Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегічне планування і управління на підприємстві

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ 1. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств (історичний огляд) 2. Бюджетування та фінансовий контроль 3. Довгострокове планування 4. Стратегічне планування 5. Стратегічне управління Висновки Список використаних джерел Вступ Мета дисципліни «Стратегічне управління» - сформувати у студентів уявлення про загальні теоретичні основи стратегічного планування та про його місце в системі управління підприємством; познайомити з діючою методикою розробки стратегії підприємства і напрямками її удосконалення; навчити самостійно виконувати необхідні роботи на всіх етапах розробки та реалізації стратегії підприємства. В результаті вивчення дисципліни «Стратегічне управління» студент повинен: 1. знати:•основні поняття стратегічного планування і управління; •зміст етапів процесу планування стратегії; •підходи до планування стратегії підприємства, •основні інструменти і моделі стратегічного аналізу та планування стратегії підприємства; •характеристики базисних стратегій розвитку підприємства; •особливості загальних стратегій конкуренції підприємства. 2. уміти, мати навички: • визначати місію і стратегічні цілі діяльності підприємства; • проводити дослідження факторів зовнішнього середовища і внутрішнього стану підприємства; • розробляти варіанти стратегічних рішень підприємства; • економічно обґрунтовувати вибір стратегії діяльності та конкуренції підприємства; • формувати механізм реалізації стратегії підприємства. Необхідність знання матеріалу курсу обумовлюється сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців в області економіки підприємства. За змістом дисципліна «Стратегічне управління» є інтегруючим курсом, що поєднує окремі розділи і теми дисциплін: «Менеджмент», «Маркетинг», «Планування діяльності підприємств». Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств (історичний огляд) Потреба та здатність передбачати розвиток подій і їх наслідків характерні для людини. Це пояснюється тим. що перед початком будь-якої діяльності, приймаючи рішення щодо її доцільності, людина спочатку уявляє цю діяльність, а також можливі результати її здійснення, які зіставляє зі своїми цілями. Унаслідок постійного повторення дій (а це «повторення» залежить від характеристики стабільності та визначеності умов діяльності) формується динамічний стереотип, що охоплює усвідомлене га неусвідомлене передбачення. А оскільки будь-яка організація — це сукупність осіб, які спільно працюють заради досягнення загальної мети, таке передбачення необхідне і для будь-якої організації. Обґрунтованість передбачення залежить від таких чинників: ступеня сприйняття та розуміння явиш і процесів па підприємстві й навколо нього; рівня передбачуваності розвитку них явищ і процесів; оцінки можливості управлінського впливу на ці процеси та явища за допомогою доступного методичного й технологічного інструментарію. Завдання так званого наукового передбачення полягає в тому, щоб на підставі наукових методів логічного аналізу та синтезу «виводити» майбутнє з минулого та сьогоднішнього. Передбачити обриси (або лише окремі елементи) майбутнього, які тільки проглядають з теперішнього, певною мірою допомагає інтуїція.

Наукове передбачення — це діяльність із застосування окремих методів, прийомів та інструментів, які дають змогу уявляти перебіг процесів і явищ у майбутньому в певній послідовності з установленням чітких взаємозв'язків. Передбачаючи зміни, потрібно застосовувати наукові, а також інші раціональні та інтуїтивні прийоми й методи, спиратися на складний комплекс прогнозно-аналітичних, методичних і соціально-психологічних підходів. Кожна організація, зорієнтована на доволі тривале існування та розвиток, має постійно оцінювати своє становище як усередині. так і зовні: аналізувати технологію і організацію виробництва, обладнання, діяльність персоналу, а також систему постачання та збуту. обслуговувані ринки, законодавство, яке регулює його діяльність, тощо. Змінюваність усіх цих чинників маг різний ступінь предбачуваності. а тому кожне підприємство стикається з різним рівнем визначеності ситуації, що склалася, та тенденцій її розвитку. Невизначеність — одна з характеристик численних явищ, що їх розглядає теорія і практика менеджменту: поведінки окремої особи чи групи осіб, організації в цілому, прийняття рішень різного типу; оцінювання прогнозів; розробки стратегій тощо. Рівень невизначеності характеризується браком або повною відсутністю інформації про процеси, явища, вплив окремих факторів на діяльність підприємства. Чим більший рівень невизначеності, тим нижча якість управлінських рішень та ефективність дій. Тому необхідно мінімізувати (в ідеалі — звести нанівець) невизначеність для підвищення якості управлінського впливу за рахунок структурування інформації про ситуацію всередині та навколо підприємства, тобто виокремити визначені та невизначені параметри, дібрати методи підвищення визначеності останніх і т. ін. Зменшення невизначеності сприяє впорядкуванню діяльності керівників підприємства. дає їм змогу розробляти рішення щодо адаптації організації та окремих її підсистем до змін ситуації. Протягом XX століття відбувався пошук методів зменшення невизначеності в діяльності організацій. І досі збереглася ще тенденція ігнорувати передбачення або відшукувати обхідні шляхи у випадках, коли виникають некеровані або лише частково керовані фактори. Ця тенденція була особливо виразною на етапах відсутності «регулярного» планування та в разі використання короткострокового планування, іноді за стабільних умов функціонування та за певного поєднання досвіду зі здоровим глуздом можна сподіватися на відшукання зазначених «обхідних шляхів» стосовно слабо структурованих та неструктурованих проблем. Однак щоразу потрібно знати, коли можна, а коли — ні орієнтуватися тільки на нинішній стан об'єктивних умов. Ллє стан об'єктивних умов — це не тільки теперішні оцінки, а все те. що може далі відбутися впродовж певного проміжку часу та вплинути на відносну цінність тих рішень, що приймаються. Отже, залежно від типу проблеми на вибір методів передбачення її розвитку та інструментів розв'язання може впливати різна сукупність взаємозв'язаних факторів, як-от: інфляція і дефляція, економічне процвітання або депресія, страйки, землетруси, терміни поставок сировини, коливання цін, податки тощо, які ускладнюють розуміння подій, що відбуваються нині, і тим більше тих.

які можуть (або ні) відбутися в майбутньому. Розуміння тенденцій та передбачення процвітання або занепаду підприємств втілюються в системах управління, їх спрямованості та основних характеристиках. А. Файоль та Л. Урвік ще у своїх перших працях зазначали, що передбачення — це відправна точка планування діяльності підприємств, управління взагалі. Залежно від розуміння тенденцій розвитку економіки, галузі чи окремого підприємства, а також необхідності та можливостей передбачення, що створюються сьогодні, сучасні фірми у процесі становлення та розвитку власних систем планування можуть проходити (у дещо скороченому варіанті) історичний шлях розвитку планування та управління підприємствами за останні 50—60 років. Чотири основні фази поступового переходу до стратегічного управління наведено в табл. 1.1. Розглянемо головні характеристики цих фаз. Таблиця 1.1 Фази переходу до стратегічного управління підприємством залежно від ступеня передбачуваності його майбутнього Характеристика фаз Основні орієнтири Фаза І поточне управління «за відхиленнями» Реагування на ситуацію, що складається. Планування, зорієнтоване всередину організації, обмежується розробкою бюджетів (бюджетування) і поточних планів (оперативне і тактичне планування). Домінування бюджетування та фінансового контролю, як інструментів управлінської о впливу Фаза 2 Управління «від досягнутого)»(з елементами передбачення) Застосування елементів аналізу та контролю ситуації, що складається зовні га в організації. Планування використовує екстраполяційне передбачення, перехід до довгострокового планування Фаза 3 Управління «за цілями», з орієнтацією на зовнішнє середовище Опанування «стратегічного мислення», націленого на зменшення впливу загроз на діяльність підприємства та. використання шансів, то сприяють успіху організації. Планування — стратегічне, що містить «стратегічні відповіді» на дії конкуренті» у категоріях «продукт — ринок» Фаза 4 Стратегічне управління Підготовка майбутнього та до майбутнього. Опанування стратегічної поведінки, механізмів впливу на середовище. Стратегічне планування пронизує всі підсистеми діяльності підприємства, передбачає їхню зміну на виміни середовища, використовує всі досягнення зазначених раніше фаз. Використання розвинених систем стратегічного управління 2.Бюджетування та фінансовий контроль На перших етапах створення та функціонування підприємств можна розпізнати характеристики управління, що були притаманні теорії та практиці керівництва підприємствами на ранніх етапах розвитку й становлення управління як науки (тобто на початку XX століття). Кожне підприємство має певні механізми регулювання, що дають змогу запобігати відхиленням і виправляти їх. Якщо зовнішнє середовище дозволяє фірмі розвиватися такими темпами, які «задаються» можливостями її внутрішнього середовища (не обмежуючи їх), то керівники можуть управляти, не дуже зважаючи на фактори, що діють за межами підприємства, повністю спрямовуючи свої зусилля на розв'язання внутрішніх проблем. Поточне бюджетування має певні переваги. 1. З погляду витрат: - забезпечує економний підхід до використання всіх типів ресурсів (сировини, матеріалів, устаткування, фінансів тощо); - забезпечує контроль витрат залежно від тієї конкретної мети, що їх зумовлює; - дає змогу зменшувати витрати за рахунок децентралізації рішень; - орієнтує керівництво на організацію ефективної роботи фінансових і бухгалтерських підрозділів у напрямку пошуку й використання всіх видів резервів.

Знову центр не врахував думку кримського населення. Кримська автономя була затверджена за територальною, а не нацональною ознакою. Про всяк випадок правовий акт з цього питання не був прийнятий. Плекалися над, що можливо, остаточн дан будуть бльш-менш привабливими. Проте сподвання виявилися марними, незважаючи на вс т заходи, до яких удався центр, аби мати необхдн результати перепису населення. Вказвки центру кримчанам тод нагадували вйськов накази. Заради справедливост треба пдкреслити, що  на початку проведення перепису нструкц центру не вдрзнялися вд наказв НКВС. Наприклад, 24 березня 1921 року до Криму надйшло «Розпорядження Голови РНК В. ¶. Ленна  Центрального статистичного управлння Кримському революцйному комтетов прискорити проведення професйно-демографчного, сльськогосподарського перепису  облку промислових пдпримств Криму». У розпорядженн зазначалося: «Пропоную вжити всх заходв прискорення проведення професйно-демографчного, сльськогосподарського перепису  облку промислових пдпримств Криму

1. Система маркетингового планування на підприємстві

2. Стратегічне планування

3. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

4. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

5. Організація стратегічного планування на підприємствах

6. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
7. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону
8. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

9. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

10. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

12. Основи управління персоналом підприємств

13. Проблема управління прибутком на підприємстві

14. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

15. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

16. Управління інноваційним розвитком підприємств

Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

17. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

18. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

19. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

20. Методи управління підприємством

21. Планування діяльності підприємств

22. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
23. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
24. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

25. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

26. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

27. Управління ціновою політикою підприємства

28. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

29. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

30. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

31. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

32. Організаційна структура управління персоналу підприємства

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

33. Організаційна структура управління підприємством

34. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

35. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

36. Стратегія управління як основа менеджменту

37. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

38. Управління корпоративною власністю підприємства
39. Управління сільськогосподарськими підприємствами
40. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

41. Формування організаційних структур управління підприємством

42. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

43. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

44. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

45. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

46. Роль контролінгу в системі управління підприємством

47. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

48. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское

49. Аналіз та удосконалення оперативного управління

50. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

51. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

52. Рішення в системі управління

53. Управління запасами

54. Управління проектами
55. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
56. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

57. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

58. Правовий статус підприємств

59. Організаційна система управління природокористуванням України

60. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

61. Організація оплати праці на підприємстві

62. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

63. Правила поведінки на підприємстві

64. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

66. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

67. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

68. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

69. Мораль і соціальне управління

70. Кредитування підприємств
71. Методи управління банківськими ризиками
72. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

73. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

74. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

75. Охорона праці на підприємстві

76. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

77. Доходи сільськогосподарських підприємств

78. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

79. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

80. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

82. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

83. Звітність сільськогосподарських підприємств

84. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

85. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

86. Облік доходів підприємств
87. Облік неопераційних витрат на підприємстві
88. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

89. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

91. Організація облікового процесу на підприємстві

92. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

93. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

94. Ревізійні комісії підприємств і організацій

95. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

96. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

97. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

98. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

99. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.