Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Економічні злочини

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗЛОЧИНУ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП В даній роботі розглянуто основні підходи щодо визначення поняття та ознак &quo ;економічного злочину&quo ; в російській та українській науковій практиці і літературі. Актуальною ознакою сучасності є поширення робіт з дослідження взаємодії економіки і злочинності, оскільки наразі економіка України перебуває у стані стрімкого зростання економічної злочинності. Економічні злочини являють собою суттєву небезпеку для суспільства не лише через значну поширеність та різноманітність проявів злочинної економічної діяльності, але й через соціально небезпечний характер цих діянь. Також в роботі розглядаються особливості попередження економічних злочинів, що вчиняються співробітниками фірми. На основі проведеного аналізу визначаються основні шляхи попередження цього виду злочинів. У даній статті наводяться практичні рекомендації щодо підвищення ефективності попередження економічних злочинів на сучасному українському підприємстві. Проблема забезпечення економічної безпеки, уникнення та боротьби з економічними злочинами на підприємстві стає особливо актуальною у наш час, адже українські сучасні підприємства прагнуть бути рентабельними та прибутковими в умовах жорсткої та не завжди чесної конкуренції з боку вітчизняних та зарубіжних фірм, з якою вони стикаються внаслідок соціально-економічної трансформації в Україні. Метою написання даної роботи є надання як теоретичних так і практичних рекомендацій відповідним відділам підприємств, їх власникам чи керівникам, а також усім зацікавленим у вивченні питання особливостей попередження та боротьби з економічними злочинами, що вчиняються співробітниками підприємства. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗЛОЧИНУ Засновником теорії економічної злочинності є американський учений Е.Сазерленд (Edwi Su herla d), який увів до наукового вжитку поняття &quo ;білокомірцевої злочинності&quo ; ще в 1939 році на щорічній зустрічі Американської асоціації соціологів (America Sociological Socie y). Цей термін він визначав як злочин, який здійснюється респектабельною людиною з високим соціальним статусом у процесі виконання професійної діяльності. Незважаючи на досить тривалу історію існування, економічна злочинність та економічні злочини залишаються недостатньо вивченим явищем. У вітчизняній науці можна визначити наукові дослідження радянських, російських та українських учених Б.Волженкіна , О.Дементьєвої, О.Литвака , С.Мазура , І.Озерського , П.Панченка , В.Поповича , Є.Стрельцова , А.Яковлєва та ін. Метою цієї роботи є огляд основних напрямів та концепцій щодо визначення поняття &quo ;економічний злочин&quo ; у вітчизняній літературі, характеристика ознак економічного злочину. Серед учених відсутня одностайна думка щодо визначення поняття &quo ;економічний злочин&quo ;. Злочини у сфері економіки і бізнесу називають економічними. Як зазначає К.Гуцалова, радянські дослідники застосовували різні терміни: &quo ;злочини у сфері економіки&quo ;, &quo ;економічна злочинність&quo ;, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ &quo ;злочини економічного характеру&quo ;.

Проте до цього складу більшість учених відносила загальні господарські злочини (в тому числі екологічні), злочини у сфері промисловості, сільського господарства, торгівлі та побутового обслуговування . К.Гуцалова пропонує рівнозначно застосовувати такі поняття, як &quo ;економічна злочинність&quo ; і &quo ;злочини у сфері економіки&quo ;, оскільки ці явища є однаковими за змістом, тому вона вважає, що ознаками, притаманними економічній злочинності, є: 1) складання із кримінально-караних діянь суб’єктів господарювання; 2) посягання на порядок управління економікою; 3) завдання значних збитків державі, суспільству та окремим громадянам; 4) тривалий характер; 5) характеризується високою латентністю, що зумовлено як природною латентністю, так і значними складнощами під час розслідування злочинів у сфері економіки; 6) характеризується тісним зв’язком з організованою злочинністю, корупцією, тіньовою економікою та іншими негативними явищами в суспільстві; 7) більше ніж інші види злочинності здатна становити спосіб життя певної частини населення, формуючи напівкримінальний менталітет . Так, П.Панченко пропонує розрізняти: 1) злочини у сфері економіки — переважно господарські злочини, вчинювані в різних сферах; 2) економічну злочинність — господарські злочини та розкрадання; 3) злочини економічного характеру — інші діяння, що пов’язані зі спричиненням матеріальної шкоди чи отриманням матеріальної вигоди . О.Яковлєв розглядав поняття &quo ;економічні злочини&quo ; і &quo ;злочини у сфері економіки&quo ; як тотожні. На його думку, економічні злочини (наприклад, розкрадання, крадіжки, хабарництво) — це злочини корисливі, майнові і разом з тим це злочини у сфері економіки; а економічна злочинність — це сукупність корисливих посягань на власність, порядок управління народним господарством, що вчиняються особами, які займають певні соціальні позиції в структурі економіки та виконують повноваження, пов’язані з цими позиціями . Л.Бертовський та В.Образцов розглядають економічні злочини як наслідок порушення комплексу основних принципів здійснення економічної діяльності, наприклад, таких як принцип добросовісної конкуренції, принцип добропорядності суб’єктів економічної діяльності, принцип заборони явно кримінальних форм поведінки, принцип здійснення економічної діяльності на законних підставах. З урахуванням цього вони визначають економічні злочини як передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, які здійснюються у будь-якій формі власності і посягають на суспільні економічні відносини. Б.Волженкін вважає, що сферою здійснення економічних злочинів є &quo ;економіка, яка розуміється як сукупність виробничих (економічних) відносин з приводу виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ&quo ;. С.Мазур підтримує подібну точку зору, але вважає за необхідне визначити більш детально зміст поняття економічні відносини. На його думку, злочином у сфері економічної діяльності є суспільно небезпечне діяння, безпосередньо спрямоване на вчинення шкоди суспільним відносинам, які складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних й інших благ та послуг, і забезпечують інтереси правильної підприємницької та іншої економічної діяльності в державі.

Російський дослідник О.Дементьєва, узагальнюючи численні характеристики економічної злочинності американських та західноєвропейських спеціалістів, визначає економічну злочинність як протиправну діяльність, що завдає шкоду економічним інтересам держави, приватного підприємництва та громадян (споживачів), постійно чи систематично здійснюється з метою збагачення в межах і під прикриттям законної економічної діяльності юридичними та фізичними (що діють від імені та в інтересах юридичної особи) особами. О.Дементьєва визначає ознаки економічної злочинності як: 1) корисливий характер злочинів. Їх метою є одержання вигоди в результаті присвоєння економічних ресурсів з порушенням принципу еквівалентності. Така ознака визнається обов’язковою. При цьому злочин може бути скоєно з метою одержання особистої вигоди, в інтересах третіх осіб або організації; 2) відбуваються в процесі професійної діяльності; 3) здійснення з використанням правових форм економічних відносин повноцінними суб’єктами економічних відносин; 4) анонімність жертв; 5) наявність двох суб’єктів — юридичної (злочинність корпорацій) і фізичної особи (злочинність за видом зайнятості), що діють від імені та в інтересах підприємства. Юридична особа є суб’єктом злочину лише в тих країнах, де законодавством передбачена кримінальна відповідальність юридичних осіб (напр. в США, Франції); 6) значний збиток, що заподіюється економічним інтересам держави, приватного підприємництва і громадян; 7) множинний характер; 8) перерозподіл матеріальних благ як наслідок економічних злочинів; 9) тривалий, систематичний характер; 10) здійснення без використання насильства; 11) велика відстань між жертвою і злочинцем; 12) складність визначення персональної відповідальності; 13) нематеріальний характер жертв; 14) неочевидність факту скоєння злочину; 15) високий рівень латентності. О.Литвак звертає увагу на такий аспект, як обов’язковий зв’язок економічних злочинів з посадовими злочинами, і пропонує таке визначення: економічна злочинність — це сукупність навмисних корисливих злочинів, що вчиняються посадовими особами, іншими працівниками підприємств і установ, незалежно від їх форм власності, шляхом використання посадового становища і місця роботи. Найбільш докладну характеристику терміну &quo ;економічні злочини&quo ; в українській науковій літературі надав В.Попович. Він розглядає це поняття як одне з джерел утворення тіньової економіки в межах розробки спеціальної теорії детінізації економіки, її категоріального апарату, придатного об’єктивно відобразити та дати наукове пояснення економічним, криміногенним та іншим юридично значимим аспектам технологій тіньового фінансово-господарського обороту речей, прав, дій. Економічні злочини — це діяння (дії чи бездіяльність), здійснені з протиправним використанням легітимних технологічно-облікових операцій, фінансово-правових інструментів, організаційно-регулятивних та контрольно-управлінських прав і повноважень, які з корисливих чи інших протиправних мотивів (підрив репутації, безкорисливе розголошення комерційної таємниці і та ін.)

Духовна Республка народжуться й будуться в серц свох громадян-ентузаств, а тому  буття н в чому не узурпу прав та привлев нших народв, партй чи деологй. Духовна Украна розум людство як Братерську См'ю Народв та ¶ндивдуальностей  на цй пдвалин будуватиме сво життя, мету й творчу дю. Життя священний дарунок Космосу. Тому Духовна Украна вважа замах на життя Людини, думку про вбивство, дею вйни  саму вйну злочином супроти самого Духу Буття. Найближчим часом слд переосмислити ставлення мислячо стоти щодо вс життво тканини Природи, бо фауна  флора тло ґдиного Життя, котре дало нам можливсть пднятися до вершин самосвдомост й духовност. А тому Духовна Украна проголошу дею братсько солдарност з рослинним  тваринним свтом, маючи на мет формувати засади для Альтернативно Еволюц, при якй достойне, щасливе, творче мсце займе всяка жива стота, здатна до еволюцйно трансформац та одухотворення. Таке кредо дозволить виршити низку екологчних, демографчних, економчних та космологчних проблем

1. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

2. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

3. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

4. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

5. Економічні і законодавчі питання охорони праці

6. Економічні райони України
7. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету
8. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

9. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

10. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

11. Міжнародні економічні відносини

12. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

13. Економічні та правові основи управління організацією

14. Економічні чинники регіональної політики в Україні

15. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

16. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

17. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

18. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

19. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

20. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

21. Теорія грошей в сучасній економічній науці

22. Філософсько-економічні аспекти підприємництва
23. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
24. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

25. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

26. Циклічні коливання і кризи в економіці

27. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

28. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

29. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

30. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

31. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

32. Особливості економічного розвитку Київської Русі

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

34. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

35. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

36. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

37. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

38. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики
39. Покарання за злочин
40. Форми співучасті та види співучасників у злочині

41. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

42. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

43. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

44. Вплив російської кризи на економіку України

45. Економіка бджільництва

46. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

47. Економічний аналіз

48. Міжнародна економіка

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

49. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

50. Особливості перехідної економіки України

51. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

52. Подільский економічний район

53. Державне регулювання економіки

54. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні
55. Основні макроекономічні показники
56. Роль власності у соціально-економічних процесах

57. Економічна безпека Росії

58. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

59. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

60. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

61. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

62. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

63. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

64. Економічное районуванне, його суть та значення

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Антропологічні типи українців

66. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

67. Метеорологічні дослідження

68. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

69. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

70. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
71. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки
72. Економічна оцінка кредитного процесу

73. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

74. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

75. Гігієнічні норми житла

76. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

77. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

78. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

79. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

80. Тропічні та субтропічні плодові рослини

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Людина: біологія й соціологічні проблеми

82. Біологічні ритми

83. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

84. Екологічні особливості ампельних рослин

85. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

86. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"
87. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області
88. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

89. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

90. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

91. Економічна ефективність виробництва соняшника

92. Економічна ефективність рослинництва

93. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

94. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

95. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

96. Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

97. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

98. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

99. Економічна оцінка активу балансу підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.