Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ Вступ Формування і структурні особливості комбінованих варіантів слова в українській мові Лексико-семантичні групи комбінованих варіантів слова в українській мові Висновки Список використаної літератури ВСТУП Основною рушійною силою розвитку мовної системи є діалектична суперечність між наявними мовними засобами і потребами суспільства, що ростуть. В процесі розвитку і вдосконалення відбувається накопичення формальних засобів мови, що веде до порушення однозначності в області співвідношення плану змісту і плану виразу, в результаті чого одного значення набуває можливість реалізації в двох і більш модифікованих формах. Дане явище відображає суть формальної варіантності. Необхідність глибокого і всебічного вивчення явища варіантності обумовлена його значенням для формування мовних норм і зумовлена активізацією наукового інтересу до питань культури мови, оскільки «доцільність /функціональність/ і варіативність представляють найважливіші сторони загальної проблеми культури мови, її серцевину». Аналіз паралельних одиниць, що функціонують в мові, приводить до висновку про те, що їх варіантність може реалізуватися не тільки на одному із структурних рівнів, але і в прикордонних &quo ;міжрівневих&quo ; зонах або на декількох ступенях мовної ієрархії. При цьому варіюють одночасно акцентологічні, фонетичні, морфологічні і дериваційні ознаки лексем або частина цих ознак, наприклад: весняній – весняній - весінній, пелюстка – пелюсток, цвітіння – квітіння – квітнення і т.д. Такі варіанти визначаються як комбіновані /КВ/. У останні десятиліття питання варіантності мовних засобів постійно знаходяться у полі зору лінгвістів. Ступінь вивченої явища комбінованій варіантності і пов'язаних з ним питань дають підстави визначити головні напрями даного дослідження: 1.Систематизувати комбіновані варіанти слова, що існують в українській мові. 2.Визначити шляхи їх виникнення. 3.Дати характеристику основним структурним типам комбінованих варіантів з урахуванням специфіки рівнів, на яких виявляється їх варіантність. 4.Досліджувати семантичні особливості і виділити основні лексико-семантичні розряди комбінованих варіантів слова. 5.Визначити місце комбінованих варіантів в системі тимчасової української мови з погляду їх нормативності і функціонування. 6.Проаналізувати стилістичні можливості варіантів змішаного типу. 1. ФОРМУВАННЯ І СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМБІНІРОВАНИХ ВАРІАНТІВ СЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ На формування комбінованої варіантності в українській мові великий вплив мають причини інтралінгвістичного та екстралінгвістичного порядку. Першорядного значення серед них набувають наступні: •Постійний розвиток мови і вдосконалення його структури, що ведуть до зміни продуктивності паралельних акцентних, фонетичних, морфологічних і дериватів форм; •взаємовплив нормованої літературної і діалектної мови; •контакти української мови з іншими мовами; •взаємодія співвідносних по значенню загальнолітературних, нормативних і розмовних елементів. Певна роль у формуванні комбінованих варіантів належить також індивідуальній мовній творчості. На підставі визначення комбінованої варіантності як явища, що проектується одночасно на декілька мовних ярусів, виділяється дворівнева, трирівнева і чотирирівнева варіантність змішаного типу.

Дворівнева варіантність представлена шістьма групами. Першу з них формують акцентуаційно-фонетичні варіанти /АФВ/ - лексичні одиниці, що реалізовують варіантні можливості паралельно на акцентуаційному і фонетичному рівнях мови: беськид – беськид – беськед – беськед – беськет – беськет, вдівство – вдівство – удівство – удівство, гугнявій – гунявій – гунявий. Акцентуаційно-фонетичне варіювання в українській мові обумовлене: • Взаємодією двох акцентних центрів в паралельних одиницях з різнооформленністю початкових кореневих або префіксних у – в; •Звуковими відмінностями, в основі яких лежать якісні і кількісні зміни у складі приголосних фонем; •З відмінностями у складі голосних фонем і приголосних фонем кореневої морфеми. Акцентні коливання при цьому не порушують загальної акустичної зовнішності слів, що виражається у відсутності складового інтервалу або зсуву наголосу у АФВ не більше ніж на один склад. Другу групу дворівневих КВ складають слова, що зберігають здібність до акцентуаційного варіювання в різних модифікаціях на морфологічному рівні, - акцентуаційно-морфологічні варіанти /АМВ/: засік – засік – засіка, тернослив – тернослив – терносливу - терносливу, ява – ява – яв. Акцентне варіювання властиво паралельним морфологічним формам чоловічого - жіночого, чоловічого - середнього, чоловічого - загального, жіночого - середнього роду, а також формам жіночого роду, що розрізняються типом відміни. Найбільш типове акцентне варіювання для двох-трьохскладових форм АМВ чоловічого і жіночого роду. Акцентуаційно-дериваційні варіанти /АДВ/ є утвореннями комбінованого типу, що виникли в результаті існування в мові паралельних словотворчих засобів /суфіксів, набагато рідше - префіксів/ і що зберігають в одній або декількох паралельних формах дериватів акцентну дублетність: водопровід – водопровід – водовід, лощина - лощовина – лощовина, зимовий – зимовий – зимній. АДВ мають два акцентні центри. Ними можуть бути: корінь і суфікс /іменник, прикметник, дієслово, прислівник/, корінь і флексія /іменник, прикметник/ суфікс і флексія /іменник, прикметник/, корінь і префікс /прислівник/, префікс і суфікс /прикметник/. Kpім того, акцентні центри можуть бути зосереджені і в межах суфіксальної частини /іменник/ або кореневої морфеми /прикметник/. Формування фонетико-морфологічних варіантів /ФМВ/ є наслідком варіантних процесів, дія яких піддається лексема на фонетичному і морфологічному рівнях одночасно: блакить – блакит, сигара – цигара – цигаро, шосе – соше – соша. На фонетичному рівні варіювання знаходить вираз в якісних і якісно-кількісних відмінностях складу голосних і приголосних фонем при звуковому оформленні кореневої морфеми, на морфологічному – в коливаннях свідчення роду, а також в коливаннях парадигми тієї або іншої родової форми. Варіювати може і такий морфологічний показник, як категорія числа. Досить значну за об'ємом групу дворівневих КВ представляють варіанти фонетико-дериватів /ФДВ/: паромник – поромник – поромщик – поронник – поронщик, ворухливий – ворушливий – ворухливий – ворушкий, устигнути – встигнути – устигти – встигти.

Варіювання деривату імен іменників, прикметників, дієслів, говору і деяких інших частин мови може супроводжуватися фонетичним варіюванням при звуковій різнооформленності рівнозначних префіксів /у – в, від – од/ або кореневої морфеми – основного носія значення. Варіювання лексичних одиниць на словотворчому рівні часто ускладнене морфологічним варіюванням: випадковість – випадок, мотоцикл – мотоциклет – мотоциклет, настрій – настроєність. Суть варіювання морфолого-деривату полягає в тому, що в рамках певних категорій роду і числа на морфологічному рівні варіюють дериваційні дублети, утворені за допомогою паралельних словотворчих засобів, а також тих, що виникли в результаті десемантизації окремих афіксів або параллельного використання в процесі деривату різних по морфемному складу основ. Паралельні деривати такого типу МДВ, основну частину яких складають іменники, варіюють в рамках чоловічого – жіночого, чоловічого – середнього, жіночого – середнього, чоловічого – жіночого – середнього роду або в межах однієї родової форми. До варіювання на морфологічному рівні підключаються також форми загального роду і категорії числа. Трирівневі КВ представлені чотирма групами. Акцентуаційно-фонетико-морфологічні варіанти /АФМВ/: баклага – боклага – баклаг – боклаг, шеренга – шерега – шерег і под. розрізняються за трьома показниками: •На акцентуаційному рівні – різними акцентними центрами •На фонетичному рівні – якісними або якісно-кількісним складом голосних і приголосних в рамках кореневої морфеми •На морфологічному рівні – паралельними родовими формами або парадигмальними характеристиками. Другий тип трирівневих КВ репрезентують варіанти акцентуаційно-фонетико-дериватів /AФДB/: плеськуватій – пліськуватій – плеськатій – плеськоватій – пліськоватій. Для варіювання акцентуаційно-фонетико-деривату наступні закономірності: зсув центру наголосу з кореня на суфікс, з суфікса на флексію або з префікса на суфікс, звукове дублювання окремих префіксів або формальні відмінності в звуковому оформленні кореневої морфеми і синонімія словотворчих засобів, що беруть участь у формуванні АФДВ. У окрему групу виділилися варіанти акцентуаційно-морфолого-дериватів /AMДB/: затішшя – затишок – затишок, розбіг – розбіг – розбіжка, самота – самотина – самотина– самотність. Акцентні позиції AMДB можуть бути зосереджені на корені і суфіксі, корені і флексії, корені і префіксі, префіксі і суфіксі, суфіксі і флексії або на кореневій морфемі. Морфологічне варіювання в даній групі КВ розповсюджується на категорії роду і числа. Співвідноситися можуть дві або три родові форми. Варіювання на морфологічному рівні може бути також наслідком розбіжностей парадигмальних показників АМДВ, що мають одну і ту ж родову форму. Як і в попередніх групах, варіантність деривату породжена головним чином співвідносністю ряду суфіксів і префіксів. Останню групу трирівневих КВ представляють варіанти фонетико-морфолого-дериватів /ФМДВ/: помаранча – померанець – помаранч, убогість – вбогість – убозтво – вбожество – убозтво – вбозтво. Фонетичне варіювання в групі ФМДВ направлене на звукове преобразование префіксної морфеми /і – й, у – в, наявність-відсутність приставного в/ або кореня.

Цей список більшовицька амазонка хотіла була продовжити. Та не довелося. Як виглядає з твору «Загибель ескадри», Кобза очолив протибільшовицьку боротьбу на кораблях Чорноморського флоту. Задля України він готовий був співпрацювати і з чортом: так, у боротьбі проти більшовицького ревкому Кобза сміливо використовував російських офіцерів-монархістів, переконуючи їх, що для перемоги над більшовицькою заразою необхідно підняти жовто-блакитні прапори на кораблях. Адже тоді підпорядкування рядових моряків адміралові буде беззаперечним, бо ж більшість матросів — українські селяни, які підтримують Центральну Раду. Навіть із писань яничара Корнійчука видно, що Кобза-Келеберда мав розкішний сніп рідкісних якостей, а головне, розумів неминучість боротьби за свободу рідного краю і мав бажання взяти участь у ньому не у якості пасивної жертви, а войовника, котрий сприймає війну як народну творчість, як можливість вирватися з російської тюрми народів і побудувати Українську державу. Про що ще можна довідатися зі сторінок твору Олександра Корнійчука? Зі слів письменника, Кобза навчався у семінарії

1. Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”

2. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

3. Жаргонная лексика в языке современных газет

4. Использование жаргонной лексики в средствах массовой информации

5. Жаргонная лексика

6. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами
7. Эмоциональная лексика молодежного жаргона
8. Жаргон офицеров и слушателей Сибирского кадетского корпуса (г. Новосибирск): лексика и фразеология

9. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

10. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

11. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

12. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере переводов романа С. Кинга “Долгий путь”)

13. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере перевода новеллы С.Кинга "Долгий путь")

14. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

15. Иностранные заимствования в лексике английского языка

16. Компьютерный жаргон

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

17. Иностранные заимствования в лексике английского языка

18. Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге

19. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

20. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

21. Історія України

22. Історія соборності України
23. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період
24. Релігійний фактор в історії Росії

25. Таблиця дат з історії (1917-21)

26. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

27. Таблиця дат з історії (1917-21)

28. Перов В.Г.

29. Словари жаргона как слепок эпохи

30. Жаргон гомосексуалистов

31. Лексика славянского язычества

32. Эндемическая лексика Полесья

Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Диалектная лексика в современных русских арго

34. Элементы воровского арго в молодежном жаргоне

35. Жаргон украинских студентов

36. Речевое поведение телеведущих: эмоционально-экспрессивная лексика (на материале программ К. Прошутинской и А. Караулова)

37. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

38. Библейская лексика на страницах современных СМИ
39. Новая заимствованная общественно-политическая лексика в языке российских СМИ
40. О культурном коннотативном компоненте лексики

41. Облучок (О лексике и фразеологии "Евгения Онегина")

42. Религиозная лексика русского языка как выражение христианского мировоззрения

43. Стилистические пласты лексики

44. Лексико-грамматические группы имен существительных

45. О функционировании ориентальной лексики в русской художественной речи на рубеже 19— начала 20 в.

46. Эсперанто и ненормативная лексика

47. Цветовая лексика в творчестве С. Есенина

48. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

49. Полный превед. «Аффтарская» лексика приходит в рекламу

50. Методический аспект лексико-семантического анализа на уроках русского языка

51. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

52. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

53. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

54. Использование просторечной лексики как стилистико-прагматический прием
55. Ненормированная лексика в романе И. Ильфа и Е. Петрова Золотой теленок
56. Различия в лексике британского и американского вариантов английского языка

57. Стилистически окрашенная лексика

58. Компьютерный жаргон в аспекте гендер-лингвистических исследований

59. Сленг vs жаргон: проблема дефиниции

60. Библейская лексика в топонимии русского севера

61. О лексико-семантических особенностях категории состояния

62. Бытовая лексика древнегреческой ранней лирики

63. Русский общий жаргон: к определению понятия

64. Василий Григорьевич Перов (1834-1882)

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Планування аудиту, перевірка фірми.

66. Государство и общество в Перу

67. Перу. Второе пришествие

68. Лексика делового общения

69. Активність і творчість учнів на уроках історії

70. Утворення Скіфії та її політична історія
71. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї
72. Особливості українського комп`ютерного жаргону

73. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

74. Русские земли и княжества (XII-пер.пол. XIII в.)

75. Структурно-типологические и лексико-семантические параметры литературной сказки Дж. Роулинг и ресурсы их передачи

76. Адекватность моделирования при переводе с английского на русский язык: лексико- семантический аспект

77. Системно-функциональные корреляции в экономической лексике

78. Молодежный сленг и жаргон

79. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка

80. Історія астрономії

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Освоєння космосу: історія та сучасність

82. Історія розвитку вітчизняних бірж

83. Історія світової банківської системи

84. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

85. Історія розвитку анатомії як науки

86. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
87. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність
88. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

89. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

90. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

91. Нормативна база, методика та методи перевірки

92. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

93. Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

94. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

95. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

96. Історія географічної науки

Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески

97. Азербайджан сьогодні, історії нафтовидобутку

98. Історія земельного права України

99. Історія створення Державного Гімну України

100. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.