Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна безпека підприємства

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Економічна безпека фірми (підприємства, організації) — це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об'єктивною потребою кожного суб'єкта господарювання у забезпеченні стабільного функціонування і досягнення цілей діяльності. Джерела загроз економічної безпеки підприємства (організації) та види негативних впливів на неї. Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього та внутрішнього середовища. Джерелами негативних впливів на економічну безпеку підприємства (організації) можуть бути: 1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, конкурентів); 2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо). Залежно від суб'єктної обумовленості негативні впливи на економічну безпеку можуть бути об'єктивними і суб'єктивними. Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, що виникають не з вини самого підприємства або його окремих працівників. Суб'єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або його окремих працівників (передовсім керівників і функціональних менеджерів). Загальну структурну схему процесу організації економічної безпеки підприємства, яка включає реалізацію функціональних складових для запобігання можливій шкоді та досягнення мінімального її рівня тепер і в майбутньому. Рівень економічної безпеки підприємства пропонується оцінювати на підставі визначення сукупного критерію з допомогою зважування й підсумовування окремих функціональних критеріїв, які розраховуються через порівняння (зіставлення) величини загрози економічній безпеці та ефективності заходів для її відвернення. Сукупний критерій економічної безпеки підприємства можна розрахувати за формулою де ki – величина окремого (поодинокого) критерію за і-ю функціональною складовою; di — питома вага значущості /-Ї функціональної складової; — кількість функціональних складових економічної безпеки підприємства. Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється порівнюванням розрахункових значень реальними величинами цього показника, одержаними раніше щодо підприємства, а також (коли це можливо) щодо аналогічних суб'єктів господарювання відповідних галузей економіки. Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну здійснюється функціональний аналіз заходів з організації необхідного рівня економічної безпеки підприємства (організації) за окремими складовими з використанням відповідного алгоритму Результати функціонального аналізу звичайно оформляються у вигляді спеціальної карти (таблиці), форму.

Заповнюючи таку таблицю-карту, негативні явища, що впливають одразу на кілька складових економічної безпеки, ураховують окремо для кожної складової, натомість вартість заходів, які повторюються стосовно різних функціональних складових, ураховується в бюджеті підприємства (організації) лише один раз. Функціональний аналіз заходів для дотримання необхідного рівня економічної безпеки підприємства: Визначення структури негативних впливів за функціональними складовими економічної безпеки. Розподіл об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів Фіксація вжитих превентивних заходів для запобігання негативним впливам за всіма функціональними складовими економічної безпеки Оцінка ефективності вжитих заходів з погляду нейтралізації конкретних негативних впливів за кожною складовою економічної безпеки Визначення причин недостатньої ефективності заходів, ужитих для подолання вже наявних і можливих негативних ^впливів на економічну безпеку Виявлення неусунених та очікуваних негативних впливів на рівень економічної безпеки, а також тих, що можуть з'явитися в майбутньому Опрацювання рекомендацій шодо усунення існуючих негативних впливів на економічну безпеку і запобігання можливій появі нових Оцінка вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення негативних впливів на рівень економічної безпеки і визначення відповідальних за реалізацію таких заходів Оцінка ефективності діяльності відповідних структурних підрозділів підприємства (організації) з використанням даних про витрати для запобігання можливим негативним впливам на економічну безпеку та про розміри відверненої і заподіяної шкоди дає об'єктивну (підкріплену економічними розрахунками) панораму результативності діяльності всіх підрозділів (відділів, цехів) з цього питання. Конкретна оцінка ефективності роботи структурних підрозділів з організації економічної безпеки здійснюється з використанням показників. Основні напрями організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими Загальну схему процесу організації фінансової складової економічної безпеки підприємства (організації). Ефективність запобігання очевидним і потенційно можливим загрозам (втратам) економічній безпеці підприємства і визначає дійовість діяльності відповідних служб підприємства. Спочатку оцінюються загрози економічній безпеці підприємства політико-правового характеру, що включають: • внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування та управління активами; малоефективна ринкова стратегія; хибна цінова й кадрова політика); • зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цінних паперів; цінова та інші форми конкуренції; лобіювання конкурентами недостатньо продуманих рішень органів влади); • форс-мажорні обставини (стихійне лихо, страйки, військові конфлікти) та обставини, наближені до форс-мажорних (законодавчі акти, ембарго, блокада, зміна курсу валют тощо). У процесі оцінки поточного рівня забезпечення фінансової складової економічної безпеки підлягають аналізу: фінансова звітність і результати роботи підприємства (організації) — платоспроможність, фінансова незалежність, структура й використання капіталу та прибутку; конкурентний стан підприємства (організації) на ринку - частка ринку даного суб'єкта господарювання; рівень застосовуваних технологій і менеджменту; ринок цінних паперів підприємства (організації) оператори та інвестори цінних паперів, курс акцій і лістинг.

Інтелектуальна й кадрова складова Змістову характеристику всього циклу охорони інтелектуальної та кадрової складової економічної безпеки підприємства (організації) Охорона інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки охоплює взаємозв'язані і водночас самостійні напрями діяльності відповідного суб'єкта господарювання: • перший — спрямованість на роботу з персоналом фірми та підвищення ефективності діяльності всіх категорій персоналу; • другий — націленість на збереження й розвиток інтелектуального потенціалу, тобто сукупності прав на інтелектуальну власність або на її використання (у тому числі патентів і ліцензій), та на поповнення знань і професійного досвіду працівників підприємства (організації). На першій стадії процесу охорони цієї складової економічної безпеки здійснюється оцінка загроз негативних дій і можливої шкоди від таких дій. З-поміж основних негативних впливів на економічну безпеку підприємства виокремлюють недостатню кваліфікацію працівників, їхнє небажання або нездатність забезпечувати максимальну користь своєму підприємству. Ці обставини можуть зумовлюватися низьким рівнем управління персоналом, браком коштів на оплату його праці чи нераціональним їх витрачанням. Процес планування та управління персоналом, спрямований на охорону належного рівня економічної безпеки, має охоплювати організацію добору, найму, навчання й мотивації праці працівників, включаючи матеріальні та моральні стимули, престижність професії, волю до творчості, забезпечення соціальними благами. Важливою ланкою встановлення нормального рівня економічної безпеки є оцінка ефективності заходів, яка здійснюється через зіставлення загальної величини витрат на запобіжні заходи і втрат, яких могло б зазнати підприємство (організація). Процес охорони техніко-технологічної складової економічної безпеки передбачає здійснення кількох послідовних етапів. Перший етап охоплює аналіз ринку технологій стосовно виробництва продукції (збирання та аналіз інформації щодо особливостей технологічних процесів на аналогічних підприємствах і нових розробок у даній галузі, а також технологій, спроможних здійснити інтервенцію на галузевий технологічний ринок). Другий етап — це аналіз конкретних технологічних процесів і пошук внутрішніх резервів поліпшення використовуваних технологій. Третій етап передбачає здійснення: а) аналізу товарних ринків за профілем продукції, що виготовляється підприємством, і ринків товарів-замінників; б) оцінка перспектив розвитку ринків продукції підприємства; в) прогнозування можливої специфіки необхідних технологічних процесів для випуску конкурентоспроможних товарів. Четвертий етап присвячено переважно розробці технологічної стратегії підприємства, а саме: 1) виявленню перспективних товарів з групи (номенклатури, асортименту), що виготовляється підприємством; 2) плануванню комплексу технологій для виробництва перспективних товарних позицій; 3) бюджетуванню технологічного розвитку підприємства на засаді оптимізації витрат за програмою, вибору альтернатив, опрацювання власних розробок або придбання патентів і необхідного устаткування на ринку; 4) розробці загального плану технологічного розвитку підприємства; 5) складанню плану власних корпоративних НДДКР згідно з планом технологічного розвитку підприємства.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

2. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

3. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

4. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

5. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

6. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
7. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
8. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

9. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

10. Економічна безпека України

11. Економічна і національна безпека України

12. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

13. Економічний аналіз підприємств

14. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

15. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

16. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

18. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

19. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

20. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

21. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

22. Методи фінансового планування на підприємстві
23. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
24. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

25. Фінансова санація та банкрутство підприємств

26. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

27. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

28. Фінансовий облік на підприємстві

29. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

30. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

31. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

32. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

33. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

34. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

35. Система маркетингового планування на підприємстві

36. Податок на прибуток підприємств

37. Суть комерційної діяльності на підприємстві

38. Правовий статус підприємств
39. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
40. Вплив російської кризи на економіку України

41. Організація оплати праці на підприємстві

42. Планування діяльності підприємств

43. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

44. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

45. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

46. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

47. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

48. Економіка зарубіжних країн укр

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Кредитування підприємств

50. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

51. Проблеми функціонування фінансових бірж України

52. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

53. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

54. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
55. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
56. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

57. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

58. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

59. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

60. Звітність сільськогосподарських підприємств

61. Облік доходів підприємств

62. Облік неопераційних витрат на підприємстві

63. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

66. Організація облікового процесу на підприємстві

67. Організація обліку на підприємстві

68. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

69. Організація управлінського обліку на підприємстві

70. Ревізійні комісії підприємств і організацій
71. Аудит неопераційних витрат на підприємстві
72. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

73. Хімічна промисловість України

74. Регіональна економіка сільського господарства України

75. Економічні райони України

76. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

77. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

78. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

79. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

80. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

82. Економічне становище України в роки Хмельниччини

83. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

84. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

85. Тарас Шевченко – великий син України

86. Інтернаціоналізація підприємств
87. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
88. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

89. Організація збутової діяльності на підприємстві

90. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

91. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

92. Управління запасами матеріалів на підприємстві

93. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

94. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

95. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

96. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые

97. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

98. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

99. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

100. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.