Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Заохочення працівників як метод управління персоналом

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Кам`янець – Подільський національний університет ім. Івана Огієнка Економічний факультет Курсова робота з дисципліни: «Економіка праці і соціально-трудові відносини» на тему: «Заохочення працівників як метод управління персоналом» Кам`янець – Подільський 2010 ЗМІСТВступ Розділ І Теоретичні аспекти управління персоналом 1.1 Управління персоналом в сучасній ретроспективі 1.2 Методи управління персоналом 1.3 Стилі управління 1.4 Теорії управління персоналом Розділ ІІ Практичне значення заохочення працівників як методу управління 2.1 Поняття і види заохочення 2.2 Поняття мотивації як одного з видів заохочення Розділ ІІІ Заходи підвищення ефективності заохочення персоналу як методу управління персоналом 3.1 Нестандартна мотивація – як один із механізмів підвищення ефективності діяльності персоналу 3.2 Як краще заохочувати працівників Висновки і пропозиції Список використаних джерелВСТУПАктуальність теми. В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Україні, неефективне використання людських ресурсів, від діяльності яких значною мірою залежить підйом вітчизняної економіки, підвищення добробуту та якості життя громадян, призводить до зниження продуктивності праці, відсутності відповідного прибутку, скорочення бюджету і ВВП. Ключовим фактором успіху у вирішенні даної проблеми є мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства. Проблему здійснення мотиваційної діяльності на підприємствах розглядали у своїх роботах такі вчені-економісти: А. Сміт, Ф. Тейлор, Г. Емерсон, Е. Мейо; всесвітньо відомі автори теорій мотивації – А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, В. Оучи, В. Врум, С. Адамс, а також зарубіжні та вітчизняні вчені – А. Афонін, Д. Богиня, В. Гриньова, М. Дороніна, Г. Дмитренко, А. Єгоршин, А. Колот, О. Новікова, В. Онікієнко, Г. Цехановецький. Однак у процесі інноваційно-структурної перебудови економіки України змінюються потреби, цінності, мотиваційна природа людини. Недостатньо дослідженими є питання, що стосуються управління мотиваційним процесом працівників, виявлення потреб персоналу, які переважають у певний момент, ціннісних орієнтацій у сфері праці, змін у структурі мотивів трудової діяльності з метою прогнозування їхнього розвитку і впливу на виробничі результати. У зв'язку з цим невирішеними залишаються проблеми визначення найбільш дієвих у даний період важелів впливу на персонал, розробки і впровадження на вітчизняних підприємствах стимулюючих систем, які встановлюють тісний зв'язок між оплатою праці робітника й ефективністю його діяльності, кваліфікацією, діловими якостями, особистою ініціативою та сприяють найбільш повному задоволенню його актуальних потреб і дозволяють модифікувати поведінку в необхідному для підприємства напрямку, що веде до досягнення високих виробничих результатів. Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування підходів до ефективного стимулювання працівників підприємств на основі комплексної оцінки результатів їхньої праці. Поставлена мета вимагала вирішення в ході виконання роботи наступних завдань: визначення сутності та змісту мотивації праці на основі аналізу й узагальнення існуючих мотиваційних теорій, теоретичних і практичних підходів; узагальнення сучасних методів матеріального і нематеріального стиму-лювання трудової активності як важливого фактора мотивації праці; обгунтування заохочення працівників як методу управління персоналом; обґрунтування матеріальних стимулів у системі факторів, що спонукають працівників до результативної праці, їхніх можливостей стимулювати активізацію трудової діяльності; Об'єктом дослідження є процес заохочення працівників як метод управління персоналом.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи з організації прийняття практичних рішень щодо заохочення праці персоналу підприємства. Методи дослідження: глибокий аналіз літературних джерел по даній темі, метод аналізу і синтезу, аналітичний метод і метод абстрагування. Розділ І Теоретичні аспекти управління персоналом 1.1 Управління персоналом в сучасній ретроспективі Менеджер по персоналу - професія молода. Як різновид діяльності менеджера вона зародилася наприкінці минулого століття. Поява фахівців по роботі з персоналом, що мають підготовку в області промислової соціології і психології, означало справжню революцію в традиційних формах кадрової роботи. Якщо до цього кадрова робота була функцією лінійних керівників різного рівня і рангу, а також працівників (і керівників) кадрових служб, що займаються облікової, контрольною і адміністраторською діяльністю, то виникнення управлінської (штабної) функції, пов'язаної з забезпеченням належного рівня кадрового потенціалу організації, істотно розширило діапазон задач і підвищило значення цього напрямку менеджменту. Саме з появою управління персоналом як спеціалізованої штабної діяльності в системі сучасного менеджменту пов'язане становлення кадрового менеджменту, що поступово інтегрує і трансформує сформовані форми кадрової роботи. Важливим етапом цього процесу стали асиміляція ідей системного підходу, розробка різних моделей організації як системи - не тільки функціонуючої, але і такої, що розвивається, - на основі яких сформувався новий підхід у кадровому менеджменті - управління людськими ресурсами. Становлення форм спільної творчої діяльності пов'язано з трансформацією історично їй попередніх форм організації спільної діяльності: спільно-послідовної, спільно-взаємодіючої, спільно-індивідуальної. Саме в такій послідовності в ХХ ст., як показує досвід менеджменту різних організацій у розвинутих країнах, відбувається розвиток основних форм спільної творчої діяльності. Цей процес, якщо його розглядати в рамках організаційно-культурного підходу, можна інтерпретувати як фази становлення партиципативної організаційної культури, а ті трансформації, що перетерплювали бюрократична, органічна і підприємницька культури, послідовно генерували парадигми кадрової роботи в менеджменті капіталістичних країн. Розкриємо логіку цього історичного процесу організаційно-культурної еволюції. Технократичний підхід, що корениться у філософії позитивізму, був перенесений (найбільш відома фігура в цьому підході - Ф. Тейлор) у практику організації виробничих і трудових процесів у зв'язку з різко зрослою потребою підвищення ефективності діяльності великомасштабних виробничих систем, орієнтованих на випуск серійної масової продукції. Працівник у подібного роду людино-машинних системах трактувався як &quo ;гвинтик&quo ;, і проблема оптимізації функціонування таких технологій зважувалася на шляхах раціоналізації соціально-виробничих зв'язків і трудових процесів за рахунок використання більш ефективних механізмів контролю і винагороди. Кінцева мета раціоналізації - підвищити рівень експлуатації всіх елементів (у тому числі і &quo ;людського матеріалу&quo ;) цих систем.

Негативні соціальні наслідки подібного роду раціоналізації, особливо в кризових ситуаціях (у першу черга, в умовах воєн), ріст продуктивності праці за рахунок впровадження елементів його наукової організації, стали очевидні уже в другій половині 20-х рр. і породили серію соціальних експериментів (хоторнські дослідження Е. Мейо). Гуманізація трудових відносин, залучення працівників в обговорення питань, що стосуються їх виробничої діяльності, використання позитивних ефектів групової самоорганізації - такі найважливіші принципи доктрини людських відносин. Її реалізація вперше додала найманому працівнику статус (хоча і нерівноправного) партнера у взаєминах с менеджером і хазяїном підприємства, коли необхідно було врегулювати важливіші соціальні і трудові питання. Гарантією цього стилю взаємин могла стати тільки колективістська солідарність трудящих, що знаходить інституціональне вираження в діяльності професійних союзів. Колективістська по своїй природі ідеологія професіоналізму, властива масовим професіям, до середини 50-х рр. стала гальмом на шляху науково-технічного прогресу, оскільки широке впровадження технічних нововведень витісняло масову малокваліфіковану працю. Стимулювання індивідуального професійного розвитку за рахунок включення механізмів особистої зацікавленості і персональної відповідальності - така специфіка нового підходу в кадровому менеджменті, що одержав поширення в розвинутих країнах у 60-70-і рр. ХХ ст. Його застосування, у кінцевому рахунку, було націлено на те, щоб підвищити підприємницьку активність усіх працівників і зробити підприємство більш конкурентноздатним. Однак орієнтація на споживчу мотивацію працівника, гіпертрофія егоїстичної моралі вели до ерозії морально-психологічного клімату організації, знижуючи в цілому ефективність її діяльності. Тому в якості протиотрути природним виглядало повернення (у тієї чи інший формі) до колективістських цінностей, що забезпечують здорову атмосферу в організаціях, де працівники, поєднувані в тимчасові і постійні робочі групи, займаються спільною діяльністю. В умовах глибокої структурної кризи 70-х рр. створення оптимальної, з погляду рішення, як правило, неординарних проблем, форми організації для таких робочих груп стало першорядною задачею. Соціальна і культурна творчість самих працівників, їхня особиста участь у самоорганізації і самоврядуванні спільною діяльністю, взаємний контроль, взаємодопомога і взаємозамінність, прояснення загальних цінностей і цілей, що визначають поводження кожного члена команди, колективна відповідальність за результати і високу ефективність роботи, усілякий розвиток і використання індивідуального і групового потенціалів - такі доданки нового підходу в кадровому менеджменті 80-90 р. ХХ ст., яке отримало назву eam ma ageme - командний менеджмент. Таким чином, можна говорити про чотири основні парадигми в кадровому менеджменті в ХХ ст. : доктрина наукової організації праці; доктрина людських відносин; доктрина контрактації індивідуальної відповідальності; доктрина командного менеджменту. Причому остання парадигма являє собою органічний синтез послідовних трансформацій, що історично передують партиципативній організаційній культурі інших організаційних культур.

Начальник концтаборів Інта. 39. Рочкін — генерал-майор військ МВД. Призначений 1954 року на начальника концтаборів Інта, на місце Козлова. 40. Скоморохін — майор державної безпеки. Начальник одного з концтаборів Інта. 41. Калієв — полковник військ МВД. Начальник управління групою таборів Інта до 1953 р. 42. Ростов — майор військ МВД. Начальник концтаборів Інта. Призначений на місце Калієва з 1953 року. 43. Дьогтьов — начальник комбінату «Воркутвугіль» до 1945 року. 44. Чечєв — полковник державної безпеки концтаборів у Кінґірі. 45. Берьозін — начальник концтаборів «Дальстроя». 46. Корольов — старший ляйтенант державної безпеки. Адміністратор табору ч. 64 групи таборів Салехарду. 47. Леонтьєв Борис Георгієвич — начальник санітарної частини Солікамських концтаборів. 48. Мороз — працівник ГУЛАГ-у. По війні прийшов на Захід і працював у російському «Інституті по ізучєнію культури СССР» в Мюнхені. Наприкінці 1956. р. правдоподібно повернувся до СССР. 49. Дубовський — підполковник військ МВД. За національністю поляк

1. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

2. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

3. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

4. Методологія системи управління персоналом

5. Організація управління персоналом підприємства

6. Принципи управління персоналом
7. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
8. Управління персоналом

9. Управління персоналом

10. Управління персоналом в соціальній сфері

11. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

12. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

13. Економічні і законодавчі питання охорони праці

14. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

15. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

16. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее

17. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

18. Методи управління підприємством

19. Распределение сил, средств, ресурсов на избранном направлении их применения. Основы метода обоснования распределения

20. Методи управління банківськими ризиками

21. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

22. Технологія виробництва масла шоколадного методом перетворення високожирних вершків
23. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
24. Механізм і методи управління фірмою

25. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

26. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

27. Гра як метод виховання

28. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

29. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

30. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

31. Усовершенствование технологии получения изделий из полиамида методом литья под давлением

32. Педагогічний експеримент як метод дослідження

Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие

33. Валютні ризики: методи аналізу і управління

34. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

35. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

36. Предмет і методи економіки праці

37. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

38. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности
39. Методы управления персоналом
40. Організація праці

41. Система методов управления персоналом

42. Эффективность комплексного применения методов неразрушающего контроля

43. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

44. Матераільна відповідальність працівників

45. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

46. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

47. Державне і договірне регулювання оплати праці

48. Облік робочого часу працівника

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

50. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

51. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

52. Оплата праці

53. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

54. Новые методы управления персоналом
55. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці
56. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

57. Умови праці

58. Умови праці на виробництві

59. Форма розподілу праці в цеху

60. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

61. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

62. Безпека праці у виробничих приміщеннях

63. Гігієнічні норми праці

64. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

66. Комплексные методы защиты информации

67. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

68. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

69. Організація охорони праці на виробництві

70. Основи охорони праці
71. Охорона праці
72. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

73. Охорона праці в господарстві

74. Охорона праці в машинобудуванні

75. Охорона праці і навколишнього середовища

76. Охорона праці користувачів ПК

77. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

78. Охорона праці та техніка безпеки

79. Охорона праці у Швейцарії

80. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

82. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

83. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

84. Комплексный метод оценивания дополнительных аудиторских рисков, возникающих в условиях компьютерной обработки данных, на основе современных информационных технологий

85. Методы комплексного анализа прибыли страховой организации

86. Облік праці та її оплати
87. Організація праці бухгалтера
88. Регіональний ринок праці

89. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

90. Кримінальна відповідальність медичних працівників

91. Оплата праці

92. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

93. Право працівника на заробітну плату

94. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

95. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

96. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

97. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

98. Автоматизована система обліку праці та зарплати

99. Людина середньовіччя: компаративний аналіз за працями А.Я. Гуревича і Ле Гоффа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.