Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ На правах рукопису УДК 35.078.1 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліціїВ УКРАЇНІ КОМЗЮК Анатолій Трохимович Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право Науковий консультант: Бандурка Олександр Маркович, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України Харків – 2002 ЗМІСТ ВСТУП Розділ І. Адміністративний примус в системі методів правоохоронної діяльності міліції 1.1 Сутність міліції, загальна характеристика її правоохоронної діяльності 1.2 Сутність, особливості та значення адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції 1.3 Проблеми систематизації та класифікації заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією 1.4 Правові засади застосування міліцією адміністративного примусу Висновки до розділу І Розділ ІІ. Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності міліції 2.1 Сутність, мета та підстави застосування міліцією адміністративно-запобіжних заходів 2.2 Види адміністративно-запобіжних заходів, які застосовуються міліцією, підстави та порядок їх застосування 2.2.1 Адміністративно-запобіжні заходи, які застосовуються міліцією з метою безпосереднього попередження чи виявлення правопорушень 2.2.2 Юридична природа, зміст та правила застосування адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 2.2.3 Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються міліцією з метою забезпечення громадського порядку і громадської безпеки за надзвичайних обставин Висновки до розділу ІІ Розділ ІІІ. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції 3.1 Сутність, мета і види заходів адміністративного припинення та підстави їх застосування міліцією 3.2 Самостійні заходи адміністративного припинення загального призначення і повноваження міліції щодо їх застосування 3.3 Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки в діяльності міліції 3.4 Особливості застосування міліцією заходів адміністративного припинення спеціального призначення Висновки до розділу ІІІ РОЗДІЛ IV. особливості адміністративно- юрисдикційної діяльності міліції 4.1 Загальна характеристика адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції та її підстав 4.2 Адміністративні стягнення, які застосовуються міліцією, їх сутність, види і загальні правила накладення 4.3 Адміністративні проступки, справи про які підвідомчі міліції, проблеми їх кваліфікації 4.4 Проблемні питання здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні проступки Висновки до розділу IV ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність теми дослідження. Курс на зміцнення державності в Україні, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян, забезпечення верховенства права в усіх сферах суспільного життя залишається одним із головних напрямків державного будівництва. Подальший розвиток демократії, забезпечення прав і свобод громадян нерозривно пов’язані з підвищенням якості і ефективності діяльності правоохоронних органів, одне з провідних місць серед яких належить міліції.

Міліція в Україні виконує широке коло завдань та функцій щодо забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, попередження і припинення правопорушень, тому від удосконалення її правоохоронної діяльності значною мірою залежить зміцнення законності і правопорядку в країні. У правоохоронній діяльності міліції використовуються різноманітні організаційні, технічні, виховні та інші засоби, особливе місце серед яких займають правові, зокрема, адміністративно-правові засоби боротьби з правопорушеннями. Найважливішими серед останніх є заходи адміністративного примусу, використання яких забезпечує безпосереднє попередження, виявлення і припинення порушень правових норм, притягнення винних до юридичної відповідальності, усунення шкідливих наслідків правопорушень, тобто всі основні завдання правоохорони. Проблеми сутності та видів адміністративного примусу, його місця в системі державного примусу вже давно привертають увагу багатьох вчених-адміністративістів. Зокрема, в наукових працях 60-80-х рр. минулого століття (Д.М. Бахраха, І.І. Веремеєнка, І.О. Галагана, М.І. Єропкіна, О.П. Клюшніченка, О.П. Коренєва, В.М. Манохіна, М.Я. Маслєннікова, Р.С. Павловського, Л.Л. Попова, Ю.С. Рябова, О.П. Шергіна, В.А. Юсупова, О.М. Якуби та ін.) з’ясовувалась сутність адміністративного примусу та визначалися підходи до його класифікації, формувалась наукова база для кодифікації законодавства про адміністративні правопорушення, а після її проведення досліджувались всі основні питання інституту адміністративної відповідальності на базі прийнятого законодавства, в тому числі адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції. Проте в цей час дуже мало уваги приділялося дослідженню інших видів адміністративного примусу, в тому числі діяльності міліції щодо їх застосування. Це стосується також праць провідних вітчизняних вчених-адміністративістів, з яких проблемам адміністративного примусу тою чи іншою мірою свої праці присвятили В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, М.М. Дорогих, В.В. Зуй, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Л.В. Коваль, В.К. Колпаков, В.Ф. Опришко, О.І. Остапенко, І.М. Пахомов, В.П. Пєтков, В.М. Самсонов, М.М. Тищенко, В.К. Шкарупа та ін. Що ж стосується адміністративного примусу в діяльності міліції, то окремі його складові або аспекти було проаналізовано О.М. Бандуркою, Є.О. Безсмертним, І.П. Голосніченком, Д.П. Калаяновим, О.С. Фроловим, В.К. Шкарупою та ін. Разом з тим єдиної теорії адміністративного примусу, включаючи і примус, який застосовується в правоохоронній діяльності міліції, в адміністративно-правовій науці так і не вироблено. Тому визначення сутності та особливостей його заходів, їх значення, мети та видів, правових і фактичних підстав застосування міліцією, детальна характеристика повноважень міліції щодо застосування окремих видів таких заходів, розробка аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення діяльності міліції в зазначеній сфері мають велике як теоретичне, так і практичне значення. Таким чином, необхідність посилення захисту прав і свобод громадян та інтересів держави Україна, боротьби з правопорушеннями в різних сферах, використання з цією метою відповідних правових засобів обумовлює актуальність глибокого і всебічного дослідження широкого кола питань, пов’язаних з діяльністю міліції щодо застосування заходів адміністративного примусу.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п.3.1 Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр. (затверджені рішенням колегії МВС України № 4КМ/2 від 28 лютого 1995 р.) і Національного університету внутрішніх справ (п.3.1 Головних напрямків наукових досліджень Університету внутрішніх справ на 1996-2000 рр.). Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної реалізації міліцією адміністративно-примусових заходів виробити теорію адміністративного примусу, який застосовується в правоохоронній діяльності міліції, і визначити шляхи удосконалення цієї діяльності. Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі основні завдання: - визначити місце адміністративного примусу в системі методів правоохоронної діяльності міліції, для чого з’ясувати сутність міліції та особливості її правоохоронної діяльності, сутність, особливості та значення адміністративного примусу для правоохорони; - визначити види адміністративного примусу, які застосовуються міліцією, для чого здійснити систематизацію та класифікацію його заходів; - проаналізувати правові засади застосування міліцією адміністративного примусу; - з’ясувати сутність та мету адміністративно-запобіжних заходів, охарактеризувати особливості, підстави та порядок застосування міліцією окремих їх видів – заходів, які використовуються з метою безпосереднього попередження чи виявлення правопорушень, та заходів, які застосовуються з метою забезпечення громадського порядку і громадської безпеки за різних надзвичайних обставин; - визначити сутність, мету і види заходів адміністративного припинення, нормативні та фактичні підстави їх застосування міліцією; - розглянути особливості та процедури застосування міліцією окремих видів заходів адміністративного припинення – самостійних заходів адміністративного припинення загального призначення, заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки і заходів адміністративного припинення спеціального призначення; - визначити особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції шляхом характеристики загальних питань цієї діяльності та її підстав, адміністративних стягнень, які застосовуються міліцією, їх видів і загальних правил накладення, адміністративних правопорушень, справи про які підвідомчі міліції, проблем їх класифікації та кваліфікації; - проаналізувати проблемні питання здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні проступки; - сформулювати рекомендації, спрямовані на удосконалення теоретико-правових засад і практики застосування міліцією заходів адміністративного примусу. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які формуються у сфері здійснення міліцією правоохоронної адміністративної діяльності. Предмет дослідження становлять теоретико-методологічні засади, нормативні основи та процедури застосування адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції в Україні.

Пригадамо тльки деяк, найважливш з них. ЗО червня 1941 р. ОУН бере на себе нцятиву й головну вдповдальнсть, щоб засвдчити й реалзувати волю укрансько нац вдбудувати суверенну Укранську Державу, бути самостйним господарем на свой земл тльки на тй плятформ встановляти сво вдношення, сво взамини з ншими народами приязн чи ворож, залежно вд того, як вони ставляться до державно самостйносте й суверенности народу. Проголошення ЗО. 6. 1941 р. вднови Укрансько Держави Народнми Зборами у Львов, створення Тимчасового Державного Правлння, проведення в лтку того року народнього плебсциту на всх звльнених вд большевицько окупац укранських землях, створення укрансько державно самоврядно адмнстрац вдбудова самостйного укранського життя на всх длянках усе це були акти, довершен власною суверенною волею силами укранського народу, без уваги на становище гтлервського режиму, проти його вол, бажань плянв. ОУН була нцятором й органзатором тих полтичних актв, вона взяла на себе вдповдальнсть за них у свдомост, що до того зобов'язу роля в сучасних визвольних змаганнях Украни, визнання тако рол довр'я вд укранського народу в переконанн, що такий категоричний вияв вол укрансько нац в той час правильний конечний перед власною сторю, перед цлим свтом перед Нмеччиною, вйська яко займали укранськ земл

1. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

2. Безпека банківської діяльності в Україні

3. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

4. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

5. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

6. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
7. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні
8. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

9. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

10. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

11. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

12. Історія діяльності товарних бірж в Україні

13. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

14. Адміністративний примус

15. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

16. Поняття та види адміністративного примусу

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

18. Україна під владою Літви і Польщі

19. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

20. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

21. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

22. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
23. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби
24. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

25. Ліквідація субектів підприємницької діяльності

26. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

27. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

28. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

29. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

30. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

31. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

32. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Планування діяльності підприємства

34. Державне регулювання комерційної діяльності

35. Контрольна з підприємницької діяльності

36. Суть комерційної діяльності на підприємстві

37. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

38. Аналіз діяльності комерційних банків
39. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
40. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

41. Аналіз діяльності комерційного банку

42. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

43. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

44. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

45. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

46. Основи страхової діяльності

47. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

48. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

49. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

50. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

51. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

52. Аналіз діяльності Приватбанку

53. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

54. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")
55. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
56. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

57. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

58. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

59. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

60. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

61. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

62. Облік витрат за видами діяльності

63. Облік зовнішньоекономічної діяльності

64. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

65. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

66. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

67. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

68. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

69. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

70. Державне регулювання інноваційної діяльності
71. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
72. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

73. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

74. Правове регулювання біржової діяльності

75. Правові засади фінансової діяльності держави

76. Правові основи підприємницької діяльності

77. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

78. Регулювання метрологічної діяльності

79. Свобода та межі підприємницької діяльності

80. Соціальна захищеність дітей в Україні

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

81. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

82. Свобода слова, преси, журналістської діяльності в Білорусі

83. Програмне забезпечення аудиторської діяльності

84. Особливості козацького життя та діяльності

85. Організація науково-інформаційної діяльності

86. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності
87. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
88. Вдосконалення маркетингової діяльності

89. Інформаційне забезпечення діяльності організації

90. Маркетингові дослідження діяльності фірми

91. Організація збутової діяльності на підприємстві

92. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

93. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

94. Цінові обмеження для окремих видів діяльності

95. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

96. Використання маркетингу в діяльності банку

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

97. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

98. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

99. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

100. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.