Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Як відомо, ціль освіти - всебічний розвиток людини, як особистості і найвищої цінності суспільства. У той же час освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального та економічного розвитку суспільства і держави. Тому формування правової свідомості громадян за допомогою правової освіти і виховання є головним напрямом державної політики, а юридична освіта, як складова частина освіти громадян, - справа державного значення. Правове виховання здійснюється через педагогічну і соціально-правову допомогу молоді в розвитку її правової культури, розумінні ролі права в суспільстві, формуванні навичок правомірної поведінки. Становлення демократичної правової державності потребує значного підвищення правосвідомості громадян, їхньої правової культури, неухильного дотримання ними вимог законодавства, кваліфікованого його застосування. Головним у досягненні цій цілі є знання права, як однієї з форм і засобів реалізації конституційних положень. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов'язки громадян, повинні бути доведені до відома населення в порядку, встановленому законодавством. Найважливішим напрямком у виконанні цієї задачі стала правова освіта, ціль якої виховання громадян у дусі поваги до закону і прав людини, а також небайдуже відношення до порушень законності і правопорядку. Правові знання - це необхідний елемент загальної культури людини, а правознавство - обов'язкова дисципліна у вищих навчальних закладах. Сьогодні необхідний якісно новий підхід до питань вибору змісту правової підготовки, методів і методики навчання не тільки кваліфікованих спеціалістів-юристів, але і спеціалістів інших областей знань. Випускники ВУЗа, незалежно від того, яку кваліфікацію вони одержали після його закінчення, разом із засвоєнням спеціальних дисциплін і юридичних знань повинні глибоко усвідомити і навчитися жити відповідно з властивим демократичному суспільству правовим, моральним, соціальним і політичним цінностям. Якщо ж правові знання не переходять у ціннісні установки, не стають внутрішніми переконаннями людини, то це може бути свідченням недосконалості правосвідомості суспільства, у цілому, і правової освіти, зокрема. Правові знання - це система визначеного обсягу знань людини про право і правові явища, відомостей про конкретні правові норми, їхнє розуміння, усвідомлення сутності правових принципів, їх вимог, цілей, призначення. Ці знання набуваються за допомогою правового навчання і виховання, соціального і правового досвіду. Але щоб передавати правові знання викладач повинен володіти і знати правову ідеологію, що охоплює систематизоване виявлення правових поглядів, ідей, вимог різноманітних соціальних груп, і яка ґрунтується на відповідних соціальних і наукових знаннях. Формування правової ідеології відбувається як процес теоретичного усвідомлення реальних процесів і явищ навколишньої дійсності. Коли суспільство не бачить підвищеної потреби у вихованні, з одного боку, законослухняних, а з іншого, інформованих про свої права й обов'язки й поважаючих ці права осіб, і не забезпечує це вже з дитячого саду, то майбутнє стає небезпечним.

Сьогодні назріла необхідність у більш повному й об'єктивному інформуванні громадськості про права і їх захист. У правовому вихованні й освіті можна умовно виділити два напрямки: по-перше, навчання основам правознавства студентів неюридичних ВУЗів; а по-друге, вивчення спеціальних юридичних дисциплін студентами-юристами. До другої категорії що навчаються, здається, можна віднести і студентів, які по закінченні вищого навчального закладу одержать кваліфікацію викладача права. 1. Обсяг і зміст курсу правознавства в неюридичних ВУЗах визначається високими вимогами і до кваліфікації випускників вищих навчальних закладів, і до їх особистих якостей. Головна мета курсу правознавства у вищій школі - підготувати студентів до життя, навчити їх приймати вірні рішення в реальних повсякденних ситуаціях, виховати з них свідомих, активних громадян правової держави. Для цього необхідно використовувати ділові ігри, диспути і дискусії, вивчати правові документи, уміти працювати з таблицями і схемами. Крім того, дуже важливим є уміння вирішувати різноманітні юридичні задачі й аналізувати знайомі студентам із повсякденного життя ситуації. У наш час, коли в Україні закладається правова основа глибоких соціально-економічних перетворень, проблема підготування спеціалістів, що знають правові норми, що вміють їх застосовувати, що розуміють значення права в суспільстві, набуває особливого значення. Від цього буде залежати - будє або ні наша держава правовою. 2. Поширення юридичних знань у суспільстві безпосередньо покладено на спеціалістів-юристів і викладачів правових дисциплін. І від того, наскільки якісно ми будемо готувати цих спеціалістів, наскільки правильно визначимо педагогічні методи навчання і виховання і здійснимо підбір змісту навчального курсу, настільки глибоко виховаємо розуміння значення цінності права і сутності правової ідеології, настільки кваліфіковано випускники юридичних ВУЗів будуть виконувати свої фахові функції, усвідомлено розповсюджувати правові знання серед населення, пропагандувати роль права в побудові демократичного суспільства. Навчальний процес повинен базуватися на принципах науковості, гуманізму, спадкоємства і безперервності, незалежності від утручання будь-яких політичних партій, інших суспільних і релігійних організацій. Навчальний процес у юридичних ВУЗах повинен організовуватися з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання й орієнтуватися на формування досвідченої, гармонійно розвитої особистості, спроможної до постійного відновлення наукових знань, фахової мобільності і швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки. Фахові правові знання спеціаліста-юриста, викладача правових дисциплін ґрунтується на всебічних і глибоких знаннях системи права в цілому і його галузях зокрема, основних принципів і тенденцій розвитку, розуміння процесів його реалізації і методики викладання, а також впевненості в необхідності всебічного нарощення цих знань у процесі здійснення своєї фахової діяльності, успішного володіння навичками користування арсеналом юридичних засобів, методами і формами при розгляді будь-якої юридичної ситуації.

Рівень професійно-правової культури випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів повинний мати тенденцію на своє постійне удосконалення. Випускник юридичного факультету по його закінченні повинен мати: відповідний рівень правової, політичної, економічної, етичної і психолого-педагогічної культури; чітко сформовані принципи основ світогляду, загальних уявлень про навколишній світ і своє місце в ньому, про шляхи реалізації в умовах реальної дійсності своїх життєвих і фахових програм; орієнтуватися в проблемах ринкової економіки, соціальних, національних, історичних і демографічних процесах розвитку суспільства; розбиратися в закономірностях виникнення, функціонування і розвитку держави і права, уміти визначати суть цих явищ, виходячи не тільки з їх задач та функцій, а і з їхнього соціального призначення; уявлення про призначення гілок державної влади, спираючись на її суверенні якості; докази необхідності права в суспільстві; активно брати участь у громадському житті, формуванні правової свідомості і цивілізованих взаємовідносин усіх членів суспільства. Ці цілі лежать в основі вивчення спеціальних юридичних дисциплін. Але для того, щоб виконати ці задачі буде недостатнім вивчити зі студентами норми чинного законодавства або роздивитися конкретні прецеденти судової практики - необхідний глибокий науковий аналіз досліджуваних правових явищ. Тільки комплексний системний підхід, що буде містити в собі і вивчення норми права, і її трактування, і особливості її застосування, і її наукове обґрунтування, може дати очікуваний нами результат - розвити спроможність студента логічно мислити, міркувати, виробляти свою точку зору, уміння самостійно приймати рішення в складній юридичній ситуації. Сьогодні недостатньо зробити кожного випускника носієм визначеної суми знань. Для того, щоб говорити про високий професіоналізм необхідно навчити випускника вузу застосовувати знання, уміння і навички. І ця спроможність використовувати випускником вивчений матеріал прищеплюється такими навчальними дисциплінами, як педагогіка, психологія, методика викладання права та інші. Причому, ці дисципліни повинні бути, як мені здається, обов'язковими для вивчення не тільки для викладачів права, але і для спеціалістів-юристів, тому що саме ці дисципліни покликані сформувати в студента цілісну картину про особливості психічного і психологічного розвитку людини, засобах позитивного впливу на нього, закономірностях і особливостях розвитку людини на різних етапах його життя, взаємодії між людьми, впливу на нього колективу і суспільства, методах і засобах передачі знань, умінь і навичок і т.п., а в кінцевому рахунку - уміння спілкуватися. Отже, ціль навчального закладу, здійснюючи підготовку спеціаліста-юриста, викладача правових дисциплін, - сформувати у випускника органічну систему основних якостей юриста, педагога, оскільки вони, з одного боку, характеризують індивідуальність особистості, а з інший, розкривають потенціал професіоналізму, спрямованого на служіння справі законності і добробути людей. А від рівня правової підготовки випускників неюридичних фахів, як справедливо вказував президент України Л.Д

Безпосередньо в районних, районних у мст, мських чи мськрайонних судах розглядаються також спори про вдмову у прийнятт на роботу: працвникв, запрошених на роботу в порядку переведення з ншого пдпримства, установи, органзац; молодих спецалств, як закнчили вищий навчальний заклад  в установленому порядку направлен на роботу на дане пдпримство, в установу, органзацю; вагтних жнок, жнок, як мають дтей вком до трьох рокв або дитину-нвалда, а одиноких матерв при наявност дитини вком до чотирнадцяти рокв; виборних працвникв псля закнчення строку повноважень; працвникв, яким надано право поворотного прийняття на роботу; нших осб, з якими власник або уповноважений ним орган вдповдно до чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий договр. Стаття 233 Строки звернення до районного, районного у мст, мського чи мськрайонного суду за виршенням трудових спорв Працвник може звернутися з заявою про виршення трудового спору безпосередньо до районного, районного у мст, мського чи мськрайонного суду в тримсячний строк з дня, коли вн дзнався або повинен був дзнатися про порушення свого права, а у справах про звльнення в мсячний строк з дня вручення коп наказу про звльнення або з дня видач трудово книжки

1. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

2. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

3. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

4. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

5. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

6. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі
7. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні
8. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

9. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

10. Система вищої освіти Болгарії

11. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

12. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

13. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

14. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

15. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

16. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

17. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

18. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

19. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

20. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

21. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

22. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти
23. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
24. Навчання як головний шлях до освіти

25. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

26. Система освіти Китаю

27. Способи інтеграції змісту початкового навчання

28. Сучасні системи освіти

29. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

30. Профорієнтація в системі освіти

31. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи

32. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

33. Соціологія освіти

34. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

35. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

36. Договора ОСВ 1 и ОСВ2. Проблемы ратификации

37. Деякі аспекти проблеми озону

38. Проблеми у ЗМІ
39. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.
40. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

41. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

42. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

43. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

44. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

45. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

46. Зміна клімату проблема парникового ефекту

47. Проблема внеземных цивилизаций

48. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее

49. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

50. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

51. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

52. Глобальна продовольча проблема

53. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

54. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.
55. Проблемы Аральского моря
56. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

57. Продовольственная проблема мира

58. Индия. Проблемы и пути их решения

59. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

60. Демографические проблемы Китая

61. Глобальные проблемы здоровья человечества

62. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

63. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

64. Государственный бюджет, проблемы его формирования

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

65. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

66. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

67. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

68. Проблемы налогообложения в Российской экономике

69. Проблемы реформирования налоговой системы в России

70. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа
71. Государственный долг России: проблемы и решения
72. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

73. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

74. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

75. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

76. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

77. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

78. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

79. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

80. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая

81. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

82. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

83. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

84. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

85. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

86. Проблема пользования нелицензионными товарами
87. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)
88. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

89. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

90. Проблема происхождения государства и права

91. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

92. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

93. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

94. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

95. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

96. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры

97. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

98. Основные проблемы культуры речи в СМИ

99. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.