Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Принципи побудови бюджетної системи країни, бюджетний дефіцит

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Завдання № 1: Структура та принципи побудови бюджетної системи країни: їх аналіз та оцінка. Засади розмежування доходів та видатків між окремими бюджетами. Форми взаємозв’язків між бюджетами. Бюджетна система України визначена “Бюджетним кодексом” України Відповідно до становлення сучасної бюджетної системи України, в основу законодавчих та інших нормативних документів покладені нетрадиційні принципи її побудови, а саме: - принцип єдності (цілісності) бюджетної системи України, що забезпечується існуванням єдиного рахунку надходжень і платежів до бюджету та єдиної бюджетної класифікації доходів і видатків, єдністю регулювання бюджетних правовідносин, єдиною структурою бюджетної документації, вимогами надання необхідної статистичної та бюджетної інформації від одного бюджету до іншого, спільною грошовою системою та єдиною соціально-економічною політикою держави; - принцип збалансованості передбачає, (згідност.95 Конституції України), що всі повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період, тобто обсяг передбачених бюджетом видатків має покриватись реальними доходами. - принцип самостійності означає право законодавчих (представницьких) органів влади і органів місцевого самоврядування кожної ланки самостійно здійснювати бюджетний процес, стимулювання органів місцевого самоврядування до збільшення їх доходів , що не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. - принцип повноти бюджетів; включенню до бюджету підлягають всі надходження та витрати, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів всіх органів відповідного рівня; - принцип обґрунтованості, бюджет має формуватися на реалістичних макропоказниках економічного та соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету , що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил. - принцип ефективності у процесі складання та виконання бюджету всі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей та максимального результату при заключенні мінімального обсягу бюджетних коштів. Реалізація принципу ефективності дозволить перейти від постатейного контролю виконання бюджету до контролю за досягненням кінцевого результату. Першим кроком на цьому шляху стало формування ДБ на 2002р. за програмно-цільовим методом. Суть цього методу полягає в тому, що всі видатки держбюджету повинні здійснюватись виключно у відповідності з програмами, які мають конкретну мету, завдання та критерії їх оцінки. Такий підхід дає можливість виділити: - чіткі функції усіх розпорядників бюджетних коштів; - конкретні програми відповідно до визначених функцій; - цілі, на які будуть спрямовуватися видатки в межах цих програм. та критерії оцінки ефективності використання бюджетних коштів. - принцип субсидіарності розподіл видатків між держбюджетом та місцевими повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. Видаткові повноваження мають бути закріплені за бюджетами з метою децентралізації та з урахуванням того, що вони можуть бути виконані найефективніше на місцях.

Видатки закріплюються за відповідними бюджетами. - принцип визначеності відповідальності кожного рівня влади за бюджетну політику. Кожний рівень влади несе власну відповідальність за власну бюджетну політику. - Принцип цільового використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Кошти повинні спрямовуватися за відповідним напрямом та витрачатися розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на чітко визначені цілі . - принцип публічності та прозорості. Бюджетним кодексом передбачено, що інформація про бюджет повинна бути оприлюднена (стаття28). Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації: а) проекту закону про державний бюджет; б) закону про ДБ на відповідний період з додатками, що є невід’ємною його частиною; в) інформація про виконання бюджету; г) інформація про показники зведеного бюджету. - Принцип справедливості та неупередженості. Бюджетна система будується на засадах справедливого та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Можливість отримання освіти або доступ до соціальних програм не повинні залежати від місця проживання громадянина. Це реалізується через норми, встановлені БК.(Компенсація щодо соціальних послуг отримується шляхом субвенцій з державного бюджету) Відповідно до вказаного Кодексу бюджетна система України включає: - Державний бюджет; - Республіканський бюджет АР Крим; - Місцеві бюджети. Місцеві бюджети поділяються за рівнем адміністративного поділу на: - Обласні; - Міські (міст державного та обласного підпорядкування з районним поділом); - Районні; - Бюджети міст (обласного і районного підпорядкування без районного поділу); - Сіл; - Селищ; - Районів у містах. В основі побудови бюджетної системи лежить адміністративно-територіальний поділ даної країни. При цьому виділення бюджетів здійснюється за наявності відповідного органу управління. Бюджетна система – об’єднання всіх ланок держбюджету на єдиних принципах. Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування. Бюджет України об’єднує близько 13тис. самостійних бюджетів. Структурно бюджетна система складається з Державного бюджету України, місцевих бюджетів: бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів сіл, селиш, міст та їх об’єднань, бюджетів районів у містах, районних, обласних бюджетів (стаття5). Зазначені бюджети є окремими ланками бюджетної системи. Характерною ознакою та перевагою бюджетної системи, закріпленою Бюджетним кодексом, є те, що на відміну від попередньої системи трансфертні платежі бюджету розраховуються та надаються обласним бюджетам, бюджету АРК, бюджетам районів та міст обласного значення. З прийняттям БК районні бюджети, бюджети міст обласного значення та обласні бюджети набули адекватного статусу у відносинах з Держбюджетом України. Показники державного бюджету та місцевих бюджетів у своїй сукупності виступають яке показники зведеного бюджету (ст.6). Показники зведеного бюджету використовуються органами законодавчої та виконавчої влади для прийняття управлінських рішень в процесі виконання бюджетів, а також для оприлюднення інформації про використання публічних фінансів.

Крім того, фінансова звітність про виконання зведених бюджетів має важливе значення для складання статистичних даних про казначейське виконання ДБ та місцевих бюджетів., про доходи та видатки державного і місцевих бюджетів, а також для формування національних рахунків. Відповідні статистичні дані нотуються на базі даних бухгалтерського обліку, який ведеться органами Держказначейства України і використовується для формування та оцінки результатів державної бюджетної політики, а також вдосконалення механізму управління бюджетними коштами і контролю за їх використанням. Своєчасні та достовірні дані про виконання бюджетів усіх рівнів дають змогу: - Відстежувати хід виконання бюджетів та аналізувати їх динаміку; - Здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями та управлінням бюджетними коштами; - Аналізувати стан та оцінювати перспективи розвитку фінансово-бюджетної політики. Статистична інформація про виконання державного та місцевих бюджетів характеризує діяльність у сфері використання публічних фінансів, засвідчує результати економічної діяльності держави і використовується органами законодавчої та виконавчої влади. Науковцями, економістами, широким колом ділових людей. Структура бюджету розглядається у горизонтальному і вертикальному розрізах. У горизонтальному вона характеризується складом доходів і видатків, а також їх питомою вагою. У вертикальному розрізі структура бюджету розглядається за рівнями державної влади та управління і характеризується взаємопов’язаними поняттями “бюджетний устрій” та “бюджетна система”. Бюджетний устрій визначає, яким чином здійснюється побудова бюджетної системи. Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій ґрунтується на таких засадах: 1. Відокремлення видів бюджетів, що створюються в даній країні. 2. Встановлення принципів побудови бюджетної системи. 3. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи. 4. Визначення характеру і форм взаємовідносин між бюджетами. Теоретично можливі три варіанти відокремлення видів бюджетів: А) створення єдиного бюджету для всієї країни; Б) створення окремих регіональних бюджетів; В) створення на кожному рівні адміністративного поділу централізованих і децентралізованих видів бюджетів. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України. Бюджетний устрій ґрунтується на таких принципах: -Принцип єдності – означає існування єдиного рахунку доходів та видатків. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою єдиною бюджетною класифікацією, єдністю форм бюджетної документації, єдиною грошовою системою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації одного рівня бюджету іншому. -Принцип повноти – полягає у відображенні у бюджеті всіх доходів та видатків. -Принцип достовірності – це формування бюджету на основі показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів та видатків, які є результатом кінцевих касових операцій банків.

Ключевой задачей является совершенствование межбюджетных отношений. Должно быть проведено четкое разграничение сходных и налоговых полномочий между звеньями бюджетной системы и создание нового механизма финансовой поддержки территории. Важное направление финансово-бюджетной политики – создание эффективной системы управления государственными финансами. Перевод всех бюджетов на казначейское исполнение усилит контроль общества за использованием бюджетных ресурсов. 26. ЗВЕНЬЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА Бюджетная система – это совокупность бюджетов государства, административно-территориальных образований, самостоятельных в бюджетном отношении государственных учреждений и фондов, основанная на экономических отношениях, государственном устройстве и правовых нормах. Построение бюджетной системы зависит от формы государственного и административного устройства страны. Построение бюджетной системы Российской Федерации основано на Конституции РФ и конституциях республик в составе РФ. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 71 и 132) и Бюджетным кодексом РФ (ст. 10) бюджетная система Российской Федерации состоит из трех уровней: 1) федерального бюджета; 2) бюджетов субъектов Российской Федерации (региональных бюджетов); 3) местных бюджетов

1. Бюджетна система України

2. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

3. Грошова система країни

4. Бюджетная система Российской Федерации: принцип организации и структура

5. Принципы устройства бюджетной системы Российской Федерации

6. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений
7. Бюджетная система РФ
8. Бюджетные системы (Шпаргалка)

9. Бюджетная система Украины

10. Суть бюджетной системы

11. Шпоры по бюджетной системе

12. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

13. Бюджетна ситема України

14. Бюджетная система и бюджетный процесс

15. Бюджетное устройство и бюджетная система

16. Доходы бюджетной системы

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

17. Бюджетная система. Государственный долг

18. Бюджетная система и бюджетный процесс

19. Бюджетная система Удмуртской Республики

20. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

21. Бюджет - центральное звено бюджетной системы

22. Бюджетна система
23. Бюджетная система
24. Бюджетная система Германии: особенности и проблемы

25. Бюджетная система как механизм государственного регулирования

26. Бюджетная система Республики Беларусь

27. Бюджетная система Российской Федерации

28. Бюджетная система РФ

29. Бюджетная система РФ

30. Бюджетная система РФ

31. Бюджетная система РФ

32. Бюджетная система Украины

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Бюджетная система, налоги и проблема налогооблагаемый базы

34. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой

35. Организация исполнения расходов на разных уровнях бюджетной системы РФ

36. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні

37. Прямое налогообложение в бюджетной системе Российской Федерации

38. Финансовая, кредитная и бюджетная системы
39. Формирование бюджетной системы РФ
40. Государственная бюджетная система Российской Федерации

41. Бюджетный федерализм и региональные проблемы бюджетной системы РФ

42. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні

43. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

44. Законодательство РФ о налогах и сборах. Общие принципы построения налоговой системы РФ

45. Банківська система України

46. Судова система України

47. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

48. Ліквідність банківської системи України

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Банківська система України

50. Банківська система України та проблеми її реформування

51. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

52. Країни Балтії

53. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

54. Місце правової системи України серед правових систем світу
55. Правова система України
56. Судова система України

57. Вина в кримінальному праві країни

58. Виборчі системи України

59. Країни Азії в 20-30-ті роки

60. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

61. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

62. Реакція владних кіл Японії на відкриття країни

63. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

64. Принципы управления педагогическими системами

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Принципы построения гибкой системы обработки корпусов

66. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

67. Чисті втрати країни від впровадження тарифного захисту

68. Валютна система: України, світу, та Європи

69. Принципы организации налоговой системы РФ

70. Фінансова система України
71. Формування податкової системи України
72. Банківська система України

73. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

74. Загальні принципи побудови моделей в економетриці

75. Економічна природа дефіциту бюджету

76. Технико-экономическое обоснование совершенствования информационной системы бюджетной организации

77. Трансферты в Российской системе бюджетного федерализма

78. Расчет нижней оценки бюджетных затрат развертывания радиолокационной системы

79. Бюджетно-финансовая система Пенсионного фонда России

80. Бюджетный менеджмент в условиях формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

81. Движение бюджетных ресурсов в системе федерального казначейства

82. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

83. Понятие бюджетного процесса и его принципы

84. Разработка информационной системы бюджетного процесса финансового управления Новоегорлыкского сельского поселения

85. Особливості бюджетного планування в країнах з федеративним бюджетним устроєм

86. Принципы бюджетного устройства в федеративных и унитарных государствах
87. Система государственных расходов. Смета бюджетного учреждения
88. Система бюджетного устройства РФ

89. Бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ

90. Анализ регулирования и финансирования бюджетного дефицита с 1985 и по наши дни

91. Бюджетный дефицит

92. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

93. Организация бюджетного процесса

94. Бюджетная политика России в 2000 году

95. Бюджетный процесс в США

96. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Избирательная система в Алтайском крае

98. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

99. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.