Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблемы рынка труда Украины

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

смотреть на рефераты похожие на "Проблемы рынка труда Украины" РИНОК ПРАЦІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Доповідь студента І курсу факультету фінансового менеджменту Заіграєва Євгена Олександровича Рух товарів та послуг у здоровій економіці, орієнтованій на критерії ефективності і здатній до саморегулювання, відбувається на основі ринкових відносин. У ринковій економіці товар робоча сила купується і продається на ринку праці. Ринок праці - суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів. Як економічна категорія ринок праці представляє собою систему виробничих відносин між робітниками, підприємцями і державою, по-перше, з приводу обміну індивідуальної здібності до праці на фонд засобів, необхідних для відтворення рабочої сили, та, по-друге, з приводу розміщення робітників в системі суспільного розподілу праці у відповідності до законів товарного виробництва та обороту. Сучасні індустріальні та постіндустріальні країни спираються в основному на найману працю (наймані робітники - >90%). Таким чином, на ринку праці робітники пропонують свою робочу силу в розрахунку на оплату, формуючи пропозицію, а роботодавці пред'являють попит і платять за неї. На практиці ринок праці сприймається як механізм виявлення і погодження попиту і пропонування на робочу силу, тобто цей ринок має спільні риси з іншими складовими загального ринку. Це попит, пропозиція, ціна. Водночас ринок праці відрізняється від інших ринків. Суть відмінності в тому, що для робітника продаж робочої сили, її ціна, служать, як правило, основним джерелом життєдіяльності. Тому продаж робочої сили не можна відкласти на тривалий час, чекаючи більш сприятливого співвідношення попит-пропозиція. Рівень заробітньої плати може гарантуватися тільки державою, шляхом встановлення граничних правових норм (тарифні ставки, ставки оплати праці, тривалість робочого часу, оподаткування та ін.). Різкі коливання на ринку праці, що виникають у результаті циклічних перерв у виробництві, відставання попиту на робочу силу від її пропонування призводять не лише до значних порушень у відтворенні робочої сили, а й до значних вибухів. За останні роки чотири процеси докорінно змінили у розвинутих країнах стан ринку праці: . Зростання профспілок (зрівняння влади між працівником та роботодавцем) . Послаблення соціальних недоліків (закон про соціальне страхування, житлове будівництво, медицина, освіта ) . Держава взяла на себе відповідальність за рівень виробництва (зниження податків або збільшення видатків з бюджету, або і те і інше. Таким чином держава збільшує попит і нарощує виробництво) . У провідних державах зник старомодний підприємець, на зміну якому прийшов менеджер, корпоративний бюрократ. Процесс становлення ринку праці в Україні супроводжується посиленням його сегментації. В соціально-економічній структурі працездатного населення відбуваються суттєві зрушення, які трансформують практично однорідну всезагальну зайнятість дореформенного періоду в сегментований ринок праці. Кожний сегмент як зайнятого, так і не зайнятого населення відрізняється специфікою свого соціального статусу, економічною поведінкою, гарантіями зайнятості, рівнем та стабільністю доходів, конкурентоспроможністю та захищеністю ринку праці.

В посиленні сегментації ринку праці на сучасному етапі беруть участь різні фактори, зокрема структурні зміни в економіці, поява альтернативних форм господарювання і власності, спад виробництва і зниження життєвих стандартів українців. Наслідком дій цих факторів стало значне розшарування населення, загострення проблеми безробіття, зубожіння певних соціальних верств. На відміну від дуалістичної моделі західних ринків, українському ринку праці властива трисекторна модель, яка охоплює: зайнятих в офіційній економіці; зайнятих в неофіційній економіці та зайнятих одночасно в офіційній та неофіційній економіках. Особливу тривогу викликають соціально вразливі сегменти ринку праці, представлені конкурентоспроможними працівниками з нестійкою зайнятістью, спадним попитом на послуги праці, низкими та нестабільними доходами. Це великий масив приховано безробітних, яких налічується до половини зайнятого населення країни, офіційно безробітні, число яких почало інтенсивно зростати з другої половини 1996 року, контингенти незайнятого в офіційній економіці населення, доходи яких не забезпечують достатнього життєвого рівня. Сектор неформальної зайнятості являє собою вкрай неоднорідний за економічними та соціальними показниками сегмент. В українській економіці його характеризують такі риси: . Незареєстрованість зайнятості, діяльність тальки на свій власний страх і ризик з повною відповідальністю за результати; . Суперечність з розвитком офіційної економики, ізольованість, некоординованість цих видів діяльності; . Залежність доходів від ступеня ризику, випадкових обставин, відсутність будь-якого соціального захисту. В основі зрушень на ринку праці України лежить декілька процесів. В Україні на рубежі 90-х років почалися процеси формування багатоукладної економіки, створення нових організаційних форм, задіяння нових механізмів управління. Трудівники одержали більше можливостей у виборі виду,сфери та форми діяльності, джерел та видів доходів. Економіка в цілому стала більш відкритою. Починається приватизація, тобто зміна форми власності. Але й донині за кількістю зайнятих домінує державний сектор. Проте саме тут відбувається найбільше скорочення зайнятих - на 6083 тис. осіб протягом 1992-1996 рр. В альтернативних секторах економіки чисельність зайнятих зростає, але не тою мірою, якою вона скорочується в державному. За цей же період чисельність зайнятих на колективних та приватних підприємствах збільшилась на 2203 тис. осіб. Єдине пояснення цьому - зростання неофіційної зайнятості. Найбільшого поширення приватна власність набуває у сфері торгівлі, де зосереджено 54% працюючих, охоплених данною формою. Весь комплекс галузей промисловості охоплює лише 12% працюючих у приватному секторі. Основна частка працюючих в умовах приватної власності займається посередницькою діяльністю. Це справляє своєрідний вплив на ринок праці. Найбільш захищеними на ньому є особи, пов'язані з комерційною, посередницькою діяльністю, тоді як традиційні робочі місця в державній економіці стають менш привабливими. У приватних організаціях регламентація трудових режимів доповнюється більшою самостійністю і ширшим простором виявлення ініціативи.

Такі організації мають більші можливості для диференціації та підвищення заробітньої плати. Однак процес української приватизації веде й до негативних наслідків. Насамперед - це поширення нелегальної діяльності. Тіньовий сектор в Україні становить до 50% ВВП. Поряд із збагаченням одних прошарків населення, інші ще більше відлучаються від матеріальних цінностей. З приватизацією пов'язано і збільшення безробіття. Пожвавлення приватизаційного процесу в 1996 році супроводжувалося значним зростанням безробіття: з 0,4% за станом на 1 грудня 1995 до 1,3% на 1 січня 1997 року. Інший важливий фактор - це спад виробництва та гальмування структурної перебудови економіки. Проявом його є: . Високі темпи спаду виробництва і продуктивності праці. За 1990-1995 рр. Продуктивність праці скоротилася на 40%. Це призвело до збіднення товарних ринків, вимивання товарів за доступними цінами, зниження рівня споживання та соціального статусу населення; . Темпи спаду виробництва десятикратно перевищують темпи скорочення зайнятих. Збереження зайнятості за таких умов свідчить про її непродуктивний характер, втрату працівниками своїх знань, кваліфікації, досвіду. . Гальмування структурної перебудови економіки стримує появу на ринку праці конкурентоспроможних груп працівників. Воно консервує неефективні виробництва, більшість з яких знаходиться на грані банкрутства, дає можливість утримувати на підприємствах величезний масив прихованого безробіття. Охоплюючи майже третину зайнятих, приховане безробіття стало стійкою тенденцією, а його представники - особливим сегментом на ринку праці, для якого заробітна плата перетворилася на допомогу по безробіттю. Важливим є також загострення суперечностей між ціноутворенням на товарних ринках та ринках праці, між товарним та грошовим потоками кругообігу. На товарних ринках ціноутворення підлягало лібералізації, а на ринку праці заробітна плата регулювалась адміністративними важелями. Жахливими стали затримки у виплиті заробітної плати, пов'язані, між іншим, з прорахунками грошової та інвестиційної політики. Ціни на ТТП за темпами зростання набагато перевищували темпи зростання заробітної плати. У 1996 році понад 32 млн. осіб, або 63% всього населення, мали середньодушовий дохід, нижчий за межу малозабезпеченості. Зворотною реакцією з боку населення став пошук форм пристосування до нових умов. Це розширення пропозиції своєї робочої сили за рахунок вторинної зайнятості, участі в неформальній економіці, сільськогосподарській праці на земельних ділянках тощо. Завданням сучасного етапу в сфері регулювання зайнятості є перехід до активної політики на ринку праці, яка, на жаль, не здійснюється зараз. В основу має бути покладена модель управління, центральними елементами якої є основні регулятори ринкової організації праці: заробітна плата як ціна послуг праці, конкуренція на ринку праці, трудова мобільність, рівень безробіття. Саме за цими параметрами здійснюється, з одного боку, саморегулювання на ринку праці, а з іншого - відбувається втручання держави, яка реалізує координуючу, стимулюючу чи обмежуючу роль, у процес управління.

Именно для социологии в подобном ходе событий заключались определенные проблемы, поскольку нет какого-либо официального названия профессии, которую приобретают студенты по окончании учебы. Несколько лет назад Шведский союз социологов попробовал ввести звание «дипломированный социолог», но попытка закончилась неудачно. Можно, наверное, поставить себе цель стать преподавателем или ученым, но число рабочих мест для преподавателей весьма незначительно, а средства для научных исследований ограниченны. Изучение социологии не придает большой уверенности соискателю на рынке труда и поэтому влияет на общий кругозор студента, делая его более широким, чем у специалистов в других областях. Предмета с таким никудышным (или замечательным, в зависимости от того, как на это посмотреть) содержанием в его первоначальном варианте теперь уже не существует. Преимущество социологии заключается в том, что она является как общественно-научной, так и научно-практической дисциплиной. Предметом изучения являются не только всеобъемлющие общественные структуры, но и люди как индивидуальные экзистенции

1. Социальные проблемы женщин на рынке труда

2. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

3. Оплата труда и материальное стимулирование при переходе к рынку

4. Социальные проблемы на фоне современной экономики

5. Влияние условий труда на экономику предприятия НПРУП "Экран"

6. Социальные проблемы теневой экономики в Республике Беларусь
7. Экономические и социальные проблемы охраны окружающей среды
8. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России

9. Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая модель"

10. Социальные проблемы распределительных отношений

11. Социальные проблемы безработицы

12. Социальные проблемы российского сельского хозяйства в условиях рыночных реформ

13. Экономические и социальные проблемы охраны окружающей среды

14. Мировая экономика: новый год – новые проблемы

15. Проблема привлечения инвестиций в экономику России

16. Проблема взаимозачетов в переходной экономике

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Социальные проблемы в романе Д. Стейнбека «Гроздья гнева»

18. Понятие труд. Здесь мы приведем основные подходы к определению труда

19. Отношение школьников-старшеклассников к социальным проблемам

20. Проблемы гуманизации экономического роста в системе отношений социального воспроизводства

21. Атеросклероз как медико-социальная проблема

22. СПИД и ВИЧ как медико-социальная проблема
23. Проблемы современной глобализации мировой экономики
24. Социальные проблемы детей с ограниченными возможностями

25. Суицид как социальная проблема общества

26. Алкоголизм как социальная проблема

27. Бюрократизм как социальная проблема

28. Глобальные социальные проблемы и будущее человечества

29. Сиротство как социальная проблема

30. Социальные проблемы бывших кадровых военнослужащих в 90-х годах

31. Социальные проблемы молодежи

32. Социальные проблемы молодых семей в современном обществе

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Социальные проблемы пожилых в современном обществе

34. Социальные проблемы семьи в современной России

35. Социальные проблемы студентов при трудоустройстве

36. Старость как социальная проблема

37. Детская беспризорность в России как социальная проблема

38. Социальная проблема - социальная сеть "ВКонтакте"
39. Безработица как социальная проблема
40. Роль предприятий в современной экономике России и основные проблемы их развития

41. Рынок: сущность, функции, роль в жизни общества. Противоречия рынка

42. Медиаинфляция на телерекламном рынке. Или почему так быстро растут цены на рынке рекламы

43. Дискуссионные проблемы истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: проблема готовности к войне

44. Роль рынка труда на Украине

45. Особенности и проблемы развития рынка труда в переходной экономике

46. Рынок труда и проблемы формирования социально-экономической модели занятости в Республике Казахстан

47. Охрана труда (Украина)

48. Влияние рынка труда на социальную напряженность в обществе

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Учет труда и заработной платы на Украине

50. Экономика труда (разделы: Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых показателей предприятия)

51. Проблемы формирования финансовых ресурсов и резервов в экономике Украины в условиях рыночных отношений

52. Особенности функционирования рынка труда в условиях рыночной экономики

53. Влияние рынка труда на социальную напряженность в обществе

54. Проблемы бухгалтерского учета и их влияние на экономику предприятия на Украине
55. Охрана труда в Украине
56. Виды инструктажа по охране труда и порядок их проведения на предприятиях Украины

57. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического содержания

58. Проблемы современной экономики труда

59. Правовое и социальное положение инвалидов на рынке труда

60. Пути решения проблемы дискриминации на рынке труда по национальному признаку

61. Проблемы и перспективы развития гостиничного рынка Украины

62. Объект, предмет и задание дисциплины "Экономика труда и социально-трудовые отношения"

63. Рынок труда и его компоненты, современное состояние и проблемы

64. Сущность рынка труда и занятости населения в современной российской экономике

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

65. Государственное регулирование рынка труда

66. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

67. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

68. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

69. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

70. Страховой рынок Украины и его характеристика
71. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой
72. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

73. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

74. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

75. Экономика и социология труда

76. Рынок труда. Безработица

77. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: Социологический аспект

78. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

79. Рынок труда региона /Западная Сибирь/

80. Статистический анализ рынка труда Тюменской области

Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Рыночная экономика /Украина/

82. Обзор рынков молока и плодов Украины

83. Современная оплата труда в условиях рыночной экономики

84. Мотивации и стимулирования на рынке труда

85. Экономика предприятия (Украина)

86. Олигополия на рынке мобильной связи в Украине
87. Состояние рынка ценных бумаг на Украине
88. Экономика Украины

89. Рынок труда

90. Вексельный рынок и перспективы его развития на Украине

91. Понятие рынка труда

92. Регулирование рынка труда в индустриальных странах

93. Рынок труда и занятость населения

94. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

95. Рынок труда в системе рыночных отношений

96. Молодежный рынок труда

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Рынок труда и безработица

98. Рынок труда и особенности его развития в Российской Федерации

99. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

100. Экономическое и социально-политическое развитие Украины в пе-риод Хрущевской оттепели


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.