Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Контрольна робота з предмету “Історія держави та права зарубіжних країн” Тема 8. Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії Виконав: студент групи ПБЗ – 14 Якіменко Ігор Ірпінь 20031. Селянська реформа 1861 року. Зміни в правовому положенні селян. У першій половині XIX ст. сформувались соціально-політичні передумови для буржуазних реформ у Росії. Кріпосне право стримувало розвиток ринку і селянського підприємництва. Кримська війна стимулювала швидкий розвиток промисловості, поразка у війні показала неефективність соціальної і економічної системи в Росії. За період з 1856 до 1860 р. в Росії виникає така кількість акціонерних компаній, яка перевищує їх чисельність за попередні двадцять років. Кризова ситуація проявилась у збільшенні кількості селянських повстань і революційного руху. У лютому 1855 р. на престол вступив Олександр її, який у березні 1856 р. виступив з промовою перед верхівкою дворянства в Москві. Говорячи про звільнення селян, він сказав: "набагато краще, щоб це відбулося зверху, ніж знизу". Після цього з'явилася велика кількість проектів і пропозицій про відміну кріпосного права. 19 лютого 1861 р. імператор затвердив ряд законодавчих актів щодо конкретних положень селянської реформи. Були прийняті центральне й місцеве положення, у яких регламентувався порядок і умови звільнення селян і передачі їм земельних наділів, їх головними ідеями були: селяни отримують особисту свободу, до завершення викупної угоди з поміщиком земля переходила в їх користування. Наділення землею здійснювалось за, добровільною домовленістю поміщика і селянина: перший не міг давати земельний наділ менше нижчої норми, встановленої місцевим положенням, другий не міг вимагати наділу більше, максимальної норми, передбаченої в тому ж положенні. Уся земля в 34 губерніях поділялась на три категорії: нечорноземна; чорноземна і степова. Кожна група поділялась на декілька місцевостей із урахуванням якості грунту, чисельності населення, рівня торговельно-промислового і транспортного розвитку. Для кожної місцевості встановлювались свої норми (вища .і нижча) земельних наділів. Передбачалось безвикупне виділення “подарункових наділів” розміри яких могли бути менші мінімальних, встановлених у положенні. Подушний наділ складався з садиби і орної землі, пасовищ і пустирів. Землею наділялись тільки особи чоловічої статі. Власність на землю зберігалась за поміщиком аж до здійснення викупної угоди, селяни на цей період мали право тільки користуватися наділом, залишаючись "тимчасово зобов'язаними". Викупний договір між поміщиком і селянською общиною затверджувався мировим посередником. Садибу можна було викупити в будь-який час, польовий наділ зі згоди поміщика і всієїобщини. Після затвердження договору всі відносини сторін (поміщик - селянин) припинялись, і селяни ставали власниками. Суб'єктом власності в більшості регіонів ставала община, у деяких районах - селянський двір. В останньому випадку селяни одержували право спадкового розпорядження землею. Селяни одержували право займатися торгівлею, засновувати підприємства, вступати в гільдії, звертатися в суд на рівних підставах з представниками інших станів, вступати на службу.

Селяни платили викуп за садибну і польову землю. При цьому 25 % викупної суми вони платили готівкою при здійсненні викупної угоди, решту суми поміщики одержували із скарбниці (грошима і цінними паперами), її селяни повинні були разом з процентами виплачувати на протязі 49 років. Поліцейський і фіскальний апарат уряду повинен був забезпечити своєчасність цих виплат. Для кредитування реформи були створені Селянський і Дворянський банки. У період "тимчасової зобов'язанбсті" селяни залишались відокремленими в правовому .відношенні станом. Селянська община зв'язувала своїх членів круговою порукою: вийти з общини можна було, тільки виплативши половину боргу, що залишався, і.при гарантії', що другу половину виплатить община. Можна було піти з общини знайшовши собі заміну. Община могла прийняти, рішення про обов'язко-вий викуп землі. Збори общини вирішували сімейні розподіли землі. Волосні збори вирішували кваліфікованою більшістю питання про заміну общинного землекористування .індивідуальним, розподіл землі на постійні спадкові частини, про переділ, вилучення із общини їїчленів. Староста був фактичним помічником поміщика, (в період тимчасового зобов'язаного існування), міг накладати на винних штрафи або піддавати їх арешту. Волосний суд вибирався на один .рік і вирішував незначні майнові спори, а також незначні проступки. Негативними наслідками реформи стало наступне, наділи, селян зменшились порівняно з дореформними, а платежі, (порівнюючи зі старим оброком) виросли, община фактично втратила свої права на користування лісами, луками, і водоймами, селяни залишались відокремленим станом. 2. Земська і міська реформи. Міське управління дореформенний період будувалось у повній відлов і днорті з системою кріпосницького господарювання. Центральною фігурою, в управлінні на місцях залишався поміщик, який зосереджував. в своїх руках, економічну, адміністративно-судову і політичну владу над своїми селянами. На губернському рівні, головною осооою в системі місцевого управління був губернатор. Наказом 1837 р. губернатори наділялись широким колом повноважень: поліцейськими, наглядовими, адміністративними, господарськими та ін. Наступне місце після губернатора займав губернський, керівник дворянства, який виконував різні поліцейські, слідчі, опікунські й інші функції. Повітовий керівник дворянства очолював. Апарат повітових чиновників. Дореформена система місцевого управління виражала переважно інтереси дворянсько-поміщицького класу. Проведення селянської реформи вимагало невідкладної перебудови системи місцевого управління. Під час цієї реформи уряд намагався створити неоохідні умови для збереження влади в руках дворян -поміщиків. У березні 1863 р. спеціально створена комісія підготувала остаточні проекти положення про земські установи і тимчасові правила для них. Компетенція земських органів обмежувалась виключно межами місцевого інтересу і місцевого господарства. З самого початку земські установи проектувалися як місцеві і громадські, які не мали своїх виконавчих органів і проводили свої рішення через поліцейський і бюрократичний апарат держави.

Держава повинна була здійснювати жорстокий контроль за діяльністю земств. Губернатор у семиденний строк міг накласти вето на будь-яке розпорядження земського органу, для міністерства внутрішніх справ цей строк був значно збільшений. 1 січня 1864 р. було затверджено "Положення про губернські і повітові земські установи". На них покладалось: завідування капіталом, майном і грошима земства; утримання земських споруд і шляхів сполучення; взаємне земське страхування майна; піклування про розвиток місцевої торгівлі і промисловості; санітарні заходи, участь у господарських відносинах у галузі охорони здоров'я і освіти. Законом передбачалось створення трьох виборчих курій: - курії повітових землевласників, яка складалась переважно з дворян- поміщиків, для участі у якій вимагався високий майновий ценз. Повітові землевласники з меншим цензом брали участь у виборах через уповноважених; - міської курії, учасники якої повинні були мати купецьке свідоцтво або підприємство певного розміру; - сільської курії, в якій не був встановлений майновий ценз, але була введена система трьохступінчатих виборів: селяни, зібравшись на волосні збори посилали своїх виборщиків на збори, які обирали земських гласних. Земські збори й земська управа (виконавчий орган, який складався з голови і двох членів) обирались на три роки. Губернські земські збори обирались членами повітових зборів. Голова повітової управи затверджувався на посаді губернатором, голова губернської управи - міністром внутрішніх справ. 16 липня 1870 р. було затверджено "Міське положення", яке закріпило систему органів міського громадського управління: міські виборчі збори і міську думу з міською управою - виконавчим органом Думу і управу очолювала одна особа - міський голова, який затверджувався на посаді губернатором або міністром внутрішніх справ. Усі міські виборці відповідно до майнового (податного) цензу поділялись на три групи, кожна з яких вибирала третину гласних у міську думу. Брати участь у виборах мали право особи, які досяглі 25-річного віку, володіли нерухомим майном, промисловими чи торговельними підприємствами, а також ті, які займались дрібною торгівлею. Не брали участі у виборах особи, які були раніше засуджені, зняті з займаної посади, позбавлені духовного сану, а також ті, що знаходились під слідством. Юридичні особи і жінки брали участь у виборах через представників. Голосування було таємним. Дума і управа обирались на чотири роки, половина складу управи переобиралась через кожні два роки. Міський голова міг призупинити рішення управи. Розбіжності між думою і управою вирішував губернатор. Встановлювалась максимальна кількість осіб нехристиянського віросповідання, які входили до складу управи - не більше однієї третини. Міським головою не могла бути особа єврейської національності. У компетенцію міської думи входили питання: про призначення виборних посадових осіб, встановлення міських зборів, встановлення правил щодо завідування міським майном, набуття нерухомого майна в місті, позики. Як і земські органи, органи міського самоуправління значною мірою залежали від державних бюрократичних і поліцейських установ.

Монарх опасался интриг, протестов, разрушения того политического центра, который начал формировать вокруг себя, точнее из себя самого. Общество, как уже говорилось, он не считал надежным единомышленником, не видя от союза с ним никакой реальной пользы, не ожидая от него никакой действенной помощи. Император, бюрократия, общество, дворянство, народ от противостояния или взаимодействия этих сил зависела дальнейшая судьба России55. Здание реформ Разговор о реформах 1860-1870-х годов невольно приводит нас к проблеме: Россия и Запад, впрочем, к этой проблеме нас приводит любой разговор о переломных моментах в истории нашей страны. И каждый раз традиционным стержнем такого разговора является вопрос: что представляет из себя Россия, каковы ее недостатки и преимущества по сравнению с Западом? Попытка разобраться в этой основополагающей проблеме заведет нас слишком далеко, а потому поговорим лучше о том, что не вызывает особых споров о возможностях России догнать Европу в экономическом отношении и одновременно превратиться в подлинно правовое государство

1. Военные реформы Александра 2

2. Проведение в Башкирии буржуазных реформ 2-ой половины 19 века

3. Буржуазные реформы второй половины XIX века

4. Буржуазные реформы во второй половине XIX ВЕКА

5. Волосне упавління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х рр 19-го ст

6. Буржуазные реформы Александра II
7. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа
8. Александр 2 и его реформы

9. Імператор Олександр Другий та його реформи

10. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

11. Налоги и налоговые реформы в России

12. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

13. Английская буржуазная революция 17в.

14. Реформа белорусского правописания 1933 года

15. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

16. Российская интеллигенция в эпоху буржуазного общества

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники

17. Реформы государственного аппарата при Петре I

18. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

19. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

20. Судебная реформа 1864 года

21. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

22. Реформы Петра Первого
23. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)
24. Аграрная реформа П. А. Столыпина

25. Реформы Витте-попытка модернизации страны

26. Витте, денежная реформа

27. Реформа федеративных отношений в современной России

28. Судебная реформа в Российском государстве на современном этапе

29. Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения

30. Петровские реформы

31. Столыпин и его реформа

32. Александр II и его реформы

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Петр Аркадьевич Столыпин и его реформы

34. Буржуазно-демократические революции

35. Судьба Петровских реформ в эпоху дворцовых переворотов

36. Реформа политической системы в условиях перестройки

37. Реформы Петра I

38. Административные и экономические реформы Петра I
39. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II
40. Военная реформа Милютина 1860-1870 гг.

41. Государственные реформы Петра I

42. Государственный совет и указ 9 ноября 1906 года /Столыпинская реформа/

43. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

44. Реформы 1905-1912 гг.

45. Реформы Ивана IV

46. Реформы Петра I

47. Реформы Петра I и судьба России

48. Реформы Петра Великого

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

49. Реформы Солона (638-559 до н.э.)

50. Реформы Столыпина

51. Североамериканская буржуазная революция

52. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

53. Реформы Ивана Грозного

54. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века
55. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине XIX века
56. Судебная реформа (Контрольная)

57. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

58. Реформа Сервия Туллия

59. Реформы Петра Великого

60. Свет и тени Хрущевских реформ

61. Избранная Рада и ее реформы

62. Пенсионная реформа в Российской Федерации

63. Современная буржуазная философско-религиозная антропология (концепции Гельмута Плеснера и Арнольда Гелена)

64. Реформа кредитно-банковской системы в Российской Федерации

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Пенсионная реформа в Российской Федерации

66. Финансовая и денежно-кредитная система в России в XIX веке. Денежная реформа С.Ю. Витте (Контрольная)

67. История экономических реформ в Китайской Народной Республике (TXT)

68. Реформы 1965 и 1979 г.г.: сущность, особенности, результативность

69. Анализ текущего и перспективного состояния МУП "Реутовская теплосеть" г. Реутова Московской области в условиях развития жилищно-коммунальной реформы

70. Влияние экономических реформ на население Казахстана
71. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке
72. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

73. Российские экономические реформы глазами западных критиков

74. Демократическая Россия - реформы 1990-х годов

75. Проекты реформ забайкальского пограничного казачьего «войска» второй четверти XIX в.

76. Военные реформы Милютина

77. Н.С. Хрущев и его реформы

78. Реформы Петра I и их значение

79. Финансово-кредитная реформа Е.Ф.Канкрина

80. Крестьянская реформа 1861 г.

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

81. Значение петровских реформ для развития русской культуры. Оценка петровских реформ в истории отечественной общественной мысли

82. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.

83. Реформы Петра Великого. Образование Российской Империи

84. Политический кризис власти в годы первой мировой войны. Февральская буржуазно-демократическая революция

85. “Аграрно-крестьянский вопрос” и его разрешение с помощью реформы 1861 г.

86. Реформы в период 1556 - 1560 гг
87. Первые реформы избранной рады
88. Буржуазные революции в Италии 1820 – 1821 годов

89. Буржуазная революция в Испании 1820 – 1823 годов

90. Военная реформа Александра II

91. Аграрная реформа Столыпина и ее последствия для экономики России

92. От реформ к кризисным явлениям в Советском обществе (1965 - 1985 гг.)

93. Судебная реформа

94. Реформа российской Конституции: этапы и проблемы

95. Столыпинская аграрная реформа 1906 - 1917 гг.

96. Политические и экономические реформы Н.С.Хрущева

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

97. Политические и экономические реформы 1985-1991 гг.

98. Сословные реформы XVIII века

99. Реформы Амен-хотпа IV

100. Аграрная реформа П. Скоропадського


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.