Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Участь прокурора в цивільному процесі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ПланВступ 1. Завдання прокуратури у цивільному процесі 2. Підстави та форми участі прокурора у цивільному процесі 3. Правове становище прокурора при розгляді цивільних справ 4. Представництво прокурором в суді громадян та держави Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ В умовах побудови демократичної правової держави виключного значення набуває всебічне укріплення законності, боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Демократія не сумісна ні з свавіллям, ні з безвідповідальністю, ні з беззаконням. Для забезпечення законності та правопорядку, боротьби з правопорушеннями в Україні створена і функціонує система правоохоронних органів, важливою ланкою якої є прокуратура, як орган вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів. Органам прокуратури належить особливе місце в механізмі гарантій законності. Захищаючи права і свободи громадян, інтереси держави і суспільства органи прокуратури, керуючись у своїй діяльності законами, можуть зобов’язати від імені держави будь-якого керівника піднаглядного органу, організації чи установи усунути порушення законності, вжити заходів для попередження таких порушень у майбутньому, вимагати притягнути до відповідальності винних. Прийнята у 1996 р. Конституція України передбачає одну з основних функцій прокуратури України - представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом (п. 2 ст. 121) . Для практичної реалізації цієї норми Основного Закону 21 червня 2001 р. Верховна Рада України прийняла законодавчі акти, якими не тільки внесено відповідні зміни до цивільного процесуального законодавства, а 12 липня 2001 р. - і до Закону України &quo ;Про прокуратуру&quo ;, а й докорінно переглянуто роль прокурора в цивільному судочинстві. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (далі - ЦПК) повніше відбиває ці новели (статті 45 і 46) . До новел варто віднести гарантоване ч. 4 ст. 46 ЦПК право прокурора, який не брав участі у справі, ознайомлюватися з матеріалами справи в суді з метою вирішення питання про наявність підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги або заяви про перегляд рішення у зв'язку з винятковими або нововиявленими обставинами. Цим Кодексом закріплено право прокурора здійснювати в установленому законом порядку представництво інтересів громадянина або держави на будь-якій стадії цивільного процесу (ч. 2 ст. 45) . Запровадження інституту представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді поставило низку проблем процесуального характеру, особливо щодо юридичної природи цього представництва, оскільки деякі науковці вважають, що положення (становище) прокурора в цивільному процесі і представника у справі нічим не відрізняються, інші ж стверджують, що представництво прокурором &quo ;чужих&quo ; інтересів у суді є одним з його видів у цивільному процесі. Актуальність вивчення проблем участі прокурора в цивільному судочинстві зумовлено насамперед дискусією про майбутнє прокуратури, її роль у цивільній юрисдикції, форми й методи реалізації прокурором представницьких повноважень, допустимість його участі в цивільному процесі в межах вимог правової держави та процесуального статусу, передбаченого Конституцією України й чинним законодавством.

Мета курсової роботи. На підставі чинного цивільного процесуального законодавства і практики його застосування розглянути актуальні питання здійснення прокурором у суді представництва інтересів громадянина або держави у випадках, визначених законом. 1. Завдання прокуратури у цивільному процесі Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених законом (п. 2 ст. 121 Конституції, ст. 17 в редакції Закону України № 2531-НІ від 21 червня 2001 р. &quo ;Про внесення змін до Закону України &quo ;Про судоустрій України&quo ;). Законом України № 2540-ІП від 21 червня 2001 р. &quo ;Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України&quo ; була змінена редакція ст. 121 ЦПК, за якою прокурор, у випадках, передбачених законом, може звертатися до суду із заявами на захист прав і свобод інших осіб. У науці цивільного процесу питання про завдання прокурора в цивільному судочинстві вирішується по-різному. Ними називаються: а) здійснення законоохоронної функції; б) необхідність захисту прав і законних інтересів громадян; в) потреба захисту державних чи громадських інтересів та ін. Але мета й завдання прокурора в цивільному процесі й виконувані ним процесуальні функції, його процесуально-правове становище визначені в чисельних нормах права; тому правові норми й служать підґрунтям для вирішення питання про завдання представництва прокурора в цивільному процесі. Такий висновок підтверджується ст. З Закону України &quo ;Про прокуратуру&quo ;, яка має назву &quo ;Правові основи діяльності прокуратури&quo ;. У ній встановлено, що повноваження прокурорів, організація, засади й порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами. Органи прокуратури в установленому порядку й у межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів. Прокурор може бути залучений судом до участі у справі або вступати в справу за своєю ініціативою для надання висновків з метою здійснення покладених на нього обов'язків. Участь прокурора у процесі для надання висновків у справі є обов'язковою у випадках, передбачених законом, або коли суд визнає це за необхідне. Прокурор бере участь у розгляді цивільних справ за його заявами про захист інтересів держави або прав і законних інтересів громадян, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не можуть захистити свої права. Прокурор, який бере участь у розгляді цивільних справ у судах, додержуючи принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, має завдання сприяти виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на законі (ст. 34 Закону &quo ;Про прокуратуру&quo ;, ст. 13 ЦПК) . Стаття 35 Закону &quo ;Про прокуратуру&quo ; (в редакції Закону від 26 листопада 1993 р.) надає прокуророві право вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист конституційних прав громадян, інтересів держави і суспільства, та зобов'язує його своєчасно вживати передбачених законом заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони не виходили.

Отже, участь прокурора в цивільному процесі спрямована: на захист прав і законних інтересів громадян та інтересів держави; на сприяння судові у виконанні вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановлення судових рішень, що ґрунтуються на законі; на своєчасне вжиття заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, керуючись принципами законності, незалежності суддів, рівності фізичних та юридичних осіб перед законом і судом. За наявності порушень закону при здійсненні судочинства прокурор має вживати заходів до їх усунення, а також використовувати право внесення подань до кваліфікаційних комісій про притягнення до дисциплінарної відповідальності тих суддів, які порушили закон (п. 11 наказу Генерального прокурора України № 8 від 28 жовтня 1998 p.). Для забезпечення об'єктивності в процесуальній діяльності прокурора, спрямованої на виконання покладених на нього завдань і функцій в цивільному судочинстві, прокурор не може брати участь у справі і підлягає відводу (самовідводу), якщо він: особисто, прямо чи побічно заінтересований в результатах справи; є родичем сторін чи інших осіб, які беруть участь у справі; перебуває в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі; якщо будуть встановлені інші обставини, які викликають сумнів у його безсторонності (статті 18, 19 ЦПК). Заява про відвід має бути мотивована і подана до початку розгляду справи по суті, тобто вчинення процесуальних дій, передбачених ст. 178 ЦПК. Після цього відвід може бути заявлений лише тоді, коли про підстави відводу суд або особа, яка заявляє відвід, дізналися після початку розгляду справи по суті (ч. З ст. 20 ЦПК). 2. Підстави та форми участі прокурора у цивільному процесі На сьогодні підставами представництва прокурора в цивільному судочинстві є: - окремі закони, які належать до різних галузей права; - цивільне процесуальне законодавство (ч. 2 ст. 45 ЦПК); - ст. 36 1 Закону України &quo ;Про прокуратуру&quo ;. Отже, право прокурора на пред'явлення позову в інтересах громадянина до місцевих судів загальної юрисдикції регламентується статтями 3 і 45 ЦПК, ст. 361 Закону України &quo ;Про прокуратуру&quo ;. Перш за все відповідно до ч. 2 ст. 361 Закону &quo ;Про прокуратуру&quo ; підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік, або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорюванні права або реалізувати процесуальні повноваження. Безперечно, що такі поняття, як &quo ;неспроможність&quo ; або &quo ;інші поважні причини&quo ; мають оціночний характер. Частиною 1 ст. 11 ЦПК передбачено, що суд розглядає цивільні справи не інакше, як за зверненнями фізичних чи юридичних осіб, поданих відповідно до цього Кодексу. Зауважимо, що коли прокурор захищає свої власні інтереси, то він виступає не як прокурор, а як приватна особа. Якщо органи прокуратури звертаються до суду в своїх інтересах як юридичної особи, таке звернення здійснюється згідно з ч. 1 ст. З ЦПК . З нашого погляду, при визначенні підстав представництва прокурором інтересів громадянина в суді необхідно враховувати те, що чинне законодавство України надає громадянам достатньо можливостей звертатися до суду за захистом прав та свобод.

Судебная проверка законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей...(введена Законом РФ от 23.05.92 .2825-1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1992, .25, ст. 1389)...Судебная проверка законности и обоснованности применения заключения под стражу в качестве меры пресечения, а равно законности и обоснованности продления срока содержания под стражей производится судьей по месту содержания лица под стражей....Судья проверяет законность и обоснованность ареста или продления срока содержания под стражей не позднее трех суток со дня получения материалов, подтверждающих законность и обоснованность заключения под стражу в качестве меры пресечения....Судебная проверка законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей производится в закрытом заседании с участием прокурора, защитника, если он участвует в деле, а также законного представителя лица, содержащегося под стражей. Судья вызывает в заседание лицо, содержащееся под стражей. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о дне рассмотрения жалобы, не является препятствием для судебной проверки....Судебная проверка законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей в отсутствие лица, содержащегося под стражей, допускается лишь в исключительных случаях, когда это лицо ходатайствует о рассмотрении жалобы в его отсутствие либо по собственной инициативе отказывается от участия в заседании....В начале заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в заседание лицам, разъясняет им права и обязанности

1. Прокурор в гражданском процессе: роль, пределы участия, проблемные аспекты

2. Участие прокурора в гражданском процессе

3. Участие прокурора в гражданском процессе

4. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

5. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

6. Участие прокурора в гражданском процессе
7. Участие прокурора в гражданском процессе
8. Участие прокурора в гражданском процессе

9. Участие прокурора в гражданском процессе

10. Участие прокурора в досудебном разбирательстве уголовных дел

11. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

12. "Необъятные силы" и трагическая участь Печорина

13. Особенности предварительного слушания при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей

14. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном процессе

15. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

16. Формирование социальных репрезентаций практики налогообложения при участии СМК

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках

18. Святейший патриарх московский Алексий II принял участие в праздновании рождества христова на святой земле

19. Проблемы и перспективы участия Мексики в НАФТА

20. Процессуальные особенности судебной защиты избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации

21. Участие в выставке как развитие бизнеса

22. Участие ОВД в судебном разбирательстве
23. Участие защитника на стадии предварительного расследования
24. Участие российских предприятий в торговле лицензиями на начальном этапе либерализации экономики России

25. Участие адвоката по уголовным делам в суде первой инстанции

26. Споры с участием предприятий с иностранными инвестициями

27. Две стратегии участия в компьютерной революции

28. Массовые беспорядки: организация, участие, призывы к неподчинению

29. Права участия в обществе с ограниченной ответственностью при разделе общего имущества супругов

30. Особенности применения метода участия в капитале при учете финансовых инвестиций

31. Участие митохондриального АТФ-ингибируемого калиевого канала в адаптации животного к гипоксическому состоянию

32. Основания для возрождения сельскохозяйственной потребительской кооперации совместно с участием государства

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль

33. Демографическая ситуация в Соединённых Штатах Мексики. Участие страны в международной миграции рабочей силы

34. Договор долевого участия в строительстве

35. Договор участия в долевом строительстве

36. Защитник и его участие в уголовном процессе

37. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

38. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе
39. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
40. Особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей

41. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

42. Практика рассмотрения дел с участием таможенных органов

43. Производство по делам с участием иностранных лиц в хозяйственном суде Республики Беларусь

44. Сроки в гражданском праве. Особенности участия публично-правовых образований в гражданском обороте

45. Участие адвоката в подготовке и рассмотрении дел Европейским судом по правам человека. Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры

46. Участие адвоката в процессе

47. Участие адвоката на предварительном слушании в суде присяжных

48. Участие государственных и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Участие органов опеки и попечительства в защите

50. Участие присяжных заседателей в уголовном производстве

51. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности

52. Участие субабонентов в отношениях, возникающих из договора энергоснабжения

53. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

54. Причины и последствия участия Японии во Второй мировой войне
55. Участие Латиноамериканских стран во Второй мировой войне
56. Участь вінничан в Русі Опору

57. Участь слов’янських народів Австрійської імперії в Європейській революції 1848-1849 рр.

58. Мнение россиян о рекламе с участием детей

59. Договоры с участием международных организаций

60. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

61. Международное движение капитала и участие России в этом процессе

62. Лидерство и участие

63. Развитие вузовской системы образования и участия в ней студентов в России

64. Проблема электорального участия в политической жизни

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

65. Участие в тренинге "Тренинг личностного и творческого развития"

66. Правовое обеспечение участия спортсменов-любителей в соревнованиях

67. Кооперативные межмакромолекулярные реакции с участием лигносульфонатов

68. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

69. Прокурор в хозяйственном процессе

70. Прокурор в гражданском процессе
71. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
72. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

73. Профессия юриста: Прокурор

74. Прокурор в досудебном производстве по уголовному делу

75. Травматический остеомиелит нижней челюсти справа,очаговый, без консолидации

76. Господарське право України

77. Застава у цивільному праві

78. Как справиться со стрессом от работы

79. Книжная справа в первой половине XVII века и при патриархе Никоне

80. Основи страхової справи

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

81. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

82. Господарський договір

83. Господарський механізм

84. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

85. Банківська справа

86. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
87. Питання з екзамену Господарське право
88. Поддержание обвинения прокурором Обвинительная речь прокурора

89. шпори з цивільного права України

90. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

91. Правове регулювання вільних економічних зон

92. Поняття , ознаки та види господарських товариств

93. Надзор прокурора за соблюдением законов

94. Основи банківської справи

95. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

96. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

97. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

98. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

99. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

100. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.