Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний педагогічний університет Імені Володимира Гнатюка Кафедра природничих і математичних дисциплін початкового навчання ДИПЛОМНА РОБОТА РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Я І УКРАЇНА» В 3-4 КЛАСАХ Виконала: студентка 53 групи заочної форми навчання факультету ПВПК КРАВЧУК НАТАЛЯ БОГДАНІВНА Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Гладюк Т. В. Тернопіль - 2008 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1.1 Сутність, види, рівні пізнавального інтересу 1.2 Засоби розвитку пізнавального інтересу в учнів початкової школи на уроках курсу «Я і Україна» 1.3 Стан розвитку пізнавального інтересу в молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» в практиці школи РОЗДІЛ ІІ. Дослідно-експериментальна робота з розвитку пізнавального інтересу молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» у 3-4 класах 2.1 Аналіз програми і підручника курсу «Я і Україна» (3-4 клас) 2.2 Використання засобів розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» в 3-4 класах 2.3 Результати експериментальної роботи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП В умовах демократизації та національного розвитку система освіти повинна забезпечити якісно новий рівень загальноосвітньої, професійної, наукової підготовки, всебічний розвиток кожної людини як особистості і найвищої цінності суспільства . У зв’язку з цим, головне завдання сучасної української школи – підвищення ефективності навчально-пізнавального процесу з метою сприяння всебічному і гармонійному розвитку людини, її інтелектуальному і пізнавальному зростанню. Одним із сучасних напрямків української освіти є розвиток пізнавального інтересу, здібностей, нахилів та навичок учнів у процесі вивчення навчальних предметів. Стає необхідним створення сприятливих умов для пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи, які б сприяли формуванню потреби особистості в здобутті знань та розвитку їх пізнавальних інтересів. Перед початкової школою постає завдання навчити дітей вчитися, прищепити інтерес до знань, прагнення самостійно збагачуватись ними. Розв’язання даного завдання потребує від кожного учителя початкової ланки загальноосвітньої школи домогтися того, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавального інтересу дітей. Пізнавальний інтерес є ефективним засобом успішного навчання, необхідною умовою досягнення позитивних наслідків, найважливішим мотивом пізнавальної діяльності людини, який збуджує її до пошуку істини, сприяє оволодінню учнями досвідом пошукової діяльності в атмосфері загального захоплення цікавою справою . В.Сухомлинський вважав, що навчальний процес у сучасній школі «.повинен розвивати всемогутню радість пізнання». Лише тоді, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї виникне бажання дізнатися про нього більше. Ефективне навчання неможливе без пошуків шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Адже діти повинні не тільки засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти взаємозв'язок між поняттями, міркувати.

А досягти цього можна лише засобами, що активізують пізнавальну діяльність. Разом з цим, успішний розвиток пізнавальних інтересів дитини дасть змогу краще засвоїти нові поняття, сформувати стійкі мислительні системи, що забезпечать роботу пам'яті та уваги. Навчальний курс «Я і Україна», у якому інтегруються суспільствознавчі та природничі знання, володіє великими можливостями для розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів. Це зумовлено тим, що його вивчення ґрунтується на безпосередніх дитячих спостереженнях за навколишніми явищами та об’єктами природи, елементарних дослідженнях, які проводять учні. Розвиток у молодших школярів пізнавальних інтересів є умовою розвитку пізнавальних здібностей; зміцнення умінь і навичок самостійно засвоювати та осмислювати навчальний матеріал; формування основних інтелектуальних умінь, необхідних для оволодіння курсом «Я і Україна» в початкових класах. Від того, як відбувається розвиток стійких пізнавальних інтересів учнів, залежить активність і самостійність молодших школярів на уроці, а отже і ефективність усієї роботи вчителя. Л.В. Артемова зазначає: «Щоб навчання було легким і бажаним, важливо пропонувати такий зміст знань, який дитина на даному етапі розвитку своєї психіки може сприйняти найбільш оптимально - зацікавлено, з найменшими труднощами» . Тобто важливим є вплив пізнавального інтересу на результативність навчання в початкових класах. У зв’язку з цим, розвитку пізнавальних інтересів у початкових класах має приділятись особлива увага. Проблема формування і розвитку пізнавальних інтересів особистості завжди привертала увагу психологів, педагогів, методистів, учителів-практиків. Ця проблема розглядалась у працях Н.М.Бібік, Б. Друзь , Дубровіної, О.І.Киричук, О.Я.Савченко, М. Савчин, О. Скрипченко, В.О.Сухомлинського, І. Шамової, Г.І.Щукіної та інших. У працях І. Вікторенко, С. Журавель, Л. Нарочної, Л. Шелестова, Л.Шушори та інших педагогів розглядаються методи і засоби формування пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення природи. Вивчення шкільної практики навчання учнів курсу «Я і Україна» засвідчило необхідність удосконалення процесу розвитку пізнавального інтересу в молодших школярів. Актуальність проблеми і зумовила вибір теми дипломної роботи «Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу «Я і Україна» в 3-4 класах» Об’єктом дослідження є – навчально-виховний процес у початковій школі. Предмет дослідження – засоби розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках курсу «Я і Україна» у 3-4 класах. Метою роботи є обґрунтування та експериментальна перевірка ефективних засобів розвитку в молодших школярів пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна». Гіпотеза дослідження: процес розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення курсу «Я і Україна» буде здійснюватися ефективніше за умови цілеспрямованого, систематичного, методично виважено використання різноманітних засобів розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках; це сприятиме ефективному оволодінню молодшими школярами природничими знаннями, уміннями та навичками.

Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання: 1) вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи шкіл; схарактеризувати основні засоби розвитку пізнавального інтересу в учнів початкової школи; зробити відбір методів, засобів навчання, які сприяють розвитку пізнавального інтересу, з метою цілеспрямованого їх використання на уроках курсу „ Я і Україна”; 4)розробити методику використання засобів розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» у 3-4 класах та експериментально перевірити її ефективність. З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: 1)теоретичний аналіз методичної літератури, навчальної програми, підручнику; спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з учителями; моделювання в процесі відбору методів, засобів навчання, які сприяють розвитку пізнавального інтересу, та використання їх уроках курсу «Я і Україна»; експериментальний ( констатуючий і формуючий експеримент); математичний у процесі аналізу експериментальних даних. Дослідження виконувалось протягом 2007-2008 років. Умовно його можна поділити на три етапи. На першому етапі, констатуючому, проводився теоретичний аналіз проблеми. Вивчалась психолого-педагогічна, методична і навчальна література з даного питання, аналізувався досвід роботи вчителів початкових класів, формувалися мета й завдання дослідження, розроблялись шляхи реалізації мети й завдань дослідження, матеріали експериментального дослідження. На другому етапі проводився формуючий експеримент. Третій етап дослідження був спрямований на обробку й узагальнення результатів формуючого експерименту, оформлення роботи. Практичне значення дипломної роботи полягає у розробці методики використання засобів, які сприяють розвитку пізнавального інтересу на уроках курсу «Я і Україна» у 3-4 класах, які можуть бути використані в практичній діяльності вчителів. Експериментальна база дослідження. Педагогічне дослідження проводилось на базі навчально-виховного комплексу № 35 м. Тернополя протягом 2007-2008 н. р. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 60 учнів третіх класів, 8 вчителів початкової школи. Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дипломної роботи - 76 сторінок. РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1.1 Сутність, види, рівні пізнавального інтересу Вивчення педагогічних джерел показало , що пізнавальний інтерес розглядають у взаємозв’язку із пізнавальною активністю, пізнавальною самостійністю, пізнавальною діяльністю учнів. Діяльність – це свідома активність, що виявляється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Навчання є один з видів пізнавальної діяльності. А отже, передбачає відображення у свідомості дитини явищ реальної дійсності, розширення і поповнення знань та уявлень про явища й закони природи. Дидактична сутність навчання полягає в тому, що воно відбувається у постійній взаємодії двох діяльностей: викладання і учіння.

Наостанок розглянемо ще одну «захдну» модернстську версю нацогенези, запропоновану Р. Шпорлюком. Американський учений вважа, що в основу аналтично схеми, необхдно для розгляду процесу творення «модерно укрансько нац», можна покласти, поперше, дею Б. Андерсона про «уявлен спльноти», а подруге, думку Л. @рнфелд про те, що творення чи формування практично всх сучасних нацй вдбувалося в умовах протистояння (конфронтац) з ншими нацями. Крм того, Р. Шпорлюк, очевидно, вважа слушною дею творення нац довкола «етнчносоцального ядра» (вн цього термна не вжива), у закнченому вигляд сформульовану Е. Смтом. Нарешт, вн стверджу, що в укранському випадку процес нацотворення вд самого початку мав полтичне значення, заперечуючи тим самим механчне перенесення схеми М. Гроха (згдно з якою «нацональне вдродження» починаться з культурницько фази) на «укранський Aрунт»[309]. Процес становлення укрансько нац розглядаться Р. Шпорлюком у контекст свтово стор: поширення нацоналзму, нервномрний розвиток рзних кран, виникнення конкуренц мж «передовими»  «вдсталими» нацями

1. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

2. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

3. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

4. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

5. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

6. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
7. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
8. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

9. Види трудової діяльності молодших школярів

10. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

11. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

12. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

13. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

14. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

15. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

16. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

17. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

18. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

19. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

20. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

21. Суть процесу навчання та засоби його активізації

22. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
23. Мотивація, стимулювання і активізація навчання
24. Аналіз активів підприємства

25. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

26. “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі

27. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

28. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

29. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

30. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

31. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

32. Давньоєгипетська література і наука

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

33. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури

34. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

35. Гамлет як герой світової літератури

36. Дитяча література Італії XVII-XIX ст.

37. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

38. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури
39. Неоромантизм української літератури
40. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

41. Проблема перекладу в зарубіжній літературі

42. Роль предмета в художній літературі

43. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

44. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

45. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

46. Українська література 19 століття

47. Іван Франко і польська література

48. Література Латинської Америки

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

49. Література ФРН

50. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

51. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

52. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

53. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

54. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
55. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
56. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

57. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

58. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

59. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

60. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

61. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

62. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

63. Ліцензування підприємницької діяльності

64. Організація збутової діяльності на підприємстві

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

65. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

66. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

67. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

68. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

69. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

70. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку
71. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності
72. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

73. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

74. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

75. Ліквідація субектів підприємницької діяльності

76. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

77. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

78. П. Л. Шиллинг и его телеграф

79. Зразки засобів іммобілізації

80. Планування діяльності підприємства

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

81. Контрольна з підприємницької діяльності

82. Суть комерційної діяльності на підприємстві

83. Социологические концепции П.Л. Лаврова о роли личности в истории

84. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

85. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

86. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
87. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств
88. Проскурин П.Л.

89. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

90. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

91. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

92. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

93. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

94. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

95. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

96. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

97. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

98. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

99. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

100. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.