Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія освіти

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Теоретичні підвалини соціологічного аналізу освіти 2. Історія розвитку соціології освіти 3. Предметна сфера соціології освіти Висновки Список використаних джерел Вступ Розглядаючи освіту як соціокультурний елемент, як частину культури відповідного суспільства, як результат соціокультурної взаємодії людей, що проявляється у формі пізнання і його кінцевих результатів (знань, досвіду, вмінь і навичок), соціологія визначає функції освіти. Культурна функція забезпечує передання від покоління до покоління культурної спадщини, відтворення та розвиток культури. Професійно-економічна функція визначає характер взаємозв'язку освіти з розвитком продуктивних сил суспільства, знаходить свій вияв: - формувати професіональної структури суспільства; - підготовці людей до праці; - відповідному розміщенні працівників у різним сферах економічного життя. Соціальна функція містить можливості впливу на соціальну структуру, створює певні канали соціальної мобільності, рольових та статусних переміщень. Чим більш демократичним і відкритим є суспільство, тим в більшій мірі освіта &quo ;працює&quo ; як ''ефективний соціальний ліфт&quo ;. Вона дозволяє людині з нижчих страт в ієрархічній структурі суспільства досягти висоти соціального статусу, розширити набір своїх соціальних ролей. Виховна функція втручається у процес гармонізації та вдосконалення людяних якостей, формування громадянина, стимулює саморефлексію глибоке усвідомлення людиною своєї суті та особистих потенцій. Основна функція освіти передавати цінності конкретної культури. Функція соціального захисту поширює потенційні соціальні можливості людини у професійному й особистому самовизначенні, особливо за ринкових умов. Гуманістична функція освіти покликана забезпечити формування системи якості, які дозволять людині виконувати функції носія культури, духовності, творчо налаштованого суб'єкта суспільних відносин. Урбаністична функція розкриває вплив освіти на міграційні процеси (найбільше вона проявляється у діяльності вищої школи). Демографічна функція підкреслює вагомість культурно-освітніх факторів у демографічних процесах у державі (склад населення, тривалість життя, шлюбність, народжуваність тощо). Функція історичного спадкоємництва та наслідування соціального досвіду відтворює характер відносин із зовнішнім світом та відбиває різноманіття соціально-рольової структури суспільства. Соціалізаційна функція забезпечує засвоєння широкого кола цінностей, соціальних ролей і очікувань, на основі яких складаються повсякденне життя людей. Функція соціального контролю проявляється у тому, що, перебуваючи у навчальних закладах по декілька годин на день учні та студенти одержують знання на основі стандартизованих підручників, виконують внутрішній розпорядок закладу, вимоги адміністрації та наставників, засвоюють звички і переконання, що пропагуються освітньою установою. Отже, освіта, тим самим, сприяє підтримці стабільності суспільства. З'ясуванню соціальної сутності системи освіти сприяє не лише знання її основних функцій, але й чітка уява про основні завдання, принципи, структуру та взаємозв'язок системи освіти з іншими сферами суспільного життя .

1. Теоретичні підвалини соціологічного аналізу освіти Вважаємо, що необхідною передумовою плідного соціологічного дослідження проблем освіти є констатація такої обставини: людством вистраждана ідея про примат (визначальну роль) соціально-культурної сфери в суспільному житті, про те, що в сучасному соціумі саме ефективна діяльність її соціальних інститутів, передусім освіти (чи навіть ширше — просвіти) та науки, має ключове значення, вчинює вирішальний вплив на сьогоднішнє функціонування та перспективи розвитку суспільства. Проте у нашій країні цей факт, доведений багаторічним світовим досвідом, дослідженнями та практикою суспільного життя, у кращому випадку лише визнається на словах, а на ділі — в Україні підтримка галузей соціально-культурної сфери була й залишається другорядним елементом державної політики. Під це нерідко підводиться економічне &quo ;обґрунтування&quo ;: мовляв, головне — забезпечити розвиток матеріального виробництва, що автоматично дозволить вирішити проблеми так званої &quo ;невиробничої сфери&quo ;. Насправді ж основою економічного (що вже казати про &quo ;гуманітарні&quo ; аспекти) прогресу сучасного суспільства виступає випереджаючий розвиток його духовних продуктивних сил, таких галузей діяльності як наука, освіта, культура. Надзвичайно шкідливим є стереотип, згідно з яким освіту, науку, культуру, охорону здоров'я тощо вважають &quo ;невиробничою сферою&quo ;. Такий підхід викривляє їхню народногосподарську роль, править за теоретичне обґрунтування сумнозвісного &quo ;залишкового принципу&quo ; виділення коштів цим галузям. Звернення до світового досвіду та сучасних наукових уявлень переконує, що працівники сфери послуг, нематеріального виробництва — педагоги, вчені, діячі культури, лікарі та інші, зайняті продуктивною працею, роблять величезний внесок у створення національного продукту і доходу. Цю обставину треба належним чином відобразити у вітчизняних законодавчо-нормативних документах, які стосуються господарської діяльності, водночас адекватно змінюючи системи обліку та фінансування . Необхідно вкоренити (сьогодні мова може йти лише про формальне існування, яке супроводжується нерозумінням сутності та неприйняттям, відторгненням явища) у вітчизняному праві, у практиці господарювання та державного управління поняття некомерційної (неприбуткової) організації. Ця категорія акцентує увагу на особливому режимі діяльності й оподаткування подібних організацій, на тій обставині, що основною метою організації не є отримання прибутку, тобто одержуваний прибуток не може розподілятися між засновниками (власниками) і має спрямовуватися лише на цілі надання профільних послуг і розвиток організації. Поширення в Україні притаманного передовим країнам сприйняття некомерційних організацій, створення для них сприятливого господарського та податкового клімату дасть імпульс розвиткові духовного виробництва: адже переважна більшість видів діяльності в галузях освіти, культури, фундаментальної науки за своєю економічною природою є неприбутковою, і відповідне трактування відкриє для них нові простори. Іншою теоретичною передумовою соціологічного дослідження освіти виступає інституціональний підхід.

На нашу думку, обов'язковими щаблями аналізу соціального інституту виступають визначення його меж та основоположних функцій, характеристика відповідної сукупності соціальних статусів, ролей і норм поведінки, первинних і вторинних груп, інституційного співтовариства (спільноти), комплексу специфічних організацій, плетива особових та організаційних мереж. Значення трактованого подібним чином інституціонального підходу для розв'язання теоретичних проблем соціології, зокрема соціології освіти, та практичних управлінських завдань важко переоцінити . 2. Історія розвитку соціології освіти Фундатором соціології освіти вважається один із основоположників сучасної соціології Е. Дюркгейм. Він усебічно обґрунтував можливість і необхідність соціологічного аналізу проблем навчання і виховання. Дюркгейм виходив із того, що формування людини є соціальним процесом і відбувається в рамках певної суспільної організації. Призначенням соціалізації індивіда він вважав пристосування людини до проживання у певному суспільстві, визнання його ціннісних орієнтацій, правових і моральних норм, адаптації до існуючого суспільного поділу праці, форм діяльності і функцій. Дюркгейм шукав фундаментальні й вічні механізми взаємодії освітньої і власне соціальної систем. На цьому шляху він упритул наблизився до постановки і розв'язання проблеми соціальних функцій освіти, хоч і не зумів повною мірою розкрити їх історично конкретний і плинний характер. Показовим є шлях, який пройшла соціологія освіти США — країни, де соціологія взагалі мала й має найблагополучніші в світі умови існування та розвитку. Тут протягом тривалого періоду предметна сфера соціології освіти фактично обмежувалася функціонуванням закладів, де процес навчання здійснюється за допомогою викладання. Виступаючи так би мовити соціологією навчання у вузькому сенсі, вона концентрувала увагу &quo ;на школі та класній кімнаті&quo ; й часто викладалася фахівцями з педагогіки — тобто людьми, які були зацікавлені більшою мірою питаннями технології навчального процесу, ніж соціології як академічної дисципліни. Американська освітня соціологія знаходилася під сильним впливом домінуючого погляду на місію шкільного навчання. Школи розглядались як основний культурний інструмент для підготовки добрих громадян, як агенти моральних змін у потенційно хаотичному світі. Прагматична спрямованість цього підходу підштовхувала соціологів до спроб допомагати викладачам у розв'язанні повсякденних навчальних проблем. Наприклад, цінності сумлінної праці, акуратності, пунктуальності й поваги до влади розглядались як необхідні орієнтири навчальних планів, і з метою підтримання порядку в класній кімнаті, з метою підготовки учнів для подальшої роботи. Результати часто були надто непрактичними для педагога-практика та надто ненауковими для соціолога-науковця . Починаючи з другої половини 60-х pp. минулого століття, соціологія освіти США орієнтується на &quo ;більш науковий&quo ; підхід, вона перетворилася на більш теоретичну дисципліну, що концентрує увагу на формальних і неформальних структурах та функціональних аспектах навчальних ситуацій.

Коли ж розвалиться СРСР, то четверто вже не буде; московська мперя зникне, як зникли вс подбн до не. Вдомий спанський соцолог пише: «Я чекаю на книжку, що перекладе московський «марксизм» мовою московсько стор. Бо ж його сила в московському, а не комунстичному змст»[629]. Знаний англйський соцолог В. Брофорд у свой науковй розвдц подав правдивий аналз духовност москвина[630]. Московськ емгранти намагалися його знищити за те, що вн здер личину з москвинв. «Вс москвини навть  незадоволен та ворож вважають радянську владу московською нацональною  державною. Тому вс москвини боронитимуть радянську владу вд усх намагань  повалити»[631]. Провдник австрйсько соцал-демократично парт Е. Пернерсторфер ще 1916 року казав: «Могутнсть московсько мпер можна зломити й  загрозу ґвроп вдвернути лише тод, коли Украна буде незалежною державою. Вона буде найсильншим заборолом ґвропи проти азйського, московського дикунства, як  була за минулих сторч заборолом проти дикунства татарського»[632]

1. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

2. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

4. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

5. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

6. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні
7. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти
8. Соціологія культури

9. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

10. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

11. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

12. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

13. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

14. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

15. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

16. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

17. Навчання як головний шлях до освіти

18. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

19. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

20. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

21. Система вищої освіти у Фінляндії

22. Система освіти у Великобританії
23. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
24. Сучасні системи освіти

25. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

26. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

27. Система освіти в Англії

28. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

29. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

30. Значення предмету "соціологія релігії"

31. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

32. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

33. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

34. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

35. Розвиток соціології в Україні

36. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

37. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

38. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов
39. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин
40. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

41. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

42. Соціологія конфлікту

43. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

44. Соціологія релігії

45. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

46. Соціологія як наука

47. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

48. Соціологія: становлення та сучасність

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

49. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

50. Етносоціологія та соціологія нації

51. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

52. Екологічна освіта на уроках біології

53. Освіта та соціальна мобільність

54. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)
55. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
56. Устройство деления 16-ти разрядных чисел с плавающей запятой

57. Развитие идеологии социал-демократов в России

58. Соціальне становище Запорізького краю

59. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

60. Соціал-демократична концепція держави та влади

61. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

62. И-Ти и Бог

63. Биологический редукционизм: социал-дарвинистская школа

64. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Экономические идеи социал-демократии

66. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

67. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

68. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

69. Предложения по идеологии технического регулирования в облас-ти использования атомной энергии

70. Районирование Российской социо-культурной системы
71. Право як спеціальне соціальне явище
72. Біологічні функції серинових протеїназ

73. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

74. Соціальна екологія

75. Социо-культурный аспект языка

76. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

77. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

78. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

79. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

80. 9-ти этажная жилая блок-секция

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

81. Комічне як соціокультурна реальність

82. Освоєння космосу: історія та сучасність

83. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

84. Сутність і значення соціального страхування

85. Державна політика соціального страхування

86. Біологічна дія радіації
87. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання
88. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

89. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

90. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

91. Основи фізіології харчування

92. Фізіологія системи крові

93. Історичний розвиток біологічних наук

94. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

95. Біологічний контроль збудників хвороб рослин

96. Біологічні ритми

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

97. Біологія Х-вірусу картоплі

98. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

99. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.