Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАИНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Кафедра організації виробництва та управління персоналом РЕФЕРАТ на тему «Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку» Виконав: студент гр. ЕК-24 Блищик П.А. Провірив: доц. Тимофєєв Д.В. Харків - 2009 Зміст Вступ . 3 1. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.5 2. Недоліки законодавчої бази в сфері інтелектуальної власності в Україні.11 3. Перспективи розвитку та вдосконалення законодавства. . . .18 Висновки . .25 Список використаної літератури . 26 Вступ Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною силою. Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається до світового визнання. Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв'язків, комп'ютеризації виробництва інформація стала таким самим об'єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв'язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини. Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава послідовно створює власні механізми захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об'єкта, в якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого. Інтелектуальна власність, що охороняється зараз у більшості країн світу, в сучасних умовах є одним з наймогутніших стимуляторів прогресу в усіх галузях розвитку суспільства. Психологи вивчають її як результат розумової праці, новаторського пошуку. Науковці, які вивчають творчу діяльність (фахівці з евристики), розглядають механізм діяльності людини, розкривають закономірності створення новацій. Соціологи встановлюють взаємозв'язок між розвитком творчої діяльності, соціальним і науковим прогресом. Економісти розглядають інтелектуальну власність як засіб підвищення ефективності виробництва. Правознавці вивчають її як об'єкт права у зв'язку із суспільною цінністю та пов'язані а нею правовідносини. Необхідним елементом соціально-економічного прогресу держави є наявність сучасної, міжнародно-визнаної системи охорони об'єктів інтелектуальної власності. Україна — держава із значним науково-технічним та інтелектуальним потенціалом — і створює саме таку систему.

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з метою створення таких правових механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері, кількість яких невпинно зростає. Метою даної роботи є розгляд сучасного стану законодавчої бази в сфері інтелектуальної власності в Україні, виявлення проблем в законодавстві та розробка рекомендацій по його вдосконаленню. 1. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність Головним фактором розвитку в XXI столітті стає накопичення не матеріальних благ, а знань, досвіду, вмінь, інтелектуального потенціалу. Це все разом і становить людський капітал. Нині частка людського капіталу в розвинених країнах становить дві третини національного багатства. У США – майже 78 відсотків, у країнах Західної Європи – 74. У Росії – близько 40, в Україні – близько 25 відсотків. В Україні роль і значення інтелектуальної власності і інтенсивно зростає. Суспільство приходить до розуміння відомого висновку: інтелектуальна власність є найбільш цінним капіталом людства, виступаючи при цьому об'єктом цивільного обороту. У міру істотного підвищення значення інтелектуальної діяльності, особливо її результатів, для соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства попит на неї також зростає. Саме тому інтелектуальна власність часто стає об’єктом неправомірних дій, зловживань, недозволенного використання, а відтак потребує надійної ефективної правової охорони, що залежить від законодавця. Посилення правової охорони інтелектуальної власності необхідне ще й тому, що інтелектуальна діяльність, як засвідчує досвід країн з розвиненою економікою, здебільшого визначає і стратегію, і тактику соціально-екомічного розвитку країни. Основою законодавства в цій сфері є Конституція України. Нею громадянам гарантується воля літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у результаті різних видів інтелектуальної діяльності. Конституцією України проголошене право кожного володіти, користатися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності і передбачена неприпустимість використання чи поширення їх іншими особами без згоди правовласника, за виключеннями, установленими законом. Таким чином, основоположними конституційними принципами формування відносин в інтелектуальній сфері є свобода такої діяльності, визнання і захист її результатів, а також наділення правами на ці результати їхніх творців. На реалізацію зазначених принципів і повинне бути націлене цивільне законодавство України. Існують різні точки зору з приводу системи викладу в цивільному законодавстві норм по інтелектуальній власності: від повної спеціалізації по об’єктах в окремих законах до детальної кодификації одним актом законодавства.

Після тривалих і напружених дискусій з цього приводу Верховна Рада України прийняла 16 січня 2003 року Цивільний кодекс України, врегулювавши в цілому основоположні відносини в сфері інтелектуальної власності. Це припускає визначення детальних положень по охороні інтелектуальної власності законами й іншими нормативно-правовими актами. Такий структурний розподіл змісту цивільного законодавства про інтелектуальну власність дозволить гармонійно погодити узагальненість і стійкість цього законодавства з його динамічним розвитком. Більшість норм Цивільного кодексу України (далі — Кодекс) по інтелектуальній власності містяться в книзі четвертій «Право інтелектуальної власності». До них відносяться загальні положення про право, основні норми авторського права, суміжних прав, права інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторську пропозицію, сорт рослин, породу тварин, а також права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування, торгову марку (знак для товарів і послуг), географічну вказівку і комерційну таємницю. У загальних положеннях дається визначення поняття «право інтелектуальної власності», розкривається його співвідношення з правом власності на річ, визначаються об’єкти і суб’єкти права, викладається узагальнений зміст майнових і особистих немайнових прав інтелектуальної власності, визначаються терміни їхньої дії, встановлюються основні умови використання зазначених об’єктів і передачі прав на них, регулюються відносини з приводу об’єктів, створених за замовленням і в результаті виконання трудового договору, а також визначаються наслідки порушення і способи захисту права інтелектуальної власності судом. Взагалі до системи законодавства про інтелектуальну власність входять: • Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності • Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ • Міжнародні угоди держав-учасниць СНД • Міжурядові угоди • Загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності • Конституція України • Кодекси України • Закони України • Укази Президента України • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України • Спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності • Відомчі нормативно-правові акти • Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав • Стандарти у сфері інтелектуальної власності • Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності • Державні стандарти України (ДСТУ) В Кодексі право інтелектуальної власності включає особисті немайнові і (чи) майнові права, зміст яких стосовно визначених об’єктів права інтелектуальної власності визначається Кодексом і іншим законом. У цілому ж передбачені Кодексом положення по інтелектуальній власності відповідають Конституції України, міжнародним договорам України й інших міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності. Кодекс став колискою правовідносин у сфері інтелектуальної власності і творчим джерелом подальшого удосконалювання цивільних відносин у цій сфері відповідними законами й іншими нормативно-правовими актами.

Он пропагандировал святость семейного очага, бюргерскую добропорядочность, трудолюбие и высокую нравственность. Его пьеся "Нежные сестры" (1747) была первой немецкой "С. к.". В России жанр "С. к." использовался для показа добродетелей и пороков рус. дворянского об-ва. Впервые элементы "С. к." проявились в пьесах М. М. Хераскова- одного из вождей рус. классицизма. В его драматургии ("Друг несчастных", 1774, "Гонимые", 1775) чувствительные герои олицетворяли разл. добродетели (великодушие, честность и т. д.). Изображая несчастья честных людей, униженных торжествующим злом, Херасков все социальные противоречия сводил к противоречиям между хорошими и дурными людьми, переводил политич. проблемы в область морали, проповедуя христианское смирение и терпение. Крупнейшим представителем рус. "С. к." был М. И. Верёвкин, обличавший в своих пьесах "Так и должно" (1773), "Именинники" (1774), "Точь-в-точь" (1774, изд. 1785) и др. те пороки дворян и чиновников, к-рые подрывали авторитет дворянской государственности и морали. Правдиво обрисованным отрицательным персонажам (трусливым и жадным помещикам, чиновникам-взяточникам) он противопоставлял идеализированных добродетельных и чувствительных героев-дворян. Элементы "С. к." заключаются также в драматургии В. И. Лунина и П. А. Плавильщиков а

1. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

2. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

3. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

4. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

5. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

6. Проблеми та перспективи малого бізнесу
7. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
8. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

9. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

10. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

11. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

12. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

13. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

14. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

15. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

16. Экологические проблемы Курской области

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России

18. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

19. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

20. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

21. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

22. Экономические проблемы Иркутской области
23. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності
24. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

25. Захист інтелектуальної власності

26. Захист права інтелектуальної власності в Україні

27. Особливості інтелектуальної власності в Україні

28. Поняття права інтелектуальної власності

29. Право інтелектуальної власності

30. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

31. Трудовий договір та порядок його оформлення

32. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

34. Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка

35. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

36. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

37. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

38. Класифікація персоналу та форми його наймання
39. Суть процесу навчання та засоби його активізації
40. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

41. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

42. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

43. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

44. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

45. Экологические проблемы Новгородской области

46. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

47. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

48. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Экологические проблемы Астраханской области

50. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

51. Походження та основні етапи розвитку письма

52. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

53. Види та причини порушень розвитку дітей

54. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
55. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства
56. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

57. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

58. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

59. Проблемы и перспективы развития въездного туризма на примере Ленинградской области

60. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

61. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

62. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

63. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

64. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

65. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

66. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

67. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

68. Россия и ВТО: проблемы вступления и перспективы участия

69. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

70. Инвестиционная политика России при переходе к рыночной экономике: проблемы и перспективы
71. Природная рента и доходы олигархов. Проблемы и перспективы изъятия в пользу Государства
72. Изучение истории Новосибирской области: итоги и перспективы

73. Декабристський рух та його поширення на Україні

74. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

75. Рынок маркетинговых исследований и консалтинга: состояние, проблемы и перспективы

76. Проблемы и перспективы участия Мексики в НАФТА

77. Процес управління та його основні стадії

78. Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС

79. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

80. Проблемы и перспективы защиты прав потерпевших от преступлений

Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки

81. Проблемы отбора предметного содержания учебных задач для образовательной области "Филология"

82. Особености личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

83. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании

84. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

85. Проблемы совершенствования мотивации труда государственных служащих (на примере Свердловской области)

86. Некоторые проблемы и перспективы тяжёлой атлетики
87. Современная цивилизация: ее проблемы и перспективы
88. Проблемы и перспективы современной цивилизации

89. Проблемы и перспективы человека в XXI веке

90. Проблема жидких радиационных отходов в Томской области

91. Об основной проблеме экологического образования населения Ярославской области, ее причинах и возможных путях решения

92. Экология почв: итоги, проблемы, перспективы

93. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

94. Проблемы и перспективы развития банковской системы в России

95. Перспективы и проблемы развития бытового обслуживания населения

96. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие

97. Совместные предприятия: проблемы и перспективы

98. Евро: проблемы и перспективы

99. Проблемы и перспективы европейской экономической интеграции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.