Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитна політика комерційного банку

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

М&Io a;Н&Io a;СТЕРСТВО ОСВ&Io a;ТИ ТА НАУКИ УКРАΪНИ ХАРК&Io a;ВСЬКИЙ НАЦ&Io a;ОНАЛЬНИЙ УН&Io a;ВЕРСИТЕТ ім. В.Н.Каразiна Економічний факультет Кафедра фiнансiв та кредиту “КРЕДИТНА ПОЛIТИКА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ ” Випускна робота магiстра Виконав: студент 5 курсу спецiальностi xxxxxxxxx “Банкiвська справа” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Науковий керiвник: доцент xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Харкiв 2005 ЗМІСТ ВВЕДЕННЯ РОЗДIЛ 1. КРЕДИТНА ПОЛIТИКА БАНКУ, ЇЇ ОСНОВНI ЕЛЕМЕНТИ 1.1. Економічна сутність кредитного механізму, умови його здійснення Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням РОЗДIЛ 2. РИЗИК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦIЙ КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 2.1. Ризик як складова кредитних операцій 2.2.Якісний аналіз кредитного ризику 2.3. Методи кількісного аналізу кредитного ризику РОЗД&Io a;Л 3. ЗАВДАННЯ, РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ НА УКРАΪНI ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Програмне забезпечення АНОТАЦIЯ Анотація Робота присвячена кредитний політиці банка - основний передумові системи управління кредитним ризиком. Кредитна політика формує цілі і пріоритети кредитної діяльності банка, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації кредитного процесу. Кредитна політика створює основу організації кредитної роботи банку відповідно до загальної стратегії його діяльності. Метою роботи є вивчення теоретичних, методологічних та практичних аспектів кредитної політики, розробка рекомендації щодо удосконалення кредитування та зменшення ризикованості кредитних операцій. Для досягнення цієї мети були проведені дослідження теоретичних та методологічних основ розвитку кредитної політики, виявлені тенденції підйому кредитної системи, проаналізовано загальну економічну ситуацію в Україні, причини і фактори неповернення кредитів, вивчено вітчизняний досвід в сфері застосування методів захисту від ризику неповернення позичок, виявлено ефективність застосування методів та форм забезпечення повернення кредитів, запропоновано практичні шляхи зменшення питомої ваги неповернених кредитів в загальному обсязі наданих позичок. РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу магiстра , студента 5 курсу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на тему: “Кредитна політика комерцiйного банку ” В умовах переходу до ринкової економіки зростає роль економічних методів впливу на соціально-економічний розвиток країни. Одним з методів такої дії є кредитування , яке в даний час знаходиться у стадії розвитку. Тому дослідження питань його регулювання має важливе теоретичне і практичне значення. У практичних розділах роботи міститься дослідження різноманітних питань, що стосуються кредитування юридичних і фізичних осіб. Детально розглянуті найбільш перспективні види кредитів. У ряді випадків великий фактичний матеріал, представлений у вигляді тимчасових рядів, міг би бути підданий глибшому аналізу в сенсі вивчення тенденцій динаміки даних показників. Велике зацікавлення мають пропозиції автора у області питань розвитку кредитування та заходів по удосконаленню і підвищенню ефективності функціонування національного кредитного ринку України.

В цілому дипломна робота магістра xxxxxxxx xxxxxxxx відповідає необхідним вимогам і може бути рекомендована до захисту. ВВЕДЕННЯ Ефективна національна економіка - гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки. Значна роль в економічних реформах належить ефективній фінансовій та грошово-кредитній політиці. В сукупності з напрямом введення власної грошової одиниці і системи грошового обігу, скорочення бюджетного дефіциту, поліпшення податкового регулювання економіки важливе місце в оздоровленні економіки займає реформа кредитної системи. Банківські реформи складаються із зміни структури кредитного обігу, що приведе до нових форм надання кредитів та їх вільного продажу підприємствам, а також громадянам. Характерною ознакою ринкової економіки є високо розвинута і розгалужена кредитна система. Через неї здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання. Звідси походить і провідна роль різноманітних фінансових інститутів (насамперед, банків) у суспільстві. В умовах формування ринкового середовища, розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва велика увага в організаційній та структурній перебудові економіки приділяється комерційним банкам та банківській системі в цілому. Провідна роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним відносинам та банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати на впроваджувані нові механізми господарювання. В той же час однією з проблем здійсненні реформування та становлення фінансово – кредитного механізму, а отже і розвитку банківської системи в цілому, є досить висока ризикованість кредитних операцій. Зазначимо, що першопричинами є : теоретична недосконалість питання захисту інтересів кредитора від кредитних ризиків, незадовільний фінансово-господарський стан суб’єктів підприємництва, невисока кадрова підготовка працівників банківської системи тощо. Ситуація, яка склалася в банківській сфері, свідчить, що банки зазнають фінансового краху в зв’язку з надзвичайно ризикованою кредитною політикою. Основна причина банківських банкрутств – неповернення раніше виданих кредитів. За наявними даними більше половини виданих сум неповністю чи невчасно повертаються позичальникам. Усі зусилля банку щодо повернення кредитів зводяться нанівець через недосконалість нашого законодавства. Тому застосовувані в даний час і рекомендовані заходи щодо запобігання кредитних ризиків зводяться до того, щоб не допустити неповернення позички. Через це доцільно контролювати якість роботи конкретного кредиту ще на стадії його використання, постійно перевіряти здатність позичальника повернути кредит, а також перевіряти забезпечення позички чи гарантії її повернення третьою особою. З огляду на економічну та політичну нестабільність в Україні, найкращою гарантією повернення кредиту є його забезпечення оскільки при виникненні негативних явищ, єдиним джерелом повернення кредиту для банку є реалізація заставленого майна.

Використання кожної окремої форми забезпечення повернення кредиту залежить від різних обставин, серед яких можна виділити такі проблемні для банку як : перевірка платоспроможності гарантів та поручителів, прийняття в якості застави неліквідного майна, звернення стягнення на заставу, можливість погашення боргу страховою компанією та його слабку економічну базу тощо. І все ж необхідність забезпечення повернення наданих кредитів змушує кредитні установи звертатися до такої форми, як застава. Останнім часом саме застава стала найбільш популярною формою забезпечення зобов’язань, але через малий досвід роботи з нею та недосконалість законодавства змушують ставитись до неї досить обережно, тобто приймати тільки те майно позичальника, яке відповідає вимогам ринкових відносин. Для цього потрібно також враховувати те, що вартість майна постійно змінюється, тому на цьому етапі важливо якомога точніше визначити його вартість в майбутньому. В подальшому послаблений контроль за цільовим використанням кредиту може призвести до негативних наслідків для всієї банківської системи і економіки України в цілому. З огляду на існуючи труднощі з наданням кредиту та перелічених проблем, обрана тема є досить актуальною. Адже вивчення джерел і форм гарантованості погашення позичок, розробка методів зниження питомої ваги неповернених позичок в загальному обсязі наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу кредитоспроможності клієнтів, а отже і впровадження якісних форм забезпечення та контролю за цільовим використанням позички справляють регулюючий вплив на банківську діяльність. Визначення кредитоспроможності позичальника, віднесення його до відповідного класу надійності , а отже і формування банком резерву покриття на можливі втрати за позиками є ще однією проблемою на шляху здійснення кредитних операцій. Цим пояснюється потреба у всебічному вивченні вітчизняного та частково іноземного досвіду щодо надання кредитів, застосування ефективних форм забезпечення, повернення управління кредитним портфелем банку, дослідження сучасного стану по даній темі, висвітлення нових методів, концептуальних підходів, науково-методичних рекомендацій з питання кредитних ризиків та удосконалення законодавства в області кредитування. Проблема забезпеченості повернення кредитів, реалізації заставного права та формування резерву покриття на можливі втрати, а також оцінки та страхування майна знайшли своє відображення в працях Лаврушина О.М., Мороза А.Н., Г.Таскі, О.Куценко, С.Івасів., Галасюка В.М., Костюченко В.М. та інші. Між тим ,до теперішнього часу в Україні комплексного визначення видів кредитних ризиків, джерел їх виникнення, аналізу впливу на прибутковість – збитковість кредитних операцій в умовах переходу до ринку не проводилося. Таке становище пояснюється передусім обмеженим використанням товарно-грошових відносин протягом тривалого часу, а також характерними в минулому адміністративними методами управління. Це виключало необхідність забезпечення гарантії повернення виданих позик, оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідно і страхування кредитів.

Але поступово український карбованець набув усіх ознак звичайної грошової одиниці, поширившись на весь український ринок. На його основі шляхом проведення економічних перетворень було приборкано інфляцію, забезпечено макроекономічну стабілізацію і створено необхідні передумови для запровадження постійної повноцінної національної валюти України — гривні. 10.2. Перша грошова реформа в Україні (1996 p.). Запровадження гривні Здійснилась і вже стала надбанням української історії надзвичайно важлива для нашої молодої держави подія. На п'ятому році незалежності Україна отримала один із найсуттєвіших атрибутів державності — повноцінну грошову одиницю — гривню, яка була введена в обіг 2 вересня 1996 року згідно з Указом Президента України «Про грошову реформу в Україні». Проведення грошової реформи в Україні стало можливим завдяки здійсненню урядом і Національним банком упродовж 1995 року і в першій половині 1996-го політики, спрямованої на стабілізацію економічних процесів, що створило необхідні передумови для успішного проведення грошової реформи

1. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

2. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

3. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

4. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

5. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

6. Стандарти автоматизованих систем управління в банку
7. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
8. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

9. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

10. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

11. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

12. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

13. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

14. Ризик кредитних операцій комерційного банку

15. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

16. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Маркетингова діяльність комерційного банку

18. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

19. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

20. Оцінка фінансового стану комерційного банку

21. Фінансова стійкість комерційного банку

22. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")
23. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL
24. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

25. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

26. Товарна політика і комерційна діяльність

27. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

28. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

29. Грошово-кредитна політика держави

30. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

31. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

32. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Денежно-кредитная политика центральных банков

34. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

35. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

36. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

37. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

38. Національна політика СРСР в роки перебудови
39. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
40. Податкова політика України

41. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

42. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

43. Кредитные операции коммерческих банков

44. Деятельность транснациональных банков при формировании кредитной системы

45. Денежно кредитная политика банка РФ на 2000 год

46. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

47. Центральний банк і монетарна політика

48. деньги кредит банки денежно-кредитная система РФ

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

49. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

50. Кредитная система современного российского коммерческого банка

51. Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделки

52. Інформаційна політика України

53. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

54. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
55. Кредитные ресурсы коммерческого банка
56. Коммерческие банки и кредитная структура

57. Платёжеспособность ссудозаёмщика и кредитный риск банка

58. Кредитная политика банка на примере Волгоградского ОСБ

59. Кредитная политика коммерческого банка на примере "Народный банк Казахстана"

60. Кредитная система и банки

61. Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков

62. Кредитные операции банка

63. Кредитные операции банков на современном этапе

64. Кредитные организации (банки) как участники налоговых правоотношений

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Кредитные риски в коммерческом банке

66. Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

67. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

68. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального банка

69. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

70. Пути увеличения кредитного потенциала коммерческого банка
71. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку
72. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

73. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

74. Комерційні банки та їх види

75. Коммерческие банки, как основа кредитной системы

76. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

77. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

78. Взаимоотношения Центрального банка РФ с коммерческими банками и другими кредитными организациями

79. Денежно-кредитная политика Центрального Банка России

80. Денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

81. Денежно-кредитная система и инструменты политики Центрального банка

82. Державна політика соціального страхування

83. Державна політика в галузі охорони праці

84. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

85. Облікова політика як елемент культури бізнесу

86. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження
87. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
88. Економіко- і політико-географічне положення України

89. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

90. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

91. Принципи розробки та оцінки державної політики України

92. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

93. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

94. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

95. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

96. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

97. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

98. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

99. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.