Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЛИСЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА УДК 37.034.”3752” ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 13.00.07 – теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті Науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Дем’янюк Тамара Дмитрівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії і методики виховання Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України; завідувач відділу виховних систем у педагогічній освіті кандидат педагогічних наук, доцент Трибулькевич Катерина Георгіївна, Миколаївський державний університет імені Василя Сухомлинського, доцент кафедри педагогіки. Захист дисертації відбудеться 03 липня 2008 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9; 8-ий поверх, зал засідань З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9) Автореферат розісланий 02 червня 2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.М. Масол ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Сучасний етап становлення громадянського суспільства в Україні передбачає докорінну трансформацію світоглядних пріоритетів та ціннісних орієнтирів особистості. Йдеться про зміну ставлення людини до інших людей та до самої себе, про підвищення власної відповідальності за майбутнє держави, суспільства, цивілізації. У цьому зв’язку Національна доктрина розвитку освіти першочерговим завданням освітньої галузі визначає виховання гуманістично спрямованої особистості, а освіта визначена головним чинником гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості. Практичне вирішення цих завдань тісно пов’язане із розвитком гуманістичної самосвідомості, творчої ініціативи особистості, її здатності вільно орієнтуватися у світі духовних цінностей; з формуванням уміння проявляти творчість при прийнятті суспільно значущих рішень, нести відповідальність за наслідки власних дій і вчинків. Отже, проблема гуманістичного виховання підростаючого покоління громадян України має важливе соціально-педагогічне значення, оскільки, з одного боку, при визначенні цілей виховання враховуються інтереси і запити суспільства загалом і кожної особистості зокрема, а, з іншого, - важливим є розуміння сутності самого процесу виховання. У сучасних умовах проблему виховання гуманістично спрямованої особистості, її морально-етичні аспекти розробляють І.Бех, А.Бойко, О.Вишневський, Т.Дем’янюк, Л.Макарова, В.Оржеховська, С.Рудаківська, О.Сухомлинська, О.Столяренко, К.Чорна, Н.Миропольська та інші. У них предметом дослідження є гуманістичні цінності, їх сутність, специфіка та місце у духовному світі особистості.

В основу концепцій Б.Ананьєва, О.Киричука, І.Кона, інших дослідників покладено різні психологічні аспекти гуманістичного виховання особистості, зокрема ідеї суб’єкт-суб’єктної взаємодії та саморозвитку особистості. У дослідженнях О.Виговської, С.Рудаківської, І.Якиманської стверджується, що в основі процесу гуманізації лежить особистісно зорієнтоване навчання та виховання. У спеціальних дослідженнях Б.Ананьєва, Н.Анікєєвої, О.Леонтьєва, Ю.Шарова розглядаються шляхи розвитку мотивації гуманної поведінки особистості. Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що переважна більшість аспектів гуманістичного виховання підлітків не залишилася поза увагою дослідників. Однак, ще недостатньо розкрито оптимізацію процесу виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час. Наше дослідження зумовлено, по-перше, необхідністю оновлення процесів виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час на основі вивчення і засвоєння вітчизняної і світової духовної спадщини. По-друге, існуючими суперечностями: між об’єктивною потребою суспільства у гуманістично спрямованій особистості, готовій до життя в умовах демократичного суспільства, та недостатнім використанням теоретичних надбань, прогресивного педагогічного досвіду у вирішенні цього завдання; між значним потенціалом системи гуманістичного виховання підлітків та епізодичним використанням його у практичній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Під час організації виховного процесу на противагу суттєвим змінам у його змісті, наповнення благородними ідеями йде орієнтація на часткове оновлення та зовнішні прояви результатів діяльності вихованців; повільно впроваджуються активні форми позаурочної діяльності. Виховні заходи не мають глибокої розвивальної основи; не сприяють формуванню у підлітків почуттів доброти, чуйності, милосердя, терпимості, безкорисливості, взаємоповаги, співпереживання, толерантності тощо. Таким чином, недостатня розробленість проблеми, її актуальність, зумовили вибір теми дисертаційного дослідження „Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема наукової роботи є частиною наукової теми лабораторії морально-етичного виховання Інституту проблем виховання АПН України “Патріотичне та морально-естетичне виховання підростаючого покоління”, державний реєстраційний номер 0102U000390. Обраний напрям педагогічного дослідження є також складовою Держбюджетної теми, яка виконується науково-дослідною лабораторією інноваційних виховних технологій Рівненського державного гуманітарного університету “Громадянське виховання учнівської та студентської молоді в умовах суверенної України”, державний реєстраційний номер 0102U005600. Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 8 від 28 березня 2003 року) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 6 від 17 червня 2003 року).

Об’єкт дослідження – процес виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка. Предмет дослідження – модель процесу виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка в позаурочний час. Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити модель процесу виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час. Гіпотеза дослідження: виховання гуманістичної спрямованості підлітків у позаурочний час здійснюватиметься більш ефективно за умови застосування особистісно орієнтованої концепції, яка ґрунтується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя і вихованців, на особистісному підході до них; на ціннісно-орієнтаційній діяльності підлітків у контексті вітчизняної і світової духовної спадщини. Відповідно до мети і гіпотези визначено коло завдань дослідження: – з’ясувати стан розробленості проблеми у теорії та виховній практиці; – уточнити поняття „гуманістична спрямованість особистості” та „гуманістично спрямована особистість”; розробити структуру, критерії та показники гуманістичної спрямованості особистості та визначити рівні її сформованості у підлітків; – науково обґрунтувати та експериментально перевірити функціонально-прогностичну модель гуманістично спрямованої особистості; – розробити програму та методичні рекомендації з підготовки вчителів до здійснення виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використовувалися такі загальнонаукові методи: – теоретичні: аналіз науково-методичної літератури з питань гуманістичного виховання; статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту та узагальнення результатів дослідної роботи, що дало змогу зібрати теоретичний матеріал з проблеми дослідження, виділити тему й завдання експериментальної діяльності, отримати об’єктивні відомості про стан сформованості гуманістичної спрямованості підлітків на констатуючому та формуючому етапах дослідження; за допомогою методів порівняння, класифікації, систематизації, узагальнення теоретичних даних, теоретичного моделювання визначено зміст та умови ефективного здійснення процесу виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час; – емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування (опитування), інтерв’ю, бесіди, індивідуальні та групові обговорення моральних ситуацій, тестування – для визначення рівнів виховання гуманістичної спрямованості підлітків; констатувальний педагогічний експеримент – для визначення знань і виявлення шляхів формування гуманістичної спрямованості підлітків у позаурочний час; формувальний педагогічний експеримент – для перевірки ефективності педагогічної технології виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час; математичні методи – у процесі збору, обробки, аналізу результатів дослідження. Теоретичною основою дослідження є філософське вчення про гуманізм; теорія про соціальну зумовленість виховання особистості (О.Киричук, К.Платонов); психолого-педагогічні положення про соціальну сутність людини (І.К

Але далеко не скрізь така кадрова політика виправдала себе, приклади чого вже наводились. Для підготовки спеціалістів розвідувальної й контррозвідувальної справи у структурі Розвідочної управи передбачалося створення спеціальної "Школи виховання розвідчиків". Її управління складали: начальник (підлягав особисто військовому міністру), його помічник і канцелярист. Начальником школи призначалася військова чи цивільна людина, достатньо обізнана з роботою спеціальних служб. Викладачами школи запрошувалися при необхідності військові чи цивільні особи [471]. Номенклатура спеціальностей навчального закладу визначалася тими напрямками роботи, яких найбільше вимагала загальнополітична й оперативна обстановка в умовах воєнного часу. Тобто, школа мала готувати фахівців, здатних організувати розвідувальні й контррозвідувальні осередки в тилу ворога, на окупованій території, а також забезпечувати доставку інформації до Центру. Встановлювався однорічний термін навчання. У положенні про школу зазначалося, що її завдання - у "всебічній освіті курсантів", котрі мають оволодіти несенням спеціальної служби (пройти курс спецдисциплін - В.С.), ознайомитися з військовим, політичним і економічним становищем в УНР та за кордоном

1. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

2. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

3. Виховання естетичної культури підлітків

4. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

5. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

6. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва
7. Особистісно-орієнтоване виховання
8. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості

9. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

10. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

11. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

12. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

13. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

14. Два часа, которые потрясли мир

15. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

16. История развития часов

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

17. Реактификационная установка непрерывного действия для разделения бинарной смеси изопропанол-изобутанол производительностью 10 тонн (час (W&D)

18. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

19. Некрасов: "Рыцарь на час"

20. Часы кормления: чем больше вы кормите, тем больше вырабатывается молока

21. Виховання учнів у науковій літературі

22. План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу
23. Ночное пробуждение сбивает биологические часы
24. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

25. Разработка часов на микроконтроллере PIC16F84

26. Законодавче регулювання робочого часу

27. Эволюционный час российской философии

28. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

29. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

30. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

31. Надзвичайні ситуації военного часу

32. Час і причини появи козацтва

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

34. Філософія нового часу

35. Проблема критического падения производительности ИТ системы в час пик, при условии нехватки оперативных серверных ресурсов

36. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

37. Агресивна поведінка підлітків

38. Агресія як форма поведінки підлітків
39. Моральна культура особистості
40. НЛО — машина часу

41. Завдання астрономів під час спостереження сонячних затемнень

42. Соціальне та особисте страхування

43. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

44. Вплив характеру людини на його особисту безпеку

45. Похоже ли сердце на часы

46. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

47. Аудиторская проверка операций на расчетном счете и прочих счетов в банке на примере ООО "ДЛ-Холдинг"

48. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

50. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

51. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

52. Професійно-особисті якості юриста

53. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

54. Гісторыя камерцыйнай прэсы на Беларусі: інфармацыйна-рэкламныя выданні з савецкіх часоў да сучаснасці
55. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
56. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

57. Программная реализация предметной области "Ремонт часов"

58. Гісторыя беларускіх земляў у час панавання першабытнага грамацтва

59. Дакументы справаводства перыяду Расійская Імперыі і савецкага часу: агульная характарыстыка і класіфікацыя

60. Категорія часу в міфопоетичних уявленнях Месопотамії та Єгипту ІІІ тисячоліття до н.е.

61. Найдавніші часи в історії України

62. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

63. Сталін – таємниця особистості

64. Українська республіка в часи Центральної Ради

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

65. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

66. Барон Федір Штейнгель: особистість і науковець

67. Автомобильные часы-термометр-вольтметр на базе микроконтроллера

68. Разработка многофункциональных астрономических часов

69. Зміни під час зберігання м’яса

70. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини
71. Роздвоєння особистості в романі Г. Гессе "Степовий вовк"
72. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

73. Анализ расширенного ассортиментного перечня товаров для секции "Часы"

74. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

75. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

76. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

77. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

78. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

79. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

80. Методи дослідження затрат робочого часу

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Планування особистої роботи менеджера

82. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

83. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

84. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

85. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

86. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури
87. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
88. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

89. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

90. Гра як метод виховання молодших школярів

91. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

92. Класний час - секрети молодого винахідника

93. Колектив як фактор формування особистості

94. Концепція морального виховання в початковій школі

95. Методи виховання

96. Моральне виховання підростаючого покоління

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

97. Моральне виховання студентів

98. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

99. Музично-ритмічне виховання молодших школярів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.