Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Стилі мовлення

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ. ЗМІСТ.Error: Refere ce source o fou d ВСТУП. Поняття літературної мови та мовної норми.Error: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 1. Поняття стилів мовлення.Error: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 2. Розмовний стиль.Error: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 3. Художній стиль.Error: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 4. Науковий стиль.Error: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 5. Публіцистичний стиль.Error: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 6. Епістолярний стиль.Error: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 7. Конфесійний стиль.Error: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 8. Організаційно-діловий стиль.Error: Refere ce source o fou d ЗАКЛЮЧЕННЯ. Культура мовлення.Error: Refere ce source o fou d СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:Error: Refere ce source o fou d ВСТУП. Поняття літературної мови та мовної норми. Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти. Мова — це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва, побуту, обслуговування, культури, освіти, науки. Українська мова входить до найпоширеніших мов світу, нею розмовляє близькі) 45 мільйонів людей. Вона належить до східної групи слов'янських мов, що входять до індоєвропейської мовної сім'ї. Відповідно до статті 10 Конституції України, прийнятої Верховною Радою 28 червня 1996 року, українська мова є державною мовою в Україні, «держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на їй всій території України». Державна мова — це закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики. Термін «державна мова» з'явився в часи виникнення національних держав. Звичайно, в однонаціональних державах немає необхідності конституційного закріплення державної мови. В багатонаціональних країнах статус державної закріплюється за мовою більшості населення. Українська мова мала статус, близький до державного, вже у XIV — першій половині XVI століття, оскільки функціонувала в законодавстві, судочинстві, канцеляріях, державному і приватному листуванні. Утвердження української мови як державної неможливе «без органічної взаємодії принаймні двох засад: створення такої мовної ситуації, за якої б українська мова мала б усі можливості безперешкодного вживання, вияву комунікативних функцій, властивих іншим високорозвинутим літературним мовам у сучасних цивілізованих суспільствах; ефективного вивчення на різних ділянках освіти у поєднанні з мовним вихованням». Українська національна мова існує: а)у вищій формі загальнонародної мови — сучасній українській літературній мові; б)у нижчих формах загальнонародної мови — її територіальних діалектах. Отже, не слід ототожнювати поняття «національна мова» і «літературна мова». Національна мова охоплює літературну мову, територіальні діалекти, професійні й соціальні жаргони, суто розмовну лексику, а літературна мова є вищою формою національної мови.

Національну мову творить народ, тоді як відшліфована її форма — літературна мова — творилась митцями слова. Літературна мова — це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей. Вона характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною організацією, розвиненою системою стилів. Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Обидві форми однаково поширені в сучасному мовленні, їм властиві основні загальномовні норми, проте кожна з них має й свої особливості, що пояснюється специфікою функціонування літературної мови в кожній із форм. Писемна форма літературної мови функціонує у сфері державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства. Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які є обов'язковими для всіх її носіїв. Унормованість — головна ознака літературної мови. Норма літературної мови —це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації. Розрізняють різні типи норм: орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень), графічні (передавання звуків на письмі), орфографічні (написання слів), лексичні (слововживання), морфологічні (правильне вживання морфем), синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень, речень), стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування), пунктуаційні (вживання розділових знаків). Норми характеризуються системністю, історичною і соціальною зумовленістю, стабільністю. Проте з часом літературні норми можуть змінюватися. Тому в межах норми співіснують мовні варіанти — видозміни однієї й тієї самої мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному чи синтаксичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого й нового в мові. У словниках українського літературного слововживання розрізняють варіанти акцентні (алфавіт і алфавіт), фонематичні (вогонь і огонь), морфологічні (міст, а в Р. в. моста й мосту). У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мовних варіантів змінюється. Мовні норми найповніше й у певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх. РОЗДІЛ 1. Поняття стилів мовлення. Стиль (від латин. S ilus – паличка для письма). Сталь літературної мови – різновид мови (її функціонувальна підсистема), що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних мовних ресурсів, які найліпше відповідають завданням спілкування між людьми в даних умовах.

Це своєрідне мистецтво добору й ефективного використання системи мовних засобів із певною метою в конкретних умовах й обставинах. Д. Свіфт влучно зауважив, що стиль – це власне слова на власному місці. Кожний стиль має: сферу поширення і вживання (коло мовців); функціональне призначення (регулювання стосунків, повідомлення, вплив, спілкування тощо); характерні ознаки (форма та спосіб викладу); система мовних засобів і стилістичних норм (лексику, фразеологію, граматичні форми, типи речень тощо). Ці складові конкретизують, оберігають, певною, мірою обмежують, унормовують кожний стиль і роблять його досить стійким різновидом літературної мови. Оскільки стилістична норма є частиною літературної, вони не забезпечує останню, а лише використовує слова чи форми в певному стилі чи з певним стилістичним значенням. Наприклад, слова акт, договір, наказ, протокол, угода є нормативними для офіційно-ділового стилю, хоча в інших стилях вони також можуть нести забарвлення офіційності, якщо їх використання буде стилістично виправдане. Досконале знання специфіка кожного стилю, його різновидів, особливостей – надійна запорука успіхів у будь-якій сфері спілкування. Термін “стиль мовлення” слід розглядати як спосіб функціонування певних мовних явищ. Розрізнення стилів залежить безпосередньо від основних функцій мови – спілкування, повідомлення і діяння. впливу. Високорозвинута сучасна літературна українська мова має розгалужену системі стилів, серед яких: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, епістолярний, офіційно-діловий, конфесійний. Для виділення стилів мовлення важливе значення мають форми мови – усна й писемна, розмовна і книжна. Усі стилі мають усну й писемну форми, хоча усна форма більш притаманні розмовному стилю, а інша – переважно писемна. Оскільки останні сформувалися н книжній основі їх називають книжними. Структура текстів різних стилів неоднакова, якщо для розмовного стилю характерний діалог (полілог) то для інших – переважно монолог. Відрізняються стилі мовлення й багатьма іншими ознаками. Але спільним для них є те, що вони – різновиди однієї мови, представляють усе багатство їх виражальних засобів і виконують важливі функції в житті суспільства – забезпечують спілкування в різних його сферах і галузях. У межах кожного функціонального стилю сформувалися свої різновиди – підстилі – для точнішого й доцільнішого відображення певних видів спілкування та вирішення конкретних завдань. Поряд із функціональними стилями, ураховуючи характер експресивності мовних елементів, виділяються також урочистий, офіційний, фамільярний, інтимно-ласкавий, гумористичний, сатиричний та ін. Основні ознаки стилів та їх жанрів можна подати у вигляді таблиці: Назва стилів Види творів, у яких стиль реалізується Основні ознаки стилів і жанрів мовлення Мета мовлення Сфера спілкування Форма реалізації стилю Мовні особливості стилю Розмовний обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи подання допомоги, виховний вплив побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими діалог широко використовуються побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені й просторічні слова, звертання, вставні слова, неповні речення тощо Науковий дисертація, монографія, стаття, підручник, лекція, відгук, анотація повідомлення про результати наукових досліджень наука, техніка, освіта монолог характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтованість викладу Офіційно-діловий закон, кодекс, статут, наказ, указ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист тощо регулювання офіційно-ділових стосунків офіційно-ділові стосунки монолог (діалог) переважають стилістично нейтральні мовні засоби: стандартна канцелярська лексика, складні речення, немає емоційно забарвлених слів; виклад гранично точний Публіцистичний виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку громадсько-політичне життя монолог (діалог) використовуються суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки, повтори; тон мовлення пристрасний, оцінний Художній трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, поема, вірш, байка різнобічний вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх засобів мистецтво слова монолог застосовуються всі мовні засоби, особливо широко — слово в переносному значенні РОЗДІЛ 2.

Дух Возрождения проявляется и в области философии государства и права (Макиавелли, Гоббс, Локк), в которой развивается учение о естественном праве и происходит разделение морали и политики. Культура эпохи Возрождения, таким образом, характеризуется глобальной сменой общемировоззренческих устоев, по крайней мере европейского сознания, на всех его уровнях - от религиозного до художественно-эстетического, от философского до обыденного. В центре возрожденческого мировосприятия оказывается уже не Космос античности, не Бог средневековья, а человек. Для характеристики тех изменений, которые происходят в философии, можно в качестве примера рассмотреть творчество одного из наиболее последовательных и глубоких мыслителей эпохи Возрождения Николая Кузанского (1401 - 1464), с именем которого связывают переход от средневекового к ренессансному стилю мышления. Н Кузанский в своем творчестве синтезирует идеи неоплатонизма и пифагореизма, интерпретируя их в духе витающих в воздухе идей Возрождения. Как диалектик, он разрабатывает важнейший методологический принцип: совпадение противоположностей в едином предмете

1. Типы и стили руководства

2. Офіційно-ділова стилістика

3. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

4. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

5. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

6. Становление идивидуального стиля познавательной деятельности учащегося
7. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях
8. Особенности языка и стиля английской научной прозы

9. Театр "Русский Стиль" (г. Орел)

10. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

11. Функциональные стили в русском языке

12. Особенности языка и стиля английской научной прозы

13. Настройка стилей и шаблонов в WORD

14. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

15. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

16. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки

17. Соотношение личностных черт родителей и стиля отношения к ребенку

18. Стили педагогического общения и поведения

19. Индивидуальный стиль познавательной деятельности учащегося

20. Мужской и женский стили общения

21. Стиль жизни как социально-психологическая категория

22. Руководитель: стили и методы управления /на примера АО "Вятский торговый дом"/
23. Стили руководства
24. Стиль управленческой деятельности

25. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

26. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

27. Календарные стили

28. Христианский канон и художественный стиль

29. Краткий путеводитель по стилям и направлениям в искусстве

30. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

31. Публицистический стиль и нормы речевой культуры

32. Вазопись ориентализирующего стиля

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

33. Стиль барокко в русском искусстве, архитектуре, литературе и музыке

34. Декор русской архитектуры XVII в. и проблема стиля

35. Особенности стиля повести А.Платонова «Котлован»

36. К теории литературных стилей

37. Общая характеристика публицистического стиля

38. История официально-делового стиля и жанры деловой речи
39. Стиль русского языка
40. Общая характеристика научного стиля

41. Лексические и грамматический архаизмы как элемент поэтического стиля Беллы Ахмадулиной

42. Элементы стиля "плетение словес" в творчестве Н. В. Гоголя

43. Ирония стиля: демоническое в образе России у Гоголя

44. Научный стиль

45. Идентификация регионального политического лидера: в поисках стиля

46. Лидерство: стиль, ситуация, эффективность

47. Стили руководства персоналом

48. Стили управления

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

49. Введение в фирменный стиль

50. Аксессуары делового стиля

51. Стили управления и руководства

52. С.В. Рахманинов - черты стиля

53. Стиль Garage

54. Политическое лидерство. Политический стиль.
55. Влияние стиля родительских отношений на формирование личности подростка
56. Господствующие стили математического мышления

57. IQ, когнитивный стиль и креативность

58. Стиль как искусство быть собой

59. Определение своего стиля познания

60. Работа в некоммерческой организации (НКО): просто занятость или стиль жизни?

61. Структура уверенности и когнитивные стили

62. "Секрет фирмы", или... Как создать фирменный стиль

63. Американский стиль управления персоналом

64. Повышение эффективности подготовки борцов греко-римского стиля на основе использования технических средств

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

65. Бизнес в стиле Кайзен

66. Стиль и методы управления персоналом органов правопорядка

67. Характеристика официально делового стиля

68. Критерии культуры научного стиля речи

69. Стиль

70. Биография великого мастера стиля богомола Ма Ханьцина
71. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса
72. Каскадные таблицы стилей

73. Сравнительная характеристика стилей греческой и римской культур

74. Вазопись геометрического стиля (с субмикенского периода до среднегеометрического)

75. Лексические и грамматические архаизмы как элемент поэтического стиля Б.Ахмадулиной

76. Сравнительный анализ стилей руководства

77. "Византийский стиль" в архитектуре Москвы

78. Каков он, современный стиль жизни?

79. Стили поведения в ситуациях разногласия

80. Речевой стиль лидера

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Фирменный стиль

82. Индивидуальный подход к формированию здорового стиля жизни

83. Общая характеристика научного стиля в английском языке

84. Мебельная фабрика "Стиль". Автоматизация учета поставок и продаж

85. Стили государственного управления

86. Роль средств массовой информации в формировании стиля жизни общества
87. Научный стиль в английском языке
88. Нормы в официально-деловом стиле речи

89. Основные черты официально-делового стиля

90. Официальный стиль речи

91. Практикум з стилістики англійської мови

92. Рассмотрение официально-делового стиля как функционального стиля русского языка

93. Стили речи

94. Стили современного литературного языка

95. Стиль школьных сочинений

96. Фонетические особенности стилизованного диалога в декламационном стиле

Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики

97. Характеристика научного стиля речи

98. Деловое письмо: правило и стиль изложения

99. Контрольна зі стилістики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.