Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз діяльності комерційного банку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний університет Факультет перепідготовки фахівцівДипломна робота на тему: “Аналіз діяльності комерційного банку ” (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) Слухач гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівниквикладач Бережна Леся Віталіївна Реєстраційний номер До захисту на ДІК допустити (підпис, дата) Декан факультету перепідготовки фахівців доц. Веретільник Т.І. Черкаси 2002 р. Змiст. Вступ . . . 5 Теоритична частина . . 8 Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного банку ПМР. . .8 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку .8 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності . 10 Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення .14 Аналіз ативів та пасивів комерційного банку .17 1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку .35 1.7.Аналiз доходiв i витрат .48 1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку .58 ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-комерційного Агропромислового банку .64 2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської Республіки .64 2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку .67 Проект організації центру прийому комунальних платежів в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця 82 3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів .85 3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів .88 Висновок . .102 Лiтература 105 Додатки 108 Вступ Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх часто називають кровоносними судинами економіки. “Комерційний банк можна розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи визначається за певними системними показниками (характеристиками).” . Банк – це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб'єктами ринкових відносин. А також надає інші послуги. Банки виступають основними інститутами кредитно-грошової системи. Саме вони організують обіг значної частини кредитних грошей, що займають домінуюче положення в загальному обсязі грошової маси. Більш того, банки мають у своєму розпорядженні можливість створювати такі гроші і тим самим збільшувати їхню пропозицію. Банківська сиcтема - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Сучасна банківська система - це найважливіша сфера національного господарства будь-якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона керує в державі системою платежів і розрахунків; більшу частину своїх комерційних справ здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур. Комерційні банки, діючи відповідно до грошово-кредитної політики держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на швидкість їхнього обігу, емісію, загальну масу, включаючи кількість готівки, що перебуває в обігу. Стабілізація ж збільшення грошової маси - це застава зниження темпів інфляції, забезпечення сталості рівня цін, при досягненні якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим образом. Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Банки країн СНГ змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. У своїй дипломній роботі я намагатимусь показати деякі аспекти цієї широкої теми, це стосується оцінки фінансового стану банку, тобто аналіз діяльності комерційного банку. Метою дипломної роботи є визначення економiчних явищ та процесiв, що впливають на дiяльнiсть банку. Важливість даної теми полягає, на мій погляд, у вивченні банківської системи через призму оцінки фінансового стану банку, аналізуючи його діяльність. Тепер надійність і фінансова стійкість - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. Отже, за допомогою аналізу можна виявити тенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямів роботи. Тож оцінка фінансового стану є потрібною як для керівництва банку, - щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чи партнера, щоб знати свого контрагента. Завданням цієї дипломної роботи є аналiз теоретичної засади аналiзу дiяльностi комерцiйного банку та запропонування методів пiдвищення ефективностi його дiяльностi. Теоретична частина 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР Внаслідок істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу діяльності банком дозволяє ефективно управляти активними і пасивними операціями, що сприяє максимізації прибутку і забезпеченню стабільного фінансового стану. Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по залученню вільних грошових ресурсів підприємств і населення.

Предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльність банку. Основними об’єктами аналізу банківської діяльності є : Заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура; Якість активів ( кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку ) ; Показники прибутковості функціонування банку, що дозволяють судити про ефективність його роботи; Показники ліквідності і платоспроможності банку, що характеризують його фінансову стійкість; Темпи росту банку; Різні ризики, що впливають на діяльність банку. Методом аналізу банківської діяльності є комплексне органічно пов’язане дослідження діяльності комерційного банку з використанням статистичних, економіко-математичних, облікових та інших способів обробки інформації. Для проведення аналізу банківської діяльності використовують наступні методи: Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень. Метод приведення показників у порівняльний вигляд. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри наданих кредитів, залучених коштів, капіталу банку тощо, а відносні відображають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом одного на інший. Відносні показники виражаються в формі коефіцієнтів або відсотків. Метод групувань. Дозволяє шляхом систематизації даних балансу розібратися в сутності явищ і процесів, що аналізуються. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Графічний метод. Метод табличного відображення аналітичних даних. Аналітичне дослідження , його результати та їх використання в банківському менеджменті повинні відповідати визначеним принципам (вимогам), що накладають свій відбиток на це дослідження і повинні обов’язково виконувати при організації. Проведенні і практичному використанні результатів аналізу банківської діяльності. Наведемо основні з цих принципів. Аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці економічних явищ і прогнозуванні основних показників розвитку банку. Аналіз повинен мати науковий характер. Аналіз має бути комплексним. Забезпечення системного підходу до аналізу. Аналіз повинен бути об’єктивним, конкретним, точним, тобто базуватися на достовірній інформації. Аналіз має бути дієвим тобто активно впливати на діяльність банку, вчасно виявляти недоліки і резерви підвищення ефективності. Аналіз повинен проводитися за планом і систематично. Аналіз має бути оперативним. Демократизм. Аналіз повинен бути ефективним, тобто його результати повинні служити для керівництва банку інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з оптимізації функціонування банку. Проведення аналізу банківської діяльності на основі перерахованих принципів істотно збільшує його ефективність і результати фінансової діяльності банку.

В полон потрапив 17 листопада близько 15.00 - 16.00 год. під с. Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у с. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р. Там само. Арк. 74 - 74 зв. Примітка 1. В. Верига і Б. Тимошенко подають Василь. 55. Кишківський Володимир Антонович Народився 1897 р. в с. Коплевака Липовецького повіту Київської губернії. Українець. Міщанин. Закінчив 5 класів Уманського комерційного училища і 2-у Київську школу прапорщиків. Безпартійний. Із 1919 р. проходив службу у 2-й Волинській дивізії Армії УНР. Був інтернований до табору м. Каліш. Під час Другого Зимового походу - у резерві на становищі козака кінної сотні при штабі 4-ї Київської дивізії 1. В полон потрапив 16 листопада 2. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р. Там само. Арк. 75 - 75 зв. Примітки 1. В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання хорунжий. 2. Зі слів В. Кишківського, в сотні було 38 чоловік, озброєних 28 шаблями, рушницями і бомбами. 56. Дараган Іван Андрійович Анкети не виявлено 1

1. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

2. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

3. Маркетингова діяльність комерційного банку

4. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

5. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

6. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
7. Процентна політика комерційного банку
8. Кредитна політика комерційного банку

9. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

10. Оцінка фінансового стану комерційного банку

11. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

12. Доходи та витрати комерційного банку

13. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

14. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

15. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

16. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы

17. Державне регулювання комерційної діяльності

18. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

19. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

20. Аналіз банківської діяльності

21. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

22. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур
23. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")
24. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

25. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

26. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

27. Використання маркетингу в діяльності банку

28. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

29. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

30. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

31. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

32. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

34. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

35. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

36. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

37. Аналіз діяльності підприємства

38. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"
39. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"
40. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

41. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

42. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

43. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

44. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

45. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

46. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

47. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

48. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

49. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

50. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

51. Планування діяльності підприємства

52. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

53. Планування діяльності підприємства

54. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності
55. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
56. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

57. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

58. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

59. Валютний ризик в діяльності банківської системи

60. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

61. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

62. Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

63. Організація діяльності "ПриватБанку"

64. Основи страхової діяльності

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

65. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

66. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

67. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

68. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

69. Комерційні банки та їх види

70. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню
71. Державне регулювання страхової діяльності
72. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

73. Основи безпеки життєдіяльності

74. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

75. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

76. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

77. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

78. Облік зовнішньоекономічної діяльності

79. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

80. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

81. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

82. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

83. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

84. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

85. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

86. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
87. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
88. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

89. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

90. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

91. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

92. Основи діяльності прокуратури України

93. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

94. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

95. Правові засади митного права та страхової діяльності

96. Правові основи підприємницької діяльності

Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

97. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

98. Регулювання метрологічної діяльності

99. Свобода та межі підприємницької діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.