Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Контрольна робота за дисципліною: «Охорона праці» Варіант-1 Харків – 2010 Зміст 1. Права громадян на охорону праці під час їх на підприємстві. Відшкодування роботодавцем збитку працівникам у випадку ушкодження їх здоров'я 2. Основні параметри мікроклімату. Принцип нормування параметрів мікроклімату 3. Показники пожежо – вибухонебезпеки речовин і матеріалів 1. Права громадян на охорону праці під час роботи їх на підприємстві. Відшкодування роботодавцем збитку працівникам у випадку ушкодження їх здоров'я Права працівників на охорону праці під час роботи Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів,машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці. За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку. Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства. На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток. Відшкодування роботодавцем збитку працівникам у випадку ушкодження їх здоров'я. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України &quo ;Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності&quo ;.

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій. Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах у порядку, встановленому законом. ( Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 3108-IV від 17.11.2005 ) 2. Основні параметри мікроклімату. Принцип нормування параметрів мікроклімату Основні параметри мікроклімату. Трудовая деятельность человека всегда протекает в определенных метеорологических условиях, которые определяются следующими параметрами: – температура воздуха, °C; у – скорость движения воздуха, м/сек; ϕ – относительная влажность воздуха, %; р – барометрическое давление воздуха, Па; q –тепловое излучение от нагретых поверхностей, Вт/м2. Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм сочетаниями указанных параметров. Если работы выполняются на открытых площадках, то метеорологические условия определяются климатическим поясом и сезоном года. Однако и в этом случае в рабочей зоне создается определенный микроклимат. Работа организма человека всегда сопровождается образованием тепла (в состоянии покоя – 4 6кДж/мин до 33 46 кДж/мин при очень тяжелой работе). При этом избыток тепла должен постоянно уходить в окружающую среду. Параметры микроклимата могут изменяться в достаточно широких пределах, но необходимым условием жизнедеятельности человека является сохранение постоянства температуры тела. При благоприятном сочетании параметров микроклимата человек испытывает состояние теплового комфорта, что является важным условием высокой производительности труда и предупреждения заболеваний. При отклонении параметров микроклимата от оптимальных, в организме человека для поддержания постоянства температуры тела начинают происходить процессы, направленные на регулирование тепловыделения и теплоотдачи. Эта способность человеческого организма называется терморегуляцией. При температуре воздуха в пределах 15 25 °С теплопродукция организма человека находится на приблизительно постоянном уровне (зона безразличия). По мере понижения температуры воздуха теплопродукция повышается за счет усиления обмена веществ и увеличения мышечной активности (например, дрожь). По мере повышения температуры воздуха усиливаются процессы теплоотдачи.

Отдача избыточной теплоты во внешнюю среду происходит тремя основными способами: конвекцией; излучением; испарением. При комфортных условиях (температура воздуха около 20 °С, человек не испытывает никаких неприятных ощущений) теплоотдача конвекцией составляет 25 30 %, излучением 40 45 %, остальное испарением. Изменение параметров воздуха и характера выполняемой работы существенно влияет на соотношение этих способов теплоотдачи. Так при температуре воздуха более 36 °С отдача теплоты происходит уже полностью за счет испарения влаги с поверхности кожи. В нормальных условиях организм человека теряет в сутки около 0,6 л жидкости путем испарения через кожу. При тяжелой физической работе такие потери влаги достигают 10 12 л. Следует отметить, что при капельном потоотделении влага не успевает полностью испариться, возникает дополнительное сопротивление переносу тепла, что снижает эффективность защиты человека от перегрева. Кроме того, существенно увеличивается потеря воды и солей. Человек начинает ощущать движение воздуха при его скорости примерно 0,1 м/с. Легкое движение воздуха при обычных температурах способствует хорошему самочувствию, сдувая обволакивающий человека насыщенный водяными парами и перегретый слой воздуха. В то же время большая скорость движения воздуха, особенно в условиях низких температур, вызывает увеличение теплопотерь конвекцией и испарением и ведет к сильному охлаждению организма. Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяных паров. Различают абсолютную, относительную и максимальную влажность воздуха. Абсолютная влажность (G) – это масса водяных паров, содержащихся в данный момент в единичном объеме воздуха. Максимальная влажность (М) – максимально возможное содержание водяных паров в воздухе при тех же условиях в единичном объеме воздуха (состояние насыщения). Относительная влажность (В) – определяется отношением абсолютной влажности к максимальной и выражается в процентах G B = 100 %. M Физиологически оптимальной является относительная влажность в пределах 40 60 %. Повышенная влажность в сочетании с низкой температурой оказывает значительное охлаждающее действие, а в сочетании с высокой – способствует перегреванию организма. Относительная влажность менее 25 % также неблагоприятна для человека, так как вызывает пересыхание слизистых оболочек, кожи и легочных пузырьков. Тепловое излучение, свойственное любым телам, температура которых выше абсолютного нуля, оказывает на организм человека существенное воздействие. Наибольшей проникающей способностью обладают красные лучи видимого спектра и короткие инфракрасные лучи, которые глубоко проникают в биологическую ткань, вызывая их перегрев. Длительное воздействие излучения вызывает значительные биохимические и функциональные изменения в организме человека. Человек ощущает воздействие параметров микроклимата комплексно. На этом явлении основано введение так называемых эффективной и эффективно-эквивалентной температур. Эффективная температура характеризует ощущения человека при одновременном воздействии температуры и движения воздуха. Эффективно-эквивалентная температура учитывает еще и влажность воздуха.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

2. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

3. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

4. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

5. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

6. Охорона праці на підприємстві
7. Суть комерційної діяльності на підприємстві
8. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

9. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

10. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

11. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

12. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

13. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

14. Комерційна діяльність підприємств

15. Організація збутової діяльності на підприємстві

16. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы

17. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

18. Особливості діяльності інноваційних підприємств

19. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

20. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

21. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

22. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи
23. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
24. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

25. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

26. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

27. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

28. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

29. Система маркетингового планування на підприємстві

30. Планування діяльності підприємства

31. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

32. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Правовий статус підприємств

34. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

35. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

36. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

37. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

38. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення
39. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
40. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

41. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

42. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

43. Кредитування підприємств

44. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

45. Типове положення "Про охорону праці"

46. Планування та фінансування заходів з охорони праці

47. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

48. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

49. Економічні і законодавчі питання охорони праці

50. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

51. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

52. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

53. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

54. Основні законодавчі акти з охорони праці
55. Охорона праці
56. Охорона праці в будівництві

57. Охорона праці в загальноосвітніх школах

58. Охорона праці в хімічній промисловості

59. Охорона праці користувачів комп’ютерів

60. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

61. Охорона праці у сільському господарстві

62. Організація охорони праці на виробництві

63. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

64. Доходи сільськогосподарських підприємств

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

65. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

66. Бухгалтерський облік на підприємстві

67. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

69. Облік доходів підприємств

70. Облік неопераційних витрат на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
72. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

73. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

74. Організація облікового процесу на підприємстві

75. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

76. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

77. Ревізійні комісії підприємств і організацій

78. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

79. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

80. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

82. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

83. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

84. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

85. Правовий статус комунальних підприємств

86. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
87. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс
88. Інформаційні системи і технології на підприємстві

89. Космп’ютеризована вимірювальна система вимірювання залежності кутової швидкості від часу

90. Зміни під час зберігання м’яса

91. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

92. Маркетингові дослідження на підприємстві

93. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

94. Організація обліку на торгівельному підприємстві

95. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

96. Управління запасами матеріалів на підприємстві

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

97. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

98. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

99. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.