Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Київський Національний Економічний Університет ім. В. Гетьмана Реферат на тему: Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану Студентки 2 курсу 6508 спец., 15 гр., Одноралової Валерії Київ 2010 Зміст Вступ Поняття бізнес-плану і сфера його застосування 1.1 Сутність бізнес-плану 1.2 Цілі і завдання бізнес- планування 1.3 Принципи складання бізнес- плану 1.4 Структура і зміст бізнес- плану Висновок Список використаної літератури Вступ Впорядковану схему дій по досягненню певної мети називають «планом», отже, планування є безперервний процес пошуку нових шляхів і методів оптимізації цільових дій за рахунок нових можливостей. Так, керівництво будь-якого підприємства весь час відчуває необхідність вибору. Воно повинне здійснити вибір оптимальної ціни реалізації, величини серії продукції, що випускається, приймати рішення в область кредитної і інвестиційної політики і багато що інше. Щоб забезпечити можливість ухвалення економічно обґрунтованих рішень, на підприємствах проводяться і аналізуються розрахунки альтернативних пропозицій і описуються очікувані результати економічної діяльності. Що правда, керівники багатьох підприємств (особливо невеликих) схильні вважати, що не слід витрачати час на так зване «формальне планування» (тобто детально фіксувати на папері всю схему дій), оскільки економічна ситуація так швидко міняється, що доводиться постійно вносити зміни і доповнення до первинної схеми. Отже, ця частина керівників вважає, що у швидкозмінних економічних умовах достатньо неформального планування, тобто такого планування, при якому все тримається в думці і немає необхідності витрачати час на фіксацію (запис) своїх дій. Проте учені, а також керівники крупних підприємств відносять планування до діяльності вищого порядку і вважають, що формальне планування надає багато користі: допомагає керівництву підприємства мислити перспективно; сприяє чіткій координації зусиль, що робляться підприємством; формує систему цільових показників діяльності для подальшого контролю; готує підприємство до можливих раптових ринкових змін; демонструє взаємозв'язок обов'язків всіх посадовців. Отже, є сенс розробляти план навіть тоді, коли весь час змінюються не тільки зовнішні, але і внутрішні умови реалізації плану, а саме планування перетворюється на безперервне коректування. Планування необхідне, якщо ми хочемо, щоб нормальна діяльність підприємства не була порушена ходом майбутніх подій. Можливість коректування планів повинна поєднуватися з необхідністю адаптації. Адаптація - безперервне пристосування підприємства до умов, що змінюються, - є ключовою проблемою планування. Бізнес-план це елемент іміджу підприємства. Значно переконливіше виглядає компанія, про яку відомо, як вона розвиватиметься протягом найближчих років. Бізнес-план є невід'ємним елементом існування будь-якого підприємства, більш того, він не існує формально, над цим документом йде постійна робота. Бізнес-планування це творчий процес, що вимагає професіоналізму і мистецтва. Саме сам зміст і характер процесу бізнес-планування створює передумови для ефективної роботи підприємства (організації) і зменшує можливість негативних фінансових результатів.

У більшості економічно розвинених країн само собою зрозуміло, що у кожного підприємства (компанії) повинен бути бізнес-план. Це свідчить про те, що в країнах з ринковою економікою прийнято мати бізнес-план, тому відсутність такого у українських підприємств є в очах іноземних партнерів істотним недоліком, що відображає слабкий рівень менеджменту. Поняття бізнес-плану і сфера його застосування 1.1 Суть бізнес-плану Бізнес-план — це документ, в якому дається опис основних розділів розвитку організації на конкурентному ринку з урахуванням власних і позикових фінансових джерел, матеріальних і кадрових можливостей і передбачуваних ризиків, що виникають в процесі реалізації підприємницьких проектів. У плані характеризуються основні аспекти комерційного підприємства, аналізуються проблеми, з якими воно стикається, і визначаються шляхи і методи їх рішення. Тому бізнес-план виступає одночасно як пошукова, науково-дослідна і проектна робота. Бізнес-план допомагає вирішувати наступні основні проблеми, що виникають при створенні власної справи: визначити конкретні напрями діяльності підприємства, його цільові ринки і місце на цих ринках; сформулювати довготривалі і короткострокові цілі бізнесу, стратегію і тактику їх досягнення, а також визначити коло осіб, відповідальних за реалізацію наміченого; зафіксувати склад і показники товарів і послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінити відповідні виробничі і торгові витрати; виявити відповідність наявного персоналу підприємства і умов в мотивації його праці вимогам, що пред'являються; визначити систему маркетингових заходів щодо дослідження ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення, каналам збуту і інше; оптимізувати організуючу структуру управління; оцінити фінансове положення підприємства і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів, можливості досягнення поставленої мети; виявити ті труднощі, які здатні перешкодити виконанню бізнес-плану, і накреслити заходи по їх усуненню . Отже, бізнес-план — це економічно обґрунтований аналітичний документ, що показує реальність планованої справи. При цьому масштаби планування можуть бути різні: розвиток підприємства, напряму діяльності, нового виду продукції, нової системи оплати праці і т.д. Бізнес-план є і багатоплановим управлінським інструментом. Він передбачає рішення стратегічних і тактичних задач, що стоять перед підприємством, незалежно від його функціональної орієнтації, зокрема: організаційно-управлінська і фінансово-економічна оцінка стану підприємства; виявлення потенційних можливостей бізнесу, аналіз сильних і слабких його сторін; формування інвестиційних цілей на планований період. У бізнес-плані обґрунтовуються загальні і специфічні елементи функціонування підприємства в умовах ринку, вибір стратегії і тактики конкуренції, проводиться оцінка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідних для досягнення мети підприємства. Бізнес-план забезпечує об'єктивне уявлення про можливості розвитку виробництва, способи просування товару на ринок, ціни, можливий прибуток, основні фінансово-економічні результати діяльності підприємства, виявляє зони небезпек, пропонує шляхи їх обмеження.

Подібний план використовується незалежно від сфери діяльності, масштабів, виду власності, організаційно-правової форми компанії. У ньому знаходять своє рішення як внутрішні завдання, пов'язані з управлінням підприємством, так і зовнішні, обумовлені, зокрема, взаєминами з іншими фірмами і організаціями. Завдяки бізнес-плану з'являється можливість поглянути на роботу підприємства як би з боку. Сам процес розробки бізнес-плану, що включає детальний аналіз економічних і організаційних питань, постійно спонукає мобілізуватися. У ринковій економіці бізнес-план є виключно ефективним робочим інструментом як для новостворюваних, так і для діючих компаній у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план спонукає ретельно вивчити кожен елемент передбачуваного ризикового ринкового заходу. Практично завжди в цьому процесі виявиться немало слабких місць і пропусків, усуненню яких не можна не приділити уваги. Бізнес-планування займає все більш істотну частку у веденні підприємництва на сучасному рівні. У діловому світі, що постійно перетворюється, для бізнесу відкривається зараз безліч нових можливостей. Бізнес-планування допомагає не втратити їх і використовувати для перетворення і підвищення ефективності діяльності на ринку. 1.2 Цілі і завдання бізнес-плану Бізнес-план став принципово новим для української економіки документом. Основною метою його розробки виступає планування господарської діяльності підприємства на найближчий і віддалені періоди відповідно до потреб ринку і наявності необхідних ресурсів. До інших цілей відносяться: визначення бізнес-планом ступеня життєздатності і майбутньої стійкості підприємства, зниження ризику підприємницької діяльності; конкретизація перспектив бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників; забезпечення зовнішніх інвестицій. Бізнес-план враховує не тільки внутрішні цілі підприємства, але і зовнішні цілі осіб, зацікавленість в участі яких є у підприємця. Головним чином це інвестори. Бізнес-план є документом, що дозволяє оцінити доцільність вкладення грошових коштів (капітал) в проект, що розробляється. Науково обґрунтований бізнес-план є кількісним і якісним орієнтиром як для самого підприємця, так і для його партнерів і кредиторів. Багато банків не говорять про умови кредитування без наявності бізнес-плану . У сучасній практиці бізнес-план виконує наступні функції: служить основою для розробки стратегії і тактики бізнесу; дозволяє проводити формування і реалізація планових програм для оцінки потенціалу розвитку нового напряму діяльності, контролювати процеси, що протікають в рамках бізнесу; привертає ззовні грошові кошти для розвитку або реінжиніринга бізнесу; привертає до реалізації планів бізнесу партнерів, які здатні вкласти в нього власний капітал або технологію, що є у них. Бізнес-план, будучи невід'ємною частиною системи планування на підприємстві, є її окремою ланкою і не обмежується яким-небудь одним видом планування. Проте, йому все ж таки властиві у достатній мірі стійкі ознаки відповідно до завдань, що стоять перед ним: -бізнес-план не може включати весь комплекс загальних цілей підприємства, а лише одну з них, ту, яка пов'язана з інвестиційним процесом (внутрішнім або зовнішнім).

Швидше вони готов були доводити, що х обктивно, логчно «пдвела» до не суспльна практика, революцйний досвд  назрл обставини (завойован позиц) для можливо реалзац стратег, сутнсть яко була близькою х прагненням нскльки не менше, нж М. Мхновському. Тож виника питання про наукову коректнсть, можливо, категоричнсть висновкв Ф. Турченка, згдно з якими самостйники на чол з М. Мхновськиму полтичних подях 1917 р. мали точнший розрахунок, нж х дейн суперники з укранського табору, «вели значно реалстичншу, нж автономсти, полтику» (С. 245),  що саме рух, започаткований М. Мхновським, «у кнцевому рахунку (хоча й у цлком нших умовах) утлився в незалежнй Укранськй держав, проголошенй 1991 р.» (С. 12). З значно бльшими пдставами, гадаться, можна вести мову про те, що ниншня незалежна Украна  логчним результатом боротьби багатьох поколнь патротв, врних синв нац (а вони дйсно часто дуже вдмнно бачили шлях реалзац нацонально де), хоча внесок у спльну справу був природно рзним. ¶ намагатися вимряти його персонфковано лише критерм хто несхибнше, наполегливше повторював радикальн гасла, незважаючи на те, наскльки вони були реалстичними (адже полтика це таки мистецтво можливого, а не змагання в категоричнй, красивй риториц) навряд чи виправдано, а можливо,  бльше того беззмстовно

1. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

2. Сутність демократії та її основні цінності

3. Сутність, види та канали комунікацій

4. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

5. Поняття та сутність менеджменту

6. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
7. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

10. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

11. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

12. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

13. Поняття та сутність ефективності управління

14. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

15. Предмет політології, сутність та зміст

16. Таїнство Хрещення і його сутність

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

17. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

18. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

19. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

20. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

21. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

22. Закон вартості: сутність та основні функції
23. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
24. Маркетингова сутність реклами

25. Розробка бізнес-плану МПП СОФ

26. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

27. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

28. Сутність і значення соціального страхування

29. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

30. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

31. Сутність токсикоманії

32. Економічна сутність виробничих запасів

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

33. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

34. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

35. Поняття, сутність і зміст права

36. Сутність держави

37. Сутність і форми експертної профілактики

38. Розробка бізнес-плану ТОВ "Поляна" з виробництва морозива
39. Сутність маркетингу
40. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

41. Сутність спонсорства

42. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

43. Міжнародні контракти: сутність структура види

44. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

45. Поняття і сутність менеджменту

46. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

47. Сутність організаційних змін

48. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

49. Болонський процес - сутність, концепції, методика

50. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

51. Сутність педагогічного спілкування

52. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

53. Мозок та психіка

54. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
55. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
56. Сутність соціальної роботи

57. Дорожнє ґрунтознавство та механіка ґрунтів

58. Поняття та специфіка філософських категорій

59. Сутність протестантської філософії

60. Епістемічна логіка

61. Сутність і особливості фінансів

62. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

63. Економічна сутність монополізму

64. Нерегламентована зайнятість населення та способи її регламентування

Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

66. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

67. Сутність Кейнсіанської теорії

68. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

69. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

70. Бізнес-план підприємства
71. Бізнес-план на відкриття перукарні
72. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

73. Метод складання бізнес-плану СТО "Blitz"

74. Складання бізнес-плану ТОВ "Юлана"

75. Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

76. Бізнес-план фото-підприємства

77. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

78. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

79. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

80. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

81. Процес управління та його основні стадії

82. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

83. Свідомість та творчість

84. Філософська культура особи та її суспільна значущість

85. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

86. Ринкова пропозиція та її еластичність
87. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
88. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

89. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

90. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

91. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

92. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

93. Видовий склад та чисельність птахів лісу

94. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

95. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

96. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

98. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

99. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.