Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні економічні відносини

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

1. Сутність світової економіки і основні тенденції її розвитку. Світова економіка – сукупність національних економік об’єднаних системою міжнародних зв’язків. При виділенні цих підсистем використовубть багато критеріїв. При визначенні структури СЕ використовуються такі крітерії: рівень економічного розвитку (НД або ВВП на душу населення); соц.-економічна стр-ра господарства (власність); тип економічного росту; рівень і крітерії ЗЕ зв‘язків. Кінець ХІХ ст. Міжнародна економіка визначалась як сукупність національних економік. В 30-х рр. виникає позиція: МЕ – сукупність міжнародних економічних відносин (МЕВ). Міжнародна економіка – цілісна система, яка вкладає в себе декілька підсистем. При виділенні їх використовується багато критеріїв: рівень економічного розвитку ( ВВП на душу населення, або ВНП на душу населення); соціально-економічна структура господарства; Рівень і характер зовнішньоекономічних зв’язків; За рівнем ВВП на душу населення (Світовий Банк) розрізняють: розвинуті ( більше 6000$); середньо розвинуті ( 2400$-6000$); слабо розвинуті (800$ - 2400$); найменш розвинуті країни ( до 800$); Розподіл країн по критеріям ООН: промислово розвинуті; з перехідною економікою; що розвиваються; Країни Кількість Доля ВВП в світі Доля в світовому експорті Промислово розвинуті 35 51% 71% З перехідною економікою 17 11% 3% Що розвиваються 130 38% 26% 2. Сутність міжнародних економічних відносин, їх форми, фактори і показники розвитку. МЕВ – це с-ма ек. зв”язків між крупними нац. госп. Комплексами та їх суб”єктами, які діють в рамках окремих доржав. Розподіляютьс на: основні – звичайні госп. зв”язки, вийшли за нац. межі (торгівля, інвестиції, кредит) забезпечуючі – відносини, які забезпечують взаємодію країн, суб”єктів (транспорт, кредит). МЕВ – це підсистема виробничих відносин, які існують на мікро-, мезо-, макрорівні. Суб”єкти на мікрорівні: окремі громадяни, приватні підприємства, фірми, тобто фіз. Особи право і дієздатні і юр. особи: а) особи приватного права (фірми, АО, п/п); б) публічного права ( відомства). Суб”єкти на макрорівні: держави, які регулюють, здійснюють ЗЕД; наддержавні організації (МВФ, МБРР). МЕВ – це значний комплекс відносин країн, і їх суб”ктів, що постійно розвивається.Основними характеристиками сучасних МЕВ є розвинута сфера 1) міжнародного обміну товарами і послугами; 2) руху капіталів, роб. сили , технологій; 3) міжнародні форми вар-ва; 4) наявність с-ми міжнаціональних механізмів регулювання МЕВ; 5) самостійна міжнародна фін. сфера, незв”язана з обслуговуванням товаарів і факторів вир-ва; 6) ек. пол-ка держав, яка виходить з принципів відкритої економіки; Фактори, які впливають на МЕВ: Міжнародний поділ праці, НТП, лібералізація економічної політики, розвиток інформаційних сис-м, транспорт, V, реклама, маркетинг. За признаком глибини МЕВ розподіляють: МЕ контакти – зв”язки епізодичного характеру; МЕ взаємодії – більш-менш стійкі ек. відносини між суб”єктами на основі визначених угод; МЕ інтеграція – переплетення ек.

країн, узгодження ек. політики. Форми МЕВ: Міжнародна торгівля товарами та послугами; Рух капіталу; Міграція роб. сили; Нуково-технічний обмін; Валютно-кредитні відносини. Показники розвитку МЕВ: Експортна квота = (експорт країни / ВВП (абоВНП)) 100% Імпортна квота = (імпорт / ВВП) 100% Зовнішньоторговельна квота = ( / ВВП) 100% Коефіцієнт інтенсивності ЗЕД = (експорт імпорт/ВВП) /100% Індекс умов торгівлі = індекс середніх цін експорте/індекс середніх цін імпорту. 3. Головні економічні закони розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин. Закон інтернаціоналізації: а) усуспільнення вир-ва на міжнародному рівні; б) зростання об’ємів МЕВ і поява їх нових форм; в) міжнародне співробітництво; г) поглиблення міжнародного поділу праці. Закон вартості: регулює обмін товарів в залежності від суспільно необхідної праці (часу), затраченої на його вир-во. Закон міжнародної конкуренції Закон нерівномірності економічного розвитку Закон прибутку Закон інтеграції на мікро- і макрорівні. Існує система норм і принципів, які регулюють відносини між суб’єктами. На практиці вони визначаються: міжнародними угодами кодексами поведінки рішення міжнародних організацій 4. Основні та спеціальні принципи розвитку МЕВ. Принципи, які лежать в основі функціонування МЕВ: Загальні (для міжнародного права і міжнародного економічного права): мирного співіснування держав; суверенної рівності країн; невтручання у внутрішні справи одне одного; сумлінне виконання обов’язків; взаємної користі. Спеціальні: юр. рівність і недопущення ек. дискримінації суб’єктів; свобода вибору форм організації ЗЕЗ; невід’ємний суверенітет держав над їх ресурсами і ек. діяльністю; національного режиму; найбільшого сприяння в торгівлі ( країна А надає на своїй території суб’єктам країни Б (і навпаки) всі ті пільги які вона надала суб’єктам ін. країн). Принципи визначаються міжнародними угодами, кодексами поведінки, рішеннями міжнародних організацій. 5. Міжнародний поділ праці, фактори розвитку і особливості в сучасних умовах. МПП дозволяє країнам мати додатковий ек. ефект і повніше з найменшими витратами задовольняти свої потреби. В основі ек. ефекту який отримують країни лежить дія закону вартості, який проявляється в різниці між нац. і міжнаціональною вартістю товарів. Країна, яка має різницю між інтернаціональною і нац. вартістю (як експортери), має економію внутрішніх витрат шляхом відмови від нац. в-ва товарів і послуг, які можна дешево імпортувати. Фактори, які визначають участь країни в МПП: природнокліматичні (природні копалини, географічне розташування, наявність земель, їх родючість, величина території, чисельність населення); соціально-економічні ( господарський механізм, особливості економічного розвитку, виробничі традиції, традиції зв’язків, рівень організації ЗЕЗ); НТП (рівень роз-ку науки в країні, стимулювання розвитку нових напрямків, сприйнятливості до НТП). Витрати на наукові розробки співвідносяться таким чином 1:3:6:100 0-1 – на чисті фундаментальні дослідження (фізичні, хімічні, біологічні), 3 – на фундаментальні дослідження, орієнтовані на практичну сферу, 6 - прикладні дослідження, 100 – конкретні технологічні розробки.

Особливості МПП в сучасних умовах: Країна світу розподіляються на 2 групи: розвинуті з широкою участю в МПП і країни , які характеризуються монокультурністю економіки і тому є постачальниками сировини для перших і імпортерами готової продукції з них. Диференціація між країнами, що розвиваються. Постійні зрушення в ек. співвідношенні розвинутих країн. Активна діяльність ТНК. Наявність тенденцій до інтеграції, глобалізації, регіоналізації. Організаційно-економічні форми втілення міжнародного поділу праці. В залежності від того між якими підприємствами виникає обмін існують такі форми МПП: внутрішньогалузеві – в межах однієї галузі міжгалузева Організаційно-економічні форми при цьому є: спеціалізація кооперація Спеціалізація – концентрація ресурсів, зусиль суб’єктів країни на виробництві вітчизняних видів продукції для світового ринку Вона існує як: виробнича: внутрішньогалузева міжгалузева територіальна Згідно з видом продукції спеціалізація є: предметна подетальна технологічна Показники спеціалізації: по-товарна експортна квота Експорт/Об’єм виробництва даного товару Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації Питома вага даного товару в експорті країни/ питома вага цього товару в світовому експорт ширина асортименту експорту (для розвинутих країн 150-170) Кооперація – об’єднання зусиль (ресурсів) суб’єктів країн в виробництві кінцевої продукції, а самі суб’єкти виробники часткової продукції (кооперанти). Кооперація потребує обов’язкового узгодження. МПП класифікується за кількома ознаками: По видах (ЮНКТАД): Спільні підприємства Підрядна кооперація По стадіях: до виробнича виробнича комерційна По методам договірна створення СП По структурі зв’язків: a) Внутрішньо фірмове b) міжфірмове a) Внутрішньогалузевеb) міжгалузеве a) Горизонтальне (підпр. однієї галузі)b) вертикальна По територіальному охопленню між двома і більше країнами в рамках регіону міжрегіональна всесвітня По кількості суб’єктів двох стороння багато стороння По кількості об’єктів одно предметна багато предметна 7. Місце України в міжнародному поділу праці Роль України в міжнародному поділі праці низька і мало ппомітна ( країни СНД дають 3% відсотки від ВВП світу). Особливості МПП: сировинна спрямованість експорту ( 80% експорту – сировина) готова продукція недостатньо конкурентно спроможна, крім: авіація зброя космічна суднобудівна не завжди продумана зовнішньоекономічна політика країни по лібералізації зовнішньої торгівлі в іноземних країнах нашу продукцію часто не допускають шляхом квотування капітали до нас не йдуть над звичайно висока енергоємність виробництва В сучасному експорті переважають продути металургії, що обумовило зміни в структурі виробництва країни, що обумовило в свою чергу процес до індустріалізації країн 1991-2003р. – питома вага в виробництві збільшилась з 23% до 59% (металургія, хімічна, нафтова), а машинобудування, металообробна, харчова, легка зменшились з 77% до 41% Загострення проблем економічної безпеки країни. Стан економічної безпеки країни – означає сталість основних пропорцій, які зберігаються на при порушенні зовнішньоекономічних зв’язків.

Так, большевикам оплачуться вдривати укранську молодь вд хлбородно укрансько земл й розорювати нею пустел й посушлив цлини, бо в них свй рахунок й економка «соцялстична». Щодо демократизац СССР XX з'зд компарт не дав жодних пдстав для поважних сподвань у цьому напрям. Хрущов з притиском пдкреслив курс дальшого скрплення панвно рол парт в держав, в усх длянках життя. Це м'яка форма вислову про найтвердшу диктатуру парт й безоглядний совтський тоталтаризм. Багато уваги присвячено полпшенню внутршньо-партйних вдносин, але це ма скрпити, а не пом'ягшити диктатуру й панування комунств над народом. Так само скрплення партйно контрол над совтськими органами безпеки няк не означа скорочення х протинароднх, терористичних практик. Це тльки розправа мж двома клками й двома апаратами за першсть, хто над ким мас старшувати. Коли тльки партйний апарат Хрущова перемг амбц кл Бер та взяв пд свою контролю ввесь апарат К@Б, тод цей апарат став «бездоганний». Ось що каже Хрущов в цй справ: «В зв'язку з переглядом  скасуванням ряду справ у деяких товаришв стало проявлятися певне недовр'я до працвникв органв державно безпеки

1. Міжнародні економічні відносини

2. Україна та міжнародні економічні організації

3. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

4. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

5. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

6. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
7. Міжнародна економічна система та її головні елементи
8. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

9. Економічні системи

10. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

11. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

12. Економічні злочини

13. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

14. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

15. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

16. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

18. Міжнародна економічна інтеграція

19. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

20. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

21. Економічні та правові основи управління організацією

22. Економічні чинники регіональної політики в Україні
23. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії
24. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

25. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

26. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

27. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології

28. Соціально-економічні наслідки монополії

29. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

30. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

31. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

32. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD

33. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Історія міжнародних відносин України

36. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

37. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

38. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
39. Міжнародний кредит у світовій економіці
40. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

41. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

42. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

43. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

44. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

45. Косовська проблема в міжнародних відносинах

46. Психологічні школи людських відносин

47. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

48. Екологічні аспекти економічного розвитку

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

49. Економіка праці й соціально-трудові відносини

50. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

51. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

52. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

53. Циклічність економічного розвитку

54. Циклічні коливання економічного розвитку
55. Соціонічні відносини
56. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

57. Економічна теорія предмет і методи вивчення

58. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

59. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

60. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

61. Культорологічні теорії

62. Економічна інтеграці в АТР

63. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

64. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

65. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

66. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

67. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

68. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

69. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

70. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
71. Значення природоємності в економіці природокористування
72. Адам Сміт як економіст

73. Вплив російської кризи на економіку України

74. Економіка бджільництва

75. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

76. Економічний аналіз

77. Міжнародний ринок туристичних послуг України

78. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

79. Роль держави в економіці

80. Історія економічних учень

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

81. Туризм у світовій економіці

82. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

83. Економічний аналіз підприємств

84. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

85. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

86. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
87. Економічна безпека Росії
88. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

89. Біологічні функції серинових протеїназ

90. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

91. Правове регулювання вільних економічних зон

92. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

93. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

94. Економіка зарубіжних країн укр

95. Введення в курс “Основи економічної теорії”

96. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

97. Етика міжнародних ділових зустрічей

98. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

99. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.