Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экскурсии и туризм Экскурсии и туризм

Весілля в духовній культурі українського народу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ 1.1 Весілля – провідна форма духовної і традиційної культури 1.2 Еволюція весільної обрядовості українського народу в системі наукових досліджень 1.3 Духовна культура як основа українського весілля РОЗДІЛ 2. ДУХОВНІ КОМПОНЕНТИ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ 2.1 Передвесільні обряди як фактор духовного овячення нової сімї 2.2 Весільне дійство як духовна система 2.3 Утвердження духовних засад нової сімї у після весільних обрядах і звичаях Висновок Список використаної літератури ВСТУП Актуальність нашого дослідження обумовлюється зростанням інтересу людства до своїх духовних джерел і традиційної спадщини. У цьому контексті світове співтовариство усе більше уваги звертає на вивчення, збереження та розвиток традиційних свят, обрядів, фольклору. Вони мають зайняти сьогодні неостаннє місце у формуванні цивілізаційної культури. Її становлення не слід розуміти як прийняття всіма членами міжнародного співтовариства певної загальної системи цінностей, тобто уніфікації культур. Мова, насамперед, йде про ріст взаємозв'язку регіональних і національних культур. Культурні досягнення в тих або інших регіонах в умовах зростаючої глобальної цілісності одержують все більше поширення. Ми вступаємо в принципово новий етап глобалізації гуманістичних цінностей. Сучасна культура, що поєднує людство, заснована на загальнолюдських цінностях, творчому розвитку особистості, поширенні наукового знання і передових технологій, взаємозбагаченні національних культур, екологічному відношенні до життя і навколишнього середовища. У цій площині важливе місце належить духовним традиціям. Провідною формою їх функціонування є весільна обрядовість. Це один із найстійкіших і найскладніших компонентів традиційно-побутової, духовної культури, яскравий показник етнічної ідентичності. У ній простежуються пережитки архаїчних уявлень, соціальних та сімейно-шлюбних відносин, що формувалися в різні історичні епохи. Весільна обрядовість – один із настійкіших і найскладніших компонентів традиційно-побутової та духовної культури, яскравий показник етнічної ідентичності. Це унікальна художньо-обрядова система, яку Т. Рильський порівняв з найвидатнішими пам’ятками і історії людства. Весільна обрядовість - це цілісний, внутрішньо-організований системний організм, що побутує в етнорегіональному аспекті, та має незмінне структурне ядро, приховане за численними динамічними елементами. Вивчення цього складного ритуального комплексу потребує переосмислення наукових напрацювань попередніх поколінь дослідників і застосування нових методик щодо структурування матеріалу. Українське весілля – це багатожанрова народна художня творчість (пісенна, музична, театральна, ігрова, танцювальна, усна), що в повній мірі презентує національну традиційну культуру. В ній знайшли відображення різноманітні аспекти життєдіяльності людини: побут, господарська діяльність, суспільний лад, боротьба за рідну землю, мораль, світогляд, естетичні та педагогічні погляди, підкреслює Є. Січкарук . Культурологи та етнографи зародження сімейних обрядів відносять до первісних часів.

Його першоосновою виступала трудова діяльність первісної людини, ритуально-ігрові дійства мисливців, рибалок, та збирачів дарів природи (які мали магічний характер), освоєння людиною навколишнього світу, розвиток самої людини, її соціалізація. Весільні обряди є продуктом розвитку культури, її синтетичною моделлю і разом з цим активізуючим фактором новацій в культурі. Вони презентують традиційну святково-обрядову культуру від покоління до покоління, зокрема у сфері сімейних та побутових відносин, дозвілля, спілкуванні, трудовій діяльності (Шубраська М) . Весілля – унікальне театрально-обрядове дійство, народна драма, яка відображає потужний художній потенціал, морально-етичні та естетичні ідеалт нашого народу. Аналіз сутності весілля свідчить про зацікавленість науковців до нього в цілому та його регіональних типів. Зокрема цей аспект викликав наш інтерес до обраної теми: «Весілля в духовній культурі українців». Джерельна база дослідження відображає значний інтерес до неї культурологів, істориків, етнографів, фольклористів. Так сак сутність весілля як форми культури розглядали В. Борисенко, Ф. Вовк, В. Наулко, О. Правдюк, М. Шубравська, Н. Яринко, М. Сумцов. Еволюцію українського весілля вивчали Н. Здоровега, Й. Лозинський, В. Горленко, О. Воропай, О. Курочкін. Весілля як святково-обрядову систему глибоко проаналізували І. Березовський, Н. Гаврилюк, А. Пономарьов, О. Кравець, О. Новійчук. Сутність духовної культури П.Алексєєва , Ю.Курносова . Об’єкт дослідження: Весілля як компонент духовної культури. Предмет: духовні чинники українськоо весіллля. Мета: розкрити теоретико-історичні аспекти українського весілля та його духовну основу. Завдання дослідження: Вивчити джерельну базу теми. Розкрити теоретичні аспекти весіллля. Висвітлити еволюцію українського весілля. Розкрити сутність духовної культури. Охарактиризувати духовні чинники українського весілля (в контексті структури весілля). Практичне значення дослідження: матеріали роботи можна використовувати у вивченні регіональних комплексів святково-обрядової культури, українського весілля та курсу “Святково-обрядова культура”. Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дипломного дослідження оприлюднено: А) під час проведення П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура в добу глобалізаційних трансформацій» (10-11 грудня 2009 р.) на базі кафедри культурології Рівненського державного гуманітарного університету у доповіді на тему: «Весільні традиції як компонент регіональної культурно-мистецької практики» – Рівне: РДГУ, 2009. Б) на звітній науково-практичній конференції викладачів і студентів РДГУ, у доповіді на тему: «Весільна обрядовісь у дослідженнях В. Борисенко”. – С. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, класифікація, історичний метод, Структура дипломної роботи складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визнечно його об’єкт, предмет, мету і завдання, практичне значення, апробацію матеріалів.

Перший розділ присвячений розкриттю сутності весілля, його еволюції та ролі духовної культури у формуванні духяк основи українського весілля. У другому розділі – розглядаються структурні елементи обрядовості та їх духовне підґрунтя. У висновках підведено підсумки роботи. Обсяг основного тексту роботи – 70 сторінок, список використаної джерел включає 72 найменування. Розділ 1. Теоретичний аналіз весільної обрядовості1.1 Весілля - провідна форма духовної і традиційної культури Весілля є важливим елементом духовного життя українського суспільства. Воно охоплює такі його форми як суспільна свідомість, ідеологія, духовні потреби, цінності, традиції. Духовна культура — це досвід життєдіяльності соціальних суб'єктів, що включає в себе найсуттєвіші результати суспільного досвіду народів щодо освоєння суспільного буття, соціуму в цілому, багатогранних духовних цінностей. Цінності духовної культури є діалектичною єдністю національного та загальнолюдського. Вона неможлива як без цінностей конкретної національної культури, так і без загальнонаціональних цінностей, вироблених людством. Водночас цінності духовної культури мають яскраво виражене національно-специфічне, індивідуальне забарвлення. Так, цінності культури, що формуються в умовах нашої української дійсності, мають стати нормою практично-повсякденної діяльності, орієнтації її громадян, елементом самоцінності кожної індивідуальності, складовою гуманістичної творчості її народу. В літературі виділяють певні соціальні функції духовної культури. Серед основних: пізнавальна, комунікативна, регулятивна, прогностична, ціннісно-орієнтаційна, які органічно взаємопов'язані між собою. Але, на думку багатьох культурологів, філософів, інтегруючою функцією духовної культури є людинотворча функція, наголошує Л. Новикова . Головне завдання, яке стоїть перед суспільством у сфері духовного життя, полягає в тому, щоб створити умови для найповнішого освоєння людиною багатогранного потенціалу як української, так і світової духовності й культури. Надзвичайно важливо також створення умов для всебічної самореалізації духовно-культурного потенціалу, сутнісних сил людини, свого власного духовного світобачення і світосприйняття. Українське весілля володіє таким потенціалом. Весілля є провідною формою традиційної культури. Н. Сподарьова трактує її як систему багатогранної життєдільяності народу у відповідності із усталеними нормами (звичаями, традиціями), які передаються з покоління в покоління. В їх межах людина виховується, соціалізується, розвивається як творець цінностей культури та реалізується як суб’єкт соціальної практики. У цьому процесі важливе місце займають святкові та обрядові форми, в тому числі – родинні, сімейні. Розглядаючи культуру як специфічний спосіб людської життє-діяльності, представлений у продуктах матеріальної і духовної праці, спосіб життєдіяльності людини з освоєння світу, міру ставлення людини до себе, суспільства і природи, сферу становлення, соціалізації людини, ми відзначаємо, що весілля синтезувало в собі ці характеристики і стало важливою формою культурно-духовного буття.

Укранське «З Кива пде свтло Христове» створило найкультурншу  найбагатшу тод державу Кивську Русь, яка врятувала вропейську цивлзацю  культуру вд знищення азйськими ордами  понесла свтло Христове аж до берегв Льодовитого  Тихого океанв. Клич Запорзького Ордена «За вру, за волю, за честь» рятував клька столть вропейську (отже й укранську) культуру вд знищення новтнми варварами москвинами. Укранське козацтво дало укранськй нац духовну силу тако величезно наснаги, що Московщина не здолала  у 300-рчнй боротьб  тепер поламала на нй сво хижацьк зуби. Духовний нащадок укранського козацтва безсмертний Тарас свом «Заповтом» створив безприкладну за святим геройством УПА. Тарасову нацональну доктрину «Бог  Украна» УПА пднесла перемогою духу свох вонв. З укрансько легенди про першого апостола Христового в Кив походить укранська нацональна доктрина «Бог  Народ» (наця). Вона знищить раз  назавжди московську «Москва ¶¶¶ Рим». Москвини це знають. А ми, укранц, щоб зменшити число укранських жертв у цй битв, мусимо знати сатанинську силу доктрини «Москва ¶¶¶ Рим»

1. Духовна культура українського народу

2. Етнічна культура українського народу

3. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

4. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

5. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

6. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу
7. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.
8. Безсмертний подвиг українського народу

9. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

10. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

11. Культура козацької доби та українського бароко

12. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

13. Львівський музей українського мистецтва

14. Профориентация школьников и формирование элементов духовной культуры

15. Русская духовная культура, история, перспективы

16. Духовная культура тюрков

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Духовная культура древней Руси в поисках святости

18. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

19. Древнейшая культура племен и народов Двуречья (4 - начало 3 тысячелетия до н.э.)

20. Материальная и духовная культура восточных славян в VI-VIII веках

21. Культура України в 30-х рока

22. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.
23. Русская духовная культура дохристианского периода
24. Наука в духовной культуре общества

25. Классицизм как направление развития духовной культуры Западной Европы

26. Особливості українського комп`ютерного жаргону

27. Культура /Укр./

28. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

29. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

30. Особливості українського конституціоналізму

31. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

32. Духовная культура Волжской Булгарии

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

33. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр

34. Китайская духовная культура в период раздробленности

35. Культура України періоду феодальних відносин

36. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

37. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

38. Формування українського національного руху
39. Духовна культура епохи Просвітництва
40. Духовная культура

41. Духовная культура эпохи Просвещения

42. Культура производства, быта, физическая, духовная культуры

43. Культура України XIX сторіччя

44. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

45. Материальная и духовная культура Устюженского края в 1920-1930 годах

46. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

47. Особенности средневековой духовной культуры

48. Сферы духовной культуры. Культурный взлет России в XIX веке

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Фольклор, як форма існування духовної культури

50. Державна агенція промоції культури України

51. Роль українського міста в літературі

52. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

53. Уровни духовной культуры менеджера

54. Весільні обряди в Україні
55. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
56. Специфіка та типи уроку українського народознавства

57. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

58. формирование духовной культуры школьников средствами музыкального искусства

59. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

60. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

61. Духовная культура

62. Духовная культура адыгов

63. Духовная культура древних германцев

64. Культура и быт народов Бурятии

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Традиції українського народного харчування

66. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

67. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

68. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности

69. Рыцарь духовного наследия казахского народа - Кенесары Касымов

70. Культура початку ХХ ст Українська музика
71. Культура народов Черной Африки
72. Лекції з української та зарубіжної культури

73. Духовность и культура

74. Духовная экзистенция и произведения культуры

75. Роль Абая в развитии культуры Казахского народа

76. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

77. Культура та побут населення України

78. Культура стародавнего Египта укр

79. "Для православные християнские веры...": Духовное единство восточнославянских народов

80. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

81. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

82. Євген Чикаленко - меценат української культури

83. Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в.

84. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

85. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

86. Трипільська культура та бронзовий вік на території України
87. Українська культура першої половини ХІХ століття
88. Барокова культура в Україні

89. Витоки української художньої культури

90. Материальная культура коренных народов Камчатки

91. Народ Японии и его культура

92. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

93. Особенности духовной жизни древних народов

94. Развитие культуры народов Центральной Азии во второй половине ХIХ - начале ХIХ века

95. Соціально-духовні основи культури класицизму

96. Українська культура XIX-XX ст.

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

98. Українська культура: становлення та розвиток

99. Українські міста в контексті європейської культури

100. Культура и духовное развитие арабо-мусульманского мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.