Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТАмельницька Олена Володимирівна УДК 338.24: 621.3МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖСпеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДонецьк – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економіки і маркетингу Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк). Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Надтока Тетяна Борисівна, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки і маркетингу (м. Донецьк). Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Микитенко Вікторія Володимирівна, Державна установа &quo ;Рада по вивченню продуктивних сил України&quo ; НАН України, головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу та макроекономічного аналізу (м. Київ); кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інякін Віктор Миколайович, Інститут економіки промисловості НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і підприємництва (м. Донецьк). Захист дисертації відбудеться 28 травня 2008 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, великий зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24. Автореферат розісланий 25 квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Г.С. Овечко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Перехід національної економіки до ринкових умов функціонування разом з можливостями досягнення реальної економічної свободи в діяльності більшості людей та організацій вимагає створення адекватної системи управління господарськими суб'єктами, здатної забезпечити ефективність, динамічність, адаптивність виробництва до різноманітних вимог зовнішнього середовища. Проте, підприємства, що займаються розподілом і постачанням електроенергії (локальні електричні мережі), дотепер ще використовують механізми управління, які суттєво не змінилися при переході до ринкових умов і мають наступні недоліки: недостатню самостійність діяльності, слабке економічне стимулювання праці, обмежене використання системного і цільового підходів до організації управлінської діяльності тощо. Разом з тим економічний стан електроенергетики в Україні сьогодні оцінюється як кризовий за багатьма чинниками, зокрема – значними втратами електроенергії при її передачі і розподілі. Протягом 2005 року втрати електроенергії на транспортування в електричних мережах України склали 22,28 млрд. кВт∙год., що складає 13,09% від всієї поставленої енергії, що значно більше, ніж у розвинутих країнах Європи: в магістральних і розподільчих мережах Німеччини вони складають 5%, Франції – 7,4%, Італії – 6,4%, Великобританії – 8,8%.

Для поліпшення стану енергопостачання підприємств потрібно адаптувати наявні механізми управління локальними електричними мережами до сучасних умов функціонування або розробити нові. Проблемами побудови та підвищення ефективності систем управління підприємств в ринкових умовах займалося багато провідних зарубіжних вчених, зокрема І. Ансофф, Р. Блейк, Л. Дафт-Ричард, П. Друкер, У. Дункан Джек, А. Мескон, Д. Моутон, Т. Пітерс, У. Райс-Джонсон, С. Робінс. Серед досліджень, що висвітлюють окремі аспекти управління виробничо-господарською діяльністю в сучасних економічних умовах, слід зазначити праці таких українських науковців, як І.О. Александров, О.Б. Гаєвська, В.Г. Герасимчук, М.Г. Гузь, П.В. Єгоров, В.М. Інякін, А.М. Колот, М.М. Лепа, Ю.Г. Лисенко, В.В. Микитенко, Г.С. Одинцова, А.В. Сидорова, та російських вчених в галузі менеджменту: Р.З. Акбердін, В.Р. Веснін, О.С. Віханський, І.Н. Герчикова, А.Я. Кібанов, Б.А. Райзберг, З.П. Румянцева, Є.А. Уткін, Р.А. Фатхутдинов. Загальні та спеціальні проблеми управління локальними електричними мережами розглядались в роботах вітчизняних та російських фахівців: Т.Ф. Басової, Е.І. Борисова, В.В. Бологової, А.Ф. Дьякова, П.П. Долгова, В.В. Жукова, Б.Н. Максимова, В.В. Морозова, В.С. Самсонова, В.Н. Фоміної та інших. Але у роботах названих фахівців не розглянуто систему управління локальними електричними мережами як підприємством у комплексі з урахуванням особливостей ринкових умов. Найважливіші складові менеджменту локальних електричних мереж - організаційна структура управління, мотиваційний механізм, оцінка й заходи щодо підвищення ефективності механізмів управління – не відповідають сучасним вимогам і потребують удосконалення. Актуальність вищеназваних проблем, їх недостатня теоретична і практична розробка визначили вибір теми дисертаційного дослідження, зумовили його мету і завдання. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в Донецькому національному технічному університеті відповідно до планів науково-дослідних робіт. У межах теми &quo ;Методологія оцінки економічної безпеки промислового підприємства&quo ; (реєстраційний номер Н–17–2000) автором розроблено методичні положення оцінки енергетичної складової економічної безпеки промислового підприємства. За темою &quo ;Наукові методи управління персоналом підприємства&quo ; (номер державної реєстрації 0105U002148) здобувачем розроблено заходи щодо удосконалення управління персоналом локальних електричних мереж. Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розробці комплексу методів і заходів з удосконалення механізмів управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж, що спрямоване на підвищення їх ефективності. Для досягнення поставленої мети в роботі було поставлено та вирішено такі завдання: проведено аналіз складу та ефективності функціонування наявних механізмів в системі управління локальними електричними мережами; проаналізовано сутність поняття &quo ;система управління&quo ; підприємством у ринкових умовах відповідно до існуючих підходів, сутність поняття &quo ;механізми управління&quo ;, уточнено значення вказаних понять стосовно локальних електричних мереж; запропоновано концепцію системи управління господарським суб’єктом в ринкових умовах, яку реалізують ефективні механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж; розроблено механізм цільового управління для локальних електричних мереж і метод оцінки його ефективності; розроблено механізм контролю енергетичної безпеки споживачів електроенергії на прикладі промислових підприємств з урахуванням енергоефективності виробництва; розроблено економіко-математичну модель оцінки комерційних втрат електроенергії під час її транспортування; визначено напрями вдосконалення існуючих механізмів управління локальними електричними мережами; оцінено ефективність механізму цільового управління для локальних електричних мереж за визначеним методом на прикладі ВАТ &quo ;Донецькобленерго&quo ; і ефективність окремих організаційних та економічних заходів щодо вдосконалення механізмів управління на прикладі Кіровських електричних мереж ВАТ &quo ;Донецькобленерго&quo ;.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси управління підприємствами, що займаються розподілом і постачанням електроенергії. Предмет дослідження. Предметом дослідження є механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали фундаментальні роботи зарубіжних і вітчизняних учених і практиків з питань управління промисловими підприємствами, законодавчі акти Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, галузеві нормативно-правові документи, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, планові та звітні статистичні матеріли ВАТ &quo ;Донецькобленерго&quo ;. Обґрунтованість результатів дослідження, висновків і рекомендацій в роботі доведено використанням методів системного, організаційного та економічного аналізу. При аналізі сутності понять &quo ;система управління&quo ; і &quo ;механізм управління&quo ;, а також при формуванні концептуальної моделі системи управління і концепції формування ефективних механізмів управління використовувались методи логічного і емпіричного дослідження. Методи експертних оцінок використовувались при визначенні показників оцінки енергетичної безпеки промислового підприємства, показників оцінки ефективності системи управління тощо. Програмно-цільовий метод було використано в роботі при розробці дерева цілей локальних електричних мереж. При дослідженні підсистеми управління втратами електроенергії використовувався метод функціонально-вартісного аналізу, при побудові економіко-математичної моделі оцінки комерційних втрат електроенергії при її транспортуванні - метод кореляційно-регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі здійснено постановку і вирішення нового актуального завдання розробки комплексу методів і заходів з удосконалення механізмів управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж, що спрямовано на підвищення їх ефективності. При цьому було отримано наступні наукові результати: вперше: розроблено концептуальну модель системи управління господарським суб’єктом і концепцію формування ефективних механізмів управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж в ринкових умовах соціально-орієнтованої економіки, які базуються на використанні ідей і принципів системного і цільового підходів, що дозволяє підвищити ефективність управління енергопостачальним підприємством і, як наслідок, знизити комерційні втрати електроенергії при її транспортуванні; розроблено механізм запобігання комерційним втратам електроенергії шляхом розробки економіко-математичної моделі оцінки комерційних втрат електроенергії в локальних електричних мережах, що сприяє удосконаленню планування виробництва та зниженню втрат електроенергії при її транспортуванні; удосконалено: склад функцій управління локальними електричними мережами шляхом впровадження нової функції &quo ;управління втратами електроенергії&quo ;, що надає можливість знизити комерційні втрати електроенергії і підвищити ефективність діяльності мереж; організаційний механізм енергонагляду та збуту через створення підприємницьких одиниць за окремими категоріями споживачів, що сприяє підвищенню ефективності роботи працівників, і економічний механізм стимулювання управлінського персоналу локальних електричних мереж, що покращить мотивацію персоналу щодо управлінської діяльності і дозволить підвищити продуктивність праці; отримали подальшого розвитку: метод оцінки ефективності управління локальними електричними мережами на основі використання ідей та принципів програмно-цільового підходу, що дозволяє контролювати ефективність управлінської діяльності в комплексі і знизити витрати на систему управління; поняття &quo ;енергетична безпека&quo ; та метод її оцінки на рівні промислового підприємства, що забезпечує підвищення енергоефективності виробництва і сприяє удосконаленню механізмів управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж і зниженню витрат на управління.

Організаційні здібності П.Скоропадського, уміння згуртувати навколо своєї адміністрації однодумців, залучити до формування державного апарату висококваліфіковані, досвідчені кадри, прагнення встановити у країні громадський спокій та правопорядок сприяли відомим надбанням Гетьманату у фундації провідних засад державного ладу та управління. Цілком очевидно, що ці надбання слід віднести і на адресу спецслужб, адже саме в цей період, на думку автора, найбільш повною мірою виявилася державотворча функція їхньої діяльності. І насамперед тому, що цей період історії України, напевно, не має собі рівних за кількістю та масштабами загроз існуванню держави. Про це, зокрема, свідчить і аналіз оперативної обстановки, в якій діяли спеціальні служби Гетьманату: наявність на території України австро-німецьких окупаційних військ, нелегальна діяльність спеціальних служб австро-німецького блоку та країн Антанти; розвідувально-підривна робота радянських спецслужб на території України з метою підготовки збройного вторгнення та повалення існуючого ладу; антидержавна діяльність підпільних організацій, що орієнтувалися на радянську Росію та російський "білий рух"; масові селянські й робітничі антигетьманські виступи; наявність впливової партійно-політичної опозиції, що ставала на шлях антиурядової діяльності та контактувала із зовнішніми противниками Гетьманату; діяльність організованих злочинних угруповань, розклад певної частини державного апарату

1. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

2. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

3. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

4. Управління виробничими витратами

5. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

6. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області
7. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж
8. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

9. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

10. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

11. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

12. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

13. Дослідження аспектів управління якістю продукції

14. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

15. Управління корпоративною власністю підприємства

16. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов

17. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

18. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

19. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

20. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

21. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

22. Ділові взаємовідносини в апараті управління
23. Методи управління підприємством
24. Процес управління та його основні стадії

25. Системний підхід до управління персоналом фірми

26. Управління затратами

27. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

28. Основні механізми кривошипних машин

29. Управління фінансами України

30. Організаційна система управління природокористуванням України

31. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

32. Акти державного управління

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Мораль і соціальне управління

34. Методи управління банківськими ризиками

35. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

36. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

37. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

38. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
39. Механізми ведучих мостів колісних тракторів
40. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

41. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

42. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

43. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

44. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

45. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

46. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

47. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

48. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

49. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

50. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

51. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

52. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

53. Сутність і сфера міжгалузевого управління

54. Теорія і методологія дослідження управління
55. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
56. Форми державного управління

57. Функції управління в аграрному праві

58. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

59. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

60. Системний аналіз складних систем управління

61. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

62. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

63. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

64. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Управління поведінкою споживачів

66. Управління процесом створення нового товару

67. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

68. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

69. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

70. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу
71. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі
72. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

73. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

74. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

75. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

76. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

77. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

78. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

79. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

80. Економічні та правові основи управління організацією

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

82. Закономірності формування корпоративного управління

83. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

84. Конфлікти та методи управління ними

85. Корпоративне управління акціонерним товариством

86. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
87. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"
88. Методологія системи управління персоналом

89. Моделі корпоративного управління

90. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

91. Організаційна структура управління персоналу підприємства

92. Організаційна структура управління підприємством

93. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

94. Основи управління персоналом підприємств

95. Особливості антикризового управління

96. Особливості управління організацією

Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук

97. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

98. Персонал як об’єкт управління організації

99. Принципи управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.