Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти поняття «педагогічна оцінка», його зміст, форми та вплив на поведінку школяра 1.1 Проблема впливу педагогічної оцінки на поведінку учнів у психолого-педагогічній науці 1.2 Зміст поняття «Педагогічна оцінка» 1.3 Функції, форми та роль педагогічної оцінки 1.4 Завдання педагогічної оцінки у вихованні поведінки школяра молодших класів 1.5 Помилки при виставленні педагогічної оцінки 1.6 Вікові особливості молодших школярів та вплив на їх поведінку педагогічної оцінки 1.7 Вплив педагогічної оцінки на емоційний стан учня молодших класів Розділ 2. Методики визначення психологічного впливу оцінної діяльності вчителя на поведінку учнів молодших класів 2.1 Методика &quo ;Спрямованість на оцінку&quo ; 2.2 Методика &quo ;Спрямованість на придбання знань&quo ; 2.3 Експериментальне дослідження відношення молодшого школяра до педагогічної оцінки Висновки Додатки Список використаної літератури ВСТУП Актуальність дослідження. Реформування національної освіти зумовило кардинальні зміни у системі оцінювання навчальних досягнень школярів. Запропоновані нові критерії оцінювання, мають на меті реалізацію принципів гуманізації і демократизації освіти й спрямовані на суттєву переорієнтацію процесу навчання, яка забезпечувала б особистісний розвиток кожного учня. Психологи, педагоги і вчителі–майстри одностайні у тому, що педагогічна оцінка здатна викликати в учня гаму гострих і глибоких переживань: радість успіху, задоволення, сором за невдачу, підвищену тривожність тощо. Позитивні емоції, пов'язані з одержаною оцінкою, вчені вважають могутнім стимулом навчання, негативні – навпаки, погіршують загальний стан школяра, знижують його працездатність. Тому, коли вчитель підбадьорює учня, схвалює його відповідь, роботу – це стенічно впливає на школяра. Проте, як стверджують деякі дослідники (Н.П. Зубалій, В.І. Помагайба) стимулюючою може бути і негативна оцінка (за умови, що вона об'єктивна, доброзичлива і учень її усвідомлює). Тому і позитивні, і негативні емоції сильно впливають на поведінку дитини. Позитивна емоція, пов'язана з оцінюванням знань, стимулюватиме досягнення більш високих навчальних результатів, негативна ж може в одних випадках здійснювати дезорганізуючий вплив на діяльність, а в інших – активізувати її, тобто спонукати до усунення перешкод. У наукових дослідженнях оцінка, вміння оцінювати вивчалися у декількох напрямах. Ряд вчених (Ш.О.Амонашвілі, Л.Ф.Ващенко, О.Я.Савченко, Л.М.Фрідман та ін.) характеризують цей феномен у зв’язку зі специфікою професійної діяльності педагога. Інші (Б.Г.Ананьєв, В.С.Заслуженюк, Н.П.Зубалій, В.О.Онищук, В.А.Семиченко та ін.) розглядають оцінку як інструмент педагогічного впливу вчителя на учня. Третій напрямок репрезентовано дослідженнями, що вивчали оцінку як психологічний механізм саморозвитку і самовдосконалення особистості (Т.В.Вершиніна, Г.А.Карпова, Г.І.Липкіна) та компонент професійного мислення вчителя (Ю.М.Кулюткін, О.С. Цокур). В той же час, попри згадані дослідження, проблеми впливу педагогічної оцінки на поведінку учнів молодших класів, залишаються недостатньо вирішеними.

Таким чином, відсутність належного теоретичного аналізу порушеної проблеми, а також усвідомлення необхідності ґрунтовно вивчити тему зміни поведінки дитини, відповідно до отриманої педагогічної оцінки, визначають актуальність вибору теми курсового дослідження: “Вплив педагогічної оцінки на поведінку учнів молодших класів”. Об’єктдослідження — процес навчальної діяльності молодших школярів. Предмет дослідження — оцінювання навчальних досягнень молодших школярів та зміна їх поведінки в залежності від отриманої педагогічної оцінки. Мета дослідження: охарактеризувати основні підходи до проблеми оцінювання, ролі та впливу педагогічної оцінки на поведінку молодших школярів. Відповідно до об’єкта, предмета, мети дослідження визначені наступні завдання дослідження: виявити чинники становлення теорії і практики вчення про педагогічну оцінку, та її вплив на поведінку школярів; простежити динаміку основних характеристик оцінки у навчально-виховному процесі закладів початкової освіти; окреслити сучасний стан функціонування системи оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи України; проаналізувати шляхи впливу на поведінку молодших школярів завдяки використанню педагогічної оцінки. Методологічну і теоретичну основу дослідження становлять психологічні та педагогічні положення про сутність соціально-педагогічних та психологічних явищ; системність підходу до вивчення психолого-педагогічних явищ; концепція цілісного підходу до навчання та виховання особистості; ідея про учня як активного суб’єкта навчальної діяльності; концепція про навчання як управління навчальною діяльністю; психолого-педагогічна теорія С.Л.Рубінштейна про дію “зовнішніх впливів через внутрішні умови” ; сучасні дані онтогенетичної психології про особливості особистісного, пізнавального та психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку; сучасні погляди І.С.Якиманської до реалізації особистісно орієнтованого навчання в практиці школи ; психолого-педагогічні наукові здобутки про навчальну діяльність учня початкової школи (В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін) . Методи дослідження: конкретно-пошуковий (аналіз науково-педагогічної, психологічної та методичної літератури); системно-структурний (систематизація наукових ідей з проблем педагогічної оцінки й оцінювання результатів навчальної діяльності школярів для отримання певного впливу на їх поведінку); логіко-синтетичний (аналіз, систематизація та узагальнення положень педагогічної, психологічної, довідкової літератури, праць учених); емпіричний (спостереження за навчальним процесом початкової школи; бесіди, інтерв’ювання педагогів); теоретико-узагальнюючий (формування й обґрунтування висновків за результатами здійсненої науково-пошукової роботи). Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у визначенні педагогічної сутності, змісту, структурних компонентів критеріїв оцінки навчальних досягнень молодших школярів; визначенні психологічного та педагогічного впливу оцінки на поведінку молодших школярів. Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження можуть бути використані при написанні наукових та пошукових праць з даної проблематики, в процесі підготовки лекцій з вікової психології та педагогіки.

Вони становлять підґрунтя для подальших психолого-педагогічних досліджень. Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (46 найменувань). РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ОЦІНКА», ЙОГО ЗМІСТ, ФОРМИ ТА ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ ШКОЛЯРА 1.1 Проблема впливу педагогічної оцінки на поведінку учнів у психолого-педагогічній науці Важливість педагогічної оцінки і оцінювання, їх функцій у навчальному процесі початкової школи дозволяє сформулювати до них низку вимог: об’єктивність; формування вмінь самоконтролю та самооцінювання; систематичність; доцільність обґрунтування оцінки; індивідуальний підхід; використання різноманітних форм і методів контролю. Дотримання цих вимог є запорукою досягнення ефективних результатів у діяльності вчителя з молодшими школярами. Дуже важливим є диференційований підхід до оцінювання як діяльності педагога (характеристика рівня підготовки учня у відповідності з вимогами на певному етапі навчання; зіставлення їх з нормами державних освітніх стандартів) і оцінки як результату навчання. Педагогічна оцінка має різні види, насамперед, квалітативний (якісний стан успішності увиразнено в оцінній думці) та квантативний (застосування бала згідно усталеної системи оцінювання) оцінок. Між ними є принципові відмінності, оскільки оцінка – результат може бути квалітативною, натомість оцінка-бал лише квантативною. Враховуючи вікові особливості означеної в дослідженні вікової категорії учнів, варто обстоювати значущість для них оцінних суджень про навчальні досягнення із ширшою характеристикою. Відкритою квалітативною оцінкою педагог диференціює дії учня від його нахилів та здібностей дотично до сутності особистісно орієнтованого підходу в оцінюванні навчальних досягнень. Такий контроль та оцінювання є позитивним фактором підвищення якості змісту освіти сучасних учнів, хоча аналогічні підходи періодично впроваджували в практику початкової школи вже з кінця 50-х років ХХ. Учбово-пізнавальна діяльність школяра як соціальна й індивідуально значима по суті має подвійну стимуляцію: внутрішню, коли школяр одержує задоволення, здобуваючи нові знання й уміння, і зовнішню, коли його досягнення в пізнанні оцінюються вчителем. Оцінка з боку вчителя є провідним чинником, що стимулює навчальну діяльність і визначає самооцінку учня. Цe значення може підсилюватися настільки, що вона починає виступати як основний мотив пізнавальної діяльності. Психологічне значення педагогічної оцінки було розкрито Б. Г. Ананьєвим , який визначив дві її основні функції — орієнтуючу і стимулюючу. Оцінка орієнтує школяра на його розумову роботу, сприяє усвідомленню учнем процесу цієї роботи й розумінню ним власних знань; оцінка стимулює школяра, впливає на його афективно-вольову сферу за допомогою переживання ним успіху або неуспіху, сприяє формуванню в нього домагань і намірів, вчинків і відносин, впливає на особистість школяра в цілому. Під безпосереднім впливом оцінки відбуваються прискорення або вповільнення, темпів розумової роботи, якісні зрушення в зміні прийомів роботи й перетворення інтелектуальних механізмів.

Командуванню Зимового походу слід було оперативно приймати рішення про подальші дії. Причому мова йшла не лише про поведінку, військові зусилля у вузькому регіоні, а ще більшою мірою про загальні орієнтації, для визначення яких бракувало надійних відомостей про плани ворожих сил. Причому тривалий час теплилися надії на досягнення угод як з більшовиками, з одного боку, так і з денікінцями — з іншого. Адже, всупереч твердженням деяких сучасних авторів про незворушну позицію С. Петлюри щодо більшовиків (жодних поступок і т. ін.), саме з його ініціативи ще в листопаді-грудні 1919 р. в надскладних для армії УНР обставинах було надіслано до політичного і військового радянського керівництва одну за одною три делегації[48]. Комуністи, командування Червоної армії вміло затягували переговори: нічого певного не обіцяючи й зволікаючи з реальними кроками, вправно користувалися вигодами становища. Керівництво ж українських вояків все чекало на позитивні сигнали від переговорщиків, та й сил особливих для іншої поведінки воно не мало[49]

1. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

2. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

3. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

4. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

5. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

6. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)
7. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні
8. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

9. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

10. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

11. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

12. Принципи розробки та оцінки державної політики України

13. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

14. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

15. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

16. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

18. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

19. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

20. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

21. Критерії оцінки ефективності

22. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району
23. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару
24. Методи вікової та педагогічної психології

25. Особливості психологічної готовності жінки до материнства

26. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

27. Василь Стефаник – майстер психологічної новели

28. 10 теми по психології і педагогіці

29. Возможности художественной литературы в научно-практической работе психологов и педагогов

30. Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый, педагог, правозащитник

31. Олександр Карпеко - педагог, учений, державний діяч

32. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

33. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

34. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

35. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

36. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

37. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

38. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
39. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю
40. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

41. Ппрофессиограмма: специальности педагог и школьный психолог

42. Соционический подход к повышению эффективности учебно-воспитательной деятельности педагога, школьного психолога

43. Сутність і зміст педагогічної етики

44. Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни

45. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

46. Індустріально-педагогічна психологія

47. Профессиональная деятельность педагога-психолога

48. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Робота психолога у виправній системі

50. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

51. Стратегії надання психологічної допомоги у ситуаціях стихійного лиха, катастроф, терористичних нападів

52. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

53. Характеристика засобів і методів психологічної дії

54. Джеймс Мак Кин Кеттел засновник психологічної діагностики
55. Учение о церкви у святых отцов и учителей церкви
56. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

57. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

58. Эволюция планетарных систем

59. Физиология, психология и интеллект близнецов

60. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

61. Развертывание систем персонального радиовызова

62. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

63. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

64. Учение Цицерона о государстве и праве

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

65. Политические и правовые учения Древней Греции

66. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

67. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма

68. Правовое обеспечение информациооных систем

69. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

70. Культурологический смысл учения Соловьева о всеединстве
71. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"
72. Взаимоотношения учителя и ученицы в пьесе Б. Шоу "Цезарь и Клеопатра"

73. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии

74. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

75. Современные тенденции развития настольных издательских систем

76. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

77. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

78. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

79. Построение систем распознавания образов

80. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

81. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

82. Теория Операционных Систем

83. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования

84. Создание экспертных систем в среде EXSYS

85. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

86. Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств
87. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования
88. История операционных систем

89. Сравнение операционных систем: Linux и Windows

90. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

91. Язык запросов русскоязычных поисковых систем

92. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

93. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

94. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

95. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

96. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

97. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

98. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

99. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

100. Основы теории систем и системный анализ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.