Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адвокатура України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Вступ 1. Спілка адвокатів України 2. Підготовка захисником апеляційної скарги 3. Кодекс адвокатської етики: основні поняття Висновок Література Задачі Вступ Реальна можливiсть здiйснення, а також захисту основних прав людини кожною конкретною особою забезпечується перш за все юридичними механiзмами держави. Iншими словами, основними гарантiями прав людини повиннi бути нацiональне законодавство i сама держава, на територiї якої проживає людина. Адвокатура як важливий iнcтрумент демократії повнiстю вiдповiдає вимогам спецiального правового iнституту громадянського суспiльства. Без iснування iнституту адвокатури просто неможливi створення правової держави, забезпечення гарантiй захисту прав людини. Предметом курсу &quo ;Адвокатура Украiни&quo ; є вивчення закономiрностей органiзацii адвокатури, шляхiв демократизацiї її дiяльностi, правового статусу адвокатури в системi opгaнiв Української держави. Така спрямованiсть курсу створює можливiсть поряд iз загальнонауковими та спецiальними науковими методами широко використовувати сучасну методологiю пiзнання та вдосконалення соцiально-правової дiяльностi, яка дає змогу визначити та описати систему адвокатури в єдностi та взаємозумовленостi елементiв, якi її утворюють. Унаслiдок цього курс набуває статусу комплексної теоретико-практичноi та прикладноi дисциплiни, яка вивчає у рамках єдиної систем и юридичної пiдготовки самостiйну, недостатньо розроблену галузь суспiльних знань, що стосується дiяльностi opгaнiв адвокатури. Розглянуті питання стосовно адвокатських спілок, підготовка захисником апеляційної скарги, кодекс адвокатської етики. 1. Спiлка адвокатiв України Органiзацiйне оформлення Української адвокатури фактично розпочалося зi створення у 1990 р. Спiлки адвокатiв України. Це адвокатське об'єднання є найбiльшим в Українi, тому заслуговуе на особливу увагу. Громадська органiзацiя &quo ;Спiлка aдвокатів Укрaїни&quo ; (далi Спiлка) - добровiльна, професiйна, незалежна, самоврядна вса Українська органiзацiя aдвокатів Укрaїни. Мета створення Спiлки: об'єднання зусиль aдвoкaтів Укрaїни у сприяннi формуванню демократичної правової держави; пiдвищення рiвня правової допомоги, що надається громадянам, пiдприемствам, установам, органiзацiям, у тому числi iноземним фiзичним i юридичним особам; пiдвищення ролi й авторитету адвокатури в суспiльствi тадержавi; вдосконалення законодавчого регулювання дiяльностi адвокатури; сприяння досягненню адвокатурою повної самостiйностi i самоврядування; захист законних iнтepeciв членiв Спiлки; поширення iсторичних традицiй Української адвокатури; сприяння розвитку i поглибленню мiжнародних зв'язків aдвoкaтiв. Спiлка та її регiональнi вiддiлення в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Києвi та Севастополi є юридичними особами, мають самостiйний баланс та рахунки в банкiвських установах, печатки, штампи i можуть мати власну символiку. Вiддiлення Спiлки керується у своїй дiяльностi власним Положенням, що приймається вiдповiдно до Примiрного положення та затверджується Правлiнням Спiлки. Вiддiлення Спiлки рееструеться в порядку, встановленому законодавством.

Спiлка є неприбутковою органiзацiєю, веде статистичну звiтнiсть та подає фiнансовим органам декларацiю та звiти про свої доходи i витрати згiдно з чинним законодавством. Спiлка взаємодiє з державними органами, громадськими органiзацiями, зарубiжними та мiжнародними органiзацiями. Спiлка ставить перед собою тaкi завдання: а) сприяти роз витку демократичних засад дiяльностi адвокатури, удосконаленню й органiзацiйної структури, пiдвищенню престижу адвокатської професії, створенню належних умов для активної професiйної i громадської дiяльностi адвокатiв, впровадженню науково-технiчних засобiв у їх роботу; б) вносити пропозиції, що випливають з мети дiяльностi Спiлки, до opгaнiв влади та управлiння; в) забезпечувати захист соцiальних та професiйних прав i законних iнтepeciв членiв Спiлки; захищати iнтереси членiв Спiлки у державних органах, громадських та iнших органiзацiях, зокрема, у квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiях адвокатури i Вищiй квалiфiкацiйнiй комісії адвокатури; г) сприяти пiдвищенню квалiфiкацiї й обмiну досвiдом робот и адвокатiв, вивчати й узагальнювати адвокатську практику, забезпечувати членiв Спiлки методичною лiтературою, що видається Спiлкою; д) пропагувати неухильне дотримання норм адвокатської етики; е) сприяти науковiй розробцi питань, пов'язаних з дiяльнiстю адвокатури, усуненню недолiкiв у правозастосовнiй дiяльностi; є) розвивати мiжнароднi зв'язки, обмiн професiйним доcвiдом, спiвробiтництво з рiзними мiжнародними органiзацiями, всебiчно сприяти iмплементацiї мiжнародних норм i стандартiв адвокатської дiяльностi. Для виконання статутних завдань у встановленому законом порядку Спiлка: а) розглядає звернення членiв Спiлки, пов'язанi з порушенням їх професiйних i соцiальних прав, приниженням честi та гiдностi, а також з питань виключення з адвокатських об'єднань, направляє подання у вiдповiднi державнi, правоохороннi органи, адвокатськi об'єднання, громадськi органiзації щодо усунення виявлених порушень, представляє iнтереси членiв Спiлки; б) органiзовує науково-методичну роботу, обмiн досвiдом роботи адвокатiв; в) сприяє поширенню правових знань i правової культури через друкованi видання та iншi iнформацiйнi органи; г) вивчає правовий досвiд iнших країн i розвиває рiзнi форми мiжнародних контактів; д) встановлює нагороди i заохочує членiв Спiлки за активну роботу у Спiлцi, вносить у встановленому законом порядку пропозицiї стосовно представлення членiв Спiлки до державних нагород, почесних звань; е) сприяє оздоровленню членiв Спiлки, реалiзацiї їх соцiальних прав; є) створює фонди Спiлки, займається благодiйною дiяльнiстю; ж) для виконання своїх статутних завдань Спiлка може бути засновником iнших юридичних осiб. Спiлка створюється за принципами iндивiдуального i колективного членства. Членами Спiлки можуть бути адвокати, адвокатськi об'єднання й асоцiацiї, якi визнають Статут Спiлки, добровiльно виявили бажання вступити до Спiлки i брати участь у її дiяльностi. Почесними членами Спiлки можуть бути вченi-юристи, провiднi громадськi дiячi, особи, якi займаються адвокатською дiяльнiстю за межами України.

Прийняття у члени Спiлки здiйснюється вiддiленням Спiлки на пiдставi поданої заяви, а для колективного члена на пiдставi рiшення загальних зборiв (конференцiї). Членовi Спiлки вручаються членський квиток i значок. Членство у Спiлцi припиняється за заявою члена Спiлки, а для колективного члена - за рiшенням загальних зборiв (конференцiї); у разi анулювання адвокатського свiдоцтва, припинення адвокатської дiяльностi, кpiм випадкiв виходу на пенсiю. За порушення Статуту Спiлки член Спiлки може бути виключений з неї з'їздом, Радою, загальними зборами регiональних вiддiлень в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Києвi та Севастополi. Рiшення регiонального вiддiлення про виключення зi Спiлки може бути протягом мiсяця оскаржене у Paдi Спiлки. Вступний внесок встановлюється у розмiрi 10 % мiнiмальної заробiтної плати, щорiчнi членськi внески встановлюються в розмiрi мiнiмальної заробiтної плати на час сплати. Вiддiлення Спiлки залишають iз внecкiв, що надiйшли, 50 %, витрачаючи їх за власним розсудом для здiйснення цiлей i завдань Спiлки, решту перераховують на рахунок Спiлки aдвoкaтiв Укрaїни. Розмiр цих вiдрахувань за рiшенням з'їзду або Ради може змiнюватися. Колективнi члени сплачують вступний i щорiчний членськi внески залежно вiд кiлькостi членiв об'єднання, асоцiацiї, що є колективним членом. Iндивiдуальнi члени Спiлки та повноважнi пред ставники колективних членiв мають право: а) обирати i бути обраними до керiвних opгaнів Спiлки; б) брати участь у роботi з'їздiв, конференцiй та iнших заходах, що їх органiзовує Спiлка, як безпосередньо, так i через своїх представникiв для виконання статутних завдань; в) звертатися до Спiлки за захистом своїх соцiальних та професiйних прав, законних iнтepeciв, зокрема з приводу необг'рунтованого позбавлення права займатися адвокатською дiяльнicтю; г) одержувати вci види консультативної i методичної допомоги, яку нaдaє Спiлка, методичнi посiбники та iншi матерiали, що видаються Спiлкою; д) користуватися культурними, соцiально-побутовими та матерiальними благами, якi нaдaє Спiлка; е) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Спiлки, вносити до opгaнiв Спiлки запити i пропозицiї щодо питань, пов'язаних з її статутною дiяльнiстю, та одержувати на них вiдповiдi; є) використовувати емблему Спiлки за згодою Правлiння Спiлки, користуватись послугами створених Спiлкою пiдприємств i органiзацiй на пiльгових умовах. Член Спiлки зобов'язаний: а) дотримуватися Статуту Спiлки; б) дотримуватися норм моралi та професiйної етики; в) брати активну участь у роботi регiонального вiддiлення та органу Спiлки, до якого вiн обраний; г) сприяти втiленню в життя рiшень керiвних opгaнiв Спiлки, дбати про змiцнення авторитету Спiлки; д) своечасно сплачувати членськi внески. За актив ну участь у роботi Спiлки, вагомий внесок у розвиток адвокатської професiї iндивiдуальним членам Спiлки можуть присвоюватись почеснi звання Спiлки адвокатiв Укрїни, вони можуть заохочуватись iншими засобами, що є в розпорядженнi Спiлки, а також представлятись до державних нагород i почесних звань. Осередками Спiлки є вiддiлення Спiлки в Автономнiй Республiцi Крим, областях, містax Києвi та Севастополi, що об'єднують iндивiдуальних i колективних членiв, якi: а) реалiзують цiлi та завдання Спiлки; б) беруть участь у статутнiй дiяльностi Спiлки; в) приймають у члени Спiлки, вiдраховують та виключають iз неї; г) висувають делегатiв на з'їзд i до рiзних керiвних оргaнiв Спiлки, а також обирають представникiв у квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комісії адвокатури (голова вiддiлення Спiлки висувається до складу комісії за посадою); д) вносять пропозицiї про представлення своїх членiв до державних нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по крїнi i за кордон для вивчення правового досвiду, вносять пропозицiї з iнших питань, пов'язаних зi статутною дiяльнiстю Спiлки; е) здiйснюють матерiальне та моральне стимулювання членiв Спiлки; є) забезпечують своечасне збирання i перерахування членських внecкiв на рахунок Спiлки.

Куда, мой смелый рыцарь? Экко. А к господу богу, Лоренцо. (Оживляясь.) Тебя он знает, Лоренцо, а про меня ты скажешь, что я твой брат – маленький уродец. И когда он освятит наши мечи... Ай-ай, Лоренцо, идут твои грубияны. Я боюсь, я спрячусь. (Прячется.) Толкаясь, вваливается толпа сильно пьяных, буйно настроенных слуг ; некоторые из них входят в шляпах. Лоренцо (гневно). Шляпы долой, негодяи!.. Лежите спокойно, синьор, лежите спокойно. Пьетро. А он уже вонять начинает. Кто хочет идти целовать руку, – а я не пойду. Марно. Я предпочел бы поцеловать донну Франческу: из всех дам, которых я видел, она мне нравится больше всех. Это, видите ли, синьоры, наследственная привычка: мой дядя целовал мать герцога Лоренцо, а мне вот хочется поцеловать его жену. Смех. Лоренцо. Умоляю вас, синьор, лежите спокойно. Я вижу, как черная кровь бурлит в вашей ране, но то чужая кровь, Лоренцо. Мануччи. Ты, Пьетро, украл у меня золотую шпору, и я завтра сдеру с тебя кожу. Пьетро. А я обрублю тебе нос. Лоренцо. Прочь отсюда, негодяи! Прочь! (Наполовину обнажает шпагу.) Слуги испуганно озираются. Пьетро

1. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

2. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

3. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

4. Громадянство України

5. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

6. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
7. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
8. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

9. Історія України

10. Історія соборності України

11. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

12. Господарство України періоду утвердження капіталізму

13. Походження людини та її поява на території України

14. Історія держави та права України

15. Культура України в 30-х рока

16. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

18. Податкова політика України

19. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

20. Загальна характеристика конституції України

21. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

22. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
23. Поняття, форма та функції Конституції України
24. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

25. Суверенітет України

26. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

27. Бюджет України: актуальні проблеми

28. Державній бюджет України

29. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

30. Управління фінансами України

31. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

34. Інтеграція України у світове господарство

35. Використання трудових ресурсів Західної України

36. Міжнародний ринок туристичних послуг України

37. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

38. Особливості перехідної економіки України
39. Роль і значення АПК для господарства України
40. Авіаційний транспорт України

41. Чорна металургія України

42. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

43. Банківська система України

44. Механізм кредитування банками України

45. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

46. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

47. Закон україни про міліцію

48. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

49. шпори з цивільного права України

50. Заповідники України

51. Культура та побут населення України

52. Легка промисловість України i транспорт

53. Сільське господарство i харчова промисловість України

54. Електроенергетика України
55. Регіональний розвиток харчової промисловості України
56. Зародження партійно-радянської преси України

57. Проблеми золотоносності надр України

58. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

59. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

60. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

61. Аграрне право України

62. М.О. Скрипник - видатний діяч України

63. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

64. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

65. Ліквідність банківської системи України

66. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

67. Національний банк України

68. Національний банк України та особливості його функціонування

69. Проблеми функціонування фінансових бірж України

70. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
71. Структура страхового законодавства України
72. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

73. Фондовий ринок України

74. Формування та розвиток банківської системи України

75. Банки на валютному ринку України

76. Банківська система України

77. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

78. Законодавча база України про охорону праці

79. Мохоподібні України

80. Чинники процесу антропогенезу на території України

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

81. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

82. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

83. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

84. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

85. Сучасний стан сільского господарства України

86. Кращі дерева України
87. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
88. Організація обліку власного капіталу підприємства України

89. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

90. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

91. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

92. Законодавство України про цивільну оборону

93. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

94. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

95. Характеристика рекреаційних ресурсів України

96. Хімічна промисловість України

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Регіональна економіка промисловості України

98. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

99. Географічне положення України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.