Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право власності в англо-американській правовій системі

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ВСТУП Основні принципи англо-американського права власності були закладені, розвивалися й удосконалювалися протягом декількох сторіч і продовжують зберігати своє значення, незважаючи на появу нових правових актів, що регулюють відносини власності, і нових форм власності. Правові норми й англо-американському праві характеризуються високою стабільністю ( дотепер продовжують діяти деякі нормативні акти й прецеденти, що відносяться до глибокого середньовіччя) і ефективністю в практичному застосуванні. При цьому вивчення багатовікового досвіду правового регулювання відносин власності в англійському праві (основні положення якого були сприйняті й розвинені правом американським) досить корисно з погляду можливості наступного використання деяких його положень у вітчизняному законодавстві про власність, що й нині перебуває в стадії становлення; безумовно, не за допомогою сліпого копіювання, а з урахуванням специфіки економічного й соціально-політичного ладу в країні, історичних особливостей формування української правової системи. Вивчення англо-американського права, поза всяким сумнівом, може сприяти встановленню цивілізованого правового порядку використання й здійснення контролю над розподілом матеріальних і інших благ, що є досить актуальним завданням для сучасного українського суспільства. Основною метою роботи є дослідження права власності як одного з основних інститутів в англо-американській правовій системі. Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання: - дослідити історичний розвиток та становлення інституту права власності в країнах англо-американської правової системи; - дати характеристику інституту права власності в Англії, США та інших країнах англо-американської правової системи у наш час; - дослідити такий феномен як довірча власність; - проаналізувати положення англо-американського права по відношенню до законодавства України, дослідити практику застосування нових для вітчизняного законодавства норм. Об’єкт дослідження: право власності як ключовий інститут цивільного права. Предметом дослідження є інституту права власності в англо-американській правовій системі. Методологічною базою дослідження є наступні методи: порівняльно-правовий, історичний, метод аналізу та синтезу та інші. Основою для теоретичного дослідження стали роботи Бермана Г. Д., Богатых О.А., Бушуева А.Ю., Макарової О.А., Попондопуло В.Ф., Коновалова А. В., Осакве К., Пятина С.Ю., Шимона С. І. та інших. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ В англо-американській правовій системі важливо розмежовувати поняття речі (res) і права на річ, тобто права володіння, інтересів, пред'явлення вимог і т.д. Дане розмежування представляється важливим з погляду розуміння права власності, яке складається з юридичних відносин між людьми із приводу речей. Аналізуючи історичні передумови формування інституту права власності, треба привести висловлення класика англійської правової думки – І. Бентрама: &quo ;Право власності й закон народжуються й умирають разом. Поки не були створені закони, не існувало права власності&quo ;.

Дж.Криббет підкреслює різноманіття об'єктів права власності, які можуть бути рухомими й нерухомими, відчутними й невловимими. Характерним для західного мислення є ототожнення поняття власності із приватною власністю; незважаючи на розвиток і поширення державних інтересів, що проявляються в державному володінні об'єктами власності, зберігається домінуюча ідея приватного індивідуального відношення до речі. Однак, ідея ця властива не тільки західної думки й не є продуктом пізніших цивілізацій, вона є універсальною для всіх часів і народів, навіть для первіснообщинного ладу, де роль законів виконували звичаї й заборони. У західноєвропейській і американській теорії права одна з важливих проблем – обґрунтування виникнення права власності, &quo ;раціоналізація&quo ; інституту права власності. Основними точками зору на цю проблему є розроблені в різний час теорії: 1) &quo ;окупації&quo ;, 2) &quo ;природнього права&quo ;, 3) &quo ;праці&quo ;, 4) легальна й 5) соціальної (суспільної) користі. На думку Дж.Криббета, переважніше остання, яка поєднує й зв'язує воєдино основні положення перших чотирьох теорій. Основне завдання права взагалі й права власності зокрема - це досягнення розумного балансу між необмеженими індивідуальними інтересами й необмеженою владою держави. Право ж приватної власності, відмітними якостями якого є універсальність і ідеальне забезпечення захисту прав індивіда, служить безпомилковим індикатором соціального прогресу в суспільстві, оскільки виникає в силу причин суспільного характеру й підкоряється у своєму розвитку соціальним законам. Поділ речей на рухомі й нерухомі носить досить умовний характер: у старому англійському загальному праві основну роль у поділі цих видів об’єктів права власності відіграла не природа речей, а процедура реалізації права на річ, зокрема її відчуження. Але це розмежування має разом з тим істотне значення в силу відмінності в правовому регулюванні відносин із приводу рухомої й нерухомої власності. Важливою відмітною ознакою першої від останньої служить те, що не важко, як правило, визначити первісного власника рухомої речі в силу її відносної недовговічності, у той час як установити первісного правочинного власника нерухомості (зокрема, земельної ділянки) звичайно вкрай складно, якщо взагалі можливо, через величезну далекість у часі від наших днів перших юридично значимих дій із приводу даного об'єкта нерухомості. Історично право власності на землю в Англії зв'язується з поняттям володіння (seizi ), що відповідало безумовному праву власності й зв'язувалося з &quo ;закріпленням&quo ; феодала за землею. Відповідно до точки зору вчених, володіння є більшою мірою соціальним фактом, відношенням навколишніх до прав індивіда стосовно речі. Фактичним підтвердженням права володіння річчю відповідно до історичної традиції є титул, що характеризує обсяг прав індивіда на дану річ. Титульні права можуть зазнати порівняльної характеристики: у будь-якій суперечці із приводу речі досить, як правило, довести наявність &quo ;кращого титулу&quo ;. При з'ясуванні суперечки абсолютний характер титулу виявляється рідко, оскільки це не викликається практичною необхідністю, але й у випадку визначення абсолютного характеру титулу подібний висновок у значній мірі відносний.

Проте визначення абсолютного характеру титулу має практичне значення - цьому поняттю в англо-американському праві відповідає поняття &quo ;права власності&quo ; у звичному для континентального права значенні цього терміна (ow ership), яке характеризується як сукупність прав на річ, достатня для того, щоб навколишні мали підстави (і необхідність) вважати, що дана річ належить конкретному індивідові, і яке в системі правових титулів стосовно нерухомості буде виражатися в &quo ;безумовному необмеженому праві власності&quo ; ( ee simple absolu e). Треба підкреслити основну відмінність між поняттями інституту права власності на нерухомість, що розвилися на основі двох головних правових систем Заходу – загального права й цивільного римського права (на базі останнього сформувалося континентальне право Європи). Для цивільного права характерне розуміння права власності як &quo ;домініума&quo ;, абсолютного права власності. Хоча їм передбачаються й інші права із приводу землі, ідея &quo ;домініума&quo ; тією чи іншою мірою є присутньою у всіх правових інститутах, пов'язаних з відносинами власності. Напроти, загальне право пішло шляхом створення системи речовинно-правових титулів (es a es) на нерухомість. Ця система історично була дітищем феодального ладу, коли верховний володар і власник усіх земель у державі – монарх – наділяв земельними ділянками васалів, що передавали свої права на землю в тому або іншому обсязі іншим, нижчестоящим феодалам; таким чином, ланцюг власників (користувачів) земельної ділянки міг бути досить великим. При цьому кожний власник (користувач) мав не право власності на землю, а лише той або інший речовинно-правовий титул. Для англійського загального права став властивим цілий ряд специфічних прав на нерухомість, таких, як вичікувальна власність (remai der), реверсія й інші, здійснення яких зв'язувалося з певними умовами. В історичному нарисі системи речовинно-правових титулів, ця система історично склалася як визнана сприяти реалізації інтересів абсолютної монархії й феодального суспільства. На чолі сходів суб'єктів речовинно-правових титулів стояв король як верховний феодал: наступним розташовувався &quo ;головний власник&quo ; ( e a i capi e), тобто феодал, якому монарх безпосередньо передав у володіння землю: далі - &quo ;проміжні&quo ; власники лорди: на останньому й нижчому щаблі сходів - власник, що використовував землю в сільськогосподарських цілях як засіб виробництва, тобто по її прямім призначенню ( e a i demes e). У феодальному суспільстві існувало вільне й невільне володіння землею: перше носило аристократичний характер, його суб'єктами були феодали, що розташовувалися на різних щаблях названих вище сходів речовинно-правових титулів. Залежно від характеру діяльності феодала підстави придбання вільного володіння розділялися на чотири основні види, зв'язані: 1) з лицарською службою в королівському війську. 2) зі службою при дворі, 3) з духовною службою й 4) з використанням землі як засобу виробництва, тобто для забезпечення державного апарата засобами існування. Крім основних прав і обов'язків власника землі на правах вільного володіння у феодальному суспільстві існував комплекс додаткових прав і обов'язків.

Имеется в виду один из временных «дворцов» англосаксонских королей, о которых уже говорилось. Слово villa в то время обозначало уже не только усадьбу богача, но и обычное сельское поселение. 545 По обычаю древней церкви, ирландские монахи отказывались от всякой собственности, а тем, что у них было, владели совместно. 546 Как и вся церковь, опора была сделана из дерева. 547 31 августа. Айдан был епископом Нортумбрии в 634-651 гг. 548 Финан был епископом в 651-661 гг. 549 «О временах» или «Об исчислении времен» (De temporibus ratione) одна из самых известных работ Беды, в которой он обосновывает систему летосчисления от Рождества Христова и римскую Пасху. 550 Отношение Беды к ирландцам значительно мягче, чем к бриттам, которые также придерживались «неправильных» обычаев. Это объясняется тем, что они приняли деятельное участие в христианизации его родной провинции, а также тем, что он лично общался с ирландскими монахами и знал об их благочестии и религиозном рвении. Позже, несмотря на то, что ирландцы приняли католическую Пасху, раскол между двумя церквами усилился, и в XII в., накануне завоевания Ирландии, некоторые английские авторы даже отказывали ирландцам в праве называться христианами. 551 1 Тим. 2:5. 552 Возможно, убеждение в том, что всеобщее воскрешение произойдет в воскресенье, заимствовано из сочинений папы Григория, в частности из его «Гомилий на Книгу Иезекииля». 553 Сигберт правил восточными англами в 631-634 г

1. Право власності на землю в Запорозьській Січі

2. Право власності юридичних осіб

3. Гражданское и семейное право феодальной Англии

4. Засоби цивільно-правового захисту права власності

5. Право власності в цивільному праві

6. Право власності на землю
7. Право власності на нерухоме майно
8. Прецедент в англійському праві

9. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

10. Соотношение административного права со смежными отраслями права

11. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

12. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

13. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

14. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права

15. Понятие права, правого статуса личности. Классификация прав человека

16. Административное право как отрасль российского права

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Финансовое право как отрасль российского права

18. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ билеты по конституционному праву РФ - по курсу, по конституционному праву - государственные, по уголовному праву - по курсу. Всё за 2002 год - свеженькое на момент закачки.

19. Понятие и предмет регулирования, нормы, правоотношение, источники конституционного права РФ как отрасли права

20. Право собственности и вещные права

21. Авторське право та суміжні права

22. Гражданское право, как отрасль частного права
23. Защита прав человека в международном праве
24. Место гражданского права в системе отраслей права. Признание сделки недействительной

25. Наследственные права в международном частном праве

26. Понятие трудового права Украины как области права

27. Право на иск и право на предъявление иска

28. Право собственности как вещное право

29. Развитие интеллектуальных прав в российском гражданском праве применительно к цифровым сетям

30. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

31. Финансовое право как самостоятельная отрасль права

32. Право убежища и международное право

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Государство и право Англии в средние века

34. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

35. Особенности воздействия инквизиции на систему европейского права

36. Право колективної власності

37. Громадянське суспільство в правовій системі

38. Захист прав інтелектуальної власності
39. Избирательное право и виды избирательных систем в зарубежных странах
40. Місце адміністративного права в правовій системі

41. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

42. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

43. Право інтелектуальної власності

44. Право промислової власності

45. Право спільної сумісної власності подружжя

46. Сравнительная характеристика систем наказания в уголовном праве зарубежных стран

47. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

48. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

49. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

50. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

51. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

52. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

53. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

54. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании
55. Административное право
56. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

57. Административное право (шпаргалка)

58. Государственное и административное право (Контрольная)

59. Проблемы избирательного права современной России

60. Административное право РБ

61. Граждане как субъекты международного права

62. Административно право (шпаргалки)

63. Административное право РФ

64. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

65. Арбитражное процессуальное право

66. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

67. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

68. Банковское право (Контрольная)

69. Шпаргалка по банковскому праву

70. Гражданское право
71. Гражданское право - сделки
72. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

73. Авторское право

74. Авторское право

75. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

76. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

77. Гражданское общество и право по Гегелю

78. Гражданское право (Контрольная)

79. Гражданское право (Контрольная)

80. Гражданское право (Шпаргалка)

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

81. Гражданское право РФ

82. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

83. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

84. Гражданское право

85. Гражданское, торговое и международное частное право

86. Защита прав потребителя
87. Наследственное право: завещание
88. Объекты Гражданского права

89. Ответственность в гражданском праве

90. Понятие гражданского права как отрасли права

91. Права ребенка

92. Право собственности на квартиру и жилой дом

93. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

94. Пределы осуществления гражданских прав

95. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

96. Собственность и право собственности

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

98. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

99. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.