Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ 1. Суть, функції і механізм фінансового менеджменту 1.1 Еволюція фінансового менеджменту 1.2 Зарубіжні концепції і теорії розвитку фінансового менеджменту 2. Аналіз застосування закордонного досвіду фінансового менеджменту в окремих сферах діяльності 2.1 Аналіз закордонного досвіду ведення та використання офшорного бізнесу 2.2 Закордонний досвід у сфері управління колективними інвестиціями 3. Система підготовки фінансових менеджерів за кордоном 3.1 Підготовка фінансових менеджерів в США 3.2 Система підготовки фінансових менеджерів в Європі 3.3 Система підготовки фінансових менеджерів в Росії Висновки Список використаної літератури ВступОсновний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів. Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості і супроводжується потоками платежів і розрахунків. Ефективно управляти грошовим оборотом означає: передбачати його можливий стан на близьку і далеку перспектива; уміти визначати обсяги та інтенсивність надходження і витрат грошових коштів як в поточному, так і в довгостроковому періодах. У широкому розумінні фінансовий менеджмент — це стратегія і тактика фінансового забезпечення підприємницької діяльності, що дає змогу ефективно управляти рухом грошових коштів і знаходити оптимальні фінансові рішення. Поняття &quo ;фінансовий менеджмент&quo ; можна одночасно розглядати в трьох аспектах: як систему раціонального управління фінансами підприємства; як орган управління фінансами підприємства; як форму підприємницької діяльності. Однак зрозуміло одне, що в сучасних умовах господарювання ефективний фінансовий менеджмент передбачає перш за все поєднання всіх вищезгаданих аспектів в єдине комплексне цілеспрямоване управління фінансовою складовою діяльності компанії. Актуальність обраної теми полягає в тому, що в в умовах ринку та створення демократичного середовища підприємницької діяльності неможливо не використовувати багатолітній досвід закордонних фахівців фінансового менеджменту, які формували та обґрунтовували власні ідеї саме в подібних умовах – за часи становлення та розвитку ринкової економіки та вільного ринку. Предметом дослідження є перш за все закордонний досвід фінансового менеджменту який знайшов своє відображення в конкретних концепціях, ідеях чи просто інструмента управління. Предметом дослідження є механізм впровадження та результати які були отримані після впровадження конкретних прийомів фінансового менеджменту закордонними компаніями чи результат застосування концепцій управління підприємствами, що розробили провідні іноземні фахівці. Метою даної роботи є аналіз закордонного досвіду у сфері фінансового менеджменту. Виходячи з мети біли поставленні наступні завдання: аналіз концепцій розвитку фінансового менеджменту; аналіз сучасних теорій управління фінансовою складовою діяльності підприємства; аналіз окремих інструментів управління певними видами діяльності підприємства. Таким чином, аналіз закордонного досвіду фінансового менеджменту дасть змогу виокремити найбільш ефективні та придатні до використання в умовах вітчизняного управління інструментів фінансового менеджменту.

1. Суть, функції і механізм фінансового менеджменту 1.1 Еволюція фінансового менеджментуВ системі управління діяльністю будь-якого підприємства в сучасних умовах найбільш складною ланкою є управління фінансами. У країнах з ринковою економікою принципи і методи цього управління ще на рубежі XIX—XX століть оформилися в спеціалізовану галузь знань, що отримала назву «Фінансовий менеджмент» (відомий американський фахівець в області фінансового менеджменту — Ю. Брігхем — зв'язує його зародження як самостійної наукової дисципліни в США, де вперше виник цей термін, з 90-мі роками XIX століття). Фінансовий менеджмент є системою принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства і організацією звороту його грошових коштів. Виділення фінансового менеджменту в самостійну наукову дисципліну визначилося рядом передумов: В кінці XIX століть економічний розвиток почав набувати такі специфічні межі, як великомасштабну організацію господарської (а відповідно і фінансовою) діяльності розвиток потужних корпорацій, організовуваних у формі акціонерних суспільств. У зв'язку з активним розширенням акціонерних суспільств і підвищенням ролі фінансового капіталу потужний імпульс до розвитку отримав фінансовий ринок. У системі загальної економічної теорії були в цілому сформовані основи теорії фінансів і теорії фірми, що зумовило можливість синтезу основних положень цих теорій в новому науковому напрямі. На рубежі Х1 Х-ХХ століть почато формування основ наукового управління підприємством, яке зв'язується з Ф. Тейлором і А. Файолем. Багато принципів загальної системи управління підприємством вимагали конкретизації з врахуванням специфіки управління фінансовою діяльністю. Розроблені до даного періоду методологічні підходи школи маржіналістов до кількісного мікроекономічного аналізу діяльності підприємства дозволяли вирішувати основні завдання управління його фінансами не лише в теоретичному, але і практичному аспекті. Таким чином, виділення фінансового менеджменту в самостійну наукову дисципліну, з одного боку, було викликане потребами практики, а з іншою, — можливостями використання відповідного теоретичного базису, накопиченого до цього періоду. За більш ніж столітній період свого існування фінансовий менеджмент ряд етапів. На первинному етапі свого становлення фінансовий менеджмент був направлений на вирішення наступних основних проблем: визначення джерел і форм залучення капіталу; вивчення можливостей збільшення фінансових ресурсів за рахунок емісії акцій і облігацій; розгляд фінансових аспектів і форм об'єднання окремих компаній; формування системи рейтингової оцінки облігацій і інших боргових зобов'язань, а пізніше і акцій; розробку системи основних індикаторів стану і динаміки кон'юнктури фінансового ринку і тому подібне. Другий етап розвитку фінансового менеджменту (1931 — 1950) був зв'язаний, перш за все з Великої депресії 1930 р. і післявоєнного економічного спаду. Найважливішими цілями управління фінансовою діяльністю підприємств цього періоду були виведення підприємств з кризисного стану і запобігання їх банкротству, з одного боку, і відновлення їх активності як суб'єктів фінансового ринку, з іншою.

Наукові зусилля в області фінансового менеджменту були направлені на вирішення наступних основних проблем: формування системи методів поглибленої діагностики і критеріїв інтегральної оцінки фінансового стану підприємств; визначення основних напрямів виведення підприємств з фінансової кризи, форм і методів регулювання процедур санації і банкротства; формування методів і показників оцінки реальної ринкової вартості основних фінансових інструментів інвестування з врахуванням чинника ризику і тому подібне. Третій етап розвитку фінансового менеджменту (1951–1980) без перебільшення можна назвати періодом розквіту його концептуальних основ: теоретичне обґрунтування головної мети фінансової діяльності підприємства; виявлення умов ефективного формування портфеля фінансових інвестицій; поглиблення методологічних підходів і методичного апарату оцінки; різних видів фінансових інструментів інвестування; формування умов рівного доступу до інформації і забезпечення його прозорості; розробка методології оцінки вартості капіталу; формування теоретичних основ дивідендної політики компанії; підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства; формування методологічних основ фінансового планерування і бюджетування і так далі. Основи сучасної парадигми фінансового менеджменту були сформовані саме на цьому етапі його розвитку. Четвертий, етап розвитку фінансового менеджменту (з 1981 р. по теперішній час) характеризується посиленням процесів глобалізації економіки, зростанням нестабільності кон'юнктури окремих видів фінансових ринків, як національних, так і світових. У цих умовах розвиток фінансового менеджменту направлений на вирішення наступних основних проблем: інтеграція теоретичних виводів різних наукових шкіл (американською, європейською, японською); обґрунтування принципів і моделей фінансового забезпечення стійкого зростання підприємства; вдосконалення системи методів фундаментального аналізу кон'юнктури фінансового ринку; активна розробка нових фінансових інструментів і фінансових технологій; формування нового напряму фінансової науки — «фінансовій інженерії»; подальший розвиток інформаційних технологій у сфері фінансового ринку і фінансів підприємств; поглиблення методів оцінки інвестиційної привабливості окремих фінансових активів; конкретизація теоретичних основ розробки фінансової стратегії підприємства. 1.2 Зарубіжні концепції і теорії розвитку фінансового менеджментуСистему найважливіших теоретичних концепцій і моделей, складових основу сучасної парадигми фінансового менеджменту, можна умовно розділити на наступні групи: 1. Концепції і моделі, що визначають мету і основні параметри фінансової діяльності підприємства. 2. Концепції і моделі, що забезпечують реальну ринкову оцінку окремих фінансових інструментів інвестування в процесі їх вибору. 3. Концепції, пов'язані з інформаційним забезпеченням учасників фінансового ринку і формуванням ринкових цін. Перша група концепцій і моделей Концепція пріоритету економічних інтересів власників. Вперше її висунув американський економіст Герберт Саймон.Він сформулював цільову концепцію економічної поведінки, що полягає в необхідності пріоритетного задоволення інтересів власників.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

3. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

4. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

5. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

6. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
7. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
8. Організація оплати праці на підприємстві

9. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

10. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

11. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

12. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

13. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

14. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

16. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Організація облікового процесу на підприємстві

18. Організація обліку власного капіталу підприємства України

19. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

20. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

21. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

22. Організація управлінського обліку на підприємстві
23. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
24. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

25. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

26. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

27. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

28. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

29. Організація збутової діяльності на підприємстві

30. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

31. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

32. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

33. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

34. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

35. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

36. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

37. Організаційна структура підприємства

38. Організаційна структура управління підприємством
39. Організація виробництва на металургійному підприємстві
40. Організація міжнародного менеджменту

41. Організація управління персоналом підприємства

42. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

43. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

44. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

45. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

46. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

47. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

48. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

49. Організаційна і виробнича структура підприємства

50. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

51. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

52. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

53. Організація грошових розрахунків на підприємстві

54. Основи організації фінансів підприємтсв
55. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні
56. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

57. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

58. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

59. Організація, планування і керування хімічним підприємством

60. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

61. Організація приймання товару в аптеці

62. Організація праці

63. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

64. Організаційна система управління природокористуванням України

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

65. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

66. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

67. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

68. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

69. Рельєф та ландшафтна організація

70. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
71. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
72. Організація банківської справи

73. Організація біржової торгівлі

74. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

75. Організація діяльності "ПриватБанку"

76. Організація кредитної роботи в комерційному банку

77. Організація та планування кредитування

78. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

79. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

80. Організація охорони праці на виробництві

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

81. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

82. Організація охорони праці на виробництві

83. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

84. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

85. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

86. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
87. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
88. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

89. Внутрішній аудит організації

90. Етапи організації бухгалтерського обліку

91. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

92. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

93. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

94. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

95. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

96. Організація документування господарських операцій

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

97. Організація і методика аудиту грошових коштів

98. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

99. Організація обліку в магазині "Світанок"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.