Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Кафедра всесвітньої історії Парфенчук Наталя ВолодимирівнаІТАЛІЙСЬКА КУЛЬТУРА (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст) Курсова роботаНауковий керівник- к. і. н., доц. Кривуля О.А. Луганськ 2007 ЗМІСТЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. ІСТРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗДІЛ ІІ. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ІТАЛІЇ 2.1. Розвиток капіталістичних відносин та спроби політичних реформ другої половини ХVІІІ ст. 2.2. Вплив європейського просвітництва на розвиток суспільно-політичних традицій в Італії РОЗДІЛ ІІІ. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЕПОХИ РІСОРДЖИМЕНТО 3.1. Розвиток суспільно-світоглядної думки в Італії 3.2. Основні художні течії: неокласицизм, романтизм, реалізм ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУПАктуальність теми. На сучасному етапі становлення української державності країна перебуває у складному становищі. Затяжна економічна й політична криза ускладнює процес входження України до європейського співтовариства. Довгий час перебування країни під владою інших держав відбилося на особливостях культурного та етнічного розвитку регіонів. Політична еліта сучасної України використовує це у своїх інтересах, що поглиблює регіональні відмінності і загрожує майбутньому існуванню України, як соборної незалежної держави. Тому на захист соборності і незалежності повинні стати культурні діячі та митці сучасності. Виходячи з цього, стає актуальним дослідження розвитку культури Італії періоду Рісорджименто – періоду національно-визвольного руху італійського народу проти іноземного панування, за об'єднання роздробленої Італії. Коли наука, література, мистецтво всіма можливими засобами сприяли спочатку духовному, а потім і політичному об’єднанню країни. Цю історичну місію було покладено на просвітництво – загальноєвропейський ідейний рух. З іншого боку, бурхливий розвиток італійської культури кінця ХVІІІ – другої половини ХІХ ст. був наслідком економічних перетворень, що мали своє втілення у розвитку капіталістичних відносин й сприяли появі нових художніх течій – неокласицизму, романтизму, реалізму тощо. Об’єктом дослідження виступає культура Італії, як історично обумовлений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя й діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створювані ними матеріальних і духовних цінностей. Предметом є духовна культура Італії епохи Рісорджименто. Хронологічні рамки дослідження - це епоха рісорджименто, що охоплює період з кінця ХVІІІ й до 1870 р., приєднанням до Італійського королівства Рима. Територіальні межі дослідження охоплюють територію італійських держав Апеннінського півострову. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі вивчення доступної літератури прослідити специфічні особливості та відмінності італійської культура епохи Рісорджіменто. Довести. що культурні традиції Італії відрізняється не тільки ідейною цілеспрямованістю і демократизмом, але і безпосереднім зв'язком з революційно-визвольною боротьбою. Для реалізації зазначеної мети поставлені такі завдання: виявити наявність та доступність літератури та джерел з теми дослідження; проаналізувати політичне та економічне становище Італії досліджуваного періоду; виділити цілі й завдання національно-визвольного руху - Рісорджименто та загальноєвропейського ідейного руху - просвітництва; показати вплив загальноєвропейських культурних традицій на розвиток італійської культури; довести, що незважаючи на значний вплив загальноєвропейських культурних традицій, італійська культура мала свої специфічні відмінності і особливості, що полягало у специфічних політичних і економічних умовах; охарактеризувати розвиток духовної культури епохи рісорджименто та зміну трьох художніх напрямів: класицизму, романтизму, реалізму.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі всебічного аналізу наявної літератури та джерелознавчих матеріалів з проблеми зазнали подальшого розвитку: 1) аналіз соціально-економічного становища та його вплив на розвиток духовної культури; 2) систематизація розвитку художніх напрямків; 3) сучасне бачення ролі культурних процесів у політичному та економічному розвитку країни. Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, 3-х розділів, 4 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Список використаних джерел та літератури складається з 18 найменувань на 1 сторінці. Робота має . додатків на . сторінках. Загальний обсяг становить – 47 сторінок, з них основного тексту 44 сторінки. РОЗДІЛ I. ІСТРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИПерш за все слід зазначити, що сучасної літератури по досліджуваній темі недостатньо. Дослідження історії возз'єднання Італії вимагає раніше всього осмислення кардинальних проблем, що розкривають суть історичного процесу. Одна з перших праць по досліджуваній темі - це &quo ;Історія революції 1848г. Італійська Революція&quo ; Гарнье Пажі. Написана, можна сказати, &quo ;за гарячими слідами&quo ;. В роботі освітлений розвиток революційних подій у ясній і точній послідовності, указуючи на особливості історичного розвитку, які привели до підйому суспільного руху, що носив національний характер. Сучасникові складно дати об'єктивну оцінку подіям, оскільки перш за все автор додає подіям свій погляд. Написана через підлогу сторіччя &quo ;Історія Італії в новий час&quo ; Е.В. Тарле має вже інший характер опису подій і дає вже точнішу оцінку подіям, дивлячись на них через призму часу. Першу спробу дати марксистську оцінку революції 1848 року зробив В. Невлер в своїй монографії &quo ;До історії возз'єднання Італії&quo ;. На конкретному фактичному матеріалі автор з'ясовує значення національно-визвольного руху в революції і показує, як основоположники наукового соціалізму керували італійським рухом в II половинах XIX століття. Одна з основних робіт радянських істориків - Історія Італії в 3х т під редакцією академіка С.Д. Сказкина, чия праця широкого тематичного діапазону освітлює проблематику і новій історії Італії, і розвиток її культури в епоху Рісорджименто. У дослідженні В.І. Рутенбурга &quo ;Витоки Рісорджименто. Італія в XVII-XVII століттях&quo ; простежується складний багатоплановий процес розвитку країни в цей період, еволюція мови і культури. Велике значення автор надає діалектичному зв'язку соціально-економічних перетворень з еволюцією державних і політичних структур. Важливу роль він додає еволюції культури - складанню єдиної італійської мови, створенню національної літератури і розвитку італійських філософських концепцій, для яких, як указує автор, величезне значення в плані &quo ;прокладення ідеологічних шляхів до Рісорджіменто&quo ; мала для Італії загальноєвропейська філософія просвіти, французьких енциклопедистів і мислителів Великої французької буржуазної революції. Збірка &quo ;Проблеми італійської історії&quo ; включає статті і публікації по актуальних темах новітньої і нової історії Італії.

Значне місце займає історія суспільної думки в Італії в XVI-XIX століттях. Автори привертають широкий круг нових документів і матеріалів російських і італійських архівів. Підводячи підсумок аналізу праць радянських учених про Рісорджіменто, необхідно відзначити нерівномірність у вивченні різних аспектів цього найважливішого періоду історії Італії. Краще всього, як ми бачимо, виявилися розробленими питання, пов'язані з національно-визвольним рухом, особливо в кульмінаційні революційні його фази. Достатньо широко і глибоко досліджена демократична течія і діяльність його вождів Мадзіні і Гарібальді. Менше уваги приділялася помірно-ліберальному напряму. Майже невивченими залишилися позиція правлячих кругів різних італійських держав і роль католицизму в цю епоху. Нарешті, особливо гостро відчувається недолік фундаментальних праць по соціально-економічній і культурній проблематиці. Так, не можна не враховувати появу сучасних робіт після світової культури і тенденцій розвитку суспільної думки в цілому. Але для докладного вивчення і аналізу проблеми цього буде мало. Навчальні посібники, розраховані на широкий круг читачів, дають нам загальну характеристику культури Європи того періоду, виділяють основні течії в літературі і прикладному мистецтві, проблеми розвитку і розповсюдження суспільної думки, зародження нових ідеологій. Звичайно, немає підстави заперечувати можливість відомої схожості явищ і наявність аналогічних завдань в національному історичному процесі різних країн. Але нашим основним завданням є виділення особливостей розвитку саме італійської культури. &quo ;Історія сучасної Італії&quo ; Джорджіо Канделоро в 5-ти т. є фундаментальна праця італійського історика, що містить широку архівну базу. В ній висвітлюються головні події історії Італії, приділяючи увагу найважливішим тенденціям розвитку держави того часу. Аналізуючи особливості кожної з держав Апеннінського півострова, автор дає чітке розшарування ідей у суспільстві, виникнення та об’єднання ідеї за незалежність єдиної італійської держави, розвиток характерної лише для неї культури та єдиної італійської мови. Таким чином ми бачимо, що у вітчизняній літературі бракує необхідного матеріалу. І саме тому цю проблему актуально розробляти і сьогодні. РОЗДІЛ ІІ. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ІТАЛІЇ 2.1. Розвиток капіталістичних відносин та спроби політичних реформ другої половини ХVІІІ ст. У 1713 р. після підписання Утрехтського миру між Францією і Іспанією австрійські Габсбурги стали пануючою силою в Італії. Договір, укладений в Екс-ла-Шапєлє у 1748р., яким закінчилась війна за Австрійську спадщину, приніс, нарешті, довгоочікуваний мир італійським державам. З того часу їх кордони майже не змінювались протягом 100 років до початку об'єднання країни. У другій половині XVIII століття Італія потроху стала приходити до себе після тривалого періоду воєн. Незважаючи на те, що соціальна напруженість не затихає, економіка й культура країни починає відроджуватися. Саме в цей час росте попит на сільськогосподарську продукцію й напівфабрикати за кордоном, що дає гарний шанс для сільського господарства Італії.

Совершается у многих растений с помощью ветра (анемофилия), воды (гидрофилия) и животных (зоофилия). Типы перекрестного опыления - гейтоногамия и ксеногамия. ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПОСЕВ - способ посева в основном зерновых культур, при котором одну половину нормы высева семян сеют вдоль поля, другую поперек. Этим достигается более равномерное распределение семян на площади. ПЕРЕКРЫТИЕ здания - его внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция (обычно комплексная). Состоит из основной (несущей) части (напр., балки, плиты), изоляционных слоев, пола, иногда потолка (как самостоятельного элемента перекрытия). Различают перекрытия междуэтажные, чердачные (разделяющие верхний этаж и чердак), подвальные и др. ПЕРЕКРЫТИЕ здания - его внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция (обычно комплексная). Состоит из основной (несущей) части (напр., балки, плиты), изоляционных слоев, пола, иногда потолка (как самостоятельного элемента перекрытия). Различают перекрытия междуэтажные, чердачные (разделяющие верхний этаж и чердак), подвальные и др

1. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

2. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

3. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

4. Австрійська імперія у першій половині ХІХ сторіччя

5. Культура беларускіх зямель у IX ст. - першай палове XIII ст.

6. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття
7. Культура Украины в 1940-1950-х годах
8. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

9. Арбат в культуре и литературе второй половины ХХ века

10. Культура України в 30-х рока

11. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

12. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

13. Индия второй половины ХІХ в. - первой половины ХХ в. Движение за независимость

14. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

15. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

16. Німеччина у другій половині ХІХ ст.

Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее

17. Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст.

18. Политическая ссылка в Олонецкой губернии второй половины ХІХ в.

19. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

20. Російська держава в ХVІ-ХVІІ століттях

21. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

22. Турция во второй половине ХІХ в. – первой половине ХХ в. Национальная революция под руководством Кемаля Ататюрка
23. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття
24. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

25. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVI – першій половині XVII ст.

26. Культура і мастацтво Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

27. Культура России во второй половине ХIХ века

28. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

29. Український театр другої половини ХІХ століття

30. Сучасна італійська дитяча література

31. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

32. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

33. Джерелознавство до ХІХ ст.

34. Історіософські новації ХІХ ст.

35. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

36. Радянський Союз у другій половині ХХ ст.

37. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

38. Українське національне відродження ХІХ ст.
39. Культура України в XVIII–XIX ст.
40. Культура Беларусі у другой палове XVI ст.

41. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

42. Мурування зовнішніх стін з бетонних каменів з облицюванням цеглою

43. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

44. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

45. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

46. Ужесточение конфронтации между СССР и США в первой половине 80-х годов

47. Наука и культура первой половины XIX в.

48. Постиндустриальное общество. Советский Союз во второй половине 60-Х - первой половине 80-Х гг.

Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский

49. СССР во второй половине 20-х гг.

50. Экономическое развитие России во второй половине 40-х - 50-х гг.: новации и догмы

51. СССР во второй половине 1980-х годов

52. Казахстан во второй половине 40-х – середине 80-х годов

53. Культура в середине и второй половине XVII в.

54. Формирование фундаментальной тематической структуры русской культуры в период возвышения Московского княжества, ХIV -ХV вв.
55. К вопросу о менталитете сибирской культуры (по материалам демократической публицистики второй половины XIX в.)
56. Культура России второй половины 19 века

57. Ценностно-тематическое пространство культуры Киевской Руси в ХІІ – первой трети ХІІІ вв. и “Слово о полку Игореве”

58. Традиция перевода оперного либретто Р. Вагнера в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века

59. Изучение вопросов развития советской культуры 20-30-х годов на уроках истории

60. Проекты рыночно ориентированных реформ американского здравоохранения (вторая половина 70-х годов XX века)

61. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

62. Активизация левых и демократических сил в остальных странах Латинской Америки во второй половине 50-х – первой половине 60-х годов

63. Историография истории России в конце 60 – первой половине 80-х годов ХХ в.

64. Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ-ХІV ст.

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

66. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

67. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

68. Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX века

69. Обстановка в Латинской Америке во второй половине 60-х годов

70. Период изучения истории революционного терроризма в России во второй половине 1980-х годов
71. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.
72. Советское общество во второй половине 60-х - первой половине 80-х годов

73. Становление и развитие международного научного сотрудничества Академии наук БССР (вторая половина 1950-х – 1980-е годы)

74. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

75. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

76. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

77. Культура перших цивілізацій

78. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

79. Развитие культуры народов Центральной Азии во второй половине ХIХ - начале ХIХ века

80. Українська культура 1980–90-х років

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

81. Концепции культуры в российской общественной мысли первой половины XX века (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский)

82. Влияние персидской поэзии на русскую культуру ХІХ века

83. Русская музыка XVIII и первой половины XIX века. Музыкальная культура Европы после I мировой войны: эстетика экспрессионизма

84. Рок как явление западной культуры второй половины ХХ века

85. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

86. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття
87. Архитектурные памятники первой половины XIX века
88. Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)

89. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

90. Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века

91. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

92. Развитие США во второй половине ХХ века

93. Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

94. История и культура народов Огненной Земли

95. Адвокатура во 2 половине XIX в

96. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

97. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

98. Россия. Культура 18 века

99. Кодификация Русского Права в первой половине XIX века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.