Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Фінансова звітність в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики. Склад фінансової звітності: Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності. ВисновокЛітература Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї. Звітність – це система показників у формі таблиці, які відображають обсяг і результати діяльності підприємства. Її складання – завершальний етап облікової роботи. Фінансова звітність визначена П (С) БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень (таблиця 1). Як ми бачимо, у таблиці державні органи управління тепер стали одним з цих користувачів, а не тим єдиним, що постійно диктував свої вимоги, змінюючи їх на потребу податкового законодавства. Це є визнання того фактору, що врахування потреб інвестора (власника) та інших сторін, які приймають участь у підприємницькій діяльності, не менш важливе, ніж інтереси держави в отриманні податків. Адже якщо ніхто не буде вкладати свої кошти у бізнес, то й нікому буде сплачувати податки. Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності: Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про власний капітал; Примітки до звітів. Таблиця 1. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів Користувачі звітності Інформаційні потреби Інвестори, власники Придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь у капіталі підприємства. Оцінка якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу. Керівництво підприємством Регулювання діяльності підприємством. Банки, постачальники та інші кредитори Забезпечення забов’зано підприємства. Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання. Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’зання. Працівники підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання. Забезпечення зобов’язань підприємства перед працівниками. Органи державного управління Формування макроекономічних показників. Інші звіти (звернення ради директорів до акціонерів, звіт керівництва компанії, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, не є фінансовою звітністю. Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змінах, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства (таблиця 2). Документація, яка ведеться підприємством, містить масу деталізованої інформації.

З цієї маси деталей бухгалтер повинен відібрати та об’єднати необхідні дані у форми звітів, ознайомившись з якими керівництво зможе дізнатися про справжній стан речей з метою розробки або зміни політики і контролю фактичної діяльності у відповідності зі встановленою політикою. Таблиця 2. Призначення основних компонентів фінансової звітності. Компонент фінан. звітності Зміст Використання інформації Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємствами на дату балансу. Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підп-риємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресу-рсах, які підприємство, ймо-вірно, контролюватиме в майбутньому Звіт про фінансові результати Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітній період. Оцінка та прогноз: прибут-ковості діяльності підпри-ємства; структури доходів та витрат. Звіт про власний капітал Зміни у складі власного капіталу підп-ва протягом звітного періоду. Оцінка та прогноз змін у власному капіталі. Звіт про рух грошових коштів Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду. Оцінка та прогноз операцій-ної, інвестиційної та фінан-сової діяльності підпри-ємства. Примітки Обрана облікова політика. Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов’язкова за П (С) БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості. Оцінка та прогноз: облікової політики; ризиків або непівності, які впли-вають на підприємство, його ресурси та зобов’язання; діяльності підрозділів підприємства, тощо. Система ведення документації повинна встановлюватися для того, щоб забезпечити надходження необхідної інформації з бухгалтерських записів у звіти. Чітка система звітів базується на чіткій системі ведення документації. Обліковий процес має на меті забезпечити сталий потік такої інформації до всіх зацікавлених осіб. У загальних рисах зазначене вище зображено на рисунку 1. Фінансові звіти є головним джерелом потрібної інформації на постійній основі. Ця інформація забезпечує зворотній зв’язок по кожному прийнятому рішенню. Рисунок 1. Обіг облікової інформації в процесі прийняття на виконання рішень. Error: Refere ce source o fou d Деякі рішення приймаються інтуїтивно і без значної інформаційної підтримки. У таких випадках систематичний збір необхідних даних не проводиться. Прийняття рішень на основі інтуїції здійснюється з кількох причин: час і вартість збирання інформації можуть зашкодити уважному аналізу; користувач інформації не розуміє важливості систематичних підходів до прийняття рішень; особи, яки приймають рішення, надмірно спрощують процес прийняття рішень, не звертаючи уваги на основну інформацію, і часто нехтують фінансовими наслідками рішення. Але для прийняття більшості ділових рішень необхідно користуватися тією інформацією, яку містять фінансові звіти. Об’єкти обліку у фінансовій звітності можуть наводитися лише за умови, що: існує вірогідність надходження і вибуття майбутніх, економічних вигод ; оцінка таких об’єктів може бути достовірно визначена.

Готуючи фінансову звітність, необхідно дотримуватися наступних якісних характеристик: зрозумілість – доступність для розуміння користувачів, які мають достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського обліку. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про : підприємство; дату звітності і звітний період; валюту звітності та одиниці її виміру; облікову політику підприємства та її зміни; консолідацію фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; обмеження відносно володіння активами, участь у спільних підприємствах; виявлені помилки минулих років і пов’язані з ними користування; переоцінку статей фінансових звітів, а також містити іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П (С) БО; доречність – вплив на економічні рішення користувачів, оцінку минулих, теперішніх і майбутніх подій, прогнозування результатів діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності. Фінансова звітність повинна містити тільки доречну інформацію, що дозволяє належним чином впливати на прийняття рішень; оцінку минулих і майбутніх подій; надійність – в представленій у звітності інформації не повинно бути суттєвих помилок. Надійність звітності забезпечує: правдиве подання операцій і подій; перевагу сутності над формою (необхідність відображання операцій і подій у відповідності до їх економічної сутності й реальності); нейтральність (необхідність неупередженого відображання інформації в звітності, тобто відображення інформації без цілі здійснення впливу на рішення для досягнення бажаного результату); обачність (обережність в процесі формування суджень, розрахунків); повнота (інформація не повинна містити пропусків). До фінансової звітності пред’являють наступні вимоги, що забезпечують її достовірність (рисунок 2).Рисунок 2. Error: Refere ce source o fou d Для ефективного читання (аналізу) звітів необхідно уникати проблем, пов’язаних з розумінням слів, символів та інших носіїв фінансової інформації, що використовується при прийнятті рішень інвесторами, кредиторами та іншими зацікавленими сторонами. Форма та спосіб подання інформації також впливають на рішення. Наприклад, хтось краще сприймає графічну інформацію, ніж цифри, інші віддають перевагу табличній формі. 2. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики. Для досягнення якісних характеристик інформації, яка міститься в фінансовій звітності, під час її формування дотримуються ряду принципів. Під час підготовки фінансової звітності кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників – фізичних осіб. Таким чином, особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства. Тому у фінансовій звітності (зокрема, в балансі) передбачене відображення лише зобов’язань власників за внесками до капіталу та розподілу власникам (у вигляді відсотків, дивідендів, вилучення капіталу тощо). Цей принцип отримав назву принципу автономності підприємства. Отже, якщо власник підприємства вносить власні грошові кошти у банк з метою збільшення статутного капіталу даного підприємства, то ця операція буде відображена у фінансовій звітності.

Влтку й восени 1917 р. московськ парт боролися  билися за мперську владу. Фактично  не було, уряд був безсилий. Московськ солдати розбгалися по домвках, армя розвалювалася. В Укран було накше. Вс укранськ парт обдналися  створили укранську державну владу Укранську Центральну Раду (УЦР). · накази охоче виконували вс укранц. Отже, Московщина була розднана  безсила, а Украна обднана  сильнша, бо мала понад 100 тисяч воякв у зукранзованих полках, як сам, без наказу згори створилися  рвалися до бою з Московщиною. В мперському вйську було понад 4 мльйони укранцв. Спираючись на вже зукранзован полки, укранський уряд мав можливсть змоблзувати 23-мльйонне вйсько, бо вс вйськов  селянськ ззди 1917 р. домагалися цього вд УЦР; вимагали повиганяти з Украни всх москвинв  поставити укранське вйсько на московсько-укранському кордон. Вимагали негайно проголосити державну незалежнсть Украни. Вихована на москволюбних деях М. Драгоманова укранська нтелгенця (соцалстична  несоцалстична) цього якраз НЕ хотла, прагнула протилежного. · провдник у свой сповд пзнше писав: «Ми, укранськ демократи, були щиро  безоглядно закохан в московську демократю

1. Фінансова звітність

2. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

3. Грошові потоки, звітність, планування

4. Звітність

5. Звітність сільськогосподарських підприємств

6. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам
7. Податковий облік і звітність
8. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

9. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

10. Легка промисловість України i транспорт

11. Сільське господарство i харчова промисловість України

12. Методики оцінки фінансового стану банків України

13. Фінансова надійність страхової компанії

14. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

15. Методика і техніка складання фінансової звітності

16. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

17. Примітки до фінансової звітності

18. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

19. Аудит фінансової звітності

20. Хімічна промисловість України

21. Лучна рослинність України

22. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України
23. Традиційність українського писанкарства
24. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

25. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

26. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

27. Фінансова діяльність акціонерних товариств

28. Фінансова діяльність субєктів господарювання

29. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

30. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

31. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

32. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

33. Сбалансованість бюджета України

34. Бідність в України

35. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

36. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

37. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

38. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні
39. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
40. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

41. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

42. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

43. Державний фінансовий контроль в Україні

44. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

45. Адміністративна відповідальність в Україні

46. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

47. Достатність доказів у кримінальному процесі України

48. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие

49. Кримінальна відповідальність в Україні

50. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

51. Соціальна захищеність дітей в Україні

52. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

53. Україна – художня словесність

54. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією
55. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
56. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

57. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

58. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

59. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

60. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

61. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

62. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

63. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

64. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

65. Зайнятість і рівень життя населення України

66. Українська народна пісенність

67. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

68. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

69. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

70. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)
71. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
72. Державний фінансовий контроль в Україні

73. Діяльність фінансових фондів

74. Організація фінансового контролю в Україні

75. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

76. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

77. Фінансова незалежність місцевого самоврядування

78. Фінансова система України

79. Фінансове право в Україні

80. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Фінансовий ринок (фондовий) України

82. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

83. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

84. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

85. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

86. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу
87. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи
88. Україна - художня словесність

89. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

90. Атомна енергетика України і РПС

91. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

92. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

93. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

94. Громадянство України

95. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

96. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

97. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

98. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

99. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.