Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіКонтрольна робота з дисципліни: “Методологія та організація наукових досліджень&quo ;Виконала: студентка 6 курсу (з. ф. н) спеціальність МЗЕД Перепада Алла Перевірив: Викладач Дунда С.П.Київ - 2009 ЗмістСтруктура побудови науково-дослідницької діяльності в Україні Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів Наукові кадри та їх підготовка Список використаної літератури Структура побудови науково-дослідницької діяльності в Україні Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) вищих навчальних закладів України є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. Поняття &quo ;науково-дослідницька діяльність студентів&quo ; включає в себе два взаємопов'язаних елементи: • навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості; • наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів і викладачів. Для НДДС вищих навчальних закладів характерним є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів наукової роботи студентів, що реалізуються в навчальному процесі та поза-навчальний час. Це забезпечує їхню участь у науковій діяльності протягом усього періоду навчання, тісно пов'язану як із науково-дослідницькою діяльністю, що проводиться підрозділами ВНЗ, так і з громадською діяльністю. Зміст і структура НДДС забезпечує послідовність її засобів і форм відповідно до логіки і послідовності навчального процесу, що зумовлює спадкоємність її методів і форм від курсу до курсу, від кафедри до кафедри, від однієї дисципліни до іншої, від одних видів занять до інших, поступове зростання обсягу і складності набутих студентами знань, умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи. Реалізована в комплексі науково-дослідницька діяльність студентів забезпечує вирішення таких основних завдань: • формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження; • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму; • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань; • прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності; • розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; • необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань; • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця; • створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у стінах вищого навчального закладу резерву вчених, дослідників, викладачів. Науково-дослідницька діяльність студентів - це системне утворення, яке має свою структуру, зміст і форми. У вищих навчальних закладах склалася певна структура НДДС: проректор з наукової роботи - рада НДДС інституту, рада студентського науково-творчого товариства (СНТТ) факультету (факультетів), СНТТ кафедри (кафедр.)

(див. рис.1.3). Наукове керівництво СНТТ здійснюється науковим керівником, який обирається вченою радою вищого навчального закладу. Голова (з числа студентів) і члени ради СНТТ призначаються і затверджуються наказом ректора по інституту. Рада СНТТ вузу: • створює факультетські ради СНТТ і керує ними. Організовує разом з факультетськими СНТТ гуртки, творчі секції, бюро та ін.; • інформує громадськість інституту про роботу СНТТ; • щорічно організовує підсумкові студентські наукові конференції; • організовує і проводить внутрівузівський конкурс студентських наукових робіт, контролює діяльність гуртків, студій на кафедрах; • організовує виставки і презентації кращих наукових праць студентів; • забезпечує участь студентів у регіональних та всеукраїнських конкурсах, оглядах, конференціях, олімпіадах; • сприяє широкому впровадженню результатів студентських робіт у практику, публікуванню статей, тез доповідей у наукових збірках; • організовує взаємодію СНТТ інституту з іншими ВНЗ, закладами освіти, культури та ін. • морально та матеріально заохочує студентів, які ефективно здійснюють науково-дослідницьку діяльність. Рада СНТТ інституту працює в тісному зв'язку з СНТТ факультетів і кафедр. Залучення студентів до науково-дослідницької діяльності здійснюється через академічну групу. На початку навчального року на стаціонарі, під час настановної сесії на заочному відділенні в групах, на курсах і факультетах проводяться бесіди про науково-дослідницьку діяльність, де висвітлюються найзначніші досягнення студентів за минулі роки, подається докладна інформація щодо запланованої наукової тематики інституту, факультетів, кафедр. Зміст і форми НДДС відповідають основним напрямам науково-дослідницької діяльності вищого навчального закладу, базою її організації і проведення є кафедри. У керівництві НДДС беруть участь висококваліфіковані викладачі ВНЗ. Зміст і характер НДДС визначаються: а) проблематикою дослідницької і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, інституту; б) тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій співпраці з закладами культури, освіти, з усіма профільними для ВНЗ установами та організаціями; в) умовами дослідницької роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливістю отримання необхідних документів, наявністю комп'ютерної техніки; забезпеченням НДДС науковим керівництвом та ін. Науково-дослідницька діяльність студентів ВНЗ здійснюється за трьома основними напрямами: • науково-дослідницька робота, що є невід'ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів; • науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах СНТТ - у гуртках, проблемних групах (лабораторіях), перекладацьких та інформаційних студіях, фольклорних експедиціях та ін.; • науково-організаційні заходи; конференції, конкурси та ін. Науково-дослідницька робота студентів у межах навчального процесу є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи: • написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізацій та за вибором; • виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; • виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики, на замовлення підприємств, установ, організацій, закладів культури тощо; • розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів (глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо); • підготовка і захист курсових та дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою наукових досліджень спеціальних кафедр.

Методика постановки і проведення НДДС у навчальному процесі визначається специфікою ВНЗ, його науковою і матеріально-технічною базою, набутими традиціями. Для проведення цієї роботи студенти отримують робоче місце в лабораторії кафедри, комп'ютерному класі, бібліотеці. У деяких вищих навчальних закладах навчально-дослідницькій роботі передує спеціальний курс з основ організації та методики проведення наукових досліджень, з організації бібліографічної та патентно-ліцензійної діяльності. Чітка організація НДДС у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню студентами спеціальних навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати власну думку щодо кожної дисципліни. При цьому особлива увага приділяється залученню студентів до збору, аналізу та узагальнення кращого практичного досвіду, проведення соціологічних та експериментальних досліджень, підготовки доповідей і повідомлень. Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. Нею передбачається: • участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих секцій, лабораторій та ін.; • участь студентів у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів, комп'ютерного центру із закладами культури, освіти тощо; • робота в студентських інформаційно-аналітичних та культурологічних центрах, перекладацьких бюро; • рекламна, лекторська діяльність та ін.; • написання статей, тез доповідей, інших публікацій; найпоширенішою формою організації НДДС є наукові гуртки, секції, студії, бюро, центри. Кожний із них являє собою невеликий (10-15 осіб) творчий студентський колектив, який працює над однією або кількома суміжними науковими темами, за планами, що складаються на семестр або навчальний рік. Науковим підрозділом керує викладач, помічником якого є студент. НДДС диференціюється залежно від курсу навчання, спеціальності та спеціалізації. Якщо напрям дослідження має міжкафедральний характер, здійснюється спільне керівництво НДДС викладачами кількох кафедр. Художньо-творча діяльність студентів здійснюється практично в усіх вищих навчальних закладах і особливо в музичних, театральних ВНЗ, на творчих факультетах інститутів культури в таких формах: • робота у творчих секціях і студіях (літературній, композиції, режисури, живопису, скульптури та ін.); • участь у концертах, конкурсах, виставках на рівні ВНЗ, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях; • виступи на радіо, на телебаченні, в пресі; • розробка сценаріїв, постановчих матеріалів, підготовка і показ спектаклів, піоу-програм, тематичних вечорів та ін. Цей напрям НДДС забезпечує тісний зв'язок з творчими організаціями, самодіяльними колективами, закладами дозвілля, сприяє постійному вдосконаленню художньої майстерності і ефективному використанню творчого потенціалу студентської молоді. Студенти, які досягли значних успіхів у науково-дослідницькій діяльності, можуть працювати за індивідуальним графіком виконання навчального плану в межах установленого терміну навчання.

В цих нарисах ми зосереджумося саме на наукових нтерпретацях проблем становлення укрансько нац  нацоналзму, нтерпретацях, що дають змогу повернути цим проблемам  вдповдним дослдженням статус наукових. Друга тема це формування загальнотеоретичних поглядв на нацю та нацоналзм в укранськй нтелектуальнй традиц  сучасному суспльствознавств. Ми вже згадували про те, що укранський нацоналзм й укранська наця як сторичн явища цлком вдповдають, на нашу думку, певним тенденцям загальносвтового розвитку   конкретносторичним втленням цих тенденцй. Вдповдно, теоретичн й емпричн дослдження «укранського варанта» становлення й функцонування нац та нацоналзму вдповдають висновкам  узагальненням, що були сформульован певними дослдницькими школами  напрямами на основ аналзу вропейського чи свтового сторичного досвду. Зрозумло, цю подбнсть можна пояснити «вториннстю» укранського варанта нацогенези стосовно «передових» нацй, нтелектуальними запозиченнями тощо

1. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

2. Організація і методика аудиту грошових коштів

3. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

4. Міжнародні фінансові організації та їх роль

5. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

6. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку
7. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні
8. Організаційні форми інноваційної діяльності

9. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

10. Організація патопсихологічного дослідження

11. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

12. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

13. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

14. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

15. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

16. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

17. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

18. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

19. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

21. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

22. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
23. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
24. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

25. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

26. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

27. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

28. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

29. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

30. Організація обліку в магазині "Світанок"

31. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

32. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

34. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

35. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

36. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

37. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

38. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
39. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
40. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

41. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

42. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

43. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

44. Товарна структура організації маркетингових служб

45. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

46. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

47. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

48. Світова організація торгівлі: цілі та функції

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

49. Україна та міжнародні економічні організації

50. Економічні та правові основи управління організацією

51. Кризове явище функціонування та розвитку організації

52. Організаційна структура підприємства

53. Організаційна структура управління підприємством

54. Організація та нормування праці в операційному менеджменті
55. Організація ярмарок та аукціонів
56. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

57. Формування організаційних структур управління підприємством

58. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

59. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

60. Організація і структура наукових досліджень

61. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

62. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

63. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

64. Організаційна структура митної системи України

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

65. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

66. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

67. Основні організаційні форми та види туризму

68. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

69. Зміст поточних планів та організація їх розробки

70. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
71. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
72. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

73. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

74. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

75. Анатомия и физиология как науки, изучающие структуры и функции человека

76. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

77. Організація праці

78. Структура школьного курса экономики и методика его преподавания

79. Організаційна система управління природокористуванням України

80. Організація оплати праці на підприємстві

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы

81. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

82. Організація обліку грошових коштів

83. Організація евакуаційних заходів

84. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

85. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

86. Організація біржової торгівлі
87. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
88. Організація діяльності "ПриватБанку"

89. Організація кредитної роботи в комерційному банку

90. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

91. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

92. Організація охорони праці на виробництві

93. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

94. Організація охорони праці на виробництві

95. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

96. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

97. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

98. Внутрішній аудит організації

99. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

100. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.