Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вікові аспекти імунологічної дизрегуляції при неповній глобальній ішемії мозку в самців-щурів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО” САЩУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.8315 – 005.1/ – 053 ВІКОВІ АСПЕКТИ ІМУНОЛОГІЧНОЇ ДИЗРЕГУЛЯЦІЇ ПРИ НЕПОВНІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ В САМЦІВ-ЩУРІВ 14.03.04 – патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України. Науковий керівник:доктор медичних наук, професор, Ткачук Світлана Сергіївна, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри фізіології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Абрамов Андрій Володимирович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри патологічної фізіології; доктор медичних наук, професор Шандра Олексій Антонович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології. Захист відбудеться 27 червня 2008 р. о 14 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Державному вищому навчальному закладі “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України (46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових стрільців, 8). Автореферат розісланий 16 травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, професор Я.Я. Боднар ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Експериментальні дослідження та клінічні спостереження останніх років дозволили перегля­нути традиційні погляди на імунну ізольованість мозку і розширити розуміння механізмів взаємо­відносин центральної нервової та імунної систем (Абрамов А.В., Колесник Ю.М., 2004; Rei ke E., Fabry Z., 2006; Харченко Е.П., Клименко М.Н., 2007). Встановлено, що тісні зв’язки імунної та нервової систем здійснюються не лише через цитокіни, нейротрансмітери, нейропептиди та їх рецептори (Blalock J.E., 2005; Czura C.J.,  racey K.J., 2005; Wa ki s L.R., Maier S.F., 2005), але й шляхом безпосереднього надходження в мозок клітин імунної системи, які забезпечують виникнення в ЦНС імунних реакцій (E gelhard В., Ra sohoff R.M., 2005). Накопичені знання про характер нейроімунних стосунків знайшли логічне завершення у виникненні нових науково-практичних дисциплін – нейроімунології та нейроімунопатології (Акмаев И.Г., 2000; Лисяный Н.И., 2004), діяльність яких спрямувала вивчення патогенезу багатьох неврологічних захворювань, у тому числі ішемічного пошкодження мозку, у нове русло і дозволила розглядати їх як імунонейропатологічні процеси (Boula ger I., Sha z С., 2001; Sha dra A.A. e al., 2002;  urri .P., Rives S., 2004; Kois i aho M., Kois i aho J., 2005). Об’єднаними зусиллями неврологів та нейроімунологів досягнуто значного прогресу у вивченні імунопатологічних механізмів багатьох нервово-психічних захворювань (Po omarev E.D

. e al., 2004; Герасимов М.М., Никитина О.А., 2006; Кутько И.И. и др., 2006; Чехонин В.П.и др., 2006). Актуальність теми. Порушення церебрального кровообігу та інсульти віднесено до імунозалежних захворювань нервової системи на підставі появи в крові високого рівня нейроантитіл (Гусев Е.И., Скворцова В.И., 2001; Лисяный Н.И., 2004; Рулева Н.Ю. и др., 2004). Активація автоімунних механізмів у подальшому відіграє важливу роль у формуванні хронічного деструктивного процесу в мозку і вогнищевого інфаркту (Константинова Н.И. и др., 2005; Петров С.В. и др., 2005; Sharkey J. e al., 2005). Нейроімунопатологічний підхід до природи ішемічно-реперфузійного пошкодження мозку та багатьох інших неврологічних захворювань вимагає оцінки не лише неврологічного дефіциту, але й імунного статусу з метою проведення імунокорекції (Hilschma . e al., 2000; Евсеев В.А. и др., 2004; Лисяный Н.И., 2004). Серед широкого спектра імунних досліджень при цих захворю­ван­нях пріоритетними є оцінка інтенсивності нейросенсибілізації клітинного й гуморального типів, рівня імунних комплексів, неспецифічної імунної відповіді, про- та протизапальних цито­кінів, а також функціонального стану окремих субпопуляцій лімфоцитів (Евсеев В.А. и др., 2004; Гусев Е.И. и др., 2000; Жданов Г.Н., 2006; Kadhim Н., Sebire G., 2002). Накопичені нейро­іму­нологами наукові факти свідчать, що вибір раціональної тактики лікування повинен передбачати ступінь імунозалежності нервового захворювання і патогенез порушення імунного статусу конкретного хворого (Byr es A.A. e al., 2002; S reilei J.W., 2003; Hohlfeld R., Wekerle H., 2004). Незважаючи на констатацію того факту, що ішемічно-реперфузійні пошкодження головного мозку стають причиною суттєвих порушень імунного статусу організму, природа та конкретні прояви їх до сьогоднішнього дня залишаються багато в чому недослідженими. Тимус, як центральний орган імунної системи, у першу чергу реагує на несприятливі впливи змінами морфофункціонального стану (Ma C.L. e al., 2000; Камышный A.M., 2002; Абрамов А.В. и др., 2003; Перцов С.С., 2006) і не може залишитися осторонь імунологічної дизрегуляції, спричиненої ішемією мозку. Незважаючи на це, ми не виявили в літературі ґрунтовних досліджень цієї проблеми та її вікових аспектів, хоча дизрегуляторна концепція нейроімунопатології відкриває нові перспективи імунотерапії, що зумовлює актуальність подібних досліджень. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є фрагментом планової міжкафедральної наукової роботи “Дослідження порушень водно-електролітного обміну, закономірностей центральних стресіндукованих та ішемічних дисфункцій, паренхіма­тозно-стромального дисбалансу при ушкодженні внутрішніх органів за умов впливу екологічно несприятливих чинників з розробкою шляхів корекції виявлених патологічних змін” (№ державної реєстрації 01049U009029) Буковинського державного медичного університету. Автором досліджено вікові особливості механізмів імунологічної дизрегуляції, спричиненої неповною глобальною ішемією мозку в самців-щурів різного віку.

Тема дисертації затверджена Проблемною комісією &quo ;Патологічна фізіологія та імунологія&quo ; 26 січня 2005 року (протокол № 41). Мета дослідження. З’ясувати вікові особливості деяких ланок патогенезу імунологічної дизрегуляції за умов неповної глобальної ішемії мозку. Задачі дослідження: Вивчити реакцію структури лімфоїдної популяції тимуса одно- та тримісячних щурів на неповну глобальну ішемію мозку. Проаналізувати вікові особливості впливу неповної глобальної ішемії мозку на морфо­метричні та денситометричні параметри лімфоцитів структурно-функціональних зон тимуса. Вивчити вплив неповної глобальної ішемії мозку на інтенсивність флуоресценції катехоламінів у структурно-функціональних зонах тимуса щурів одно- та тримісячного віку. Дослідити індуковані неповною глобальною ішемією мозку показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в структурно-функціональних зонах тимуса одно- та тримісячних щурів. З’ясувати можливість впливу емоксипіну на спричинені неповною глобальною ішемією мозку порушення морфофункціонального стану тимуса. Об’єкт дослідження: механізми нейроімунної дизрегуляції за умов неповної глобальної ішемії мозку. Предмет дослідження: структура лімфоїдної популяції тимуса, морфо- та денситометричні параметри тимоцитів, стан катехоламінергічних систем та прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в структурно-функціональних зонах тимуса щурів різного віку після неповної глобальної ішемії мозку та ефективність емоксипіну для корекції виявлених порушень. Методи дослідження: - морфологічні та морфометричні (вивчення структури лімфоїдної популяції структурно-функціональних зон тимуса, морфометричних і денситометричних характеристик тимоцитів); - гістохімічний (визначення інтенсивності флуоресценції катехоламінів); - біохімічні (визначення вмісту дієнових кон’югатів, малонового альдегіду, активності супероксид­дисмутази, каталази, глутатіонпероксидази); - математичні (статистичний, методи математичного класифікаційного аналізу). Наукова новизна одержаних результатів. Вперше виявлено вікові особливості конститутивної сумарної щільності тимоцитів, структури лімфоїдної популяції тимуса, відсоткового розподілу тимоцитів у межах структурно-функціональних зон тимуса, морфометричних та денситометричних параметрів тимоцитів, інтенсивності флуоресценції катехоламінів, активності антиоксидантних ферментів та показників інтенсивності ліпопероксидації в тимусі одно- та тримісячних тварин. Встановлено, що сумарна щільність незмінених тимоцитів під впливом неповної глобальної ішемії головного мозку зростає в усіх структурно-функціональних зонах вилочкової залози одно- та тримісячних щурів, за винятком мозкової зони одномісячних. Доведено посилювальний вплив ішемії мозку на деструкцію тимоцитів у субкапсулярній та глибокій кірковій зонах тимуса одномісячних щурів і гальмівний - у субкапсулярній, глибокій кірковій зонах та внутрішньочасточкових периваскулярних просторах залози тримісячних тварин. Отримано дані щодо здатності неповної глобальної ішемії мозку перерозподіляти щільність та відсоток різних класів тимоцитів за рахунок зменшення частки менш зрілих форм та зростання частки малих лімфоцитів у всіх структурно-функціональних зонах тимуса тварин обох вікових груп, за винятком медулярної, де, навпаки, щільність та відсоток малих тимоцитів зменшується.

Модернзацйна верся феноменолог нацоналзму нин пану у свтовому суспльствознавств. Вона ма чимало варантв, вдгалужень, нтерпретацй, однак ми звернемося до того варанту, який, мабуть, найбльше вплинув на дослдження нацоналзму. Перш нж перейти до розгляду системи поглядв на нацоналзм, запропоновано @елнером, зауважимо, що його пдхд формувався пд впливом рзномантних нтелектуальних шкл  традицй (що дало змогу авторов скористатися хнми надбаннями, але не стати хнм епгоном). Прискпливому читачев неважко буде вднайти в композицях @елнера вдлуння поглядв Г. ГеAеля, ЖЖ Руссо, Е. Дюркгайма, М. Вебера, О. Бауера, К. Дойча та н. Водночас його теоря (як зауважив Е. Смт, це справд теоря, на вдмну вд значно клькост версй, що претендують на це звання) розгляда нацоналзм як цивлзацйний феномен, повязаний з глобальними зрушеннями в житт людського суспльства, отже, пропону надзвичайно високий рвень узагальнення. Пояснення природи нацоналзму у @елнера це один з аспектв його значно ширшо, глобальншо флософ стор. @елнер буду свою теорю у рамках трьох ключових понять: «культура», «економка»  «держава»

1. Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті

2. Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса

3. Экономические аспекты глобальных проблем современности

4. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

5. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

6. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю
7. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття
8. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

9. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

10. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи

11. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

12. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине

13. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

14. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

15. Глобальные проблемы здоровья человечества

16. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

17. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

18. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

19. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

20. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии

21. Экономико-правовой аспект временного вывоза культурных ценностей

22. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
23. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти
24. Экологические аспекты деятельности в строительстве.

25. Политические аспекты европейской интеграции

26. Миф и его аспекты

27. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики

28. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

29. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

30. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

31. Глобальные сети. INTERNET

32. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

34. Локальные и глобальные компьютерные сети

35. Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети INTERNET

36. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

37. Электронная почта как сервис глобальной сети. Протоколы передачи почты

38. Защита информации в глобальной сети
39. Лучевая болезнь в экологическом аспекте
40. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии

41. Санитарно-гигиенические аспекты планировки, организации и работы родильных домов

42. Нейрофизиологический аспект в кулинарии

43. Антропологические аспекты подросткового алкоголизма

44. Глобальные проблемы человечества: загрязнение водной среды

45. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

46. Глобальное потепление - "парниковый эффект"

47. Глобальное потепление

48. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

49. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.

50. Глобальные проблемы здоровья человечества

51. Исследование аспектов применения атомной энергии для решения проблем энергоснабжения районов Крайнего Севера

52. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

53. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся

54. Аспекты целеполагания в педагогике
55. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования
56. Терроризм- глобальная проблема мира

57. Взаимосвязь глобальных проблем современности

58. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и эпоху Возрождения

59. Психологические аспекты сценического волнения

60. Психологические аспекты деятельности руководителя

61. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

62. Психологические аспекты наркомании и алкоголизма в молодежной среде

63. Любовь, психологический аспект

64. Психолого-педагогический аспект формирования будущего семьянина у детей дошкольного возраста

Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы

65. Теоретические аспекты делового общения

66. Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения

67. Межкультурные аспекты перевода рекламы

68. Социальный аспект трудовых конфликтов на примере шахтерских забастовок

69. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: Социологический аспект

70. Экологические аспекты канцерогенеза
71. В.И. Вернадский "Учение о ноосфере и современное глобальное мышление"
72. Глобальные проблемы человечества

73. Т. Гоббс Основные аспекты его философского учения

74. Глобальные проблемы современности

75. Философия глобальных проблем

76. Законы формальной логики в аспекте категории закона

77. Глобальные проблемы современности

78. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

79. Технологические и экономические аспекты производства диметилового эфира терефталевой кислоты

80. Социально-экономические аспекты предпринимательской деятельности (Беларусь)

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

81. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

82. Реклама - организационно-экономические аспекты

83. Взаимосвязь глобальных проблем современности

84. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

85. Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов

86. Психологический климат в коллективе, управленческие аспекты
87. Теоретико-методологические аспекты управления муниципальным образованием
88. Управление промышленной фирмой: социально-экономические аспекты

89. Внутрифирменное планирование. Бизнес план и его финансовые аспекты

90. Теоретический аспект инфляции (Доклад)

91. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

92. Денежные аспекты инфляционного процесса в России

93. Альтернативные теории стоимости товара: основные теории товара. Дискуссионные аспекты теории стоимости и меновой стоимости.

94. Глобальные системы бронирования в России

95. Геополитические аспекты изучения Сибири научными обществами во второй половине XIX — начале ХХ вв.

96. Популизм как глобальное явление

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

97. Кризис конца 98 года - экономико-политический аспект

98. Новый передел мира на пороге III тысячелетия: геополитический и историософский аспект

99. Франция в системе общеевропейской интеграции: геополитический аспект


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.