Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат на тему «Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності» Виконала: студентка групи 1 Ф. спец. Підкаура О. Київ 2010 Основу ресурсного забезпечення місцевого самоврядування становить комунальна власність. Комунальна власність — це конкретне майно, фінансові та інші ресурси, що належать територіальній громаді. Об’єктами комунальної власності є майно органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства та організації, майнові частки в статутних фондах господарських товариств, природні ресурси, об’єкти соціальної інфраструктури, місцевий бюджет, позабюджетні фонди, цінні папери. На практиці у комунальній власності знаходяться заклади соціальної сфери, майно органів місцевого самоврядування, підприємства житлово-комунального господарства та місцевий бюджет. В структурі комунальної власності, що склалася в Україні переважають об’єкти, які є потенційними фінансовими центрами-реципієнтами: освіта — 36,3%; державне управління — 23,3%; охорона здоров’я та соціальна допомога — 9,5%; колективні, громадські та особисті послуги — 8,5% . Метою реферату є ознайомлення з особливістю фінансової діяльності комунальних підприємств які виконують послуги в ЖКГ, тому що саме від матеріально-фінансової бази цих підприємств залежить обсяг другої корзини доходів місцевих бюджетів. Фінансова діяльність підприємств комунальної форми власності має деякі особливості. Діяльність таких підприємств має комплексний міжгалузевий характер і безпосередньо впливає на умови проживання, праці та відпочинку людей. Мета їх діяльності — якісне обслуговування замовників та населення щодо надання відповідних послуг. Ці підприємства, які є складовою місцевого господарства, мають специфіку організації фінансових відносин. Так підприємства частково утримуються з місцевих бюджетів. Фінансова діяльність підприємств комунальної форми власності опосередковує собою систему грошових відносин, які виникають у зв’язку з формуванням та використанням фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного функціонування відтворювального процесу і соціальної сфери. Під фінансовими ресурсами підприємств комунальної форми власності, на думку О.П.Кириленко , слід розуміти сукупність грошових коштів, резервів і надходжень цільового призначення, що є в розпорядженні підприємств, які закріпленні за ними на правах оперативного управління або повного господарського відання і використовуються на власні статутні потреби. Основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємств комунальної форми власності є власні та залучені кошти. До власних коштів належать статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток. До залучених — бюджетні асигнування, кредити банків. Первинне формування цих ресурсів проводиться в період створення підприємства шляхом формування статутного фонду, що складається з основних засобів і оборотних коштів. Статутний фонд комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно належить, у період до його реєстрації як суб’єкта господарювання.

Мінімальна величина статутного фонду такого підприємства встановлюється відповідною місцевою владою. Підприємства комунального господарства за специфікою їх діяльності, як правило, є на локальних (місцевих) ринках природними монополістами. В економічній теорії під природною монополією розуміється така ситуація на ринку, коли задоволення попиту на ньому найефективніше за відсутності конкуренції. Той факт, що більшість підприємств комунальної форми власності відповідає всім умовам природної монополії, визначає необхідність контролю за цінами на продукцію (роботи, послуги), що надаються ними. В нашій країні це здійснюється шляхом прямого регулювання цін і тарифів відповідними органами місцевої влади. Згідно з Господарським кодексом України державне регулювання цін здійснюється шляхом встановлення фіксованих державних та комунальних цін, граничних рівнів цін, граничних рівнів торговельних надбавок і винагород постачальникам, граничних нормативів рентабельності або шляхом запровадження обов’язкового декларування зміни цін. Тобто структура ціни продукції (роботи, послуги) комунального підприємства має дві складові: - собівартість, що виражає в грошовій формі; - витрати на виробництво і реалізацію послуги; - обсяг прибутку, який регулюється за допомогою показників рентабельності, встановлюваних державою. Відповідно до чинного законодавства у випадку встановлення фіксованих цін, застосування яких унеможливлює одержання прибутку підприємствами комунальної форми власності, органи місцевого самоврядування зобов’язані надати цим підприємствам дотації. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів та формування фінансових ресурсів. Від її величини залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність та повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів тощо, що в кінцевому підсумку позначається на фінансовому результаті діяльності підприємства. Абсолютну ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання характеризує прибуток. В умовах ринкової економіки прибуток є важливим фактором стимулювання виробничої та комерційної діяльності підприємства й утворює фінансову основу для її розширення, задоволення матеріальних і соціальних потреб трудового колективу. Таким чином, прибуток підприємства комунальної форми власності є грошовим вираженням частини грошових надходжень, утворюваних підприємством. Він створюється в результаті як основної діяльності (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, перевезення пасажирів тощо), так і інших видів господарської діяльності (виконання різних робіт і надання господарських послуг), проте значну частку в його обсязі займає прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Прибуток є частиною виручки від реалізації. Аналогічно будь-якому суб’єкту господарювання виробничої сфери прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств комунальної форми власності безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та її собівартості.

Для підприємств комунальної форми власності виробнича собівартість робіт (послуг) — це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво (надання). Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюється самим підприємством залежно від специфіки його діяльності. Прибуток, отриманий підприємствами комунальної форми власності, розподіляється за загальними правилами розподілу прибутку, які діють у країні. Насамперед частина його у формі податку спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, частина прибутку може бути вилучена місцевими органами самоврядування для перерозподілу між іншими підприємствами комунальної форми власності. Чистий прибуток підприємств, як правило, спрямовується на розвиток діяльності, задоволення соціальних потреб тощо. Оскільки майно підприємств комунальної форми власності перебуває у власності місцевих органів самоврядування, для фінансування цих підприємств, крім власних джерел, залучаються також кошти місцевих бюджетів та кошти, отримані в порядку перерозподілу між цими підприємствами. Для здійснення господарської діяльності комунальні підприємства мають у своєму розпорядженні власні оборотні кошти, які поділяються на нормовані та ненормовані. На відміну від промислових підприємств, де власні оборотні кошти становлять значну частку в складі виробничих запасів, у підприємств комунальної форми власності частка оборотних коштів у загальному капіталі підприємства неістотна. У складі нормованих оборотних коштів немає статей «Сировина, матеріали й купівельні напівфабрикати», «Готова продукція», «Незавершене виробництво». Одна з характерних статей оборотних коштів комунальних підприємств — «Абоненти», яка формується за рахунок коштів, що надходять за надані послуги та реалізовану продукцію. До джерел формування оборотних коштів належать власні кошти підприємства (прибуток підвідомчих підприємств, прибуток від комерційної діяльності), стійкі пасиви, асигнування з бюджету, короткотермінові позики банків . Ще однією характерною особливістю функціонування комунальних підприємств є те, що в окремих випадках такі підприємства не можуть бути оголошені банкрутами. Так, відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» положення цього нормативного акта не застосовуються до юридичних осіб — підприємств, що є об’єктами комунальної власності, якщо стосовно них виключно на пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування прийняті рішення щодо цього . Серед підприємств комунального сектора особливе місце займає водопровідно-каналізаційні підприємства (ВКП). У порівнянні з іншими галузями економіки, в ВКП є відмінності у складі та структурі, розрахунку нормативів і показників використання, в порядку і джерелах фінансування основних фондів і оборотних активів, зумовлені специфікою технологічних процесів і фінансово-господарської діяльності . У структурі основних фондів у ВКП переважають передавальні споруди. У процесі фінансового планування та аналізу на підприємствах ВКП використовується типовий набір показників, що характеризують ефективність використання основних фондів (фондовіддача, фондомісткість, рентабельність основних засобів і сума прибутку на одну гривню основних засобів).

Грушевський тут вдзнача тльки сторичн особливост, як сприяли формуванню однакових прагнень рзних верств укранського суспльства в нацональнй сфер. Однак вчений  полтик зовсм не констату вдсутност у трудящих бажання  готовност боротись за сво соцальн нтереси. Навпаки, в основ запропоновано Головою Центрально Ради концепц революц лежала дея народоправства, реалзаця яко була немислима без кардинальних соцальних змн у суспльств. ¶ саме ц соцальн змни, запровадження в життя справжнього, всеохоплюючого демократизму тльки й могли бути найврншим гарантом реалзац нацональних, нацонально-державних прагнень укранцв. Ф. Турченко та Г. Кривоший навть не помчають суперечност, коли, усупереч власним висновкам, тут же пояснюють, що основною причиною «затягування» в досягненн «полтичного суверентету Украни» стало те, що кервництву Центрально Ради «не вистачило ршучост очолити соцально-економчн перетворення». Даремно покладаючись на Тимчасовий уряд, який свдомо зволкав з розвязанням будь-яких проблем, укранський провд став заручником чужо вол, зрадив власнй концепц, стратег руху. «Ця обставина стотно вплинула на перебг Укрансько революц, навть сприяючи посиленню соцально напруженост в суспльств, переходу конфлктв у неконтрольовано-стихйну сферу, ведучи до наростання суперечностей мж самими укранцями»95, змушен визнавати пд натиском незаперечних фактв Ф. Турченко  Г. Кривоший. ¶ доводиться лише гадати, як причини зумовлюють безплдний пошук ними варантв спростування очевидних стин

1. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

2. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

3. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

4. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

5. Організація обліку запасів на підприємствах

6. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
7. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства
8. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

9. Організація стратегічного планування на підприємствах

10. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

11. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

12. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

13. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

14. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

15. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

16. Облік готової продукції та її реалізації

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

17. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

18. База даних по приватних підприємствах регіону

19. Особливості формування геокультури

20. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

21. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

22. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
23. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
24. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

25. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

26. Особливості формування попиту на фактори виробництва

27. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

28. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

29. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

30. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

31. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

32. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

34. Особливості національної економіки Тунісу

35. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

36. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

37. Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

38. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
39. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві
40. Основи економіки підприємства

41. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

42. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

43. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

44. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

45. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

46. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

47. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

48. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Особливості реалізації фонеми в мовленні

50. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

51. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

52. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

53. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

54. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
55. Організація діяльності підприємства
56. Особливості діяльності інноваційних підприємств

57. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

58. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

59. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

60. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

61. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

62. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

63. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

64. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

65. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

66. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

67. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

68. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

69. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

70. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
71. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
72. Планування діяльності підприємства

73. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

74. Формування основних фондів підприємства

75. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

76. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

77. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

78. Формування прибутку промислового підприємництва

79. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

80. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

81. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

82. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

83. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

84. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

85. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

86. Організація діяльності "ПриватБанку"
87. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
88. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

89. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

90. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

91. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

92. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

93. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

94. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

95. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

96. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

97. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

98. Організація облікової політики підприємства

99. Організація обліку на підприємстві

100. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.