Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Виникнення та еволюція соціальної роботи

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат на тему Виникнення та еволюція соціальної роботи ПЛАН1. Проблеми періодизації історії соціальної роботи 2. Передісторія виникнення соціальної роботи як фахової діяльності 3. Соціальна діяльність Нового часу. Використана література. Система соціальної допомоги подолала в своєму роз­питку шлях від філантропічного підходу в підтримці со­ціально вразливих груп населення, що зародився в пра­давні часи, до перетворення її на професійну діяльність. Соціальна робота як фах зародилася в індустріально розвинутих суспільствах на початку XX ст. Професіона­лізація соціальної допомоги охоплює певні послідовні етапи. В процесі свого розвитку фахова діяльність соці­альних працівників збагачувалась новими моделями практики і методами роботи, перебувала під впливом різних наукових та ідеологічних концепцій, які вагомо позначалися на змісті соціальної роботи. 1. Проблеми періодизації історії соціальної роботи Соціальна робота, як і будь-який вид діяльності, має власну історію і логіку розвитку. Проте спроби визначи­ти більш-менш точну дату її виникнення не були успіш­ними, оскільки науковці схиляються до різних точок відліку цієї історії. Це зумовлено тим, що до соціальної роботи часто відносять програми суспільної допомоги, традиції доброчинності й волонтерства. За твердженням авторів енциклопедичного словника із соціальної роботи, становлення її відбувалося за такою логікою: «потреби індивіда та суспільства, суспільне усвідомлення їхньої значущості — накопичення прак­тичного досвіду допомоги у реалізації індивідуальних і загальносоціальних потреб, його осмислення і формуван­ня теоретичної бази — визнання необхідності професій­ної підготовки кадрів для здійснення цього специфічного виду діяльності». Відповідно до цього підходу чимало ав­торів розпочинають відлік історії соціальної роботи від Давніх Єгипту, Китаю, часів античності, часів Київської Русі тощо. У деяких українських та російських універси­тетах до програми підготовки соціальних працівників включено курси, у межах яких вивчають історію со­ціальної роботи від прадавніх традицій милосердя. На Заході, де соціальна робота як фахова діяльність існує понад сторіччя, розмежовують благодійність як добровільну діяльність і соціальну роботу як система­тичну, організовану фахову допомогу. Ілюстрацією цьо­го підходу є міркування сучасного британського вчено­го Теодора Шаніна: «Часто доводиться чути думку, мов­ляв, соціальна робота — це просто сучасний світський варіант релігійної благодійності, вкорінений у серед­ньовіччі. Насправді благодійність і соціальну роботу об'єднує лише загальна альтруїстична установка. За всіма основними параметрами — цілями, методами і структурою, пов'язаною зі спеціальною підготовкою працівників-виконавців, — вони суттєво відрізняють­ся, являючи собою якісний стрибок у нове і різне. Най­важливішим рушієм людей, котрі займалися благодій­ністю, було їхнє почуття морального обов'язку, праг­нення робити добро — зазвичай вони походили від віри у безсмертя душі. Акцент робився на того, хто творив добро, а його внесок вимірювався розміром і тривалістю допомоги.

Сучасний соціальний працівник вбачає своє завдання в тому, щоб людина, котрій він допомагає, могла обходитися без цієї допомоги і без соціального працівника, що стає тепер ключовим критерієм профе­сійного успіху. Процес, за допомогою якого намагають­ся досягнути цього, називають по-різному: реабіліта­ція, нормалізація, реадаптація. Але головна мета тут завжди полягає в поверненні «клієнтові» здатності дія­ти самостійно за наявних соціальних умов. Для цього майбутніх соціальних працівників вчать розуміти ін­дивідуальну психологію «клієнтів», характер зв'язків людини із родинним та більш широким оточенням, навчають засобам розвитку у підопічних активності та самостійності. Можна сказати, що наріжним каменем благодійності як виду соціальної активності є прагнен­ня та переконання тих, хто надає допомогу. У соціаль­ній роботі центральною фігурою є «клієнт», а метою — звільнення його від потреб у соціальних працівниках». Наявність двох підходів (соціальна робота як благо­дійництво і соціальна робота як фахова діяльність) до визначення початку відліку історії соціальної роботи певною мірою обумовлена базовим конфліктом цього фаху. Річ у тім, що в процесі становлення соціальної ро­боти конкурували різні погляди щодо її суті і призна­чення, внаслідок чого утворилися дві її моделі: 1) науково-виробнича модель, яка ґрунтується на емпіричних методах і поціновує аналіз, техніку вико­нання; 2) гуманістично-демократична модель, яка спира­ється на філософські принципи і поціновує свободу ви­бору, здатність до особистого розвитку і права людини. Попри те що на основі гуманістично-демократичної моделі створено міжнародні етичні стандарти соціальної роботи, домінантною парадигмою (грец. paradeigma — приклад, взірець) фаху стала саме наукова модель. То­му відлік історії соціальної роботи прийнято вести від часу її професіоналізації. Однак навіть такий відлік є проблематичним, оскільки в різних країнах соціальна робота професіоналізувалася в різний час. Крім того, відсутнє єдине розуміння самого поняття «професіона­лізація» . Одні вчені пов'язують її з виникненням спеці­альної підготовки соціальних працівників, інші — з по­явою фахових асоціацій, розвитком наукових підходів у соціальній роботі та визначенням її фахових меж, з появою державної системи соціального забезпечення. Американська дослідниця Філіс Дей пов'язує поча­ток «професіоналізації» соціальної роботи зі створенням у 1913 р. спеціального бюро із соціальної роботи у межах Міжуніверситетського бюро професій. Український фа­хівець Ганна Попович стверджує, що визнання соціаль­ної роботи як професії відбулося в США у 1915 р. Бри­танська асоціація соціальних працівників у 1995 р. від­значила сторіччя медичної соціальної роботи, оскільки в 1895 р. у королівському госпіталі було створено спеці­альні посади «елмонерів» (добровільних помічників). Радикальніших поглядів дотримується Т. Шанін, стверджуючи, що «поняття соціальний працівник» увійшло в обіг наприкінці XIX — на початку XX ст. Але як самостійний фах і академічна дисципліна «соціальна робота» утвердилася лише після Другої світової війни.

Ідеї ew Deal («Нової справи», політичного курсу, що заклав основи соціального забезпечення) у США в 30-ті роки, а в 40-ві на західноєвропейських теренах ідеї дер­жави загального добробуту (welfare s a e) стали визнан­ням права кожної людини на певний мінімум гідного іс­нування і перетворення держави на гаранта реалізації цього права. Однак невдовзі після цього з'ясувалося, що для їх втілення недостатньо належних законів і матері­альних ресурсів, необхідна ще й спеціальна система ін­дивідуальної допомоги людям, які з різних причин не вписуються у суспільство. Нормативні положення уря­ду, державні асигнування на соціальні потреби повинні були дійти до конкретного адресата, відповідати його потребам і запитам, а іноді й мали бути суттєво перегля­нуті, як того потребує практика. Реалізацію цієї функції взяли на себе соціальні працівники. Загалом виникнення фаху «соціальна робота» важ­ко пов'язати з конкретною датою, раціональніше роз­глядати його як історичний процес, який у своєму роз­витку подолав такі етапи професіоналізації: перетворення діяльності на основне заняття для певної групи людей; організація спеціальних навчальних закладів для підготовки соціальних працівників; формування професійної асоціації; політична кампанія, спрямована на прийняття законодавчих актів щодо надання професійній асоціації офіційних повноважень; розроблення і затвердження етичного кодексу професії. У кожній країні процес професіоналізації мав свої особливості щодо змістового наповнення, темпів перебігу. 2. Передісторія виникнення соціальної роботи як фахової діяльності Суспільство на кожному етапі свого розвитку брало на себе функції допомоги і підтримки, хоча спосіб їх ре­алізації суттєво відрізнявся у процесі соціогенезу. У первісному суспільстві, яке характеризувалося природ­ною цілісністю життєдіяльності людей, ці функції реа­лізовувались переважно через інститут сім'ї і систему родинних зв'язків. З розвитком суспільства ці соціаль­ні інститути постійно трансформувалися, передаючи частково або повністю обов'язки щодо підтримки своїх членів іншим соціальним інститутам. Особливо актив­но включалися у цей процес церква, релігійні, профе­сійні, територіальні громади, благодійні організації, а згодом і держава. Виникненню соціальної роботи як фаху передувало суспільне визнання необхідності задоволення потреб пев­них груп людей у сторонній допомозі й підтримці. Перед­історія соціальної роботи охоплює такі послідовні етапи: 1) первіснообщинні і родові форми, церковно-монас­тирська допомога; зародження державних і громадських підходів; наукова філантропія, пов'язана із усвідомленим прагненням добровольців створити теоретичну і цінніс­ну базу своєї діяльності. Антропологічні дослідження свідчать про функціо­нування певної суспільної допомоги у давньому світі. Наприклад, у Давньому Єгипті (2700—2200 pp. до н. є.) турбота суспільства була спрямована насамперед на збе­реження трудових ресурсів. Вона була прерогативою держави, зацікавленої в підтримці життєвого рівня лю­дей, зайнятих на суспільних роботах — будівництві ка­налів, пірамід, гробниць і храмів.

Сфера застосування контракту визначаться законами Украни. Стаття 22 Гарант при укладенн, змн та припиненн трудового договору Забороняться необгрунтована вдмова у прийнятт на роботу. Вдповдно до Конституц Украни будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенн, змн та припиненн трудового договору залежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, членства у професйнй сплц чи ншому об'днанн громадян, роду  характеру занять, мсця проживання не допускаться. Вимоги щодо вку, рвня освти, стану здоров'я працвника можуть встановлюватись законодавством Украни. Стаття 23 Строки трудового договору Трудовий договр може бути: безстроковим, що укладаться на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторн; таким, що укладаться на час виконання певно роботи. Строковий трудовий договр укладаться у випадках, коли трудов вдносини не можуть бути встановлен на невизначений строк з урахуванням характеру наступно роботи, або умов  виконання, або нтересв працвника та в нших випадках, передбачених законодавчими актами

1. Метацінності та ідеали соціальної роботи

2. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

3. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

4. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

5. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

6. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
7. Виникнення та еволюція світової політичної думки
8. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

9. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

10. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи

11. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

12. Історія фахової соціальної роботи в Україні

13. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

14. Практична сфера соціальної роботи

15. Системна модель соціальної роботи

16. Соціальна робота з людьми похилого віку

Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

18. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

19. Філософія соціальної роботи

20. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

21. Організаційні аспекти соціальної роботи

22. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи
23. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі
24. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

25. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

26. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

27. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

28. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

29. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

30. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

31. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

32. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов

33. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

34. Сутність та соціальне призначення держави

35. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
40. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

41. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

42. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

43. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

44. Економіка праці та соціально-трудових відносин

45. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

46. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

47. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

48. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

49. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

50. Політика та соціальний конфлікт

51. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

52. Соціальні ролі та особистість

53. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

54. Соціально-історичні умови виникнення християнства
55. Деонтологія в соціальній роботі
56. Клієнти в соціальній роботі

57. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

58. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

59. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

60. Сутність технологій в соціальній роботі

61. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

62. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

63. Освіта та соціальна мобільність

64. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

66. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

67. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

68. Соціальне становище Запорізького краю

69. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

70. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
71. Право як спеціальне соціальне явище
72. Соціальна екологія

73. Мораль і соціальне управління

74. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

75. Біосфера та еволюція

76. Соціальна інфраструктура України

77. Розвиток соціальної географії в СРСР

78. Історія соціально-економічної географії світу

79. Державна соціальна допомога

80. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

81. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

82. Правовідносини у сфері соціального захисту

83. Соціальна держава

84. Соціальна обумовленість державної служби

85. Соціальна цінність права

86. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
87. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності
88. Мова як символ соціальної солідарності

89. Історія України. Соціально-політичні аспекти

90. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

91. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

92. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

93. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

94. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

95. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

96. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

98. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

99. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

100. Соціально-духовні основи культури класицизму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.