Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра політичної економії Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу: Національна економіка на тему: «СУТНІСТЬ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК» Перевірила: Виконала: Пономаренко Е.В. Гапоненко О.Э студентка II курсу 12 групи факультету ФФ Новікова О. В. Харків, 2009 Зміст Вступ Сутність процесу глобалізації, її позитивні та негативні наслідки Вплив глобалізації на економічну політику Основні напрями стратегії розвитку національної економіки України Висновки Список використаної літератури Вступ Процес глобалізації є однією з найактуальніших проблем на сьогодні оскільки характеризує стан і розвиток сучасної економічної системи. Все більш гострим стає питання розвитку країн з перехідною економікою та тих, що розвиваються, бо негативні наслідки глобалізації видбиваються на них найбільше. Вивчення процесу глобалізації має важливе теоретичне і практичне значення оскільки ставить економіку в нові умови, змінює вектор її розвитку. Формування і розвиток ринкової економіки в Україні диктує необхідність встановлення тісніших взаємовигідних зв'язків з іншими державами, активно включитися в процеси міжнародної економічної інтеграції і глобалізації. Також необхідним є проведення такої міжнародної та внутрішньої політики, яка дозволить уникнути чи зменшити рівень негативного впливу глобалізаційних процесів на національну економіку країни. Метою роботи є дослідження впливу процесу глобалізації на стан національної економіки України та визначення основних напрямів стратегії розвитку економіки. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: дослідити сутність процесу глобалізації, його позитивні та негативні наслідки для національних економік; визначити основні напрями розвитку економічної політики країн; зробити висновки що до розробки стратегії розвитку національної економіки України за умов глобалізації. Предметом дослідження був процес світової глобалізації, його сутність та особливості для України. Об’єктом дослідження були наслідки світової глобалізації для України та основні напрями формування стратегії розвитку національної економіки України. 1. Сутність процесу глобалізації, її позитивні та негативні наслідки Процес глобалізації є складним, багатовимірним і неоднозначним, тому з приводу його суті існують багаточисельні розбіжності. Вчені сходяться на думці, що глобалізація означає не лише новий кількісний вимір міри інтенсивності взаємозв'язків окремих країн і їх економік, а головним чином – нова якість таких зв'язків, коли формується фактично новий, глобальний (не тотожний простій сумі національних економік) рівень економічної глобалізації . Абстрактно глобалізацію можна визначити як процес, що приводить до інтернаціоналізації виробництва і НТП, до об'єднання капіталу, міжнародних фінансових ринків, людей в єдину світову систему, глобальне співтовариство. В результаті міжнародної кооперації виробництва, розвитку міжнародного розподілу праці, зовнішньої торгівлі і міжнародних економічних відносин в цілому відбувається посилення взаємозв'язку і взаємозалежності національних економік, нормальний розвиток яких неможливий без врахування зовнішнього чинника.

Дане явище прийнято називати інтернаціоналізацією господарського життя, яке створює основу для функціонування ТНК. Вона виявляється в об'єднанні капіталу і природних ресурсів. Наступним рівнем процесу глобалізації є інтеграція національних економік, яка характеризується об'єднанням, координацією зусиль країн і формуванні конкурентоздатних національних економік і приводить до розвитку стійких економічних зв'язків, розширення міжнародного ринку . Для економічної глобалізації характерні: вільна торгівля, вільний рух капіталу, зниження податків на прибуток підприємств, простота переміщення галузей промисловості між різними державами на користь зменшення витрат на працю і природні ресурси, а також: Зростає число і розмір злиття компаній усередині країн і на транснаціональному рівні, які будуть супроводжуватись радикальною реструктуризацією і зменшенням кількості зайнятої робочої сили; Тенденція до аутсорсингу непрофільної діяльності компаній спеціалізованим компаніям. Особливе значення має аутсорсинг з розвинених країн в тих, що розвиваються, який приводить до скорочення зайнятості в розвинених країнах і зростання зайнятості і доходів в країнах, що розвиваються; Швидке поширення фінансової інформації по всьому світу завдяки Інтернету, тенденція до більшої відвертості підприємств; Вплив небагатьох національних валют через міжнародну систему вільного валютного обміну на економічні процеси в самих різних країнах; Зростаюче розшарування по доходах, як в розвинених, так і таких, що в розвиваються країнах, на яке сильно впливає нерівний доступ населення до освіти. Стирання національної приналежності продукції Посилення ролі ТНК Процес глобалізації можна розглядати відносно різних аспектів, які певною мірою матимуть позитивний або негативний вплив на розвиток національних, а також світової економіки. До позитивних аспектів глобалізації можна віднести: Стимулювання розвитку виробничих сил і технологій, зокрема інформаційних; Глобалізація сприяє поглибленню спеціалізації і міжнародного розподілу праці. У її умовах ефективніше розподіляються засоби і ресурси, що сприяє підвищенню середнього рівня життя і розширенню життєвих перспектив населення; Можливість країн з економікою, що розвивається і перехідною, отримувати прямі інвестиції, які сприяють створенню нових робочих місць і якоюсь мірою підвищенню доходів населення; Розвиток торгівлі і збільшення іноземних інвестицій підвищили соціальну мобільність і укріпили середній клас; Глобалізація дозволяє людству проявляти взаємовиручку під час лих – природних катаклізмів і антропогенних катастроф; Відбувається зміна переваг на користь інтелектуального капіталу і якості кадрів, а не дешевої робочої сили і ресурсів; Країни з перехідною економікою, що розвивається, мають стимул-реакцію до розвитку в умовах жорсткої світової конкуренції. Сучасні глобалізаційні процеси розгортаються, перш за все, між промислово розвиненими країнами і лише в другу чергу охоплюють країни, що розвиваються. Глобалізація укріплює позиції першої групи країн, дає їм додаткові переваги. В той же час розгортання процесів глобалізації в рамках сучасного міжнародного розподілу праці загрожує сповільнити розвиток менш розвинених країн, які стають швидше об'єктами, ніж суб'єктами глобалізації.

Міра позитивного впливу глобалізаційних процесів на економіку окремих країн залежить від місця, яке вони займають в світовій економіці. Несправедливий розподіл благ від глобалізації породжує загрозу конфліктів на регіональному і національному рівнях. Країни, що швидко розвиваються, входять в круг багатих держав, а бідні країни все більше відстають від них. До негативних аспектів глобалізації можна віднести: Розвиток глобального ринку капіталів і стрімке зростання міжнародних фінансових потоків, значною мірою відірваних від реальних потреб міжнародної торгівлі товарами і послугами, сприяють крупним валютним спекуляціям і іншим аферам. Це ввергає економіку в глибокі і затяжні кризи зі всіма соціальними і гуманітарними наслідками; Нерівномірність розподілу переваг від глобалізації в окремих галузях національної економіки; Можливість переходу контролю над економікою окремих країн від суверенних урядів в інші руки, у тому числі до сильніших держав; Можлива дестабілізація фінансової сфери, потенційна регіональна або глобальна нестабільність із-за взаємозалежності національних економік на світовому рівні; Вивіз продуктивного капіталу з індустріальних країн в тих, що розвиваються, а також наймання дешевої робочої сили в інших країнах – це витік потенційних, а нерідко і реальних робочих місць і, отже, зростання безробіття в країнах Заходу. Таким чином, процес розвитку сучасної світової економіки буде неминуче супроводжуватись безперервною боротьбою проти негативних наслідків глобалізації, постійним пошуком такої рівноваги плюсів і мінусів цього процесу, який стійко забезпечував би позитивний ефект. 2. Вплив глобалізації на економічну політику Глобалізація як і будь-який інший процес має свої негативні та позитивні наслідки. Завдання урядів країн світу проводити відповідну економічну та міжнародну політику, що забезпечила б уникнення негативних та ефективне використання позитивних наслідків глобалізацій них процесів. Основним протиріччям до процесу глобалізації і інтеграції національних господарств є політика протекціонізму. На національному рівні глобалізація стосується інституційних основ: пом'якшення наслідків глобалізації здійснюється на основі наукової політики і, частково, промислової і регіональної політики; роль держави зростає в створенні сприятливого інноваційного середовища; з'являються нові форми співпраці і партнерства приватного бізнесу, держави і наукових кругів; держава стимулює прямими і непрямими методами кооперацію, направлену на комерціалізацію результатів НІОКР і розширення попиту на результати діяльності державних дослідницьких центрів . Негативні наслідки глобалізації у сфері економіки дали підставу деяким ученим стверджувати, що процеси глобалізації «вимивають основу економічної функції держави і ставлять само існування держави як політичного інституту під сумнів». Вони виводять «з-під сфери впливу держави значний функціональний сектор». В умовах глобалізації зберігається такий аспект економічної функції держави, як державне гарантування економічній діяльності при загостренні конкуренції (монополізму), охорона прав споживачів від недобросовісного виробника, визначення правових основ ринку, зокрема, забезпечення рівноправ'я всіх форм власності, правовий захист власника, стимулювання державними коштами ефективної ринкової економіки, досягнення в національному підприємництві збалансованості інтересів особи, суспільства і держави.

Класичний приклад сторя II ¶нтернацоналу. Що ж до власне нацональних рухв, спрямованих на «вдродження», «визволення» нацй, як, здебльшого, як полтичн спльноти снували «в проект», то в даному випадку питання «масовзац» таких рухв фактично було питанням творення нац. Очевидно, не варто докладно висвтлювати нш аспекти нацогенези в модерну добу, оскльки це потребувало б стислого викладу свтово стор. Лише побжно згадамо про деяк з них. Розвиток свтового ринку, формування «нацональних економк» та конкуренця мж ними, нервномрнсть економчного розвитку, злиття економки з полтикою призводили до загострення мждержавних суперечностей, що, у свою чергу, сприяло «етатизац» нацй та хнй внутршнй нтеграц. Цей процес активзувався з зростанням рол рацонально бюрократично держави, зантересовано в забезпеченн дност нац. Держава забезпечувала цю днсть методами «узаконеного насильства», соцальною полтикою та монополю на стандартизовану загальну освту. ¶нтеграцйн процеси всередин державних нацй значною мрою пдсилювалися вонними конфлктами мж ними, апогем яких стали свтов вйни

1. Інституційні чинники розвитку національної економіки

2. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

3. Конкурентоспроможність національної економіки

4. Особливості національної економіки Тунісу

5. Концептуальні основи аналізу національної економіки

6. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
7. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
8. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

9. Глобалізація і процеси соціального розвитку

10. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

11. Сутність організаційних змін

12. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

13. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

14. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

15. Маркетингова сутність реклами

16. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

17. Сутність та зміст сучасного менеджменту

18. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

19. Місце України в глобалізаційних процесах

20. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

21. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

22. Сутність і значення соціального страхування
23. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку
24. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

25. Економічна сутність виробничих запасів

26. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

27. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

28. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

29. Сутність демократії та її основні цінності

30. Сутність держави

31. Сутність і форми експертної профілактики

32. Сутність та соціальне призначення держави

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

34. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

35. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

36. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

37. Сутність маркетингу

38. Сутність міжнародного маркетингу
39. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)
40. Глобалізаційні процеси в Україні

41. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

42. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

43. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

44. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

45. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

46. Поняття і сутність менеджменту

47. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

48. Сутність корпоративної культури

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

49. Сутність планування і етапи планування

50. Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

51. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

52. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

53. Сутність і зміст педагогічної етики

54. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути
55. Предмет політології, сутність та зміст
56. Політична влада: сутність і специфіка

57. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

58. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

59. Сутність соціального контролю у сфері праці

60. Сутність технологій в соціальній роботі

61. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

62. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

63. Сутність протестантської філософії

64. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

65. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

66. Сутність державного фінансового контролю

67. Сутність і призначення санації підприємств

68. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

69. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

70. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях
71. Економіка України в умовах глобалізації
72. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

73. Економічна сутність монополізму

74. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

75. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

76. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

77. Сутність керування ризиками

78. Сутність нагромадження капіталу

79. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

80. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Національна політика СРСР в роки перебудови

82. Національно визвольний рух в Індії

83. Валовий національний продукт

84. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

85. Система національних розрахунків

86. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"
87. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
88. Етикет та його національні особливості

89. Національна система масових електронних платежів

90. Національний банк України

91. Національний банк України та особливості його функціонування

92. Функції Національного банку України

93. Аудиторська перевірка Національного банку України

94. Національна депозитарна система України

95. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

96. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

98. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

99. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.