Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Кафедра бухгалтерського обліку ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників» (за матеріалами ВАТ «Львівагромашпроект») Виконала: студентка ІПДО спец. 7.050106 «Облік і аудит» Лозко Юлія Валентинівна Науковий керівник: к.е.н., доц. Панченкова Юлія Валеріївна Львів – 2009 ЗМІСТ Вступ Розділ 1.Бухгалтерський баланс як основна форма фінансової звітності 1.1 Визначення бухгалтерського балансу. Історія виникнення та розвитку 1.2 Характеристика балансу, як основної форми фінансової звітності та види балансу Розділ 2.Методика складання балансу 2.1.Структура балансу 2.3.Порядок складання балансу і зміст його статей Розділ 3.Аудит бухгалтерського балансу 3.1.Мета, значення та завдання аудиту фінансової звітності 3.2.Методика проведення аудиту балансу за Міжнародними стандартами аудиту 3.3.Використання результатів аналізу в аудиті балансу Висновки Список використаних джерел Анотація Додатки вступ Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» усі підприємства та організації повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати і подавати фінансову (бухгалтерську) звітність. Ця необхідність зумовлена тим, що користувачі фінансової звітності потребують систематизованої інформації про діяльність підприємства, інвесторами або власниками якого вони є або бажають стати. Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових звітів, вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні. Власне цим і визначається, наприклад, спроможність підприємства здійснювати виплату заробітної плати або розраховуватися із постачальниками, своєчасно повертати позики, сплачувати дивіденди тощо. Користувачі можуть краще оцінювати здатність підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, якщо мають у своєму розпорядженні узагальнену та систематизовану інформацію у вигляді фінансової звітності, сфокусовану на фінансовому стані та результатах діяльності підприємства. Щоб забезпечити успіх на ринку, створити належний імідж підприємства, потрібний якісний системний комплексний аналіз усіх показників фінансово-господарської діяльності, який відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової економіки. Результати такого аналізу надають можливість виробити рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію «вузьких місць», підвищення конкурентоспроможності підприємства. Інформаційною базою для такого аналізу, особливо для потенційних інвесторів, виступає фінансова звітність підприємства. Дослідженню питань техніки та методології складання фінансової звітності суб’єктів підприємництва і аналізу її показників, було присвячено низку праць вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі бухгалтерського обліку і фінансового аналізу. Більшість вчених дотримуються думки про необхідність вдосконалення фінансової звітності відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.

Враховуючи міжнародний досвід, систематично вдосконалюється і нормативна база, яка регламентує питання складання фінансової звітності, що викликає певні труднощі у практичних працівників. Одною з основних форм фінансової звітності є баланс. Баланс – це не тільки один з елементів методу бухгалтерського обліку та документ бухгалтерської звітності, а й суттєве джерело інформації для управління, планування, організації виробництва, аналізу та контролю як для внутрішніх так і для зовнішніх користувачів. Вся вище наведена інформація дає підстави вважати, що дослідження методики і техніки складання балансу, його аудит а також аналіз показників є актуальними процедурами на сьогоднішній день. Метою дипломної роботи є: дослідити теоретичні аспекти складання бухгалтерського балансу суб’єктів підприємництва, встановити відповідність фінансової звітності, в усіх суттєвих аспектах, законодавчим джерелам, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів, вивчити методику аналізу і аудиту показників а також здійснити їх практичне впровадження на досліджуваному підприємстві, з метою подальшого вдосконалення фінансової звітності підприємства як інформаційної бази для прийняття рішень. Виходячи із мети дослідження основним завданням дипломної роботи є: формулювання визначення бухгалтерського балансу, розгляд історії його виникнення та етапів розвитку; визначення характеристики балансу, як основної форми фінансової звітності, розгляд видів балансу та його представлення; вивчення структури балансу; вивчення порядку складання балансу та змісту його статей; проведення аудиту балансу; проведення аналізу фінансового стану, фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства на основі даних балансу; позиції щодо шляхів вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства. Об’єктом дослідження обрано ВАТ «Львівагромашпроект», яке є суб’єктом середнього бізнесу і складає звітність за «повним переліком». Юридична адреса ВАТ «Львівагромашпроект»: 79015 м. Львів, вул. Городоцька, 6/205. Основним видом діяльності є дослідження і розробки в галузі технічних наук. Предметом дослідження є питання відображення в обліку, а також аудит і аналіз показників фінансової звітності суб’єкта підприємництва. Методи дослідження: теоретичною та методологічною базою роботи є досягнення вітчизняної і зарубіжної науки у галузі техніки та методології складання фінансової звітності суб’єктів підприємництва, аудиту і аналізу її показників. Вихідною інформаційною основою для обґрунтування напрямків вивчення балансу підприємства і аналізу його основних показників є офіційні статистичні дані, фахові літературні джерела, власні аналітичні розрахунки. В роботі використано законодавчі та нормативні акти України у галузі бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. У вступі розкрито актуальність досліджуваної теми, визначено мету та сформульовано завдання дослідження, охарактеризовано об’єкт, предмет та методи дослідження, а також подано структуру роботи.

У першому розділі викладена історія виникнення та історія розвитку балансу, розглянуті всі існуючі види і форми балансу, визначено мету, склад, якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності суб’єктів бізнесу. У другому розділі висвітлено структуру, методику та техніку складання бухгалтерського балансу, оцінку його статей. У третьому розділі розглянута методика аудиту балансу, досліджено фінансовий стан та фінансову стійкість підприємства, розраховані показники ліквідності та платоспроможності У висновках подано загальні тези, що відображають підсумки теоретичного і практичного матеріалу, наведеного в роботі. Дипломна робота викладена на 117 сторінках, містить 13 таблиць, 4 рисунка і 12 додатків. Список використаних літературних джерел налічує 84 найменування. Розділ 1. Бухгалтерський баланс як основна форма фінансової звітності 1.1 Визначення бухгалтерського балансу. Історія виникнення та розвитку Бухгалтерія та звітність виникли тоді, коли почалась реєстрація фактів господарської діяльності. Вже біля 4000 років до н.е. у Древньому Єгипті на папірусі складались звіти про рух цінностей. В Древньому Вавилоні суворої регулярності в складанні звітів не було, але у Древні Греції звіти подавались суворо періодично, контролювались, мали прилюдний характер. В епоху еллінізму (V ст. до н.е.) з появою окремо обліку хліборобства, тваринництва, виноградарства вимагалась і самостійна звітність з даних галузей. Вона передбачала відомості про стан запасів, доходів і видатків господарства. За періодичністю звітні форми поділялися на місячні, річні, трирічні. Звітність була обов’язковою та містила матеріал, який міг бути використаний для управління господарством. У Римі багато уваги приділялось письмовій звітності керуючого, висувались вимоги до письменності матеріально відповідальних осіб. Епоха середньовіччя передала в спадщину сучасній бухгалтерії не тільки Інвентаризацію, а й капітулярій Карла Великого, який вказує на необхідність один раз на рік подавати звіт про доходи. До звітності того часу ставилися вимоги щодо правильності та законності, чесності її складання. В побутовому розумінні баланс означає рівновагу, тотожність надходжень і витрат; балансувати – дотримувати відповідності наявних господарських засобів і джерел їх утворення. Зародження капіталізму, застосування нових методів, прийомів у господарському обліку при вели до якісного стрибка – виникнення подвійної бухгалтерії. В звітності цей стрибок проявився у виникненні найважливішої її форми – балансу. В XIV ст. баланс використовується не тільки для контролю оборотів, а й як знаряддя контролю та управління господарством. Щодо часу появи самого терміну «баланс» думки науковців розходяться. Р. де Рувер вважав, що слово «баланс» вперше зустрічається в фінансових звітах у 1427 р. незалежно від того, чи були на справді дані звіти балансами в сучасному розумінні цього терміну, А. Чмиреллі вказував, що термін «баланс» вперше зустрічається в звіті банку Медичі за 1495 рік. Типовим для того часу було те, що звітність складалась нерегулярно – від 1 до 5 років.

Отже економчний, головно промисловий, розвиток дано крани обумовляв  зрлсть для революц В перод 1917 року Рося з  малорозвиненою соцально-економчною системою, що в нй слдна була ще спадщина недавнього крпацько-февдального устрою, няк не могла тво]рити органчного, пдпорядкованого марксвським обктивним закономрностям, пдложжя для соцалзму й комунзму. Псля логки соцалстично доктрини, революцйн зриви стояли на порядку дня в захдних ндустралзованих держа]вах Сталося навпаки! В розвинених економчно кранах соцалзм не втрима свох позицй; натомсть вдстала вд них на клька десятилть Рося, зовсм неочкувано, перша станула тереном комунстичного експерименту. До питання, як не створило наслдки для самого кому]нзму, ми ще повернемо. Тут важно ствердити, що самий цей експеримент проречисто заперечу твердження марксизму про ршаюче значння механстично-матералстичних факто]рв у подях стор. Вн доказу, що  процесами керму люд]ський дух  рушйна воля, виявлюван в активному чин

1. Методика і техніка складання фінансової звітності

2. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

3. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

4. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

5. Облік активної частини балансу підприємства

6. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
7. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
8. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

9. Робота кадрової служби підприємства

10. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

11. Економіка підприємства

12. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

13. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

14. Інформаційні системи і технології підприємства

15. Бізнес-план підприємства

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Корпоративні підприємства

18. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

19. Розробка підприємства LOMAPAK

20. Фінанси підприємства

21. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

22. Формування основних фондів підприємства
23. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
24. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

25. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

26. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

27. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

28. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

29. Управління утворенням прибутку підприємства

30. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

31. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

32. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Автомазація виробничих процесів підприємства

34. Охорона праці та техніка безпеки

35. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

36. Витрати підприємства

37. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

38. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
39. Облік основних засобів підприємства
40. Облік створення підприємства

41. Організація обліку власного капіталу підприємства України

42. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

43. Фінансова звітність підприємства

44. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

45. Аудит підприємства

46. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

47. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

48. Техніка і правила складання документів

Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки

49. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

50. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

51. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

52. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

53. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

54. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
55. Електроніка та мікропроцесорна техніка
56. Техніка писанкарства

57. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

58. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

59. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

60. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

61. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

62. Непрямі податки підприємства

63. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

64. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

65. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

66. Розробка маркетингової стратегії підприємства

67. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

68. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

69. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

70. Ціноутворення та цінова політика підприємства
71. Збутові стратегії підприємства
72. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

73. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

74. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

75. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

76. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

77. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

78. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

79. Безпека діяльності підприємства

80. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

82. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

83. Напрями стратегічного зростання підприємства

84. Операційна діяльність підприємства

85. Операційний менеджмент підприємства

86. Організаційна структура управління персоналу підприємства
87. Організація управління персоналом підприємства
88. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

89. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

90. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

91. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

92. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

93. Трудовий потенціал промислового підприємства

94. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

95. Управління корпоративною власністю підприємства

96. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

97. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

98. Бізнес-план фото-підприємства

99. Аналіз господарської діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.