Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України НУ “Львівська політехніка” Інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджмент організації Курсовий проект з дисципліни “Cистемно–управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності організації ” на тему: Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ “Запоріжтрансформатор”)Виконала: Ст.гр. МОР – 42 Карабін Н.М.Львів 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Методичний підхід до оцінки стану та використання майна організації 1.1. Економічний зміст майна організації та завдання його аналізу 1.2. Характеристика основних напрямів оцінки майна та її інформаційне забезпечення Розділ 2. Економічна оцінка майна ВАТ “Запоріжтрансформатор” 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ВАТ “Запоріжтрансформатор” 2.2. Аналіз стану та використання необоротних активів ВАТ “Запоріжтрансформатор” 2.3. Аналіз стану та використання оборотних активів ВАТ “Запоріжтрансформатор” Розділ 3. Шляхи поліпшення стану та використання необоротних і оборотних активів ВАТ “Запоріжтрансформатор” Висновки Список використаної літератури ВступМайновий стан організації - одна з найбільш важливіших характеристик фінансово – господарської діяльності організації. Дана сторона зазнає впливу з боку багатьох факторів, у числі яких знаходиться співвідношення між необоротними і оборотними активами організації. Активи організації – це засоби господарюючого суб’єкта , які потрібні для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку. Оборотні активи обслуговують поточний господарські процес і повністю споживаються протягом одного операційного циклу, необоротні - багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності організації. Аналіз майна є важливим для кожної організації адже фінансовий стан і його стабільність значною мірою залежать від того, яке майно є в розпорядженні організації, в які активи вкладено капітал і який дохід вони йому приносять. Мета економічного аналізу майна полягає у визначенні рівня забезпечення організації окремими видами активів та пошуку резервів підвищення ефективності їх використання. Завдання аналізу майна організації: - Оцінка стану, структури та динаміки зміни активів організації; - Оцінка впливу зміни активів на зміну фінансового стану організації; - Виявлення причин, позитивних і негативних тенденцій зміни активів організації; - Оцінка ефективності функціонування активів організації. Розділ 1. Методичний підхід до оцінки стану та використання майна організації Економічний зміст майна організації та завдання його аналізу Відповідно до Господарського Кодексу України (ГКУ) майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних засобів, оборотних засобів, коштів, товарів.

Основними засобами виробничого та невиробничого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством до основних засобів. Оборотними засобами є сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що відповідно до законодавства відноситься до оборотних засобів. Коштами у складі майна суб'єктів господарювання є гроші в національній та іноземній валюті, призначені для реалізації товарних відносин цих суб'єктів з іншими суб'єктами, а також фінансових відносин відповідно до законодавства. Товарами у складі майна суб'єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Цінні папери є особливим видом майна суб'єктів господарювання. Джерелами формування майна суб'єктів господарювання відповідно до Господарського Кодексу, можуть бути: грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші джерела, не заборонені законом. Завдання аналізу майна організації: - Оцінка стану, структури та динаміки зміни активів організації; - Оцінка впливу зміни активів на зміну фінансового стану організації; - Виявлення причин, позитивних і негативних тенденцій зміни активів організації; - Оцінка ефективності функціонування активів організації. Інформаційними джерелами для аналізу майна рганізації є : форма № 1”Баланс” ,форма № 2 ”Звіт про фінансові результати ”, форма № 4 ”Звіт про рух грошових коштів”, форма № 5 ”Примітки до річної фінансової звітності ”, а також форма № 1 – підприємництво ”Звіт про основні показники діяльності підприємства”, форма № 11-ОЗ ”Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) ”. Характеристика основних напрямів оцінки майна та її інформаційне забезпечення Мета економічного аналізу майна організації полягає у визначенні рівня забезпечення її окремими видами цих активів та пошуку резервів підвищення ефективності їх використання. Активи організації - це засоби господарюючого суб’єкта, які потрібні для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку. За характером участі в господарському процесі з позиції особливостей її обороту активи організації поділяють на два основні види: оборотні та необоротні.Оборотні (поточні) активи обслуговують поточний господарські процес і повністю споживаються протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу, необоротні - багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності організації. В практиці обліку до них відносять активи,термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить понад один рік.

До необоротних активів належать основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи. Мета економічного аналізу необоротних активів полягає у визначенні рівня забезпечення підприємства окремими видами цих активів та пошуку резервів підвищення ефективності їх використання. Для аналізу необоротних активів організації використовують планову, обліково-звітну і необлікову інформацію. Планова інформація міститься в перспективних і поточних фінансових планах. Основними звітними документами є статистична і фінансова звітність. До статистичної належать: форма № 1 - підприємництво &quo ;Звіт про основні показники діяльності підприємства&quo ;; форма № 1 - П &quo ;Квартальний (терміновий) звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)&quo ;; форм.Інформація про вартість окремих видів необоротних активів, їх спрацювання міститься в таких формах фінансової звітності : форма №1 “Баланс”,форма №4 “Звіт про рух грошових коштів”, форма №5 “Примітки до річної фінансової звітності”. Аналіз стану та використання необоротних активів розпочинають з дослідження динаміки, складу і структури їх загального обсягу та окремих видів. Зменшення загальної вартості необоротних активів за аналізований період може свідчити про скорочення організацією господарської діяльності, тому слід визначити його можливі причини. У процесі аналізу виявляють види необоротних активів, за рахунок яких відбулася зміна їх загального обсягу. Основу необоротних активів становлять операційні необоротні активи - активи, що безпосередньо використовуються організацією в процесі здійснення операційної діяльності (основні засоби і нематеріальні активи) та інвестиційні необоротні активи - довгострокові активи, що сформовані організацією в процесі здійснення реального і фінансового інвестування (незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції). Більш детальний аналіз необоротних активів розпочинають з оцінки стану та використання основних засобів. Основні засоби - це матеріальні активи, які організація утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Для оцінки основних засобів використовують показники первісної чи залишкової вартості основних засобів на певну дату чи середньорічної вартості за певний період. Аналіз динаміки загальної вартості основних засобів дає змогу оцінити тенденції зміни виробничого потенціалу, що знаходиться у розпорядженні організації, виявити причини, які їх зумовили. При аналізі основні засоби за функціональним призначенням поділяють на виробничі і невиробничі. Вартість виробничих основних засобів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру їх використання, а поновлюються вони через капітальні інвестиції.

У внесених тезах підкреслювалося, що об'єктивна обстановка в республіці і становище в КП(б)У «владно диктують у організаційній політиці лінію жорстокого демократичного централізму з суворою майже військовою дисципліною». Після тривалого обговорення цього питання співдоповідачі зняли свої тези і висловилися за підтримку проекту, внесеного па доповідь Г. Зінов'єва, який і був прийнятий за резолюцію конференції. В умовах закінчення громадянської війни стрижневим у діяльності КП(б)У ставало господарське будівництво. У доповіді голови Укрпромбюро В. Чубаря був зроблений аналіз тогочасного дуже тяжкого стану головних галузей промисловості. Знекровленим був робітничий клас, погано поставлене продовольче постачання, кадрове забезпечення промислових центрів і перш за все Донбасу. Завдання партійних організацій щодо розгортання господарського будівництва були визначені у запропонованих В. Чубарем тезах. Обговорення носило гострий, проте в основному діловий і конструктивний характер. X. Раковський розкрив внесок Української трудової армії у відбудову промисловості, висловив пропозиції щодо подальшого використання у цих цілях військ, які вивільняються з фронту. М. Іванов зупинився на підвищенні ролі профспілок у відбудовний період, залученні через них до господарської роботи широких мас трудящих

1. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

2. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

3. Оцінка стану міської системи м. Києва

4. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

5. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

6. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
7. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
8. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

9. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

10. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

12. Оцінка фінансового стану підприємства

13. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

14. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

15. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

16. Оцінка майна з метою страхування

Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы

17. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

18. Оцінка фінансового стану комерційного банку

19. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

20. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

21. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

22. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
23. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
24. Харчова цінність та оцінка якості зерна

25. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

26. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

27. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

28. Організація обліку в магазині "Світанок"

29. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

30. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

31. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

34. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

35. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

36. Організація захисту державної таємниці в Росії

37. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

38. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
39. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
40. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

41. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

42. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

43. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

44. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

45. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

46. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

47. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

48. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

50. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

51. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

52. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

53. Світова організація торгівлі: цілі та функції

54. Україна та міжнародні економічні організації
55. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера
56. Імідж ділової людини та організації

57. Лідерство та керівництво в організації

58. Організація ярмарок та аукціонів

59. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

60. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

61. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

62. Організація та методика виконання курсових

63. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

64. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные

65. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

66. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

67. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

68. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

69. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

70. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування
71. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
72. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

73. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

74. Оцінка ефективності використання рухомого складу

75. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

76. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

77. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

78. Оцінка фінансового стану підприємства

79. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

80. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

81. Зміст поточних планів та організація їх розробки

82. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

83. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

84. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

85. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

86. Розслідування крадіжок державного та громадського майна
87. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
88. Організація праці

89. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

90. Організаційна система управління природокористуванням України

91. Організація оплати праці на підприємстві

92. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

93. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

94. Організація обліку грошових коштів

95. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

96. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

98. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

99. Організація банківської справи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.