Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту ПЛАН 1. Поняття і трактування прав і свобод людини. 2. Класифікація прав і свобод. 3. Обов’язки. 4. Методи й механізми захисту прав і свобод людини. 5. Література. 1. Поняття і трактування прав і свобод людини. В юридичній науці існують два головні напрями визначення суті прав і свобод людини: природно-правовий та позитивістський. Природно-правовий напрям розглядає людину як таку, що має невід'ємні природні права, даровані їй від народження. Вони не залежать від волі дер­жави. Основою цього напряму стала природно-правова концепція, яка вважає головним принцип свободи, невід'ємності, невідчужуваності прав лю­дини. Держава покликана визнавати ці права, рахуватися з ними, охороня­ти їх від будь-яких посягань. Ідея природних прав лю­дини покликана поставити заслін всевладдю держави, що перешкоджає роз­виткові свободи, індивідуалізму й автономії особи. Чинна Кон­ституція України спирається на природно-правову концепцію прав людини. Позитивістський напрям (протистояв і значною мірою протистоїть до цього часу природно-правовому напряму), згідно з яким права людини, їх обсяг і зміст визначає держава як верховна сила, наділена правом розпо­ряджатися долями індивідуумів на власний розсуд, котра «дарує» їх людині, здійснюючи щодо неї патерналістські функції. Законодавче оформлені права людини набувають додаткової сили, а дер­жава зобов'язується гарантувати та забезпечувати їх. Це усуває протистояння природно-правового та позити­вістського підходів до прав людини і виключає насильство держави стосовно осо­би, відстоює автономію і пріоритет прав людини щодо держави. Справжнього сенсу права людини набувають тільки на основі прин­ципів демократії, свободи, справедливості, рівності, визнання самоцінності людини. Найвиразніше права люди­ни виявляються в її суб'єктивному праві, що включає як можливість самостійно здійсню­вати чи не здійснювати певні дії (поведінку), так і можливість вимагати цьо­го від іншої особи (інших осіб). У ви­падку порушення суб'єктивного права воно захищається законом у приму­совому порядку шляхом пред'явлення в суді або іншому установленому за­коном державному органі вимог до порушника. Свобода людини і громадянина як конституційно-правова катего­рія — це спроможність людини діяти відповідно до своїх інтересів і мети. Це можливість власного, незалежного вибору того чи іншого рішення. Свобода тлумачиться як встановлена і гарантована законом сфера автономії громадя­нина стосовно держави, державної влади й інших громадян. Це свобода пев­них дій, волевиявлення, передусім свобода вияву політичних думок, вимог і міркувань, або право громадянина на невтручання органів держави й інших громадян у сферу його особистих переконань. Правам і свободам людини повинні відповідати певні її обов'язки, бо без цього права не будуть забезпечені відповідними діями інших осіб, організа­цій, держави, від яких залежить функціонування цих прав і свобод. Загальна теорія права трактує конституційні обов'язки людини і громадя­нина як міру належної поведінки.

Людина повинна підкорятися певним правилам, щоб при використанні своїх прав і свобод не завдавати невиправ­даної шкоди іншим. Отже, права і свободи людини — це її соціальні можливості, які визнача­ються економічними й культурними умовами життя суспільства і законодав­че закріплюються державою. В них виражена та міра свободи, яка об'єк­тивно можлива для індивіда на конкретному етапі розвитку суспільства. Під основними правами людини зазвичай розуміють права, які містяться в конституціях держав і міжнародно-правових документах з прав людини, зокрема, в загальній Декларації прав людини (1948), Міжнародному пакті про гро­мадянські та політичні права (1966), Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права (1966), а також Європейській конвенції захисту прав людини і основних свобод (1950), Європейській соціальній хартії (1960). Основні права і свободи забезпечують різноманітні сфери життя люди­ни — особисту, політичну, соціальну, економічну, культурну. Відповідно до цього вони структуруються за групами і найменуваннями. Ці права розріз­няють також за часом виникнення. Від цього походить поняття «покоління прав людини». Під першим поколінням прав людини розуміють ті традиційні ліберальні цінності, які були сформульовані в процесі здійснення буржуазних револю­цій, а потім конкретизувалися і розширилися в практиці й законодавстві де­мократичних держав. До них належать: право на свободу думки, совісті і ре­лігії; право кожного громадянина на ведення державних справ; право на рів­ність перед законом; право на життя, свободу і безпеку особи; право на сво­боду від свавільного арешту, затримання або вигнання; право на гласний і з дотриманням усіх вимог справедливий розгляд справ незалежним і безсто­роннім судом тощо. Друге покоління прав людини сформувалося в проце­сі боротьби народів за поліпшення економічного становища, підвищення культурного статусу, їх реалізація потребує організаційної, координуючої та інших форм діяльності держави. До прав другого покоління належать права на працю і вільний вибір роботи; соціальне забезпечення і відпочинок; захист материнства і дитинства; освіту; участь у культурному житті суспільства. Після Другої світової війни почало формуватися третє покоління прав лю­дини. До них включаються лише колективні права (здійснюються не окремою людиною, а народом, нацією, суспільством тощо), так звані права солідарності — право на розви­ток, мир, здоров'я, довкілля, спільну спадщину людства, а також право на комунікацію. 2. Класифікація прав і свобод. Існують такі основні групи прав і свобод людини та громадянина: грома­дянські, політичні, економічні, соціальні, культурні. Громадянські (особисті) права — це визначені та гарантовані конституці­єю і законами пріоритетні можливості людини користуватися невідчужуваними благами особистого життя й індивідуальної свободи. Вони визначають свободу людини у сфері особистого життя, юридичну захищеність від будь-якого незаконного втручання. До громадянських прав людини належать: пра­во на вільний розвиток особистості; невід'ємне право на життя; право на по­вагу до гідності; право на свободу та особисту недоторканість; право на та­ємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспон­денції; право на невтручання в особисте і сімейне життя; право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання; право на свободу думки і слова; право на свободу світогляду і віросповідання.

Політичні права і свободи людини визначають її правове становище в сис­темі суспільно-політичних відносин, які виникають у процесі здійснення державної влади. Носіями, суб'єктами цих прав є лише громадяни тієї чи ін­шої країни, а не всі особи, які живуть на її території. Вони можуть бути реа­лізовані як індивідуально, так і завдяки участі громадянина, наділеного ци­ми правами і свободами, у діяльності відповідних об'єднань, політичних партій, профспілкових організацій, державних структур. До політичних прав громадян належать: право на свободу асоціацій; пра­во на участь у державних справах як безпосередньо, так і через своїх пред­ставників; право обирати і бути обраним; право на свободу думки, безпе­решкодне дотримання власних думок; право на вільний пошук, одержання і поширення інформації; право на мирні збори та маніфестації; право на звернення. Економічні, соціальні та культурні права покликані забезпечити людині належний життєвий рівень. Перелік цих прав закріплений у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права (1966): право на працю, право на страйк, право кожної людини на свободу від голоду та ін., вима­гає від держав надання сім’ї по змозі якомога ширшої охорони і допомоги Він визначає ту поз­начку, нижче від якої цивілізована держава не може опуститися. Саме ці права мають гарантувати економічну свободу людини, її розвиток як віль­ної, забезпеченої у своїх життєвих потребах особистості. Гарантування дер­жавою цих прав характеризує її як соціальну, тобто таку, що забезпечує дос­татньо високий рівень життя своїх громадян. Одним із найважливіших по­казників справжньої демократії є здійснення в державі й суспільстві еконо­мічних, соціальних і культурних прав та свобод людини і громадянина. Конституція України гарантує усі права закріплені Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права (1966). Міжнародне законодавство зобов'язує держави забезпечити право кожно­го створювати для задоволення і захисту економічних та соціальних інтере­сів професійні спілки і вступати в них за власним вибором. Важливим соціально-економічним правом людини є право на соціальне забезпечення, зокрема і соціальне страхування. Міжнародно-правові документи зобов'язують держави визнавати право кожного на достатній життєвий рівень для нього самого і його сім'ї. Він пе­редбачає достатнє харчування, одяг і житло, а також безперервне поліпшен­ня умов життя. До найважливіших прав кожного належить право на найвищі досягнення рівня фізичного та психічного здоров'я. Особливе місце серед прав і свобод людини посідають культурні права. Саме вони гарантують людині доступ до благ культури, свободу художньої, наукової і технічної творчості, участь у культурному житті, користування закладами культури, право на освіту і спрямо­вані на гармонійний розвиток особи, на виховання у неї почуття власної гідності, на зміцнення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта покликана дати змогу всім бути корисними учасниками вільного суспіль­ства, сприяти взаєморозумінню, терпимості та дружбі між усіма націями і расами, етнічними й релігійними групами, сприяти роботі ООН з підтри­мання миру.

В то время как толпы переворачивали и поджигали полицейские машины, разрушали здания и избивали людей, Коштуница провозгласил: «В Сербии победила демократия».P Официально жертвами «бархатной» революции в Белграде стали два человека и около 30 человек были ранены. Таким образом, ее можно считать типичным государственным переворотом, совершенным с помощью технологии ненасильственных действий. После падения Милошевича функционеры движения «Отпор» занялись активным распространением своего опыта по всему миру. Вот, что писал один из его идеологов. В современном мире есть немало авторитарных режимов, которые не соблюдают интересы своих граждан и нарушают основные права и свободы человека, что неминуемо приводит к протесту. В случае выбора ненасильственных методов борьбы активисты «Отпора» готовы поделиться своим опытом. В одиночку и в изоляции Югославия противостояла имперскому давлению Запада, выдерживая прозападный сепаратизм, санкции, войну и секретные операции. Она оставалась независимой и сохраняла экономику с ведущей ролью общественной собственности

1. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

2. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

3. Основные права и свободы Российских граждан

4. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

5. Основные прав и свободы человека и гражданина

6. Захист прав і свобод людини та карний процес
7. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни
8. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

9. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

10. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

11. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

12. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

13. Основные политические права и свободы граждан

14. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

15. Основні механізми кривошипних машин

16. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

17. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

18. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

19. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

20. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

21. Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации

22. Правові відносини між батьками та дітьми
23. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок
24. Механізм та біологічне значення запалення

25. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

26. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

27. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

28. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

29. Развитие института прав и свобод человека и гражданина в России

30. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

31. Политические права и свободы граждан

32. Права и свободы человека и гражданина

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

33. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

34. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

35. Волейбол. Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий ("от простого к сложному", "от простого к неизвестному», "от освоенного к неосвоенному")

36. Основные правила грамматики русского языка

37. Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

38. Конституционные права и свободы в ФРГ
39. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции Российской Федерации
40. Развитие международных прав и свобод человека

41. Юридическая ответственность физических лиц за нарушение прав и свобод других граждан

42. Личные права и свободы гражданина по Конституции РФ

43. Основные права человека

44. Права и свободы человека и гражданина, защита прав и свобод человека и гражданина

45. Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

46. Интернет маркетинг: основные правила

47. Основні правові системи сучасності

48. Права и свободы граждан при производстве обыска

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Понятие прав и свобод человека

50. Права и свободы человека и гражданина

51. Понятие прав и свобод человека и гражданина

52. Колонтитулы, основные правила их набора и размещения

53. Конституционная защита прав и свобод личности

54. Личные права и свободы человека и гражданина
55. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві
56. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

57. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

58. Основные правила составления документов

59. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий

60. Деятельность милиции по обеспечению прав и свобод граждан

61. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте

62. Конституционное право на свободу слова в РФ

63. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации

64. Личные права и свободы граждан

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ

66. Международные нормы и стандарты по обеспечению прав и свобод человека

67. Обеспечение прав и свобод в уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел

68. Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

69. Ограничение прав и свобод человека

70. Осуществление личных прав и свобод
71. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование
72. Понятие и виды гарантий реализации прав и свобод осужденных к лишению свободы

73. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

74. Права женщин как основные права человека

75. Права и свободы политических партий. Получение разрешения на хранение, ношение и использование оружия

76. Права и свободы человека в различные периоды развития Беларуси

77. Права и свободы человека и гражданина

78. Права и свободы человека и гражданина

79. Право на свободу и личную неприкосновенность

80. Преступления против политических, социальных прав и свобод человека и гражданина, семьи и несовершеннолетних

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

82. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека

83. Система механизмов обеспечения и защиты прав и свобод

84. Соотношение норм международного права и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспективы

85. Судебная защита прав и свобод личности в Республике Беларусь

86. Основные правила орфографии английского языка
87. Основные правила оформления схем
88. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

89. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

90. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

91. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі

92. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

93. Основні теорії мотивації. Картини людини в теоріях мотивації

94. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

95. Права и свободы человека и гражданина: история вопроса и современность

96. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки

97. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

98. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

99. Джон Локк о правах и свободах личности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.