Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”Акимишин Орест Ігорович УДК 004.932; 004.04Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії 05.13.05 – комп’ютерні системи та компонентиАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукЛьвів-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Офіційні опоненти - доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович, Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу методів і систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень доктор технічних наук, професор Самотий Володимир Васильович, Вища Школи Бізнесу в Домброві Гурнічій Міністерства освіти і науки Польщі, професор кафедри інформаційних технологій Захист відбудеться “ 11 ” липня 2008 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул. С. Бандери, 12) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, Львів, вул. Професорська, 1) Автореферат розісланий “ 10 ” червня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д. т. н., проф. Я.Т. Луцик ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Важливим завданням у високотехнологічних галузях промисловості, зокрема авіаційній, космічній, атомній, машинобудуванні тощо є неруйнівний контроль та дефектоскопія. Дистанційне знаходження дефектів (порожнин, тріщин, неоднорідностей матеріалів) забезпечують методи, що ґрунтуються на комп’ютерній томографії. У неруйнівному контролі вони дозволяють визначити розміри, форму, місцеположення дефектів у суцільних середовищах та конструкційних матеріалах. Із розвитком технології комп’ютерної томографії актуальною стає задача обробки об'ємних зображень, зокрема виділення та опис об’єктів, класифікація об’єктів, сегментація зображень. Для подання тривимірних об’єктів комп’ютерної томографії застосовується опис їхніх поверхонь тріангуляційними сітками. Як правило, такі описи забезпечують заданий рівень деталізації, проте часто містять мільйони трикутників, що для подання багатьох об’єктів є надлишковими. За останні кілька років значно зросла роздільна здатність промислових комп’ютерних томографів, що, в свою чергу, зумовило стрімке збільшення кількості даних у вихідних тривимірних томограмах. При відтворенні об’єктів із воксельних зрізів (сканів) реальні моделі містять велику кількість даних. У зв’язку з цим виникають дві основні проблеми: обробка моделей, об’єми даних для представлення яких не поміщаються в основній пам’яті комп’ютера, що суттєво сповільнює їх обробку; забезпечення швидкого відображення моделі тривимірного об’єкту на дисплеї комп’ютера; Друга проблема є складнішою, оскільки в багатьох випадках є вимога роботи в реальному масштабі часу.

Тому актуальною є задача зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів перед їх обробкою та візуалізацією. Крім того, час, за який необхідно забезпечити зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів, є обмежений специфікою використання комп’ютерного томографа. Незважаючи на стрімке зростання характеристик універсальної обчислювальної техніки, їх можливостей замало для розв’язання цієї задачі за прийнятний час. Тому актуальною є задача розроблення спеціалізованих прискорювачів зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Представлені в дисертації дослідження виконувалися згідно з планом наукових досліджень, що проводились кафедрою електронних обчислювальних машин Національного університету &quo ;Львівська політехніка&quo ; в рамках держбюджетної теми ДБ-АВАГ (номер держреєстрації 0104U002284)&quo ;Конфігуровані вимірювально-обчислювальні мережі інтелектуальних автономних агентів для вирішення задач моніторингу навколишнього середовища&quo ; 2004-2006 рр. та Державної програми &quo ;Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці&quo ; на 2006-2010 роки (номер 0107U009397)&quo ;Розробка структури львівського ресурсно-операційного Grid центру та його ресурсів&quo ; №1 ІТ506-2007). Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є розроблення нових методів та спеціалізованих обчислювальних пристроїв зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії. Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати відомі методи зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів у тривимірному просторі та структури даних для представлення тривимірних об’єктів комп’ютерної томографії в пам'яті комп'ютера; розробити методи обчислення відхилення між тріангуляційними сітками для забезпечення зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів, відтворених за даними комп’ютерної томографії, в межах заданого відхилення; на основі запропонованих методів розробити програмне забезпечення для зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії та дослідити характеристики його роботи на реальних об'ємних зображеннях; розробити алгоритми та структури пристроїв для виконання базових операцій зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об'єктів комп’ютерної томографії; розробити апаратно-орієнтований метод зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів, а також для пришвидшення обробки даних розробити метод розбиття вхідних даних на окремі елементи опрацювання; розробити базову структуру та моделі спеціалізованих обчислювальних пристроїв для зменшення обсягів даних та виконати їх синтез, використовуючи засоби автоматизованого проектування комп’ютерних систем. Об’єкт дослідження: подання тривимірних об’єктів комп’ютерної томографії. Предмет дослідження: методи та комп’ютерні засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії.

Методи дослідження: У роботі використано методи аналітичної геометрії та обчислювальної математики, що дозволило синтезувати алгоритми обчислення геометричних функцій у тривимірному просторі та методи проектування комп’ютерних пристроїв, що дозволило синтезувати структури апаратних прискорювачів на основі розроблених у роботі методів. Для перевірки працездатності отриманих моделей та структур пристроїв, а також висвітлення отриманих результатів використано експериментальні дані і методи математичного та імітаційного моделювання. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: Запропоновано метод зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії, що, на відміну від відомих, базується на використанні квадрату відстані від вершини до площини та суми квадратів відстаней від вершини до множини інцидентних площин. Це дозволило в 1,2 рази зменшити обсяги даних об’єктів порівняно із відомими методами. Розроблено апаратно-орієнтовані алгоритми зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів, на основі яких побудовано відповідні моделі обчислювальних структур, що базуються на представленні алгоритму графом, та досліджено їхні характеристики. Це дало можливість розробити базову структуру пристроїв зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії. Набув подальшого розвитку метод розбиття тріангуляційних сіток на окремі елементи, в частині розділення вхідних даних та незалежним виконанням операцій над цими даними, що дозволило пришвидшити обробку даних, шляхом їх конвеєрної обробки. На підставі запропонованих у роботі методів розроблено базову структуру та принципи функціонування спеціалізованих апаратних прискорювачів для зменшення обсягів даних тріангуляційного опису тривимірних об’єктів комп’ютерної томографії, що дає можливість пришвидшити процедуру зменшення обсягів даних шляхом її апаратного виконання. Практичне значення отриманих результатів. Використання розробленої моделі зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів, відтворених за даними комп’ютерної томографії, в складі математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення рентгенівського комп’ютерного томографа дозволяє зменшити об’єми даних для представлення тривимірних об’єктів на 50-90% залежно від геометричної форми об’єктів. розроблена та досліджена VHDL-модель спеціалізованого апаратного прискорювача зменшення обсягів даних тріангуляційного опису тривимірних об’єктів дозволяє реалізацію на її основі спеціалізованих пристроїв зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії. отримані в дисертаційній роботі наукові результати реалізовано у вигляді програмного забезпечення, яке використовується для зменшення обсягів даних тріангуляційного опису тривимірних об’єктів, відтворених за даними комп’ютерної томографії. Також результати роботи можуть бути застосовані для зменшення обсягів даних тріангуляційних моделей рельєфів, моделей, отриманих іншими засобами об'ємного сканування, зокрема лазерними сканерами, конвертування форматів даних при поданні тривимірних об’єктів та їх обробки комп’ютерними засобами.

РАБОТА В ГРУППЕ Организация исследовательских групп. Помощь группы. Подбор сотрудников. Оценка компетентности. Взаимоприспособляемость человека и работы. Выбор руководителя. Как быть выбранным. Сотрудничество двух ученых. Признание научных заслуг. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВОМ Дух коллективизма. Не откладывайте работу. "Доверяй, но проверяй". "Латотропизм" и проверка на месте. Работа, выполняемая по инерции. Не доказывайте, а показывайте. Как иметь дело с невротиками и психопатами. Посторонние отвлечения. "КЕСАРЮ -- КЕСАРЕВО..." 7. КАК РАБОТАТЬ? Общие соображения Естественный размер научного подразделения. Планирование работы. Специализация. Лабораторные методы ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ Выбор подопытных животных. Неестественные условия эксперимента. МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Естественные явления и модели заболеваний Разработка экспериментов "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ" ПРИНЦИП АНАЛОГИИ ЭКСПЕРИМЕНТ В "ПРОБИРКЕ" ДИАГРАММЫ ХОДА РАБОТЫ Методы координации знаний КАТАЛОГИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ДАННЫХ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ДАННЫХ Концепция стресса Фармакология стероидных гормонов 8

1. Методи та засоби діагностування

2. Методи та способи підключення до мережі Internet

3. Вимірювальні прилади та засоби захисту

4. Вибухові речовини та засоби підривання

5. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

6. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації
7. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва
8. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

9. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

10. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

11. Методи та прийоми економічного аналізу

12. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

13. Комп’ютерні мережі та їх призначення

14. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

15. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

16. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные

17. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

18. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

19. Методы компьютерной обработки статистических данных

20. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

21. Инструменты и методы получения данных в конкурентной разведке

22. Влияние метода сбора данных на вербальное поведение респондентов
23. Сутність витрат та методи їх зниження
24. Облік зносу та амортизації основних засобів

25. Delphi. Немного относительно методов упаковки данных

26. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

27. "Запечатанный буклет": альтернативный метод сбора данных в опросах по сенситивной проблематике

28. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

29. Страхування транспортних засобів та вантажів

30. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

31. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

32. Комплексный метод оценивания дополнительных аудиторских рисков, возникающих в условиях компьютерной обработки данных, на основе современных информационных технологий

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Контроль та ревізія використання основних засобів

34. Облік основних засобів та руху грошових коштів

35. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

36. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

37. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

38. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків
39. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
40. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

41. Поняття та методи криміналістики

42. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

43. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

44. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

45. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

46. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

47. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

48. Стискання та архівування даних

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

49. Защита от несанкционированной аудиозаписи. Защита компьютерной информации. Криптографические методы защиты данных

50. Методи і засоби захисту інформації

51. Засоби творення гумору та сатири у творах Остапа Вишні

52. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

53. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

54. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи
55. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012
56. Зведення та групування даних

57. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

58. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

59. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

60. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

61. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

62. Предмет, завдання та методи патології

63. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

64. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

66. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

67. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

68. Форми та методи державної підтримки експортерів

69. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

70. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками
71. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
72. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

73. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

74. Методи вікової та педагогічної психології

75. Розділи та методи практичної психології

76. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

77. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

78. Методы обработки статистических данных

79. Побудова амперметру та вольтметру. Методи вимірювання фазового зсуву

80. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

81. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

82. Види та методи фінансового аналізу

83. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

84. Предмет та методи вивчення статистики

85. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

86. Предмет та метод економічного аналізу
87. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні
88. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

89. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

90. Методы исследования в цитологии

91. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

92. Методы психогенетики

93. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

94. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

95. Полная история танков мира

96. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

97. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

98. Методы и модели демографических процессов

99. Экономическая система Дании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.