступає статутний капітал. Статутний капітал — це сукупність в грошовому еквіваленті внесків засновників в майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначеними засновницькими документами. В курсовій роботі детально розглянуто формування та рух статутного капіталу, його облік на підприємстві, а також аудит капіталу. В цій роботі розкриті мета і завдання аудиту статутного капіталу. Також приведена нормативна база регулювання аудиторської перевірки. Розкрито проблемні аспекти формування статутного капіталу підприємства в умовах ринкової економіки.

В роботі розкрито зміст аудиторської перевірки на підтвердження статутного капіталу підприємства, розглянуто основні аудиторські процедури. Також висвітлено порядок надання висновку аудитором за результатами проведеної перевірки. Для написання курсової роботи використовувалася різноманітна література: підручники, навчальні посібники та періодичні видання. 1. Мета і завдання аудиту статутного капіталу Суб’єкти господарювання починають свою підприємницьку діяльність при первинному накопиченні власного капіталу для забезпечення господарської діяльності. Власний капітал — це загальна вартість активів підприємства (матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій тощо), які належать йому на правах власності і використовуються в процесі виробничої та іншої підприємницької діяльності. Власний капітал має складну структуру, яка залежить від організаційно - правового статусу суб’єкта господарювання. Метою аудиту статутного капіталу є встановлення достовірності первинних даних відносно формування та використання статутного капіталу, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку статутного капіталу відповідно до установчих документів та облікової політики, достовірності відображення статутного капіталу у звітності підприємства. Основними завданнями аудиту статутного капіталу є: перевірка достовірності відображення показників щодо власного капіталу, встановлення законності й правильності їх формування ; встановлення повноти формування статутного капіталу, відповідності фактичних внесків учасників умовам установчих документів, дотримання строків внесення часток до статутного капіталу; перевірка стабільності величини статутного капіталу, його відповідності розміру, визначеними установчими документами. Джерелами інформації для аудиту операцій зі статутним капіталом є: наказ про облікову політику підприємства; документи, що підтверджують право власності на майно, що вноситься як внесок до статутного капіталу: свідоцтво про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальну власність тощо; організаційні документи: свідоцтво про державну реєстрацію, накази та розпорядження, протоколи про результати закритого перепису, про підсумки торгів, зборів засновників, акціонерів, довідки про прийняття на облік в податковому органі, про реєстрацію в органах статистики та відповідних відділеннях позабюджетних фондів, ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно з законодавством; первинні документи з обліку статутного капіталу (статут, установчий договір, накази, довідки та розрахунки бухгалтерії тощо); облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку власного капіталу (журнал 7); акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю; звітність (Баланс, Звіт про власний капітал). 2. Нормативно-правове регулювання формування та зміни розміру статутного капіталу Аудит як форма інтелектуальної діяльності має деякі особливості організації та методики проведення.

Міжнародні асоціації бухгалтерів та аудиторів узагальнили досвід організації та методики обліку й аудиту в країнах з різними формами власності та господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які у визначеній мірі можуть виконувати функції стандартів з обліку та аудиту. Стандарти аудиту — це загальні керуючі матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їхніх обов’язків з аудиту. В них наведено професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об’єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів. Метою складання стандартів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності з організації та методики проведення. В практиці аудиторської діяльності в Україні необхідно користуватися міжнародними та національними стандартами, нормативними документами з організації та методології бухгалтерського обліку та фінансово-господарського контролю, що використовуються у вітчизняній практиці. До основних принципів норм аудиту належать: цілісність, об’єктивність та незалежність, конфіденційність, знання та компетентність; правила використання результатів роботи інших аудиторів; документальне оформлення, планування, отримання доказів аудитором; перевірка систем внутрішнього контролю та обліку; аналіз висновків аудитора та складання ним звіту. Аудиторська палата України з метою регламентування правил та порядку проведення аудиту і виконання аудиторських послуг розробляє національні нормативи аудиту (ННА). Вони базуються на законодавстві України про аудиторську діяльність та міжнародних нормах аудиту, а також професійній термінології, прийнятій у світовій практиці. Правові та організаційні основи аудиторської діяльності в Україні регламентуються законодавством, а також нормативними актами про сертифікацію спеціалістів з аудиту та ліцензування їхньої діяльності. При проведенні аудиторської перевірки аудитор повинен неухильно виконувати вимоги, передбачені ННА. Так, ННА № 9 передбачено основні вимоги до планування аудиторської перевірки. Збір аудиторських доказів регламентовано ННА № 14, а порядок надавання аудиторського висновку затверджено ННА № 26. Наведемо основні нормативно-правові акти з обліку статутного капіталу, якими повинен керуватися в своїй роботі аудитор: Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996-XIV від 16.07.99р.; План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99р.; Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР від 22.05.97р., з наступними змінами і доповненнями; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99р.; Закон України „Про господарські підприємства” № 1577-12 від 19.09.91р., з наступними змінами і доповненнями; Закон України „Про цінні папери та фондову біржу”; Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.0

Знан мжнародн добродйн установи Мжнароднй Червоний Хрест, американське КАРЕ  т. п. часто посилають голодним у всьому свт харч. Певна рч, безплатно. Радянський уряд не дозволя таким установам нчого присилати до СРСР, аби його громадяни не довдалися, що капталстичний свт ма всього так багато, що може ще й дарувати бдним народам. Чи знову не перебльшення укранського нацоналста? Авторитетний москвин, що сам вийшов з народних низв, а його твори видаються в СРСР мльйонними накладами, пише: «Найпитомшою рисою московсько нацонально вдач  ЖОРСТОК¶СТЬ,  то жорстоксть садистична. Кажу не про окрем вибухи жорстокост, а про психку, про душу народну. Я переглянув архв одного суду за 19011910 рр.  мене охопив жах вд величезно клькост неймоврно жорстокого поводження з людьми. Взагал у нас у Московщин кожний з насолодою б когось. ¶ народ уважа биття за корисне, бо ж склав приповдку «За битого двох небитих дають». За 19171919 рр. селяни закопували полонених червоногвардйцв донизу головою так глибоко, що з земл стирчали ноги

1. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

2. Статутний і додатковий капітал

3. Фінансові методи збільшення капіталу

4. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

5. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

6. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності
7. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
8. Організація обліку власного капіталу підприємства України

9. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

10. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

11. Міжнародна міграція капіталу

12. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

13. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

14. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

15. Інвестиції в основний капітал

16. Формування власного капіталу підприємств

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Акціонерний капітал та дивіденти

18. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

19. Інвестиції в основний капітал

20. Капітал і виробничі фонди підприємства

21. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

22. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів
23. Ринок праці та капіталу
24. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

25. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

26. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

27. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

28. Аудит (Контрольная)

29. Банковский аудит

30. Аудит расчетных операций

31. Аудит учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов

32. Аудит труда и его оплата

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Аудит – форма независимого финансового контроля

34. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

35. Учёт и аудит заработной платы

36. Аудит кредитных операций

37. Учёт и аудит уставного капитала

38. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства
39. Аудит расчетов при реализации продукции
40. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

41. Аудит кредитов и займов 2002 год

42. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами

43. 30 вопросов и ответов по экономическому анализу к Государственной аттестации студентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003)

44. Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовых результатов на примере хлебопекарни ООО "Хлеб"

45. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

46. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

47. Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями

48. Учет и аудит денежных средств (на примере ООО «Престиж»)

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

50. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

51. Организационно-кадровый аудит

52. Режим оподаткування капітального будівництва

53. Экспериментальное исследование особенностей психических состояний специалистов Бухгалтерский учет и аудит студентов 3 курса

54. Ремонт и ТО автомобилей Ауди
55. Аудит зарплаты
56. Финансовый анализ и аудит

57. Экологический аудит

58. Талая вода

59. Аудит организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности

60. Аудит

61. Аудит материалов инвентаризации и операции с производственными запасами

62. Аудит денежных средств и денежных документов

63. Аудит бизнес-стратегии

64. Бухгалтерский учет и аудит

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

65. Хуссейн бен Талал

66. Свойства талой воды

67. Аудит

68. Аудит

69. Аудит

70. Аудит (шпори)
71. Аудит в странах СНГ
72. Аудит и ревизия кассовых дисциплин и кассовых операция в Республике Беларусь

73. Аудит нематеральных активов

74. Аудит операций с денежными средствами

75. Аудит оплаты труда

76. Аудит основных средств

77. Аудит процесса реализации в торговле

78. Аудит развития и организации

79. Аудит расчета по бюджетным и внебюджетным платежам

80. Аудит расчетов по заработной плате и единому социальному налогу

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Аудит расчетов с поставщиками и покупателями

82. Аудит реализованной продукции

83. Аудит себестоимости

84. Аудит учета расчетов с подотчетными лицами

85. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда в с/х

86. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
87. Общий аудит
88. Проведение выборочных исследований в аудите, аудит расходов предприятий

89. Аудит кассовых операций

90. Учёт, анализ, аудит оплаты труда

91. Учет и аудит отгруженной и реализованной продукции

92. Учет и аудит текущих операций и расчетов

93. Фінансовий аудит

94. Аудит основных средств

95. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда

96. Анализ и аудит финансовой отчетности предприятия

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

97. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

98. Аудио форматы на DVD

99. Аудит дебиторско- кредиторской задолженности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.