Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Етап першого відродження української нації

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство Науки і Освіти України Кримській Інститут Інформаційно-поліграфічних Технологій Українська Академія Друку Курсова робота З дисципліни “Наукова і науково-популярна література” На тему: “Етап першого відродження української нації” Студентки 3 курсу Гнатко О.В. Керівник роботи Мащенко А.С. Сімферополь, 2004 р Зміст Вступ 1.Ознаки та історичні умови відродження української нації 1.1. Ознаки національної придатності 1.2. Історичні предумови до становлення та розвитку першого етапу відродження української нації 2. Відображення процесів відродження української нації у літературно-наукових виданнях 2.1. Істоки відображення основ національної самобутності українського народу у трудах національних письменників 2.2. Документальні та наукові втілення національні ідеї першого етапу українського відродження Висновки Список використаних джерел Вступ Дисципліною вивчення у роботі служить дисципліна наукової та науково-популярної літератури. Основна мета роботи – спостереження характерних рис першого етапу національного відродження української нації та відображення цього процесу у творах наукової та популярної літератури. Для досягнення поставленої мети треба вирішить другі завдання: розглянути соціально політичні передумови відродження української нації; визначити особливості національної самосвідомості; дати нарис основних наукових розробок у літературі того часу; охарактеризувати основні риси етнографічних досліджувань та їх роль у національному ствердженні українського народу. Даний період історичного розвитку надав культурі українського народу багато різноманітних рис. Це пов’язано насамперед з змінами, які відбувалися Європі і проникли на вітчизняну землю. Вплив польської, литовської культур був значним, але український народ не позбавився своєї особливості, а навпаки збагатив скарбницю культури досягненнями високого шану і національне відродження не заставило себе чекати. Ознаки та історичні умови відродження української нації Ознаки національної придатності Кожний етнос, кожний народ має риси, притаманні лише йому. Науковцями це визначається як характер нації, народу. Характер нації чи людини найяскравіше проявляється в їхній поведінці. Умовно складові характеру розріз­няють так: ідейність, свідомість, принциповість, ініціативність, переконання, які характеризують ставлення народу, людини до праці (працелюбність чи споживацтво), до власності (ощадливість чи користолюбство), особливості міжособистісних стосунків як усередині нації, так і у зв'язках з іншими народами (людинолюб­ство і людиноненависництво, повага і зарозумілість, ввічливість і грубіянство); якості, що розкривають риси людини (правдивість, вірність, щирість, лицемірство, підступність). До останніх нале­жать вольові якості особистості, притаманні також народу: само­любство, самовладання, витримка, мужність, сміливість, боягуз­тво1. Мораль кожної суспільно-економічної формації виробляла специфічні уявлення про характер і взірці позитивних чи негатив­них моделей поведінки, морального виховання громадськими інституціями. У періоди активної пропаганди релігійних концепцій створю­валися моделі відповідності характеру до життя &quo ;святих правед­ників&quo ;, які переборювали потяг до радощів земного буття.

У пе­ріод формування буржуазних відносин пропагувався образ ощад­ливого господаря, який накопичення первинного капіталу ставив понад усе. У період перерозподілу та стабілізації накопиченого капіталу почав утверджуватись характер впевненої в собі людини, яка забезпечена матеріально і може займатися меценатством та благодійництвом. Надмірне заселення територій, зокрема Європи, спровокувало завойовницькі війни з метою розширення життєво­го простору та одержання прибутків. Колонії європейських країн (Англії, Франції, Німеччини, Португалії та ін.) були розкидані по всіх континентах. Росія в XVII—XVIII ст. &quo ;освоїла&quo ; Урал, Сибір, Аляску і частину Канади. Національний характер позначається цілісністю, але в кожній спільноті формуються окремі угруповання, які своєрідно сприй­мають особливості моделі загальнонаціонального визначення2. Зрозуміти особливості національного характеру можна за даними наукових розробок та видань, які досліджують історико-культурні стадії розвитку свого народу у порівнянні з іншими національними особистостями. Важливо те, що науковці широко використовують дані по­рівняння, аналізу, варіативні модифікації культурних показників, що уможливлює порівняння регіональних самостійних культур, які сформувались за всю історію людства, та етапів загального по­ступального розвитку. Національний характер формує національну свідомість, яка відоб­ражає соціальне буття. Остання охоплює весь життєвий спектр: виробничі, економічні та політичні відносини, культурно-мистецький процес. Усе це уособлює психологічний рівень моральних стосунків як у самому об'єкті, так і у його зовнішніх зв'язках. Кожна історична епоха має певні особливості. Історичний про­цес розвивається циклічно. Свідомий вибір морального імперативу визначає поведінку людей, їхнє почуття обов'язку перед суспільством. Ця моральна домінанта визначає мотивації вчинків, творення моральних цінно­стей, якісних ознак суспільних відносин, ідеалу народу. Моральна свідомість формує одну з провідних категорій ети­ки — совість, завдяки якій особистість здійснює самоконтроль у своїх діях, що утверджує людину, визначає її належне місце у громадських структурах, виробляє особистісні переконання, ви­являє її честь і гідність. На цій основі формується категорія на­ціонального інтересу, яка поєднує індивідуальні загальнолюдські та державні установки. Лише в цьому разі можна досягти кінцевої мети — об'єднати нації у творенні та становленні держави. Вищий рівень формування національного характеру, свідомості нації — вироблення ідеї, що визначає прагнення до високої мети, якій присвячується все життя. Особистості притаманна ідейність як моральна якість, що ха­рактеризує одну з найважливіших форм моральної самосвідомості, визначає її життєдіяльність і зумовлює систему вчинків, що до­помагають втілити певну ідею в життя. Особистість завдяки своїм переконанням обирає єдино правильний шлях до поставленої мети. У результаті формуються позитивні якості — героїзм, благо­родство, самопожертва, але, на жаль, спостерігаються й нега­тивні — безпринципність, лицемірство, цинізм, особливо в полі­тичній діяльності, догматизм і нігілізм в ідеології.

Відмежувавшись від негативного, маємо визнати, що найвищий рівень ідейності — це позитивна якість народу, що сприяє створенню ідеалу, який утверджує людину в суспільстві, суспільство — у державі. Висока ідея національної ідентифікації як усвідомлення ролі та значення свого народу в міжнаціональній спільноті за кінцеву мету ставить національне державотворення. Як ідеальна модель вона передбачає утворення державних структур на демократичних за­садах, коли всі народи, що проживають на території країни, ма­ють рівні права і рівні обов'язки перед державою. Кожна багатонаціональна держава для самоутвердження, а також утвердження національних інтересів має виробити таке законодавство, яке не суперечить нормам міжнародного права, сприяє розвитку націо­нальної освіти, виховання, культури. Мають бути дотримані обо­в'язкові умови, щоб усі етнонаціональні групи мали рівні права, можливість збереження і розвитку своїх національно-культурних закладів, інституцій, інформаційної мережі та ін. Таким чином, у державі мають ідеально поєднуватись націо­нальне і загальнолюдське. Незважаючи на те, що провідна нація займає особливе становище, усі інші мають бути поважаними, ос­кільки вони становлять державу як єдину цілісність. Історичні передумови до становлення та розвитку першого етапу відродження української нації Роз'єднаність українських земель, відсутність єдиного політично­го центру, спустошливі турецько-татарські набіги, іноземний гніт спричинили складні процеси в розвитку української культури XIV—XVI ст. З 60-х років XIV ст. значна частина українських земель пе­ребувала під владою Литви. Перші роки під владою Литви практично не внесли кардинальних змін у суспільний устрій українських земель, вони існували як окремі князівства3. Але з часом політичні обставини складалися не на користь України: почав зростати авто­ритет Московського князівства, особливо після перемоги над татаро-монголами на Куликовому полі у 1380 році; виникла небезпека з боку німецьких рицарів, яка викликала занепокоєння литовського князя Ягайла. Наслідком політичних побоювань Литви став договір з Поль­щею 1385 р. Скасувати повністю незалежність Литовського князівства Польщі не вдалося. Опір цьому чинили литовські феодали й намісники, які керували Київським та Подільським князівствами. Остаточне поневолення українського народу сталося з підписанням Люблінської унії 1569 р. За умовами унії Литва об'єднувалася з Польщею в єдину державу — Річ Посполиту. Унія знищила рештки традицій державного самоврядування. Адміністративний поділ українських зе­мель тоді складався з семи воєводств: Руське (Галицьке), Белзьке. Волинське, Подільське, Брацлавське, Київське, Чернігівське. Поза межами Польщі залишилася закарпатська Україна в складі Угорщини, Північна Буковина — під владою Молдови4. Полонізації українських земель сприяла й своя, національна шляхта, сподіваючись отримати більше прав та привілеїв після остаточного об'єднання Польщі й Литви. Частина української шляхти почали переймати польські звичаї, побут, мову і навіть католицьке віросповідання. Довгий час православна церква залишалася для українського населення єдиним осередком національної самобутності, духовності й культури.

Отже, ми бачимо, що за всм мсяцв революц одеська укранська Вйськова Рада пройшла складний, але успшний шлях свого становлення. Якщо протягом березня квтня очльники укранського вйськового руху в Одес докладали зусилля для утворення органзац, яка б обднала людей, що бажали долучитися до державотворчих процесв, то починаючи з травня, ¶ван Луценко з однодумцями перейшли до активншо практично реалзац свох дей. Насамперед мова йшла про укранзацю частин росйського вйська, що розташовувалися в межах Одесько вйськово округи. А згодом й окремих суден Чорноморського флоту. ¶, як результат, створення нацональних пдроздлв. У пдсумку тако дяльност вже восени 1917р. на Одещин зосередилося вд 5 до 10 тисяч гайдамакв, що готов були стати ядром укранського регулярного вйська. Роздл 3. Укранськ вйська та органзацйн нституц в Одес у боротьб за УНР (листопад 1917 квтень 1918 рр.) 3.1. Збройне протистояння одесько укрансько Вйськово Ради з бльшовицькими силами наприкнц листопада на початку грудня 1917 року Новий етап у розвитку укрансько нацонально революц був започаткований проголошенням 7 листопада 1917 р. ¶¶¶ Унверсалу Центрально Ради, за яким в межах 9 губернй утворювалася Укранська Народна Республка у склад федеративно демократично Росйсько республки

1. Відродження української держави

2. Проблеми відродження української державності

3. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

4. Основні етапи українського національного відродження

5. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

6. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності
7. Українське національне відродження ХІХ ст.
8. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

9. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

10. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

11. Лекції з української та зарубіжної культури

12. Стан української мови

13. Становище Української журналістики в 20-х роках

14. Розвиток української мови

15. Архетипи та універсалії української ментальності

16. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Форми української держави

18. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

19. Основи ділової української мови

20. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

21. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

22. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
23. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
24. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

25. Архаїчне значення слів у словнику української мови

26. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

27. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

28. Запорізька Січ - зародок української державності

29. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

30. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

31. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

32. Політична система Української козацької держави

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

33. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

34. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

35. Становлення української державності 1648-1657рр.

36. Становлення української інтелігенції

37. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

38. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали
39. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради
40. З історії української кухні

41. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

42. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

43. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

44. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

45. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

46. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

47. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

48. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

50. Українсько-Угорські відносини

51. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

52. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

53. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

54. Моделювання уроків української мови в школах нового типу
55. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
56. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

57. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

58. Становлення української політичної думки

59. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

60. Особливості української демонології

61. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

62. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

63. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

64. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

66. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

67. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

68. Національна депозитарна система в Україні

69. Національний банк України

70. Національний банк України та особливості його функціонування
71. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")
72. Функції Національного банку України

73. Аудиторська перевірка Національного банку України

74. Національна депозитарна система України

75. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

76. Військові події на території України у роки Першої світової війни

77. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

78. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

79. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

80. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Пилип Орлик та перша Конституція України

82. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

83. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

84. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

85. Україна в першій половині 1950-х років

86. Українська культура першої половини ХІХ століття
87. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
88. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

89. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

90. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

91. Етапи становлення музеєзнавства в Україні

92. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

93. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

94. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

95. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

96. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

98. Етапи розвитку політичної думи в Україні

99. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.