Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ВСТУП Комплімент, лінгво-специфічне і культуро-специфічне висловлювання з метою похвалити когось чи зробити комусь приємність, є досить важливим елементом у спілкуванні представників англомовної (британської та американської) культури. Адже позитивна оцінка мовця, його позитивна реакція на певний предмет чи особу, а також прагнення мовця принести задоволення адресату і тим самим виявити своє прихильне ставлення до нього є тими факторами, що впливають на стосунки між комунікантами, а, отже, впливають і на результат спілкування в цілому. Актуальність теми визначається загальною спрямованістю лінгвістики на вивчення функціонування мови та мовлення, їх соціального характеру, комунікативної поведінки мовців. Метою наукової роботи є дослідження компліменту як єдності іллокутивного акту, перлокутивного акту та соціальної дії. Поставленою метою передбачено коло конкретних завдань: розглянути комплімент як мовленнєву дію; визначити основні комунікативно-прагматичні характеристики компліментарних висловлювань; проаналізувати етнокультурні особливості вживання компліменту в британській, американській та українській культурах. Об’єктом дослідження є компліментарні висловлювання у мовленнєвій поведінці представників англомовної культури. Предметом аналізу є комунікативно-прагматичні та етнокультурні характеристики компліментарних висловлювань. Матеріалом дослідження слугували фрагменти дискурсів з компліментарними висловлюваннями, відібрані методом суцільної вибірки з художніх творів англійських та американських письменників. Методологічна основа. При вирішенні поставлених у роботі завдань було використано ряд методів сучасної лінгвістики, зокрема контекстно-ситуативний аналіз, інтенціональний аналіз, мовленнєвоактовий аналіз, а також метод анкетування. Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при вивченні та подальшому дослідженні даної проблематики. Структура наукової роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу та додатка. Особистий внесок дослідника полягає у проведенні анкетування, спрямованого на виявлення етнокультурних особливостей вживання компліментарних висловлювань. РОЗДІЛ 1. КОМПЛІМЕНТ ЯК МОВЛЕННЄВА ДІЯ Комплімент – важлива складова мовленнєвого спілкування носіїв англійської мови (британців і американців), яка впливає на характер міжособистісних стосунків комунікантів, ступінь їх взаєморозуміння, а, відповідно, і на успішність комунікації в цілому. Зазвичай комплімент описується та аналізується як певна мовна форма, що містить визначений набір функцій. Проте комплімент доцільно розглядати ще й як одиницю мовленнєвої поведінки, як особливий вид мовленнєвих вчинків. Такий підхід дає можливість розкрити характер залежності між потребами, мотивами, цілями, бажаннями, почуттями, емоціями комунікантів, з одного боку, і формою та змістом самих висловлювань, з іншого. Мовленнєва дія є складною єдністю дій, спрямованих на якісно різні комунікативні цілі, що утворюють ієрархічну систему: іллокутивні цілі підпорядковані через перлокутивні цілі соціальним цілям.

Отже, здійснюючи мовленнєвий вчинок „комплімент”, мовець виконує три різні дії, які втілюються в одному висловлюванні. 1.1. Комплімент і його іллокутивна сила За Ф.С. Бацевичем, іллокутивний акт – це втілення у висловлюванні, породжуваному в процесі мовленнєвого акту, певної комунікативної інтенції, комунікативної мети, що надає висловлюванню конкретної спрямованості . У характеристиці компліменту як іллокутивного акту найсуттєвішими моментами є іллокутивні цілі компліменту, його місце в системі мовленнєвих актів та відмінності компліменту від подібних до нього за формою іллокутивних актів. Кожен комплімент обов’язково повинен містити позитивну оцінку. Виходячи з цього, іллокутивною ціллю компліменту повинно бути повідомлення про те, що мовець хоче, щоб адресат взнав, що мовець думає про нього щось хороше. Хоча позитивно оцінне судження, як правило, входить в структуру іллокутивного акту компліменту і складає його пропозиційний зміст, саме по собі воно ще не вказує на іллокутивну ціль. Висловлювання, в пропозиційний зміст яких входить позитивна оцінка, можуть бути спрямовані на різноманітні іллокутивні цілі і, відповідно, реалізовувати різні іллокутивні акти, наприклад, оцінки як такої, поздоровлення, вдячності, поради, згоди тощо. При цьому необхідно визнати, що на відміну від усіх перерахованих іллокутивних актів для компліменту позитивна оцінка (експліцитна чи імпліцитна) є обов’язковим елементом пропозиційного змісту. Основною іллокутивною ціллю компліменту є повідомлення не про те, як мовець оцінює адресата, а про те, які почуття та емоції він відчуває у зв’язку з позитивною оцінкою, тобто ця ціль полягає у вираженні позитивного психологічного, чи так званого інтенційного (за Дж. Серлем ) стану мовця, репрезентативний зміст якого складає позитивна оцінка. Так, вимовляючи висловлювання “Ви гарно виглядаєте” з іллокутивною силою компліменту мовець має на увазі приблизно наступне: Я радий / мені приємно / я відчуваю задоволення від того, що ви гарно виглядаєте. Варто відмітити, що в іллокутивному акті компліменту для адресата становить цінність і приносить йому задоволення не тільки і не стільки сама позитивна оцінка, як той факт, що мовець захотів повідомити про неї адресату з власної ініціативи. Так, наприклад, побачивши на співробітниці нове плаття і визнавши про себе, що воно гарне і добре на ній сидить, ми можемо сказати їй про це, але можемо і змовчати. Як правило, ми прагнемо зробити словами приємність співрозмовникові лише в тому випадку, коли ми до нього гарно ставимося, тобто відчуваємо до нього симпатію, любов, повагу та інші позитивні почуття, або хочемо, щоб у нього склалося враження, ніби ми до нього гарно ставимося. Таким чином, коли мовець здійснює іллокутивний акт компліменту, його цілі є відкритими для розпізнання адресатом і вони зводяться до наступного: виразити позитивний інтенційний стан, репрезентативний зміст якого становить позитивне оцінне судження; виразити намір / прагнення / бажання принести задоволення адресату; виразити позитивне ставлення до адресата.

Для вираження позитивного інтенційного стану мовець може використовувати цілий набір конвенційних засобів. Головним формальним індикатором іллокуції компліменту, як вже зазначалось, є позитивне оцінне судження. Воно може виражатися за допомогою як лексичних, так і синтаксичних засобів. Типовими лексичними засобами вираження позитивної оцінки є лексичні одиниці, в семантичну структуру яких входить значення позитивності. Такі одиниці належать до різних частин мови: іменників (a gel, beau y, ge ious), прикметників (good, ice, wo derful, lovely), дієслів ( o like, o love, o admire), прислівників (well, icely, wo dеrfully). Згідно з результатами дослідження, проведеного Л.О.Кокойло , стереотипними синтаксичними моделями, за якими будуються оцінні висловлювання, що прямо виражають іллокутивну силу компліменту, є наступні: You V be/look Adj complime ary; “You are lovely” (Updike). You V be Adj complime ary ; “You are a capable ma , McCa ” (Pi er). You V be complime ary; “You’re a wo der” (Updike). P V be Adj complime ary; “Your I alia ’s pre y good” (Pi er). PRO demo s ra ive V be Adj complime ary ; “ his is a very beau iful house” (Du e). You V have P complime ary; “You have a beau iful a ural swi g” (Updike). You V Adv complime ary; “You k ow, you really play ex raordi arily well, Miss Cu s” (Pi er). I V complime ary P; “I like he s uff you’ve bee doi g o I dia” (J. Cooper). Окличні речення з підсилювальними інтродукторами wha i how; “Wha a lovely apro !” (Pi er). “How marvellous every hi g looks!” (Sha o ). Неповні речення, що виникають при редукції підмета і дієслова-зв’язки: Adj complime ary: “Very cozy” (Kra z); Adj complime ary : “Brigh boy” (Hemi gway). У компліментарних висловлюваннях широко використовуються інтенсифікатори – слова для підсилення змісту (qui e, such, very, so, really, awfully, erribly). Дані лексико-синтаксичні моделі характерні для прямих іллокутивних актів компліменту. До них відносяться ті іллокутивні акти компліменту, в яких оцінне судження виражене експліцитно за допомогою вищезазначених лексико-синтаксичних моделей, тобто компліменти-формули. Для прямих іллокутивних актів компліменту характерні такі ознаки: а) об’єкт позитивної оцінки та оцінний предикат виражені експліцитно і утворюють оцінне судження, що має форму двоскладного стверджувального (чи окличного) речення; б) автором оцінного судження є мовець, а об’єкт позитивної оцінки має безпосереднє відношення до адресата. Слід також розглянути непрямі та імпліцитні іллокутивні акти компліменту. До непрямих відносяться іллокутивні акти компліменту, реалізовані за допомогою висловлювань, в яких і об’єкт позитивної оцінки, і оцінний предикат виражені експліцитно, але при цьому: а) висловлювання має форму питального речення: Your fia cй, has ’ he go a lovely smile? (J. Cooper); б) оцінне судження не вичерпує пропозиційного змісту висловлювання: “Would you hi k”, I said, “i ’s jus a o her example of male chauvi ism if I ell you you look very you hful?” (W.

Румунв виштовхували на схд угри). Миролюбна Украна це острв серед ворожого моря, з жодного боку нема някого природного кордону всюди вдкритий степ. Не могла Украна мати союзу з якимось сусдом проти ншого сусда, бо вс вони хотли загарбати якомога бльше багатющо укрансько земл. Це довели вс спроби такого союзу. Коли б кожний укранець був велетнем казково сили, то й тод б укранська незалежна держава була б не встоялася. Велетень лев тка вд сотн маленьких бджл, а ворогв було по десятку на кожного укранця. Так пояснюють нашу недержавнсть малоукранц, прихильники матералстично флософ життя. Прибчники деалстично флософ, укранськ нацоналсти, запитують: а яким же чином менша за Украну Англя не лише втримала свою державну незалежнсть, але й розбудувала Британську мперю на пятьох суходолах? Адже англйськ острови вдкрит до нападу з усх бокв. А чому вд мпер Чингс-хана лишилися лише жалюгдн маленьк рештки кримських та волзьких татар? Ту мперю не завалила якась сильнша за не мперя

1. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

2. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

3. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

4. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл)

5. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

6. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
7. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові
8. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

9. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

10. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

11. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

12. Норми сучасної української мови у спілкуванні

13. Переклад Біблії на англійську мову

14. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

15. Фразеологія англійської мови

16. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

17. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

18. Додаток при перекладі з англійської мови

19. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

20. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

21. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

22. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
23. Лінгво-філософські трактування темпоральності у сучасній англістиці
24. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

25. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

26. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

27. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

28. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

29. Денежно-кредитная политика Банка Англии

30. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

31. Право Англии

32. Англия во время правления Георга V

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

33. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

34. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

35. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

36. Единый социальный налог - правовой аспект

37. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии

38. Экономико-правовой аспект временного вывоза культурных ценностей
39. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
40. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

41. Экологические аспекты деятельности в строительстве.

42. Обучение в Англии

43. Политические аспекты европейской интеграции

44. Династия Плантагенетов в истории Англии

45. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

46. Топики по Англ. языку

47. Традиции и праздники Англии

48. Миф и его аспекты

Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

50. Структурные и понятийные аспекты языка

51. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

52. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

53. Англия 1945-1993 гг.

54. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625
55. Поземельное отношение в средневековой Англии и их правовое регулирование
56. Англо-Бурская война

57. Система хищник-жертва: экологические и математические аспекты

58. Современные аспекты диагностики и лечения ревматоидного артрита

59. Экологические аспекты канцерогенеза

60. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

61. Экологические аспекты болезней

62. Кража - законодательство Англии

63. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

64. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.

66. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся

67. Аспекты целеполагания в педагогике

68. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

69. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

70. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования
71. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и эпоху Возрождения
72. Психологические аспекты сценического волнения

73. Психологические аспекты деятельности руководителя

74. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

75. Психологические аспекты наркомании и алкоголизма в молодежной среде

76. Любовь, психологический аспект

77. Психолого-педагогический аспект формирования будущего семьянина у детей дошкольного возраста

78. Теоретические аспекты делового общения

79. Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения

80. Межкультурные аспекты перевода рекламы

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Социальный аспект трудовых конфликтов на примере шахтерских забастовок

82. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: Социологический аспект

83. Антропологические аспекты подросткового алкоголизма

84. Философские аспекты теории относительности

85. Т. Гоббс Основные аспекты его философского учения

86. Философский аспект проблемы взаимодействия интеллектуальных систем
87. Основные теоретические аспекты Д. Юма
88. Проблема "искусственного интеллекта": технические и социально-этические аспекты

89. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

90. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

91. Денежно-кредитная политика Банка Англии

92. Управление структурой капитала: учетно-аналитический аспект

93. Анализ промышленного переворота в Англии

94. Реклама – организационно-экономические аспекты

95. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

96. Управление промышленной фирмой: социально-экономические аспекты

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

97. Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

98. Теоретические аспекты делового общения

99. Управленческие решения в аспектах современного менеджмента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.