Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Пархоменко А.В., студентка ОКР „Магістр” спец. „Фінанси” Науковий керівник – Косаріна В.П., к.е.н., професор Розглянуто різні підходи щодо ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств. Особлива увага приділялась фінансовому аналізу основних засобів. Запропоновано конкретні напрями ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств. Ключові слова: основні засоби, ефективність, амортизація, фондовіддача Вступ В умовах ринкової економіки всі сільськогосподарські підприємства зацікавлені в ритмічному і стабільному функціонуванні. Щоб досягти високих результатів, потрібна чітко збудована, обґрунтована і ефективна фінансова політика управління активами. Важливою складовою частиною системи фінансового менеджменту агропромислових підприємств був і залишається механізм управління оборотними активами. Розробка досконалого механізму управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств і застосування його на практиці, є дієвим засобом ефективного формування і регулювання обсягу оборотних активів та підтримки оптимального рівня ліквідності, що забезпечить оперативність виробничого і фінансового циклів діяльності, а отже досить високу платоспроможність і фінансову стійкість аграрних формувань. В зв’язку з цим, метою даної статті є дослідження механізму управління оборотними активами, що включає не лише традиційні методи, але й активне використання короткострокового кредитування для забезпечення маневреності підприємств АПК і адекватності їх реакції на зміну кон’юнктури ринку. 1. Постановка завдання Низька ефективність політики управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств спостерігається також і на регіональному рівні. Зокрема, дані аналізу фінансово-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств України в процесі проведених нами наукових досліджень свідчать, що вже протягом 2009 року частка грошових коштів абсолютної більшості сільськогосподарських підприємств в загальній вартості їх майна складала всього лише близько 1%, а в середньому близько 80% всіх наявних оборотних коштів було заміщено простроченою кредиторською заборгованістю. При цьому в результаті проведених розрахунків і на підставі наявних статистичних даних було встановлено, що за цей період сукупна сума кредиторської заборгованості перевищувала спільну величину дебіторської заборгованості в 4 рази . Негативна динаміка складу і структури джерел формування оборотних активів і, внаслідок цього, неплатоспроможність і фінансова нестійкість сільськогосподарських підприємств, гостро поставили питання про вдосконалення політики управління оборотними активами підприємств агропромислового комплексу. В даний час існує значна кількість методик і підходів направлених на підвищення ефективності управління оборотними активами підприємств. Розглянемо ті з них, які є найбільш актуальними, набули широкого поширення і можуть бути адаптовані в системі фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств. Так в роботі І.О. Бланка сформована чітка послідовність етапів здійснення політики управління оборотними активами, яка в цілому полягає в проведенні аналізу динаміки, складу і структури оборотних коштів, показників ефективності їх використання; формуванні необхідного обсягу оборотних активів; раціоналізації й оптимізації структури джерел їх фінансування .

Важливість даної методики полягає і в тому, що вона відображає основні підходи в управлінні як загальним складом оборотних активів, так і в розрізі конкретних їх видів – запасів дебіторської заборгованості, грошових коштів. У роботі Г.В. Савицької викладена система показників, необхідних для дослідження ефективності використання оборотних активів; висвітлені напрями аналізу факторів, що на неї впливають; акцентована увага на детальному вивченні матеріальної частини оборотних активів. Цінність представленої методики полягає у встановленні впливу чинників на показники функціонування оборотних активів, виручки, прибутку, виявленні можливого резерву скорочення засобів, що беруть участь в обороті сільськогосподарського підприємства . В.В. Ковальов, підкреслюючи у своїй роботі доцільність застосування короткострокового кредиту у фінансуванні поточних активів, представляє чотири моделі управління оборотними активами, вказуючи при цьому, що частка короткострокових зобов’язань у складі джерел формування оборотних коштів зростає послідовно: «консервативна – компромісна – агресивна – ідеальна модель», а ризик порушення ліквідності змінюється в протилежному напрямі . Узагальнюючи особливості лише деяких основних розглянутих методик, що використовуються в даний час, вважаємо, що в цілях ефективного процесу управління оборотними активами необхідно синтезувати всі наявні методичні підходи, які повинні взаємно доповнювати один одного, забезпечуючи при цьому не лише комплексний та послідовний, але і гнучкий механізм формування та розширення джерел оборотних коштів на основі їх оптимізації. 2. Результати На наш погляд, на початковому етапі управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств необхідно дослідити наступне: динаміку питомої ваги оборотних активів у загальній сумі активів; співвідношення темпів зміни середньої їх суми з темпами зміни обсягів реалізації продукції; динаміку питомої ваги основних груп оборотних коштів в загальній сумі активів і тенденцію їх оборотності; динаміку показників ефективності використання оборотних активів (коефіцієнтів оборотності, тривалості одного обороту, коефіцієнта завантаження, рентабельності оборотних активів); кількісний вплив чинників на зміну цих показників. Така послідовність дає можливість виявити резерви оборотності і надлишки оборотних коштів, а також розрахувати резерви зростання виручки, чистого прибутку і рентабельності оборотних активів. Досліджуючи при цьому групу виробничих запасів, доцільно здійснити детальний аналіз динаміки показників ефективності використання матеріальної частини оборотних коштів (матеріаловіддачі, матеріаломісткості, питомої ваги матеріальних витрат в собівартості продукції, чистого прибутку на 1 грн. матеріальних витрат, коефіцієнта співвідношення темпів зростання обсягів виробництва і матеріальних витрат, коефіцієнта економічності використання матеріалів в порівнянні зі встановленими нормами, системи відносних показників і провести їх факторний аналіз. Далі має сенс визначити потребу в оборотних коштах на основі планового обсягу виробництва і реалізації з використанням розрахункових нормативів за окремими групами оборотних коштів і в цілому по сільськогосподарському підприємству.

Таким чином, існуюча система показників оцінки дозволяє розкрити резерви для зростання оборотності і рентабельності оборотних коштів, а також скоротити тривалість виробничого і фінансового циклів. В ході управління оборотними активами необхідно завжди пам’ятати про те, що кожна із складових частин оборотних активів має свої особливості: обґрунтування запасів повинне проводитися на основі розрахунку оптимальної партії постачання і середньодобового залишку з врахуванням ефективної системи контролю за їх рухом; управління дебіторською заборгованістю включає не лише аналіз динаміки її розміру, питомої ваги, складу і структури за попередній період, але і формування кредитної політики по відношенню до покупців продукції, систему кредитних умов, а також систематичний контроль дебіторів; управління грошовими коштами передбачає не лише контроль рівня абсолютної ліквідності, але і оптимізацію середнього залишку всіх грошових коштів на основі розрахунків операційного, страхового, компенсаційного та інвестиційного резервів. При цьому контроль за рухом грошових потоків повинен здійснюватися відповідно до бюджету надходжень і витрачань грошових коштів та усунення касових розривів. Не менш важливим аспектом в політиці управління оборотними активами є формування раціональної структури джерел їх фінансування. Як відомо, у зв’язку із сезонністю сільськогосподарського виробництва та неспівпаданням моментів відвантаження продукції і її оплати, потреба в оборотних коштах в організаціях АПК протягом року неоднакова. Якщо для фінансування постійної частини оборотних активів використовуються власні і прирівняні до них засоби, то для покриття частини варіюючих активів доцільно застосовувати механізм короткострокового кредитування, види і форми якого залежать від руху оборотного капіталу підприємства і тривалості операційного циклу. Ось чому для фінансування поточної діяльності організацій АПК зазвичай використовується комерційний кредит та інші форми банківського кредитування, найбільш гнучкими в даний час є овердрафт і кредитні лінії, а також бюджетний і податковий кредити, сучасні форми рефінансування дебіторської заборгованості. Результати комплексного підходу і систематичного аналізу дають можливість розробити програму заходів щодо підвищення ефективності управління оборотними активами на сільськогосподарських підприємствах і забезпечити контроль за її практичним здійсненням за наступними напрямами: поліпшення організації матеріально-технічного постачання з метою безперебійного і ритмічного забезпечення виробництва матеріальними ресурсами; скорочення тривалості операційного циклу за рахунок інтенсифікації виробництва (використання новітніх технологій механізації і автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, повнішого використання виробничих потужностей підприємства, трудових, матеріальних ресурсів і так далі) а також підвищення контролю за рухом найбільш важливих категорій запасів (на основі системи ABC-аналізу) і розподілом в чіткій відповідності із структурою їх витрачання (застосування системи XYZ-аналізу); прискорення процесу відвантаження продукції і оформлення розрахункових документів, застосування перспективних форм регулювання середнього залишку грошових активів (використання флоута, скорочення розрахунків готівкою, відкриття «кредитної лінії» в банку), створення чітких систем контролю за рухом дебіторської заборгованості і грошових коштів, розвиток механізмів безготівкових розрахунків.

Щорчна вдпустка за нцативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на нший перод тльки за письмовою згодою працвника та за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) у раз, коли надання щорчно вдпустки в ранше обумовлений перод може несприятливо вдбитися на нормальному ход роботи пдпримства, установи, органзац, та за умови, що частина вдпустки тривалстю не менше 24 календарних днв буде використана в поточному робочому роц. У раз перенесення щорчно вдпустки новий термн  надання встановлються за згодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення вдпустки на нший перод, настали пд час  використання, то невикористана частина щорчно вдпустки надаться псля закнчення д причин, як  перервали, або за згодою сторн переноситься на нший перод з додержанням вимог статт 12 Закону Украни «Про вдпустки». Забороняться ненадання щорчних вдпусток повно тривалост протягом двох рокв пдряд, а також ненадання х протягом робочого року особам вком до всмнадцяти рокв та працвникам, як мають право на щорчн додатков вдпустки за роботу з шкдливими  важкими умовами чи з особливим характером прац

1. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

2. Основні засоби підприємства

3. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

4. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

5. Контроль та ревізія використання основних засобів

6. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
7. Аналіз виробничих основних засобів
8. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

9. Ефективність використання ресурсів підприємства

10. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

11. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

12. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

13. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

14. Аналіз господарської діяльності підприємства

15. Аналіз фінансового стану підприємства

16. Аналіз фінансового стану підприємства

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

17. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

18. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

19. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

20. Аналіз ліквідності підприємства

21. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

22. Оборотні засоби підприємства
23. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
24. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

25. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

26. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

27. Облік основних засобів підприємства

28. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

29. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

30. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

31. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

32. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

34. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

35. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

36. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

37. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

38. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
39. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
40. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

41. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

42. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

43. Облік основних засобів

44. Облік основних засобів

45. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

46. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

47. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

48. Амортизація основних засобів

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

49. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

50. Аналіз програмного забезпечення підприємства

51. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

52. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

53. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

54. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"
55. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
56. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

57. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

58. SWOТ-аналіз підприємства

59. Аналіз використання трудових ресурсів

60. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

61. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

62. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

63. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

64. Оцінка ефективності використання рухомого складу

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

65. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

66. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

67. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

68. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

69. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

70. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
71. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
72. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

73. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

74. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

75. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

76. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

77. Аналіз діяльності підприємства

78. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

79. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

80. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

81. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

82. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

83. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

84. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

85. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

86. Экономічний аналіз підприємства
87. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом
88. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

89. Інформаційні системи і технології підприємства

90. Планування діяльності підприємства

91. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

92. Корпоративні підприємства

93. Планування діяльності підприємства

94. Фінанси підприємства

95. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

96. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

97. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

98. Персонал підприємства

99. Рентабельність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.