Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Основні задачі аудиту

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВступ 1. Опишіть основні задачі аудиту 2. Опишіть методи і прийми економічного аналізу в аудиті 3. Опишіть аудиторські процедури при перевірці фінансової звітності Висновки Список використаних джерел ВступРеформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності, затвердження нового плану рахунків і національних положень (стандартів) обліку та аудиторських нормативів вимагають реформування й удосконалення організації і методології аудиту. В умовах розвитку ринкової інфраструктури відбувається процес формування розгалуженої мережі акціонерних, спільних, орендних підприємств, концернів, страхових компаній та інших підприємницьких структур, які не мають вищих органів управління. Тому виникає необхідність впровадження нової форми фінансово-господарського контролю - аудиту. В сучасних умовах підприємства, кредитні установи, інші суб’єкти, що здійснюють господарську діяльність, суб'єкти, що здійснюють господарку діяльність, вступають у договірні відношення по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Конфіденційність цих стосунків повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Достовірність інформації підтверджується незалежним аудитором. Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тому, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, що ні відповідає досвіду, і тому потребують послуг аудиторів. Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування. Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження достовірності фінансової звітності суб'єктів господарювання. Потреба в послугах аудитора виникнула в зв'язку з такими обставинами: 1) можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами); 2) залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації; 3) необхідність спеціальних знань для перевірки інформації; 4) часта відсутність у користувачів інформації для оцінки її якості. Всі ці передумови призвели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що встановлюють достовірність фінансової інформації. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різноманітних економічних рішень. 1. Опишіть основні задачі аудитуОсновними завданнями аудиту є збирання та обробка достовірної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб’єкта господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків.

Такими завданнями є: Упевнитись у правомірності створення підприємства і безперервності його функціонування. Ознайомитись із системою господарювання і управління (знання бізнесу клієнта). Оцінити надійність системи внутрішнього контролю. З’ясувати ефективність системи бухгалтерського обліку. Проконтролювати правильність здійснення основних господарських процесів (постачання, виробництво, збут). Переконатись у повноті первинної документації. Проконтролювати правильність ведення поточного бухгалтерського обліку і повноту відображення інформації в облікових регістрах. Перевірити фактичну наявність активів, зобов’язань і капіталу, що відображені у фінансовій звітності. Перевірити належність відображених у звітності активів, зобов’язань і капіталу (кому вони належать). Перевірити постійність дотримання облікової політики суб’єктом господарювання. Перевірити правильність ведення бухгалтерських записів та їх відповідність звітному періоду. Встановити відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству. Упевнитись у відповідності показників фінансових звітів (бухгалтерської і не бухгалтерської звітності). Висловити незалежну думку щодо результатів перевірки фінансової звітності. Для того щоб скласти свою думку про достовірність фінансової звітності, аудитор повинен мати обґрунтовану гарантію того, що інформація бухгалтерської документації та інші дані достовірні й достатні. Обґрунтована гарантія - це наявність доказів того, що в цілому у звітності немає істотних перекручень. Однак існують причини, які заважають аудиторові виявити істотні неточності й перекручення, а саме: використання неправильних тестів під час перевірки; обмежувальні фактори, притаманні системам бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю (наприклад можливість змови посадових осіб); той факт, що більшість аудиторських доказів носить більше переконливий, ніж остаточно стверджувальний характер. Хоч аудитор відповідає перед замовником за свій аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства, це не звільняє керівництво цього підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності. А процедура засвідчення бухгалтерської звітності підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), як цього вимагають Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші державні установи, не означає солідарну відповідальність за достовірність і повноту фінансової звітності з керівництвом підприємства, що перевіряється. Крім основних завдань, аудит може залежно від конкретних ситуацій вирішувати низку функціональних завдань. До них відносяться: коригування. Передбачається, якщо за результатами проведеного аудиту аудитором були зроблені негативні висновки (в цілому або в будь-якій частині), аудитор може за проханням клієнта дати рекомендації щодо виправлення виявлених помилок. У завдання коригування не входить безпосереднє виправлення помилок самим аудитором;. оперативний контроль. Передбачається проведення перманентного аудиту, тобто систематичного контролю безпосередньо в процесі діяльності суб’єкта для попередження помилок або вибору оптимальних варіантів рішень.

Діяльність аудитора щодо попередження помилок зводиться до розробки рекомендацій, правильних або оптимальних рішень або надання варіантів альтернативних рішень. Аудитор сам не може безпосередньо приймати рішення за клієнта. стратегічне завдання - обґрунтування оптимальної або пропонування альтернативних стратегій і перспективної програми розвитку будь-якого аспекту діяльності підприємства в цілому. 2. Опишіть методи і прийми економічного аналізу в аудитіНадаючи аудиторські послуги, як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, аудитори повинні спиратися на широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу. Під аналізом в економічній літературі розуміють оцінку облікової та іншої інформації за допомогою вивчення існуючих зв'язків і взаємозв'язків між показниками. Економічний аналіз - це система прийомів для розкриття причинних зв'язків, що зумовлюють результати явищ і процесів (середні й відносні величини, групування, індексний метод, коефіцієнти автономії, довготермінового залучення коштів, маневрування власними коштами підприємства, нагромадження амортизації, реальної вартості основних засобів, коефіцієнти ліквідності (платоспроможності) тощо). Економічний аналіз дає можливість оцінити: майновий стан підприємства; степінь підприємницького ризику, наприклад, можливість погашення зобов'язань перед третіми особами; достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій; потребу в додаткових джерелах фінансування; здатність до нарощування капіталу; раціональність залучення займаних коштів; обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку; обгрунтованість вибору інвестицій та ін. Метою економічного аналізу в аудиті є визначення суті і змісту ділової активності клієнта, оцінка фінансово-господарських перспектив його функціонування в майбутньому. Аудитор знайомиться зі змістом діяльності клієнта і його взаємовідносинами з партнерами, аналізує застосування в аудиті облікових і звітних даних нинішнього року та перевірену інформацію минулих років. Оцінка фінансово-господарських перспектив замовником інколи виявляє деякі фінансові труднощі, які можуть виникнути під час проведення аудиту підприємства, зокрема, якщо коефіцієнт відношення довгострокового боргу до власного капіталу вищий, ніж звичайний, а коефіцієнт прибутку на загальну суму активів нижчий середнього, то це свідчить про високий ризик фінансової нестабільності в замовника-підприємства. У зарубіжній практиці під час аудиту використовують такі методи аналізу: прочитування зовнішньої звітності; галузевий порівняльний аналіз; порівняльний аналіз облікових і звітних даних за кілька періодів; обчислення індексів; балансове пов'язування; порівняльний аналіз фактичних даних клієнта з розрахунками самого аудитора; коефіцієнтний аналіз та ін. Під час проведення аудиту особливу увагу слід звертати на два показники - собівартість продукції (робіт, послуг) і прибуток. Однак при цьому варто зауважити: аудитор може так багато уваги приділити економічному аналізу, що завдання, яке стоїть перед ним, відійде на другий план, тому аудитор вибирає будь-який напрямок, залежно від поставленої мети та завдань Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності.

Предоставляемые аудитору документы: бухгалтерский баланс (форма P1), отчет о прибылях и убытках (форма P2), отчет о движении денежных средств (форма P4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма P5), главная книга или оборотно-сальдовая ведомость, приказ об учетной политике организации, регистры бухгалтерского учета по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Принимаются во внимание также распоряжения, контракты, договоры гражданско-правового характера (подряда, возмездного оказания услуг и др.), договоры личного страхования, на выдачу ссуд, продажу товаров в кредит и т.Pд. Работы при проведении аудита расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям можно разделить на три последовательных этапа: ознакомительный, основной и заключительный. Ознакомительный этап Основной задачей аудита расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям является подтверждение достоверности производимых выплат. Аудитору прежде всего следует обратить внимание на документальное оформление трудовых отношений с работниками организации

1. Основные задачи сферы государственного регулирования

2. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

3. Менеджмент и его основные задачи

4. Предмет педагогики и ее основные задачи

5. Предмет психологии и ее основные задачи

6. Основные задачи термохимии. Использование калориметрических методов для определения теплот растворения солей
7. Цели и задачи аудита
8. Государственный финансовый контроль: основные задачи, субъекты и объекты

9. Основные аспекты аудита персонала

10. Понятие, цели и задачи аудита

11. Цели и основные принципы аудита

12. Основные задачи и функции логистики

13. Цели и задачи аудита маркетинга на предприятии

14. Выполнение ветеринарных мероприятий, направленных на решение основной задачи ветеринарии

15. Основные задачи психологии и педагогики

16. Основная задача механики

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Оборотный капитал предприятия и основные задачи управления

18. Задачи, основные функции и система ОВД

19. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

20. 12 задач с ответами по Аудиту

21. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

22. Система автоматизированного управления: основные проблемы и задачи
23. Основные проблемы и задачи планирования
24. Основные этапы проведения аудита

25. Воспитание гражданина - основные идеи, система, цель и задачи, условия реализации

26. Основные этапы проведения аудита

27. Основные этапы и особенности проведения аудита денежных средств

28. Предпосылки аудита и его задачи в рыночной экономике

29. Решение задач по бухгалтерскому учету и аудиту

30. Функции, цели и задачи организации внутреннего аудита

31. Задачи и основные направления деятельности организационно-инспекторских (штабных) аппаратов органов внутренних дел

32. Задачи, особенности, основные направления современной теоретической лингвистики

Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский

33. ИФЛА – всемирная организация библиотечных работников, её цели, задачи, структура, основные программы

34. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента

35. Основные отрасли педагогики и их задачи

36. Решение задач на построение в курсе геометрии основной школы как средство развития логического мышления школьников

37. Финансовый менеджмент: принципы, задачи, основные концепции

38. Задачи и основные направления прогнозирования научно-технического прогресса
39. Разработка основных разделов проекта производства работ
40. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

41. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

42. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

43. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

44. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

45. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

46. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

47. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

48. Основные этапы формирования политической карты мира

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

49. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

50. Основні методи боротьби з інфляцією

51. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

52. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

53. Шпаргалки по бухгалтерскому учёту и аудиту в банках

54. Основные направления внешней политики республики Беларусь
55. Формирование советской культуры: основные направления
56. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

57. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

58. Конституция - основной закон государства

59. Основные права и свободы Российских граждан

60. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

61. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

62. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

63. ООН: история создания и основные направления деятельности

64. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Налоговое право как основной институт финансового права

66. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

67. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

68. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

69. Решение задач по курсу "семейное право"

70. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства
71. Основные причины и закономерности появления государства и права
72. Идеи правого государства и его основные признаки

73. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

74. Государство, его основные признаки и формы правления

75. Основные концепции правопонимания

76. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

77. Основные праздники Великобритании и США

78. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

79. Культура как социальное явление. Ее основные функции

80. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

81. Основные проблемы культуры речи в СМИ

82. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

83. Диалект как основная форма существования языка

84. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

85. Основные этапы создания государства на Украине

86. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)
87. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина
88. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

89. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

90. Основные черты античной модели

91. Основные положения консервативной модели общественного развития России

92. Решение транспортной задачи методом потенциалов

93. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

94. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

95. Устройство компьютера и его основные блоки

96. Основные сведения о IBM

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

97. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

98. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

99. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.