Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДУ «ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ» БОРЗЕНКО АЛЛА БОРИСІВНА УДК:616.61 – 008.64 -036.12:616. 112 94.015.2:611.018.74 РОЛЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ –1в ТА ФІБРОНЕКТИНУ В ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ 14.01.37 – нефрологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Семидоцька Жанна Дмитрівна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2. Офіційні опоненти: член–кореспондент НАН України, академік АМН України, заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Пиріг Любомир Антонович, Національна медична академія післядипломної освіти МОЗ України ім. П.Л.Шупика, завідувач кафедри нефрології; доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Дудар Ірина Олексіївна, ДУ «Інститут нефрології АМН України», завідувач відділом еферентних технологій. Захист відбудеться 21.03. 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.565.01 при Інституті нефрології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту нефрології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а. Автореферат розісланий 18.02. 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Величко М.Б. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Однією з центральних проблем клінічної нефрології до теперішнього часу залишається проблема прогресування хронічного гломерулонефриту (ХГН), особливості перебігу цього захворювання, резистентність до традиційної терапії (Колесник М.О., 2004, Тарєєва І.Є.,2000, Семидоцька Ж.Д., 2002). ХГН є однією з найпоширеніших причин хронічної ниркової недостатності (до 1/3 всіх випадків ХНН). Особливе значення для розвитку гломерулярного ураження і нефросклерозу надається прозапальним цитокінам, перш за все інтерлейкіну - 1в (IL-1в), та поліфункціональному адгезивному високомолекулярному глікопротеїду фібронектину (F ). Низкою експериментальних досліджень доведено, що IL-1в є ключовим цитокіном, який індукує розвиток каскаду інших прозапальних цитокінів. Цей монокін проявляє свій патологічний вплив із самих ранніх етапів формування гломерулярного запалення, призводить до його прогресування, розвитку тубулоінтерстиціальних змін та процесів ниркового фіброгенезу (Вашуріна Т.В., Сергєєва Т.В., 2002). Не менш значущим у механізмах прогресування ХГН є F – матричний глікопротеїн, що насамперед вважається чинником розвитку ниркового склерозу (Мухін М.О., Козловська Л.В., Бобкова І.М., 2004). Обидва медіатори мають вагомий системний вплив, визначаючи перебіг хвороби та її прогноз. Незважаючи на експериментально обґрунтовану участь названих речовин в патогенезі ХГН, клінічні дослідження їх значення у процесі прогресування цього захворювання малочислені та суперечні.

Зокрема не висвітлюється їх взаємовплив та взаємозв’язок з іншими чинниками ниркового ураження у хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН), гломерулонефрит. З огляду на це, дослідження інтерлейкіну - 1в та фібронектину та їх взаємозв’язків у хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит при різних клінічних варіантах перебігу захворювання та на різних стадіях функціонального стану нирок є актуальним. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов’язаний з науковою діяльністю Харківського національного медичного університету. Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 “Хронічна ниркова недостатність: особливості перебігу та фактори прогресування” (№ державної реєстрації 0199 U 001776). Здобувач є співвиконавцем даного дослідження. Мета дослідження. Покращення діагностики та прогнозування перебігу хронічної хвороби нирок, гломерулонефриту на різних стадіях функціонального стану нирок за допомогою визначення вмісту IL-1в та F у плазмі крові. Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: 1. Визначити рівень IL-1в в плазмі хворих на хронічний гломерулонефрит при різних клінічних варіантах перебігу захворювання та в залежності від стадії хронічної хвороби нирок. 2. Визначити вміст F в плазмі хворих на хронічний гломерулонефрит при різних клінічних формах захворювання та в залежності від функціонального стану нирок. 3. Проаналізувати взаємозв‘язок між IL-1в та F при хронічному гломерулонефриті. 4. Вивчити залежності показників IL-1в і F від інших чинників прогресування хронічного гломерулонефриту (артеріальної гіпертензії, протеїнурії, гематурії, тощо). 5. Розробити критерії прогнозування перебігу хронічної хвороби нирок, гломерулонефриту на підставі дослідження IL-1в і F в плазмі крові. Об‘єкт дослідження: хворі на хронічну хворобу нирок I – V стадій, гломерулонефрит. Предмет дослідження: вміст IL-1в і F в плазмі крові хворих на хронічну хворобу нирок I – V стадій, гломерулонефрит. Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, зокрема біохімічні та імуноферментні, інструментальні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше у клінічному дослідженні визначено динамічний патогенетичний взаємозв’язок між IL-1в і F при хронічній хворобі нирок, гломерулонефриті: на І стадії хвороби зростання фібронектинемії на тлі зниження плазмового вмісту IL-1в може розцінюватися як предиктор прогресування хронічного гломерулонефриту із розвитком ниркової недостатності, на II – V стадіях ХХН зростання активності IL-1в і зниження вмісту F у крові відбиває прогресування склеротичних процесів у нирках, свідчить при високий ризик розвитку серцево – судинних, гастроінтестинальних ускладнень та анемії. Встановлено, що при хронічній хворобі нирок, гломерулонефриті плазмова концентрація IL-1в є значно підвищеною. Цей показник зростає в процесі прогресування ХХН, найменший на ІІ стадії ХХН, при ізольованому сечовому синдромі, у фазі ремісії хвороби, максимальний – у пацієнтів з нефротичним синдромом і вторинною артеріальною гіпертензією, у хворих на ХХН V стадії, які не отримують замісну ниркову терапію.

Доведено, що рівень IL-1в у плазмі крові хворих на хронічний гломерулонефрит значно підвищується при розвитку кардіоваскулярних ускладнень, гастроінтестинальної патології, анемії. Показано, що при хронічній хворобі нирок, гломерулонефриті в плазмі підвищується вміст F , який досягає найбільших значень при нефротичному синдромі. Прогресування ХХН супроводжується зниженням його плазмової концентрації; при лікуванні програмним гемодіалізом (ПГД) цей показник менший, ніж у контрольній групі. Рівень F у плазмі крові хворих на ХГН знижується при розвитку ускладнень з боку серцево – судинної системи або органів травлення. У хворих на ХХН V стадії, які отримують замісну терапію програмним гемодіалізом, динамічне підвищення рівня IL-1в може бути показником порушення біосумісності зі складовими екстракорпорального контуру кровообігу та фактором ризику виникнення ускладнень. Зменшення концентрації F у цих пацієнтів свідчить про погіршення їх клінічного стану та є несприятливим прогностичним показником. Розроблено спосіб діагностики прогресування хронічної хвороби нирок, гломерулонефриту на підґрунті дослідження плазмових показників IL-1в і F при динамічному спостереженні (патент України на корисну модель №22667 U МПК А61В10/00). Практичне значення одержаних результатів. З метою ранньої діагностики ураження нирок та визначення активності запального процесу в нирці до комплексного обстеження пацієнта доцільно включити дослідження вмісту IL-1в у плазмі крові. Динамічне збільшення цього показника може використовуватися в якості критерію прогресування хронічної хвороби нирок, гломерулонефриту та предиктора розвитку ускладнень уремії (з боку органів травлення або серцево – судинної системи, анемії). У періоді клініко-лабораторної ремісії хвороби визначення рівня IL-1в у плазмі крові може бути підґрунтям для посилення ренопротекції. Зростання вмісту F у плазмі крові хворих на хронічний гломерулонефрит зі збереженою функцією нирок може розцінюватися як рання ознака склерозування ренальних структур. На ІІ – V стадіях ХХН динамічне убування концентрації F у плазмі крові виступає в якості предиктора прогресування ниркової недостатності та розвитку поліорганної дисфункції. Комплексне дослідження вмісту IL-1в та F в плазмі хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит рекомендовано в якості додаткових діагностичних критеріїв та прогностичних чинників перебігу захворювання. Динамічні зміни цих показників на різних стадіях ХХН можуть бути підґрунтям для своєчасної корекції комплексу ренопротективних заходів, а в умовах лікування програмним гемодіалізом - корекції складових екстракорпорального контуру кровообігу (зміна мембрани діалізатору, діалізної дози, тощо). Крім того, визначення IL-1в та F у крові хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит може бути суттєвим доповненням до розуміння патогенетичних особливостей різних форм та стадій цього захворювання. Впровадження результатів дослідження. Результати досліджень впроваджені в роботу нефрологічного відділення та відділення хронічного гемодіалізу Харківського обласного клінічного центру нефрології та урології, нефрологічного відділення Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги № 4, нефрологічного відділення ДУ «Інститут терапії ім.

В то время уже существенную роль играли радиолокационные станции. И здесь превосходство, в том числе количественное, оставалось за противником. В Крыму 9-я зенитная дивизия имела 17 PЛC, в том числе 6 на побережье Керченского пролива (одна из них была уничтожена артогнем 5 декабря) и 3 в районе Феодосии. У флота были 9 PЛC обнаружения морских целей («зеетакт») и 2 воздушных целей («флюм»). В том числе на Керченском полуострове три «зеетакт» (P9 на мысе Хрони, P7 на мысе Такиль, P5 на мысе Чауда) и 1 «флюм» на мысе Киз-Аул. PЛC на мысе Такиль была выведена из строя своим расчетом 27 октября. В связи с приказом об эвакуации начался демонтаж станции, а после отмены приказа собрать ее уже не удалось. Неисправная станция была отправлена в Констанцу, взамен сняли РЛС на северной стороне Севастополя и 46 ноября перебросили на мыс Такиль. Вечером 7 ноября она начала работу. К этому времени была потеряна станция на мысе Хрони (6 ноября). У нас на Таманском полуострове имелись две РЛС: в Фонталовской «Пегматит» P14 (из Краснодарского корпусного района ПВО территории страны) при 229-й истребительной авиадивизии и флотская РЛС «Редут» P40 в районе совхоза Бугае[30]

1. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

2. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

3. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

4. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

5. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

6. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання
7. Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним гломерулонефритом
8. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

9. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

10. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

11. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

12. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

13. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

14. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

15. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

16. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

17. Роль та вміст води в організмі

18. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

19. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

20. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

21. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

22. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
23. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій
24. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

25. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

26. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

27. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

28. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

29. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

30. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

31. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері

32. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

34. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

35. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

36. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

37. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

38. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
39. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою
40. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

41. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

42. Вибори та їх роль у політичному житті України

43. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

44. Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi

45. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

46. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

47. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

48. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

50. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

51. Фінансові резерви та їх роль

52. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

53. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

54. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
55. Виробництво та його роль в житті суспільства
56. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

57. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

58. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

59. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

60. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

61. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

62. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

63. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

64. Роль транспорта в организации экономического пространства России

Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

65. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

66. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

67. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

68. Роль государства в экономике

69. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

70. Цивільний та арбітражний процес
71. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
72. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

73. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

74. Финансовый менеджмент и его роль

75. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

76. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

77. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

78. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

79. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

80. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

82. Роль поэзии в обучении немецкому языку

83. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

84. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

85. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

86. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"
87. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"
88. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

89. Частица "ну" в диалогической и монологической речи

90. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

91. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

92. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

93. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

94. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

95. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

96. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

97. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

98. Роль Солженицына в дессидентском движение

99. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.